Zarządzenia Wójta Gminy Siennica

wydane w 2013 roku

 

- Zarządzenie Nr 0050.1.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie
  planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na 2013r.  

- Zarządzenie Nr OK.0050.2.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                    - załącznik

- Zarządzenie Nr ST.0050.3.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie
  przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej.

- Zarządzenie Nr ST.0050.4.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie
  wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do wykonywania zadań w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej.

- Zarządzenie Nr ST.0050.5.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie
  ustanowienia pełnomocnika  do spraw wyborów – urzędnika wyborczego na obszarze Gminy Siennica.

- Zarzązenie NR OK.0050.6.2013 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według stanu
  na koniec IV kwartału 2012r.

                                                       - załącznik                                                     

- Zarządzenie Nr OK.0050.7.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 04 lutego 2013 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania 
  kultury fizycznej i sportu w 2013 rok.

- Zarządzenie Nr OK.120.2.2013 Wójta Gminy Siennica  z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
  ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2013 rok.

- Zarz a dzenie Nr OK.120.5.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
  ustalenia zasad korzystania przez placówki o s wiatowe z transportu autobusem szkolnym
  Jelcz L 090M nr rejestracyjny WM 01544, zakupionym przez Gmini e Siennica.


- Zarz a dzenie Nr OK.120.3.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie
  okreś lenia zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorzą dowych zatrudnionych
  na stanowiskach urzę dniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz ę dniczych w Urzę dzie Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.120.4.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
  określenia norm zużycia paliwa autobusu szkolnego Jelcz L 090M nr rejestracyjny WM 01544.

- Zarządzenie Nr OK.0050.9.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 marca 2013r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                         - załącznik 

- Zarządzenie NR OK.120.6.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 marca 2013r. w sprawie
  ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń  należności  i zobowiązań, przychodów
  i kosztów oraz  funduszu .

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

                                                          - załącznik Nr 3

                                                          - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr ST.0050.10.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 marca 2013r. w sprawie
  powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację zadań Gminy Siennica
 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.11.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 marca 2013r. zmieniające zarządzenie
  Nr OK.0050.46.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2012 r. oraz Nr OK.0050.61.2012 Wójta Gminy
  Siennica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych
  i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.12.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 marca 2013r. w sprawie
  przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2012r. oraz sprawozdania
  z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2012r.

                                                   - załącznik Nr 1

                                                               - tabela Nr 1 i Nr 1a  do zalącznika Nr 1

                                                              - tabela Nr 2 i Nr 2a do załącznika Nr 1

                                                              - tabela Nr 3 do załącznika Nr 1   

                                                  - załącznik Nr 2 - informacja o stanie mienia komunalnego

                                                               - informacja o stanie mienia w ujęciu tabelarycznym

                                                               - załącznik Nr 1 do informacji               

                                                               - załącznik Nr 2 do informacji

                                                               - załącznik Nr 3 do informacji

                                                               - załącznik Nr 4 do informacji

                                                               - załącznik Nr 5 do informacji

                                                               - załącznik Nr 6 do informacji                                                 

                                                    - załącznik Nr 3 

                                                    - załącznik Nr 4

                   - Uchwała Nr Si.142.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                     w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2013r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.13.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 marca 2013r. w sprawie 
  zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                        - załącznik  Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

 - Zarządzenie Nr OK.0050.14.2013
Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie
  regulaminu porządkowego korzystania z Zespołu boisk sportowych Orlik 2012.

- Zarządzenie Nr   OK.0050.15.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca 2013r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

                                                         - załącznik Nr 1

                                                         - załacznik Nr 2

                                                         - załącznik Nr 3

- Zarządzenie NR OK.120.7.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 28.03.2013r. sprawie zmiany
  Zarządzenia Nr 120.20.2011r Wójta Gminy Siennica  z dnia 01 lipca 2011r w sprawie powołania Stałej Komisji
  Inwentaryzacyjnej  do przeprowadzania oceny stanu mienia – środków trwałych, pozostałych środków trwałych 
  w użytkowaniu oraz wyposażenia, stanowiących własność  Gminy Siennica oraz zasad przeprowadzania
  ich likwidacji.

- Zarządzenie Nr OK.120.8.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
  zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Siennica.- Zarządzenie NR OK.0050.16.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2013r. w sprawie
  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata 2013-2019.

                                                         - załącznik Nr 1

                                                         - załącznik Nr 2

                                                         - załącznik Nr 3 

- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniające
  Zarządzenie Wójta Gminy Siennica w sprawie powołania w Urzędzie Gminy stałej komisji przetargowej
  do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenie regulaminu pracy
  tej komisji.

- Zarządzenie Nr OK.0050.18.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 kwietnia 2013r. w sprawie
  powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi  Krzywica oraz
  we wsi Łękawica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według stanu
  na koniec I kwartału 2013r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2 


- Zarządzenie Nr OK.0050.21.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 kwietnia 2013r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                      - załącznik Nr 1

                                                      - załącznik Nr 2

                                                      - załącznik Nr 3

                                                      - załącznik Nr 4

 

-  Zarządzenie Nr OK.0050.22.2013 Wójta Gminy  Siennica z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
   podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  za 2012 rok.

                                                      - załącznik 

                                                         

- Zarządzenie Nr OK.0050.23.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
 zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. H i K. Gnoińskich w Siennicy na
 rok szkolny 2013/2014.

- Zarządzenie Nr OK.0050.24.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
  wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
  zamówienia publicznego.

-  Zarządzenie Nr OK.0050.25.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
   zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
   w Siennicy na rok szkolny 2013/2014.

- Zarządzenie Nr OK.0050.26.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
  w Starogrodzie na rok szkolny 2013/2014.

- Zarządzenie Nr OK.0050.27.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego
  w Grzebowilku  na rok szkolny 2013/2014.

- Zarządzenie Nr OK.0050.28.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Siennicy na rok szkolny 2013/2014.

- Zarządzenie Nr OK.0050.29.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja  2013 r. w sprawie
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
  Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.30.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2013r. w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie na
  rok szkolny 2013/2014.

- Zarządzenie Nr OK.0050.31.2013  Wójta Gminy Siennica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przygotowania
  i przeprowadzenia praktycznego elementu ćwiczenia na terenie Gminy Siennica w ramach powiatowo-gminnego
  ćwiczenia obronnego "Mienia 2013".

- Zarządzenie NR OK.0050.32.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2013r. w sprawie
   zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                  - załącznik  

 
- Zarządzenie NR OK.0050.33.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 czerwca 2013 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
                                             

                                                      - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.34.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie
  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich 
  w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.35.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie
  rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
  Gminy Siennica. 

                                              - załącznik Nr 1

                                              - załącznik Nr 2  
 

- Zarządzenie Nr OK.0050.36.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie
  powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.37.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                       - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.38.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie
   zmian w budżecie gminy na 2013r.

                                                       - załącznik Nr 1 

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3
                                         
- Zarzązenie Nr OK.0050.39.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie
  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata 2013-2019.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr OK.0050.40.2013  Wójta Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie
  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.


- Zarządzenie Nr OK. 0050.41.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie
  określenia trybu zgłoszenia przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.42.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie
  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2013  Wójta Gminy Siennica z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie
  powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko
  urzędnicze ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej.

- Zarządzenie Nr OK.120.10.2013 Wójta Gminy Siennicaz dnia 9 lipca 2013r. w sprawie
  polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
  osobowych w Urzędzie Gminy w Siennicy.

 - Zarządzenie Nr OK.0050.43.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie
   zmiany zarządzenia Nr OK. 0050.18.2013 z dnia 8 kwietnia 2013r. w sparwei powołania komisji przetargowej
   na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.44.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lipca 2013r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik  Nr 2


- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2913 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia
  terminu, warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy składaniu wniosków o dofinansowanie zakupu
  podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna".

- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie powołania
  Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Grażyny Hanny Garwoła nauczycielki w Publicznej Szkole
  Podstawowej w Siennicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.47.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według stanu
  na koniec II kwartału 2013r.

                                                         - załącznik Nr 1

                                                         - załącznik Nr 2  
 
   

- Zarządzenie NR OK.0050.48.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 lipca 2013r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Edyty Małgorzaty Wilczek, nauczycielki
  zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Starogrodzie ubiegającej się
  o awans na stopień nauczyciela minowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.50.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie 
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Moniki Elżbiety Nosal - Łysiak nauczycielki
  zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej im. E. Szymańskiego w Grzebowilku ubiegającej się
  o awans na stopień nauczyciela minowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Moniki Zgódka  nauczycielki zatrudnionej
  w Publicznej Szkole Podstawowej im. E. Szymańskiego w Grzebowilku ubiegającej się o awans
  na stopień nauczyciela minowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.52.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 sierpnia 2013r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                         - załącznik


- Zarządzenie Nr OK.0050.53.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 sierpnia 2013r.
  w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata 2013-2023.

                                                         - załącznik Nr 1

                                                         - załącznik Nr 2

                                                         - załącznik Nr 3 

- Zarządzenie Nr OK.0050.54.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 sierpnia 2013r.  w sprawie
  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2013r. informacji o kształtowaniu się
  wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz   informacji o przebiegu
  wykonania planów  finansowych Gminnej Biblioteki  Publicznej,  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki
  Zdrowotnej za I półrocze 2013r.         

                                                        - załącznik Nr 1

                                                             - tabela Nr 1 do załącznika

                                                             - tabela Nr 2 do załącznika

                                                              - tabela Nr 3 do załącznika

                                                        - załącznik Nr 2  

                                                        - załącznik Nr 3

                      Uchwała Nr Si.364.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
                      Zespół w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2013r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.55.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 sierpnia 2013 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                         - załącznik


- Zarządzenie Nr OK.0050.56.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 września 2013 roku w sprawie
  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. H.i K.Gnoińskich w Siennicy.


- Zarządzenie Nr OK.0050.57.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 września 2013r.
  w sprawie powołania Jury Konkursu Fotograficznego „Ziemia Mińska w obiektywie”

- Zarządzenie Nr OK.0050.58.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 września 2013r. w sprawie
  przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2014r. oraz do projektu wieloletniej prognozy
  finansowej na 2014 rok i lata następne.

- Zarządzenie Nr OK.0050.59.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 września 2013r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                         - załącznik Nr 1

                                                         - załącznik Nr 2


- Zarzadzenie Nr OK.120.11.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 września 2013r. w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z dnia 29 października  2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) 
  rachunkowości.

- Zarządzenie Nr OK.120.12.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 września 2013r. w sprawie 
  wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu „Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik",
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 
  szkolnictwa zawodowego".

                                                          - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.120.13.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 września 2013r. w sprawie
  zasad (polityki) rachunkowości dla projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja
  Programu „Uczenie się przez cale życie" Leonardo da Vinci.- Zarządzenie NR OK.0050.60.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2013r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

                                                         - załącznik- Zarządzenie Nr OK.0050.61.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego
  Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 października 2013 roku 
  w sprawie odwołania dyrektora Gminego Przedszkola w Siennicy z zjamowanego stanowiska.


- Zarządzenie Nr  OK.0050.63.2013  Wójta Gminy Siennica z dnia 07 października 2013r. w sprawie
  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej  w Gminnym Przedszkolu w Siennicy , sposobu
  jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.64.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 października 2013 roku w sprawie
  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.65.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 października 2013 roku w sprawie
  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Siennicy do dokonywania czynności
  prawnych związanych z prowadzeniem jednostki, w granicach zwykłego zarządu.

- Zarządzenie OK.0050.66.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 października 2013r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                         - załącznik Nr 1

                                                         - zalącznik Nr 2 

                                                         - załącznik Nr 3

                                                         - załacznik Nr 4- Zarządzenie Nr OK.0050.67.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14.10.2013 r. w sprawie
  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.68.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 października 2013r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

                                                        - załącznik Nr 3

                                                        - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.69.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października 2013r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według stanu
  na koniec III kwartału 2013r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.70.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie
  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014 – 2024.

                                                         - załącznik - projekt uchwały

                                                          - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                          - załacznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                          - załącznik Nr 3 do projektu uchwały

                  Uchwała Nr Si.495.2013 Składu Orzekająćego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                  w Warszawie z dnia 04 grudnia 2013r.- Zarządzenie Nr OK.0050.71.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2013r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

                                                         - załącznik - projekt uchwały budżetowej

                                                             - część opisowa

                                                            - załacznik Nr 1do projektu uchwały

                                                            - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 1 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 2 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 3 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 3a do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 4 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 4a do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 5 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 6 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 7 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 8 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 9 do projektu uchwały

                                                            - tabela Nr 10 do projektu uchwały

                      Uchwała Nr Si.494.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                     w Warszwie z dnia 04 grudnia 2013r.
 

- Zarządzenie Nr OK.0050.72.2013 Wójta Gminy Siennica  z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Siennicy.

  - Zarzadzenie Nr OK.0050.73.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.70.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie
  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica  na lata 2014 – 2024.

- Zarządzenie Nr OK.0050.74.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie
  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata 2013-2023.

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

                                                          - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr OK.0050.75.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie
   zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

                                                         - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr 0050.76.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie
  określenia stawek czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali socjalnych
  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr 0050.77.2013 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie
  ustalenia cen energii cieplnej dostarczanej do budynku komunalnego w Siennicy  ul. Akacjowa 2A.

- Zarządzenie Nr OK.0050.79.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 listopada 2013 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                            - załącznik Nr 1

                                                            - załącznik Nr 2

                                                            - załącznik Nr 3

                                                              - tabela Nr 1  do zalącznika Nr 3- Zarządzenie Nr OK.0050.80.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia 2013r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

- Zarządzneie Nr OK.0050.81.2013 Wójta Gminy Siennica  z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie
  powołania Zespołu ds. Utrzymania Rezultatów Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
  województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

- Zarządzenie Nr OK.0050.82.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie
  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.83.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie
  ustalenia zasad korzystania przez placówki oświatowe z transportu autobusem  szkolnym Jelcz L 090M
  nr rejestracyjny WM 01544, zakupionym przez Gminę Siennica.

  - Zarządzenie Nr OK.120.14.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie
  ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.15.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie
  wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu  pt.:„Wyższe kwalifikacje dzięki
 doświadczeniom zagranicznym”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
 z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach programu „Uczenie się przez całe życie „.

                                                             - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.84.2013 Wójta Gminy Siennica  z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie
  ustalenia zasad wykorzystywania ciągnika oraz określenia norm zużycia paliwa.

- Zarządzenie Nr OK.120.16.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 grudnia 2013r.  
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z dnia 29 października  2010 roku w sprawie 
  wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


- Zarządzenie Nr OK.0050.85.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata 2013-2023.

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2

                                                           - załącznik Nr 3  

- Zarządzenie Nr OK.0050.87.2013 Wójta Gminy Siennica  z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie
  ustalenia zasad wykorzystywania urządzeń oczyszczalni ścieków oraz określenia norm zużycia paliwa.

- Zarządzenie NR OK.0050.89.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 31    
  grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica 
  na lata 2013-2023.                                                     

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.90.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2013r.
  w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z udżetu Gminy
  Siennica dla samorządowej instytucji kultury.

- Zarządzenie Nr OK.0050.91.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2013r.
  w sprawie zasad sporządzania skonmsolidowanego bilansu Gminy Siennica.
                                    
  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-29 10:16:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-11 15:49:09
  • Liczba odsłon: 1394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537386]

przewiń do góry