Zarządzenia, ogłoszenia i obwieszczenia
 Wójta Gminy Siennica
wydane w 2016 roku


 

- Zarządzenie nr OK. 0050.1.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 04 stycznia 2016r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.2.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2016r.
  w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Siennicy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.3.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.4.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2016r.
  w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Siennica
  uprawnień w zakresie zaciągania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, których
  realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
  budżetowy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.5.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2016r.
  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016.

- Zarządzenie Nr OK.0050.6.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2016r.
  w sprawie planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.7.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 stycznia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.120.1.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 stycznia 2016r.
  w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2016 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 stycznia 2016r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.14.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia
  3 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-
  Architektonicznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.9.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 stycznia 2016r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2016-2024.

- Zarządzenie Nr OK.0050.10.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 stycznia 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację zadań 
  Gminy Siennica w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. 

- Zarządzenie Nr OK. 0050.11.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 stycznia 2016r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonywaniu budżetu
  Gminy Siennica według stanu na koniec IV kwartału 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.12.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 stycznia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.13.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 lutego 2016r.
  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  na rok 2016 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za
  kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

- Zarządzenie Nr OK.120.2.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 lutego 2016r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.8.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 czerwca
  2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.3.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 lutego 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami.


- Zarządzenie Nr OK.0050.14.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr OK.0050.90.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.15.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 luego 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.16.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
  z budżetu Gminy Siennica dla samorządowej instytucji kultury.

- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- Zarządzenie nr OK.0050.18.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lutego 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
 

- Zarządzenie Nr OK.120.4.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr OK.120.3.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolna stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.120.5.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 marca 2016r.
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy 

                                            - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2016 Wójta Gminy Siennicza z dnia 25 marca 2016r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2015r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
  Zakłądu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2015r.

                                           - załącznik Nr 1

                                                - tabela Nr 1 do załącznika 

                                                - tabela Nr 1a do załącznika

                                                - tabela Nr 2 do załącznika

                                                - tabela Nr 2a do załącznika

                                                - tabela Nr 3 do załącznika

                                          - załącznik Nr 2

                                                - informacja o stanie mienia 

                                                 - załącznik Nr 1 do informacji

                                                 - załącznik Nr 2 do informacji       

                                                 - załącznik Nr 3 do informacji

                                                 - załącznik Nr 4 do informacji

                                                 - załącznik Nr 5 do informacji

                                                 - załącznik Nr 6 do infomacji

                                          - załącznik Nr 3 

                                          - załącznik  Nr 4    

          Uchwała Nr Si.128.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
          w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016r.
 

- Zarządzenie Nr OK.0050.21.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.22.201 6 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

- Zarządzenie Nr OK.0050.23.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie powołania Komisji ds. Wyborów Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.24.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 kwietnia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Obwieszczenie Nr OK.0050.25.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 kwietnia 2016r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.:  'Budowa
  sieci kanalizacyjnej w m. Siennica III, Gągolina, Nowodwór, Zalesie, Nowe Zalesie 
  gm. Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.26.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 kwietnia 2016r.
  w sprawie oddania nieruchomości za wynajem bez przetargu na okres 3 lat, wartości
  czynszu z nieruchomości za wynajem i ogłoszenia wykazu nieruchomości. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.27.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie zmianw budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.28.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec I kwartału 2016r. 

- Obwieszczenie Nr OK.0050.29.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 maja 2016r.
  o zgromadzeniu materiałów i dowodów niezbednych do wydania decyzji o
  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie
  sieci kanalizcyjnej w miejscowościach Siennica III, Gągolina, Nowodwór, Zalesie, Nowe
  Zalesie gm. Siennica.

- Obwieszczenie Nr OK.0050.30.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 maja 2016r.
  o wydanym Postępowaniu Wójta Gminy Siennica z dnia 09 maja 2016r. znak
  Oś.6220.2.2016, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny
  oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
  budowie sieci kanalizcyjnej w miejscowościach Siennica III, Gągolina, Nowodwór, 
  Zalesie, Nowe Zalesie gm. Siennica.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.31.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 maja 2016r. 
   w sprawie podania do pblicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu
   Gminy Siennica za 2015 rok.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.32.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 maja 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie nr OK.0050.33.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 maja 2016r.
  w sprawie ustalenia opłat za stoiska handlowe na stadionie sportowym przy Publicznej
  Szkole Podstwowej w Siennicy podczas imprezy kulturalnej pod nazwą "Siennickie
  spotkania Plenerowe" w dniu 19 czerwca 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.120.6.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 maja 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i gospodarki
  gruntami w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.34.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 maja 2016r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.9.2012 Wójta Gminy Siennica w sprawie
  przeprowadenia kontroli podatkowej u podatników z terenu Gminy Siennica w zakresie
  następujących podatków: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku
  od środków transportowych.


- Obwieszczenie  Nr OK.0050.35.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 maja 2016r.
  informujące owydaniu decyzji Wójta Gminy Sienica z dnia 25.05.2016r., znak
  Oś.6220.5.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
  na: "Budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Siennica III, Gągolina, Nowodwór, 
  Zalesie, Nowe Zalesie, gm. Siennica".

- Zarządzenie Nr OK.120.7.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 maja 2016r.
  w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 
- Zarządzenie Nr OK.0050.36.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich
  w Siennicy na rok szkolny 2016/2017.
 
- Zarządzenie Nr OK.0050.37.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy na rok szkolny 2016/2017.

- Zarządzenie Nr OK.0050.38.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola na rok
  szkolny 2016/2017.

- Zarządzenie Nr OK.0050.39.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Zawiszy
  Czarnego w Żakowie na rok szkolny 2016/2017.

- Zarządzenie Nr OK.0050.40.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2016/2017.

- Zarządzenie Nr OK.0050.41.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie na rok szkolny 2016/2017.

- Zarządzenie Nr OK.120.8.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2016r.
  w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych
  w Urzędzie Gminy w Siennicy oraz określenia środków przed zagrożeniami.

                                           - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.42.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.43.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 201r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze
  stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży i dzieci
  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i gospodarki
  gruntami w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.44.2016 Wójta Gminy Siennica  z dnia 14 czerwca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica na 2016 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 czerwca 2016r.
  w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

- Zarządzenie Nr OK.120.10.2016 Wójta Gminy Siennica  dnia 20 czerwca 2016r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.5.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 marca 
  2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.11.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 czerwca 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 czerwca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.47.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 czerwca 2016r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.48.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 czerwca 2016r.
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.50.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 lipca 2016r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza.
   
- Zarządzenie Nr OK. 0050.51.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Danuty
  Piotrowskiej nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
  w Siennicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.52.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Steli
  Ciechańskiej nauczycielki w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.53.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.54.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2016r.
   w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania równiarki typu GR 135A oraz określenia
   norm zużycia paliwa.

- Zarządzenie Nr OK.0050.55.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2016r.
  w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w wyniku ogłoszenia i obwieszczenia z dnia
  6 września 2015 roku o podjęciu przez Radę Gminy w Siennicy Uchwały Nr
  IV.0007.31.2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica, dla obszaru
  w granicach administracyjnych miejscowości Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi
  Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.

- Zarządzenie Nr OK.0050.56.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2016r.
  w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w wyniku ogłoszenia i obwieszczenia z dnia
  6 września 2015 roku o podjęciu przez Radę Gminy w Siennicy Uchwały Nr
  IV.0007.31.2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica, dla obszaru
  w granicach administracyjnych miejscowości Siennica, Siennica obręb Stara Wieś,
  Nowodwór, Gągolina.

- Zarządzenie Nr OK.0050.57.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 lipca 2016r.
  w prawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej
  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.12.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 lipca 2016r.
  zmieniające Zarządzenie nr OK.120.5.2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie
  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy, zmienionego
  Zarządzeniem Nr OK.120.10.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku.

- Zarządzenie Nr OK.120.13.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lipca 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
  w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.58.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lipca 2016r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec II kwartału 2016r.
  
- Zarządzenie Nr OK.120.14.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lipca 2016r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.11.2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie
  powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata
  na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie nr OK.0050.59.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 lipca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.60.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 sierpnia 2016r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
  podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.
  "Wyprawka szkolna".

- Zarządzenie Nr OK.0050.61.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 sierpnia 2016r.
  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2016r.
  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze
  2016r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów
  finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
  Zdrowotnej za I półrocze 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.63.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.120.15.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2016r.
  zmieniające Zarządzenie nr OK.120.5.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 marca
  2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy,
  zmienione Zarządzeniem Nr OK.120.10.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 czerwca
  2016 roku oraz Zarządzeniem Nr OK.120.12.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia
  25 lipca 2016 roku.

- Zarządzenie Nr OK. 120.16.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 sierpnia 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata  na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.64.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych i obsługi
  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.65.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica na 2016 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.66.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 września 2016r.
  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie nr OK.0050.67.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 września 2016r.
  w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2017r.
  oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne.

- Zarządzenie Nr OK.0050.68.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 września 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie nr OK.0050.69.2016   Wójta Gminy Siennica z dnia 19 września 2016r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
  publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2017 rok".

- Zarządzenie Nr OK.0050.70.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 września 2016r.
  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.120.17.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 września 2016r.
  w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

- Zarządzenie Nr OK.120.18.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 września 2016r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK. 120.7.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 czerwca
  2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędzie Gminy
  w Siennicy, zmienione Zarządzeniem Nr OK.120.9.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia
  15 czerwca 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK.120.19.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 września 2016r.
  w sprawie zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania
  i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji Projektów Unijnych.

- Zarządzenie Nr OK.0050.71.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.72.201 6 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.73.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2016r.
  w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Siennicy do wykonywania zadań w
  zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siennica.

- Zarządzenie nr OK.0050.74.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 października 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Obwieszczenie Nr OK.0050.75.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października
  2016r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony
  Środowiska dla Gminy Siennica do roku 2020" wraz z prognozą oddziaływania na
  środowisko.

- Zarządzenie Nr OK.0050.76.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.77.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października 2016r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec III kwartału 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.78.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
                                   - załącznik Nr 1

                                   - załącznik Nr 2

                                   - załącznik Nr 3


- Zarządzenie Nr OK.0050.79.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2016r.
  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2017-2024.

                                  - załącznik - projekt uchwały

                                                    - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                    - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                    - załącznik Nr 3 do projektu uchwały


- Zarządzenie Nr OK.0050.80.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2016r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

                                  - załącznik - projekt uchwały

                                                     - tabela Nr 1 do projektu uchwały 

                                                     - tabela Nr 2 do projektu uchwały

                                                     - tabela Nr 3 i Nr 3a do projektu uchwały

                                                     - tabela Nr 4 i Nr 4a do projektu uchwały

                                                     - tabela Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały

                                                     - tabela Nr 7 i Nr 8 do projektu uchwały

                                                     - tabela Nr 9 do projektu uchwały

                                                     - tabela Nr 10 do projektu uchwały

                                                     - załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały

           Uchwała Nr Si.450.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
           Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016r.

          Uchwała Nr Si.451.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
           Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016r.    


- Zarządzenie Nr OK.0050.81.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.120.20.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada 2016r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.7.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 czerwca 
   2014r roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędzie Gminy
  w Siennicy, zmienionego Zarządzeniem Nr OK.120.9.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku
  Nr OK.120.18.2016 z dnia 26 września 2016 roku.
 
- Zarządzenie Nr OK.120.21.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada 2016r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.5.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 marca 
  2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy,
  zmienionego Zarządzeniem Nr OK.120.10.2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku,
  Nr OK.120.12.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku, Nr OK.120.15.2016 z dnia 25 sierpnia
  2016 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.82.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 listopada 2016r.
  w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.

- Zarządzenie Nr OK.0050.83.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 listopada 2016r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.84.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 listopada 2016r.
  w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy informacji niezbędnych do
  opracowania planów finansowych na rok 2017.

- Zarządzenie nr OK.0050.85.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 listopada 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.86.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 listopada 2016r.
  w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Siennica
  i jednostkach organizacyjnych.

- Zarządzenie Nr OK.0050.87.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

-Zarządzenie Nr OK.0050.88.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 grudnia 2016r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Anny
  Samociuk - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w 
  Żakowie  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.89.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 grudnia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.90.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 grudnia 2016r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.91.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 grudnia 2016r.
  w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych oraz ustalenia norm
  zużycia paliwa.

- Zarządzenie Nr OK.0050.92.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 grudnia 2016r.
  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zazrądzania
  Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.93.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 grudnia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.94.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 grudnia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 

- Zarządzenie Nr OK.120.22.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2016r.
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.
                                            - załącznik

- Zarządzenie nr OK.120.23.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2016r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień,
  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- Zarządzenie Nr OK.0050.95.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na  2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.96.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2016r.
  w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika współczynnika sprzedaży i  
  proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Siennicy
  w 2017 roku.


- Zarządzenie Nr OK.0050.97.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Siennicy do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki.

- Zarządzenie Nr OK.0050.98.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Żakowie do 
  dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki.

- Zarządzenie Nr OK.0050.99.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Siennicy do 
  dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki.

- Zarządzenie Nr OK.0050.100.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Starogrodzie do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem
  jednostki.

- Zarządzenie Nr OK.0050.101.2016
Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Grzebowilku do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem
  jednostki.

- Zarządzenie Nr OK.0050.102.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Siennicy
  do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki.

- Zarządzenie nr OK.0050.103.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego
  Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.104.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2016r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności
  publicznej prowadzonych przez Gminę Siennica.

 

  

 

 

 


                                                    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-05 12:26:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-06 13:06:02
  • Liczba odsłon: 1884
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536872]

przewiń do góry