Zarządzenia Wójta Gminy

wydane w 2012 roku

 

- Zarządzenie Nr  OK.0050.01.2012 Wójta Gminy  Siennica z dnia 11 stycznia2012 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
  przedmiotów nietrwałych oraz materiałów na składzie znajdujących się w budynku szkoły podstawowej,
  w której funkcjonował do dnia 31.12.2011 r.  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Puchatkowy ogród”.

- Zarządzenie Nr 0050.2.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 stycznia 2012 r. 
  w sprawie planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na 2012r.  

- Zarządzenie Nr OK.0050.3.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 stycznia 2012 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

                                              - załącznik

- Zarządzenie Nr OK. 120.1.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2012 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne
  stanowisko urzędnicze ds. obsługi administracyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.4.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2012 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.5.2012   Wójta Gminy Siennica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Siennica 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.120.2.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 31  stycznia 2012 roku
  w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników zatrudnionych
  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- Zarządzenie Nr OK.120.3.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2012r. sprawie zmiany
  Zarządzenia Nr 120.20.2011r Wójta Gminy Siennica  z dnia 01 lipca 2011r w sprawie powołania Stałej Komisji 
  Inwentaryzacyjnej  do przeprowadzania oceny stanu mienia – środków trwałych, pozostałych środków trwałych w
  użytkowaniu oraz wyposażenia, stanowiących własność  Gminy Siennica oraz zasad przeprowadzania ich likwidacji.

- Zarz a dzenie Nr OK.120.4.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2012 w sprawie
  zasad (polityki) rachunkowo s ci dla projektu Nr POKL.09.01.02-14-327/11 pn. „Indywidualizacja w edukacji -  szans a dla małych Sienniczan”.

-
 Zarządzenie Nr OK.0050.5.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Siennica 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.6.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia  24 lutego 2012r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.7.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia  02 marca 2012 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 marca  2012 r. w sprawie przedłożenia
  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2011 r.

                                     - załącznik Nr 1

                                                            - Tabela Nr 1 i 1a  do załacznika Nr 1

                                                            - Tabela Nr 2 i 2a do załącznika Nr 1

                                                            - Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1

                                     - załącznik Nr 2 - infomacja ostanie mienia  Gminy Siennica

                                                             - załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica

                                                             - załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica

                                                             - załącznik Nr 3 do informaji o stanie minia Gminy Siennica 

                                                             - załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica

                                                             - załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia Gminy Siennica

                                                             - załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia Gminy Siennnica

                                                  - załącznik Nr 3

                                                  - załącznik Nr 4 

- Zarządzenie Nr OK.0050.9.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 marca 2012r. w sprawie
  przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników z terenu Gminy Siennica w zakresie następujących podatków:
  podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  oraz podatku od środków transportowych.

                                                   - załącznik


- Zarządzenie Nr OK.0050.10.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian
  w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica a lata 2012-2020.

                                                  - załącznik   

- Zarządzenie NR OK.0050.11.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia  29 marca 2012 r.  w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.12.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.13.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie wytycznych
  do opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Siennica na rok szkolny
  2012/2013

                                                  - załacznik Nr 1 - wytyczne dla szkół

                                                                          - załączniki 1-5 do wytycznych

                                                  - załącznik Nr 2 - wytyczne dla przedszkola  

                                                                         - załączniki 1-3 do wytycznych


- Zarządzenie Nr OK.0050.14.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podania
  do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według stanu na koniec
  I kwartału 2012r.

                                                   - załącznik Nr 1

                                                   - załącznik Nr 2


- Zarządzenie NR OK.0050.15.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.120.5.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie
  przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Siennica projektu nr POIG.08.03.00-14-015/08-00 
  „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie
  Gminy Siennica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

- Zarządzenie  Nr OK.120.6.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 29 kwietnia 2012 roku w sprawie
  określenia zasad korzystania  z samochodu służbowego oraz ustalenia norm zużycia paliwa. 

                                                    - załącznik

- Zarządzenie NR OK.0050.16.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 maja 2012 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 maja 2012 r.
 
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  za 2011 rok.

                                                   - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.120.7.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie
  ustanowienia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy  w Siennicy
  oraz określenia zakresu jego działania.

- Zarządzenie Nr OK. 120.8.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie
  powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne
  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia  05 czerwca 2012 roku
  w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej.  

- Zarządzenie Nr OK.0050.18.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego
  w Żakowie na rok szkolny 2012/2013.

                                                       - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego
  w Żakowie na rok szkolny 2012/2013.

                                                        - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sienicy
  na rok szkolny 2012/2013.

                                                        - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.21.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
  w Starogrodzie na rok szkolny 2012/2013.

                                                         - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.22.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Edwarda Szymańskiego
  w Grzebowilku na rok szkolny 2012/2013.

                                                           - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.23.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Siennicy na rok szkolny 2012/2013.

                                                          - załącznik  

- Zarządzenie  Nr OK.120.10.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie
  określenia wzorów środków ewidencyjnych stosowanych w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy w Siennicy.

                                                           - załącznik 

- Zarządzenie Nr OK.0050.24.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie
  powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej 


- Zarządzenie Nr OK.0050.25.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 czerwca 2012 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.26.2012 Wójta Gminy  Siennica z dnia 29 czerwca 2012 r.
  w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata 2012- 2020.

                                                         - załącznik Nr 1    

- Zarządzenie Nr OK.120.11.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 29 czerwca 2012 r.
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia silnikowe.

- Zarządzenie Nr OK.120.12.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr OK.120.4.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2012 roku
  w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu  Nr  POKL.09.01.02-14-327/11 pn. „Indywidualizacja
  w edukacji 
- szansą dla małych Sienniczan.”


- Zarządzenie Nr OK.0050.27.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 11lipca 2012 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.28.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 lipca 2012 r.
  w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.29.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2012 r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica 
  według stanu na koniec II kwartału 2012r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.30.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia  27 lipca  2012 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.31.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 sierpnia 2012r. 
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Katarzyny Sujak
  nauczycielki zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej w Starogrodzie ubiegającej się o awans
  na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.32.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 sierpnia 2012 r. 
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Jolanty Całki 
  nauczycielki zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku ubiegającej się o awans
  na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.33.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 sierpnia 2012 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Magdaleny Piętki
  nauczycielki zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku ubiegającej się o awans
  na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.34.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie
  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2012r., informacji o kształtowaniu się
  wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu
  wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki
  Zdrowotnej za I półrocze 2012r.

                                                          - załącznik Nr 1

                                                              - tabela Nr 1 

                                                             - tabela Nr 2 i Nr 2a  do załącznika

                                                             - tabela Nr 3 do załącznika  

                                                          - załącznik Nr 2

                                                          - załacznik Nr 3

                                             

- Zarządzenie Nr  OK.0050.35.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie
  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica.


- Zarządzenie Nr OK.0050.36.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 sierpnia 2012 r. 
  w sprawie ustalenia terminu, warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy składaniu wniosków
  o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.
  - „Wyprawka szkolna” .

                                                         - załącznik
 

- Zarządzenie Nr OK.0050.37.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2012r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.38.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie
  powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starogrodzie.    
              

- Zarządzenie Nr 0050.39.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie
  planu finansowego dla Zespołu Szkół im. K.iH. Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.40.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 września 2012r. w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.37.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia  2012r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.41.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia  03 września 2012 r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.42.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 03 września 2012 roku w sprawie
  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. H.i K.Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.43.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 września 2012 roku w sprawie
  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół   im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy
  na rok szkolny 2012/2013

- Zarządzenie NR OK.0050.44.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia  04 września  2012r. w sprawie
  przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2013r. prognozy finansowej na 2013 rok
  i lata następne.


- Zarządzenie  Nr OK.120.13.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2012 roku w sprawie
  przeglądu dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym i na stanowiskach pracy.  

- Zarządzenie Nr OK.120.14.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2012r. w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z dnia 29 października  2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad
  (polityki) rachunkowości.

                                                              - załacznik 

- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 września 2012 roku w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
  „Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi w 2013r.”.

                                                              - załącznik Nr 1

                                                              - załącznik Nr 2


- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2012 r. w sprawie
  ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych i obsługi w placówkach oświatowych
  prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.47.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 września 2012r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.48.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 
  wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Zespół Szkół w Siennicy i Publiczną Szkołę Podstawową
  w Starogrodzie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.50.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 października 2012 r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2012 r.

                                                                - załącznik Nr 1

                                                                - załącznik Nr 2

                                                                - załącznik Nr 3

                                                                  - tabela Nr 3 do załącznika Nr 3 - Zarządzenie Nr OK.120.15.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 29 października 2012 roku w sprawie
  powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne kierownicze
  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Siennicy. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 października 2012 r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2012 r.

                                                                - załącznik Nr 1

                                                                - załącznik Nr 2

                                                                - załącznik Nr 3

                                                                - załącznik Nr 4

-  Zarządzenie Nr OK.0050.52.2012 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według stanu
  na koniec III kwartału 2012r.

                                                                 - załącznik Nr 1

                                                                 - załacznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0120.16.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 października 2012 roku w sprawie
  ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

 

- Zarządzenie Nr OK.120.17.2012  Wójta Gminy Siennica z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie
  wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Siennicy.  

                                                                   -  załącznik - instrukcja       

                                                                          - załącznik Nr 1 do instrukcji

                                                                         - załącznik Nr 2 do instrukcji

                                                                          - załącznik Nr 3 do instrukcji

                                                                           - załącznik Nr 4 do instrukcji

                                                                           - załącznik Nr 5 i 6 do instrukcji


- Zarządzenie Nr OK.0050.53.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2012 r.

                                                                - załącznik Nr 1

                                                                - załącznik Nr 2

                                                                - załącznik Nr 3

                                                                - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.54.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie
  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013 – 2018.

                                                                 - załącznik - projekt uchwały

                                                                                 - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                                                 - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                                                 - załącznik Nr 3 do projektu uchwały

                             - Uchwała Nr Si.517.2012 Składu Orzekającego Pegionalnej Izby Obrachunkowej
                               w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2012r.  

- Zarządzenie Nr OK.0050.55.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie
  projektu uchwały budżetowej na 2013r.

                                                              - załącznik - projekt uchwały

                                                                         - część opisowa projektu budżetu

                                                                         - załącznik Nr 1 do projektu uchwały         

                                                                           - tabela Nr 1 do projektu uchwały

                                                                           - tabela Nr 2 do projektu uchwały

                                                                            - tabela Nr 3 do projektu uchwały

                                                                            - tabela Nr 3a do projektu uchwały                                 

                                                                           - tabela Nr 4 do projektu uchwały

                                                                           - tabela Nr 4a do projektu uchwały

                                                                            - tabela Nr 5 do projektu uchwały

                                                                           - tabela Nr 6 do projektu uchwały

                                                                           - tabela Nr 7 do projektu uchwały

                                                                         - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                                            - tabela Nr 8 do projektu uchwały

                               - Uchwała Nr Si.516.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                                w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2012r.       

  

- Zarządzenie Nr OK.0050.56.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie
  przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.57.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2012r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

                                                               - załącznik Nr 1

                                                               - załącznik Nr 2

                                                               - załącznik Nr 3

                                                               - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.58.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
  powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.59.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi  Siennica

- Zarządzenie Nr OK.120.18.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.


- Zarządzenie Nr OK.120.19.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie
  zasad (polityki) rachunkowości dla projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  - Narodowa Agencja Programu
  „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.60.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2012r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

                                                              - załącznik Nr 1

                                                              - załącznik Nr 2

                                                              - załącznik  Nr 3

                                                              - załącznik Nr 4 

- Zarządzenie Nr OK.0050.61.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniające
  zarządzenie Nr OK.0050.46.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2012 r. w sprawie  ustalenia
  organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych
  przez Gminę Siennica.


- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2012r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

                                                              - załącznik Nr 1

                                                              - załącznik Nr 2

                                                              - załącznik Nr 3

                                                              - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.63.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
   zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2012- 2020.

                                                              - załącznik Nr 1


- Zarzadzenie Nr OK.0050.64.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
  przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majatku Obrony Cywilnej.

 

                                                           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-07 10:37:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 14:26:23
  • Liczba odsłon: 1123
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537184]

przewiń do góry