Załącznik do

                                                                                       Uchwały Nr VIII/67 /03

                                                                                       Rady Gminy w Siennicy

                                                                                       z dnia 13 listopada 2003r.

 

 

 

S T A T U T

GMINNEGO   OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w   SIENNICY

 

§ 1

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy, zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, działa na podstawie :

 

1.Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.o pomocy społecznej /Dz.U.z 998 r. Nr 64, poz.414  z późń.zm./, która kompleksowo określa cele, zasady, zakres podmiotowy i zadania realizowane  przez instytucje   pomocy społecznej, rodzaje świadczeń i zasady ich przyznawania,  strukturę organizacyjną pomocy społecznej, podział zadań między administracją rządową,  samorządową, a także wymogi wobec pracowników pomocy społecznej.

2.Uchwały Nr VII/50/95 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie utworzenia  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.

3.Innych przepisów mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu  odpowiednich środków.

 

§ 2

 

1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Siennica jako prawnie wyodrębniona jednostka  budżetowa podległa Radzie Gminy w Siennicy.

2.Ośrodek działa na terenie gminy Siennica.

                                                     

 

§ 3

 

1.Podstawowym zadaniem   Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki,  możliwości i uprawnienia.

   Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności :

   -   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy

      społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

   -   analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia

      pomocy społecznej,

   -   przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

   -   pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób  i rodzin,

   - pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i  rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz  tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

2.Ośrodek dysponuje funduszem pochodzącym z budżetu centralnego oraz budżetu samorządu  gminnego :

   a/ z budżetu centralnego realizowane są zadania zlecone gminie,

   b/ z budżetu samorządu gminnego realizowane są zadania własne oraz własne o charakterze  obowiązkowym.

3.Ośrodek uprawniony jest do gromadzenia środków uzyskanych z darowizn od osób fizycznych i  prawnych, zgodnie z podmiotem działania.

                                       

§ 4

 

Rada Gminy w Siennicy na podstawie Uchwały Nr XXV/170/97 z dnia 28 sierpnia 1997 r. upoważnia kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej w zakresie wykonywanych przez gminę zadań zleconych oraz własnych gminy, a także własnych o charakterze.

 

§ 5

 

W wykonywaniu zadań określonych w § 3 Ośrodek w Siennicy współdziała z :

1/ Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie - Wydziałem

    Polityki Społecznej,

2/ organami gminy,

3/ organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi oraz innymi instytucjami,

4/ placówkami służby zdrowia,

5/ instytucjami pomocy społecznej.

 

§ 6

 

1.W Ośrodku zatrudnieni są :

   - kierownik,

   - pracownicy socjalni,

   - pracownik księgowości,

   - opiekunki domowe.

2.Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy.

   Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka oraz nadzoruje pracę     podległego mu personelu.

  Pracowników Ośrodka zatrudnia kierownik.

3.Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich status określają odrębne przepisy.

   

§ 7

 

Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy Siennica.

  

§ 8

 

Ośrodek używa pieczęci o treści :

                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                               ul.Latowicka 9

                         05 - 332   SIENNICA

                                tel.757-22-64  

 

§ 9

 

Zmiany postanowień niniejszego Statutu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.

 

- Uchwała Nr XXV/185/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2005
   roku  w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Siennicy. 

                                                          

   

                                                

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-23 11:30:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-23 11:33:55
  • Liczba odsłon: 396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537201]

przewiń do góry