Stanowisko pracy d/s płac prowadzi

P. Elżbieta Królak, pokój Nr 3

tel. 025 757-22-90 wew. 31 

 

Do zakresu działania stanowiska ds. płac należy:  

1)  prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych (szkół podstawowych i Gminnego Przedszkola):

a) sporządzanie list płac pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych, diet dla radnych, sołtysów, umów zleceń i o dzieło,

b)  prowadzenie kart wynagrodzeń,

c)  kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

d) dokonywanie naliczeń oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

2)   prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie płac, składek na ZUS i Fundusz Pracy,

3)   sporządzanie i wysyłanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

4)   wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,

5)   wydawanie zaświadczeń Rp-7,

6)  dokonywanie potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych i  prowadzenie   rozliczeń z tego tytułu z Urzędem  Skarbowym, sporządzanie PIT –ów,

7) prowadzenie ksiąg rachunkowych, wstępne kontrolowanie oraz dekretowanie dowodów księgowych, sporządzanie planów finansowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w  Grzebowilku,

8)   sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald dla jednostki organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku,

9)  sporządzanie sprawozdań i ich analiz, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu, bilans dla jednostki organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku,

10) prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami dla jednostki organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku,

11)  prowadzenie  ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku, uzgadnianie podatku naliczonego i należnego VAT, comiesięczne rozliczanie podatku VAT, oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji cząstkowej VAT do Urzędu,

12) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej
w  Grzebowilku,

13)  prowadzenie syntetyczne ewidencji  środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialno-prawnych, amortyzacji, uzgadnianie z księgowością analityczną , sporządzanie sprawozdań  w tym zakresie dla jednostki organizacyjnej - Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku,

14) terminowe przygotowywanie do wypłaty gotówkowej i przelewem faktur i rachunków, oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

15)  windykacja  należności oraz prowadzenie spraw egzekucji administracyjnej w zakresie zadań wykonywanych przez stanowisko,

16)  wykonywanie czynności kontrolnych zleconych przez Wójta,

17)  wystawianie dowodów księgowych  wewnętrznych i zewnętrznych,

18)  współpraca ze stanowiskiem pracy ds. obsługi jednostek organizacyjnych i rozliczania dotacji w zakresie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników jednostki organizacyjnej – Zespołu Szkół w Siennicy,

19)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-11 11:27:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:34:01
  • Liczba odsłon: 1757
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537328]

przewiń do góry