Zarządzenia Wójta Gminy Siennica

wydane w 2009 roku

 

- Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy Siennica z dnia   16 stycznia 2009 r.
  w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 stycznia 2009 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Grzebowilku

- Zarządzenie  Nr 3/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 10 lutego 2009 roku
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen Caravelle 
  nr rejestracyjny WM  81991

- Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie
  odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda
  Szymańskiego w Grzebowilku

- Zarządzenie Nr 5/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie
  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków
  trwałych, przedmiotów nietrwałychoraz materiałów na składzie znajdujących się
  w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku.

- Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.                   


- Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi
  Nowy Starogród.

- Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 18 marca 2009 r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego  
  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury /Biblioteka/ za 2008 r.

                            - część opisowa do sprawozdania

                            - załącznik Nr 1 do sprawozdania

                           - załącznik Nr 1a

                           - załącznik Nr 2  

                           - załącznik Nr 2a           

                            - zadania inwestycyjne.   

                           - realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska     
                       
                           - informacja o finansach SP ZOZ w Siennicy

                           - informacjo o wykonaniu planu finansowego GBP w Siennicy 
    

-  Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 marca 2009 r.
   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2001 Wójta Gminy  Siennica z dnia 20 grudnia 
   2001 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej obiegu i kontroli wewnętrznej
   dokumentów księgowych.

                
- Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.


- Zarządzenie  nr 11/ 09 Wójta Gminy Siennica  z dnia 24 kwietnia 2009 r.
  w sprawie stawki opłaty za korzystanie z urządzeń służących do spustu nieczystości
  płynnych znajdujących się w punkcie zlewnym Gminnej Oczyszczalni Ścieków
  w Siennicy.

- Zarządzenie NR 12/09 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2009 roku
 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 
 urzędnicze w Urzędzie Gminy w Siennicy oraz na wolne kierownicze stanowiska 
 urzędnicze  w jednostkach organizacyjnych gminy.
 
- Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 kwietnia 2009 roku
  w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania 
  egzaminu kończącego te służbę w Urzędzie Gminy w Siennicy .

-
 Zarządzenie Nr 15/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2009 roku
  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
  w Siennicy.

 - Zarządzenie Nr 16/09  Wójta Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2009 r.
  w sprawie ustalenia cen energii cieplnej dostarczanej do budynku komunalnego 
  w Siennicy  ul. Akacjowa 2A.

- Zarządzenie Nr 17/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 11 maja 2009 roku  
  w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów 
  jednostek organizacyjnych.

- Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 maja 2009 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy                
  Siennica dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

- Zarządzenie NR 19/2009 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 29 maja 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku.

- Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2009 r. 
  w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
  na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja  2009 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół  podstawowych  
  prowadzonych przez Gminę  Siennica na rok szkolny 2009/2010.

- Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2009 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola   
  w  Siennicy na rok szkolny 2009/2010.

- Zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2009 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum
  w Żakowie na rok szkolny 2009/2010.

- Zarządzenie NR 24/2009 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 05 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku.

- Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 czerwca 2009 r.
  w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Siennica.

                       - załącznik Nr 1

                       - załącznik Nr 2

                       - załącznik Nr  3

                       - załącznik Nr 4

                       - załącznik Nr 5

                       - załącznik  Nr 6

- Zarządzenie NR 26/2009 Wójta Gminy w Siennicy z dnia  26 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku.

- Zarządznie Nr 27/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Anny 
  Duszczyk nauczycielki Zespołu Szkół w Żakowie ubiegającej się o awans na stopień  
  nauczyciela mianowanego.

- Zarządznie Nr 28/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Anny
  Kulki nauczycielki PSP w Siennicy ubiegającej się o awans na stopień  nauczyciela
  mianowanego .


- Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 kwietnia 
  2008 r. dotyczącego określenia norm zużycia paliwa przez samochody 
  pożarnicze i urządzenia silnikowe.


- Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2009 r.
  w sprawie zmiany w prowadzeniu w Urzędzie Gminy zasad rachunkowości.

- Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2009 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/09 Wójta Gminy Siennica z dnia
  26 czerwca 2009 r.  

- Zarządzenie Nr 32/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2009 r.
  w sprawie ustalenia dna wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy w Siennicy z dnia z dnia 28 lipca 2009r.
  w sprawie powołania składu osobowego i określenie zakresu działania  
  Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji przedmiotów
  nietrwałych w użytkowaniu znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 12 sierpnia 2009 r.
  w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz   
  informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
  Zakładu Opieki  Zdrowotnej i  Instytucji Kultury /Biblioteka/ za I półrocze 2009 r.

                        - załącznik Nr 1

                        - załącznik Nr 1a

                        - załącznik Nr 2

                        - załącznik Nr 2a

                        - załącznik Nr 3

                        - załącznik Nr 4

                        - załącznik Nr 5

                        - część opisowa do informacji

                        - zadania inwestycyjne  

                 
- Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 sierpnia 2009r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2009 r.
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.                     

- Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2009 roku
  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół
  im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.                   

- Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
  w Nowym Zglechowie.                   

- Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola
  w Siennicy.                   

- Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 sierpnia 2009r.
  w sprawie ustalenia opłat za stoiska handlowe na stadionie sportowym przy
  PSP w Siennicy podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w dniu 6 września 2009r.

- Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 września 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 września 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
  stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.   

- Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 września 2009 roku
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego 
  w Żakowie.       

- Zarządzenie Nr 44/09  Wójta Gminy Siennica z dnia  16 września 2009 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru
  i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta
  ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy  Siennica z dnia 18 września 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia                 
  inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów
  na składzie znajdujących się w Zespole Szkół w Żakowie.

- Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Siennica z dnia  21 września 2009 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
  własność gminy.

- Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 września 2009 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych
  we wsi Siennica obręb Stara Wieś.

- Zarządzenie Nr 48/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 28 września 2009 r.
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 października 2009 roku
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału miejscowości Siennica 
  na trzy sołectwa oraz projektów statutów tych sołectw.

- Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 października 2009r.
  w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

- Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 październik  2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarzdzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie
  powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
  Publicznej szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.


- Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Siennica z dnia  12 listopada 2009 r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

                                        - projekt uchwały budżetowej na 2010 r.

                                        - załącznik Nr 1

                                        - załącznik Nr 2

                                        - załącznik Nr 3
                                      
                                        - załącznik Nr 3a

                                        - załącznik Nr 4

                                        - załącznik Nr 5

                                        - załącznik Nr 5a 

                                       - załącznik  Nr 6

                                       - załącznik Nr 7 i Nr 8

                                       - załącznik Nr 9

                                       - załącznik Nr 10

                                       - załącznik Nr 11
 

                                       - część opisowa do projektu budżetu na 2010 r.

        - Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na 31.10.2009 r.
                                                           
                                        - załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia

                                        - załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia

                                        - załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia

                                        - załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia    

                                        - załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia
                            

- Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 listopada 2009 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Siennicy
  i w jednostkach podległych.  

- Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2009 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy  Siennica z dnia 20 listopada 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
  inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów na składzie
  znajdujących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku.

- Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2009 roku
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.      

- Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 listopada 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Siennica Szefa obrony Cywilnej Gminy
  z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w 
  przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową
  w sytuacji masowego zagrożenia. 

- Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 grudnia 2009 r.
  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 grudnia 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Siennica z dnia  10 grudnia 2009 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Siennica nr 46/2009 z 21 września 2009 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących
  własność gminy.


- Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

- Zarządzenie Nr 65/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2009 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 66/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2009 roku
  w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
  

- Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2009 roku
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen Caravelle 
  nr rejestracyjny WM 81991.


   

                             

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-17 14:58:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 15:38:41
  • Liczba odsłon: 940
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541221]

przewiń do góry