Uchwały podjęte w 2004 roku

1. Uchwała Nr XI/82/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2004 rok.

2. Uchwała Nr XI/84/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2004 roku

w sprawie: ustalenia stawki opłat za sporządzenie kserokopii dokumentów oraz wypisów w sprawach związanych z działalnością gminy i udostępnianiem informacji publicznej.

3. Uchwała Nr XII/85/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

 

- załącznik Nr 1,

- załącznik Nr 1a,

- załącznik Nr 1b,

- załącznik Nr 2,

- załącznik Nr 2a,

- załącznik Nr 2b,

-  załącznik Nr 3,

- załącznik Nr 4,

- załącznik Nr 5,

- załącznik Nr 6,

- załącznik Nr 7,

- załącznik Nr 8,

- załącznik Nr 9

 

4. Uchwała Nr XII/86/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Siennica .

5. Uchwała Nr XII/87/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 2004 roku   w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych gminy.

 

6. Uchwała Nr XII/88/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

 

7. Uchwała NR XII /89/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 2004 roku   w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia.

Uchwała Nr XIII/90/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r.

8. Uchwała Nr XIII/91/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietna 2004r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9. Uchwała Nr XIII/92/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2004 r.   w sprawie uchwalenia planu rozwoju sieci wodociągowej na terenie gminy Siennica na lata 2004 – 2006.

10. Uchwała Nr XIII/93/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2004 roku   w sprawie : zaciągnięcia preferencyjnego kredytu z Funduszu Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowych nowych wodociągów gminnych.

11. UCHWAŁA Nr XIV/94/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia lokalnego programu rozwoju Gminy Siennica na lata

2004 – 2014

- załącznik

12. Uchwała Nr XIV/95/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 r .

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

13. UCHWAŁA NR XIV/96/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu Żakówek- Drożdżówka i rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Siennicy.

14. Uchwała Nr XIV/97/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004r

w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi

Polskiej na przebudowę drogi Krzywica – Łękawica.

15. Uchwała Nr XIV/98/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 roku

w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siennica.


16. Uchwała Nr XIV/99/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 roku

w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę

do komisji konkursowej.

18. Uchwała Nr XIV/100/04 Rady Gminy w Siennicy  z dnia 08 lipca 2004 roku   w sprawie: przystąpienia do utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Doliny Świdra”.

19. Uchwała Nr XIV/101/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 lipca 2004 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra.

20. Uchwała Nr XIV/102/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie: zmiany w uchwale Nr V/41/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia
24 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.


21. Uchwała Nr XIV/103/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 roku

w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Siennica.


22. Uchwała Nr XV/104/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dotyczącej terenu działki oznaczonej nr 1 położonej we wsi Julianów.

23. Uchwała Nr XVI/105/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2004r. w sprawie : ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 112 , poz.1118 z późn. zm.) pedagogów, psychologów oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.


24. Uchwała NR XVI/106/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2004 r. w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Starogrodzie.

25. Uchwała Nr XVI/107 /04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2004 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Siennica.

26. Uchwała XVI/108/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2004 r . w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.


27. Uchwała Nr XVI/109/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2004 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Gminy Siennica do 2020 roku.

- załącznik 

28. Uchwała Nr XVI/110/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2004r.w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dłużew w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .


29. Uchwała Nr XVII /111/ 2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1 q stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego za 2005 rok.

30. Uchwała Nr XVII/112/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru.

 

31. Uchwała Nr XVII/113/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości na terenie gminy Siennica.


32. Uchwała Nr XVII /114/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku.

 

33. Uchwała Nr XVII/115/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości oraz terminu płatności i sposobu jej poboru.


34. Uchwała Nr XVII/ 116 /2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica.

 

35. Uchwała Nr XVII/117/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia procedury wyboru banku dla obsługi budżetu Gminy Siennica.

36. Uchwała Nr XVII/118 /04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków umieszczania reklam na gruntach,

budynkach komunalnych i innych obiektach gminnych oraz ustalania opłat z tego tytułu.    


37. Uchwała Nr XVII/119 /04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Siennica    z organizacjami pozarządowymi na 2005 r.
 


38. UCHWAŁA Nr XVII /120/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

39. U chwała Nr XVII/121/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pogorzel

40. Uchwała Nr XVII/122/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie i zamianę nieruchomości zajętych pod drogę położonych we wsi Julianów.


41.
Uchwała Nr XVII/123/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopad 2004r w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Lasomin w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


42. UCHWAŁA Nr XVII/124/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 r . w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.


43. UCHWAŁA Nr XVII/125/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004  r. w sprawie rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie planowanej budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Żaków, Żakówek, Drożdżówka .

44.
Uchwała Nr XVIII/126/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu  prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


45. Uchwała Nr XVIII/127/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

46. Uchwała Nr XVIII /128/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Józefa Chełmońskiego w Kośminach.

47. Uchwała NR XVIII/129/04 Rady Gimny w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

48. Uchwała NR XVIII/130/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia zasad udzielania pomocy rzeczowej w postaci posiłku  dla osób potrzebujących z terenu gminy Siennica.

49.
Uchwała RG Nr XVIII/131/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi   opiekuńcze oraz zwalniania z opłat jak również tryb ich pobierania z  terenu gminy Siennica .

50. Uchwała Nr XVIII/132/2004 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z

pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

51. Uchwała Nr XVIII/133/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wojciechówka.

52. Uchwała Nr XVIII/134/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Pogorzel.

53. Uchwała Nr XVIII/136/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Siennica.

54.
Uchwała Nr XVIII/137/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 roku  zmieniająca uchwałę Nr XIV/101/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra.

55. UCHWAŁA Nr XVIII/138/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi P. Samira Ismaila lekarza pediatry zam.  Siennica ul. Akacjowa 2a m 2.


56. Uchwała Nr XVIII/139/04  Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2005 rok.


57. Uchwała  Nr XVIII/140/04 Rady Gminy w Siennicy   z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2005 rok.

58.
Uchwała  Nr XVIII/141/04  Rady Gminy w Siennicy z dn ia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy  na  2005 rok .

- załącznik Nr 1

- załącznik Nr 2

- załącznik Nr 3

 

59. Uchwała Nr XVIII/142/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie ustalenia opłaty abonamentowej przeznaczonej na pokrycie  kosztów legalizacji i wymiany wodomierzy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-08 12:59:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-11 11:42:28
  • Liczba odsłon: 1084
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537309]

przewiń do góry