Załącznik do

Uchwały Nr XXIII/176/09

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 30 czerwca 2009 r.

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIENNICY

 

 

I.    Przepisy ogólne.

   § 1

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, wykonującej zadania biblioteki powiatowej.

3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

 

 § 2 

 

1. Siedzibą Biblioteki jest wieś Siennica, a terenem jej działania jest obszar Gminy Siennica.

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Siennica.

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Siennica.

4. Biblioteka jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury pod nr 1/92 i posiada osobowość prawną. 
                                   
§ 3

 

1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Siennicy.

2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonuje filia Biblioteki w Grzebowilku, która wykonuje zadania, o których mowa w  § 7.


  § 4  

1. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy.

2. Do oznakowania książek służy pieczęć okrągła zawierająca w otoku nazwę w pełnym brzmieniu a pośrodku miejscowość – siedziba placówki.

 

 

II. Organy biblioteki i jej organizacja.


  § 5  

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

  § 6  

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.


§ 7 

 

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 419) w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r.) z późniejszymi zmianami.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

 

 

II.    Cele i zadania biblioteki.

 

§ 8 

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

a)      gromadzenie, opracowywanie , przechowywanie i ochrona materiałów  bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

b)      obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,

c)      prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

d)      udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej oraz prowadzenie wypożyczeń do punktu bibliotecznego,

e)      współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,

f)        tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych,

g)      organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

h)      organizowanie gminnych imprez kulturalnych.

 

§ 9

 

1.      Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Biblioteka może pobierać opłaty:

a)      za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

b)      w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

c)      za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

d)      za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych,

e)      za usługi xero i wydruku.

3.      Biblioteka korzysta z wpływów uzyskanych ze świadczonej działalności usługowej i   

      gospodarczej i przeznacza je na cele statutowe.

4.      Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. a i b, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

5.      Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

 

§ 10

 

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

 

  III. Gospodarka finansowa Biblioteki.

 

§ 11

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzenie pracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów, o których mowa w § 9 ust. 2,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

 

                                                                        § 12

1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.


§ 13

Dyrektor corocznie, przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 8.

   

§ 14

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

   - Uchwała Nr XXII.0007.178.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 r.
    zmieniająca uchwałę w sprawie nadania  Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
    w Siennicy.

  - Uchwała Nr XXIII.0007.191.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece
   Publicznej w Siennicy.

    - Uchwała Nr XLIII.0007.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 
   2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki 
   Publicznej w Siennicy.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-06 09:49:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-03 21:25:12
  • Liczba odsłon: 1067
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537287]

przewiń do góry