Zakresy zadań poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

  

Do wspólnych zadań samodzielnych stanowisk pracy, ze względu na rodzaj prowadzonych spraw należy w szczególności:

 

1) zapewnienie sprawnej, merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów,

2) posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów gminnych,

3) umiejętność uzyskiwania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną, zarówno od radcy prawnego, specjalistycznych organów administracji rządowej oraz z orzecznictw sądowych,

4) bieżące dostosowywanie działania do aktualnych przepisów i wzajemne informowanie się o zmianach,

5) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

6) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz uchwał będących przedmiotem obrad Rady, jej komisji oraz przekazywanie ich Sekretarzowi,

7) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady w wykonywaniu ich zadań,

8) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w tym sprawozdania z realizacji uchwał Rady,

9) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz zapytania radnych, które dotyczą spraw załatwianych w referacie lub przez samodzielne stanowiska pracy,

10) współdziałanie ze stanowiskiem pracy d/s organizacyjno-kadrowych w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników poszczególnych stanowisk,

11) przechowywanie akt, stosownie do obowiązującego rzeczowego jednolitego wykazu akt oraz stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

12) archiwizacja akt i systematyczne przekazywanie ich do archiwum zakładowego,

13) umiejętność właściwego kontaktowania się z interesantami oraz z administracją rządową i samorządową,

14) właściwa i terminowa realizacja zadań wykonywanych przez samodzielne stanowiska pracy,

15) rozpatrywanie skarg, wniosków i listów dotyczących stanowiska pracy oraz przygotowywanie projektu odpowiedzi,

16) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe,

17) zgodnie z właściwością merytoryczną przygotowywanie projektów dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

18) współpraca między Referatem i samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy w sprawach wymagających wspólnego rozstrzygnięcia,

19) analiza uzyskiwanych dochodów lub prowadzonych wydatków, stawianie wniosków co do oszczędności jak i znalezienia źródeł dochodów,

20) opracowywanie projektów programów w ramach prowadzonych spraw,

21) współudział  w realizacji zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej,

22) zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie i współpraca z administratorem danych osobowych, wyznaczonym przez Wójta,

23) przestrzeganie zasad pobierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

24) przygotowywanie i przekazywanie administratorowi Biuletynu Informacji Publicznej informacji publicznych określonych w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

25) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

26) przygotowywanie na bieżąco informacji na stronę internetową Gminy.   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 10:50:35
  • Liczba odsłon: 14440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536953]

przewiń do góry