- Zarządzenie Nr OK.0050.1.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2019 r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.2.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2019 r.
   w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Siennica
   uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów,których
   realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
   ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
   budżetowy.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.3.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2019 r.
   w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
   zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok
   2019.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.4.2019 Wójta Gminy Siennica w sprawie ustalenia
  pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Siennicy na 2019r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.5.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2019 r.
   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.104.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia
   27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

  - Zarządzenie Nr OK.120.1.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2019 r.
  w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Siennicy do podpisywania
   zaświadczeń.
  - Zarządzenie Nr OK.120.2.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2019
   roku  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
   i  wyłonienie  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Urzędzie
  Gminy  w Siennicy.
  - Zarządzenie Nr OK.120.3.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2019 roku
  w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników
  zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

  - Zarządzenie Nr OK.120.4.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2019 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu  przeprowadzenia naboru
  i  wyłonienie  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania 
  środków  zewnętrznych dla Urzędu Gminy i jednostek podległych.
 
   - Zarządzenie Nr OK. 0050.6.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2019 r.
  w sprawie planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na
  2019 r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.8.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 stycznia 2019 r.
   w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania
   postępowań   o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu pracy
   tej komisji.
                                         - Załącznik
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.9.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 stycznia 2019 r.
   w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu zaopiniowania
   złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego
   w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.10.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 stycznia 2019 r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.11.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 stycznia 2019 r.
   w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2019 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.12.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 stycznia 2019 r.
    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.13.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2019 r.
   w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu
   Gminy Siennica według stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

  - Zarządzenie Nr OK. 0050.14.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2019r.   w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym   i uzupełniającym na rok szkolny 2019 /2020 dla publicznego przedszkola,   publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych   w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych   dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

 - Zarządzenie  Nr OK.0050.15.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 lutego 2019 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach
  otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania  kultury fizycznej w 2019 roku.

  - Zarządzenie Nr OK. 120.5.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 lutego 2019 r.
  w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Siennicy.
 
  - Zarządzenie Nr OK. 0050.16.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 lutego 2019 r.  
   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa
   Wojciechówka - Julianów na dwa odrębne sołectwa Wojciechówka i Julianów oraz
   nadania statutów nowo powstałym sołectwom.
                                        - załącznik - Obwieszczenie
                                        - załącznik - Ankieta
                                        - załącznik - Uchwała
                                        - załącznik graficzny - Wojciechówka
                                        - załącznik do Projektu Uchwały - Projekt Statutu sołectwa
                                          Wojciechówka
                                        - załącznik graficzny - Julianów
                                        - załącznik do Projektu Uchwały - Projekt Statutu sołectwa
  - Zarządzenie Nr OK.0050.17.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 lutego 2019 r.
  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.18.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lutego 2019 r.
   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 01/19 na wspólne przygotowanie
   i realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i / lub
   innych źródeł zewnętrznych.
                                                  - załącznik nr 1 (treść ogłoszenia )
                                                  - Regulamin
                                                  - załącznik nr 1 do Regulaminu
                                                  - załącznik nr 2 do Regulaminu
                                                  - załącznik nr 3 do Regulaminu

  - Zarządzenie nr OK.0050.19.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica
                                        - załącznik - Obwieszczenie

 - Zarządzenie Nr OK.0050.20.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lutego 2019  r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.21.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 marca 2019 r.
   w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.22.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 marca 2019 r.
   w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i
   promocji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy Siennica w
   2019 r.
  - Zarządzenie Nr OK. 0050.23.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 marca 2019 r.
   w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.24.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2019 r.
   w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za
   2018 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego
   Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji
   kultury/Biblioteka/ za 2018 r.
                                      - załącznik Nr 1
                                          - tabela  nr 1   
                                          - tabela  nr 1a 
                                          - tabela  nr 2   
                                          - tabela  nr 2a
                                          - tabela  nr 3  
                                          - tabela  nr 4  
                                           - tabela  nr 5   
                                              
                                      - załącznik Nr 2
                                            -  Informacja o stanie mienia Gminy Siennica
                                                               
                                            - zał. nr 1   do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                            - zał. nr 2   do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                            - zał. nr 3  do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                            - zał. nr 4  do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                             - zał. nr 5  do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
                                            - zał. nr 6  do informacji o stanie mienia Gminy Siennica
     - Informacja o działalności statutowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
       Opieki Zdrowotnej w Siennicy za rok 2018.

     - Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
      /Biblioteka/ za 2018 rok.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.25.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2019 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 - Zarządzenie Nr OK.120.9.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 kwietnia 2019 r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
  i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy 
  Siennica.
 
  - Zarządzenie Nr OK.26.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10.04.2019 r.
   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
   w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Siennica
                                     
                                                - załącznik nr 1 Obwieszczenie        
                                                - załącznik nr 2 Ankieta
                                                - Załącznik nr 3 Projekt uchwały

             załączniki do projektu uchwały: 1. Statut Sołectwa Bestwiny
                                                               2. Statut Sołectwa Borówek
                                                               3. Statut Sołectwa Budy Łękawickie
                                                               4. Statut Sołectwa Boża Wola
                                                               5. Statut Sołectwa Chełst
                                                               6. Statut Sołectwa Dąbrowa
                                                               7. Statut Sołectwa Dzielnik
                                                               8. Statut Sołectwa Drożdżówka
                                                               9. Statut Sołectwa Dłużew
                                                               10.Statut Sołectwa Gągolina
                                                               11.Statut Sołectwa Grzebowilk
                                                               12.Statut Sołectwa Katy
                                                               13.Statut Sołectwa Kulki - Ptaki
                                                               14.Statut Sołectwa Kośminy
                                                               15.Statut Sołectwa Krzywica
                                                               16.Statut Sołectwa Lasomin
                                                               17.Statut Sołectwa Łękawica
                                                               18.Statut Sołectwa Majdan
                                                               19.Statut Sołectwa Nowodwór
                                                               20.Statut Sołectwa Nowodzielnik
                                                               21.Statut Sołectwa Nowa Pogorzel
                                                               22.Statut Sołectwa Nowe Zalesie
                                                               23.Statut Sołectwa Nowy Zglechów
                                                               24.Statut Sołectwa Nowy Starogród
                                                               25.Statut Sołectwa Pogorzel
                                                               26.Statut Sołectwa Siennica I
                                                               27.Statut Sołectwa Siennica II
                                                               28.Statut Sołectwa Siennica III
                                                               29.Statut Sołectwa Starogród
                                                               30.Statut Sołectwa Swoboda
                                                               31.Statut Sołectwa Siodło
                                                               32.Statut Sołectwa Strugi Krzywickie
                                                               33.Statut Sołectwa Świętochy
                                                               34.Statut Sołectwa Wólka Dłużewska
                                                               35.Statut Sołectwa Zalesie 
                                                               36.Statut Sołectwa Zglechów
                                                               37.Statut Sołectwa Żaków
                                                               38.Statut Sołectwa Żakówek
  - Zarządzenie Nr OK.0050.28.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 11.04.2019 r.
    w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej  w 
    wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.29.2019 Wójta Gminy Siennicy z dnia 15.04.2019 r.
   w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2019 r.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.30.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 kwietnia 2019r.  
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.31.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2019 r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.32.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2019 r.
   w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu
   Gminy Siennica według stanu na koniec I kwartału 2019r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.34.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

- Zarządzenie  Nr OK.0050.35.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi  obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siennica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.36.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr OK.0050.37.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr OK.0050.38.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr OK.0050.39.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Siennicy na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr OK.0050.40.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr OK.0050.41.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr OK.0050.42.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr OK.0050.43.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 maja 2019 roku   w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie na rok szkolny 2019/2020

  Zarządzenie Nr OK.0050.44.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.45.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica za 2018 rok.

Zarządzenie Nr OK.0050.46.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.47.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.48.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkle Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku od roku 2019/2020 wyłącznie w formie elektronicznej

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r

Zarządzenie Nr OK.0050.50.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji Stypendialnej

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Z espołu Szkół im. Hipolity  i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.52.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

Zarządzenie Nr OK.0050.53.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

Zarządzenie Nr OK.0050.54.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.56.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.57.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.58.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

Zarządzenie Nr OK.0050.59.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Zarządzenie Nr OK.0050.60.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Małgorzaty Kęsik - nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego.

-   Zarządzenie Nr OK.0050.61.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Anety Michalik - nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.63.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy od roku szkolnego 2019/2020 wyłącznie w formie elektronicznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.64.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.

Zarządzenie Nr OK.0050.65.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy.

Zarządzenie Nr Ok.0050.66.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej  w ramach Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica, przyjętego w drodze  Uchwały Nr V.0007.42.2019 Rady Gminy Siennica z dnia 28 marca 2019 r.  

Zarządzenie Nr OK.0050.67.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.68.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

Zarządzenie Nr OK.0050.69.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej im Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Zarządzenie Nr OK.0050.70.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.71.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy

Zarządzenie Nr OK.0050.72.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Zarządzenie Nr OK.0050.73.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr OK.0050.74.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian podania do publicznej wiadomości o wykonaniu budżetu Gminy Siennica według stanu na koniec II kwartału 2019 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.75.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.76.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

Zarządzenie Nr OK.0050.77.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 19 sierpnia 2019 w sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 r.     

 - Zarządzenie Nr OK.0050.78.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

-  Zarządzenie Nr OK.0050.83.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Zarządzenie Nr OK.0050.84.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 2 września 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Siennicy do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki

Zarządzenie Nr OK.0050.85.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 2 września 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki

Zarządzenie Nr OK.0050.86.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 2 września 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki

Zarządzenie Nr OK.0050.87.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 2 września 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki

-   Zarządzenie Nr OK.0050.88.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 6 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.89.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".

- Zarządzenie Nr OK.0050.90.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. ,,Wyprawka szkolna" 

- Zarządzenie Nr OK.0050.91.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr OK.0050.92.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 r. oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne

Zarządzenie nr OK.0050.93.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Siennica na lata 2019-2021

Zarządzenie nr OK.0050.94.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica

Zarządzenie Nr OK.0050.96.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siennica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
-   Zarządzenie Nr OK.0050.97.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zarządzenie Nr OK.0050.98.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zarządzenie Nr OK.0050.99.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025
Zarządzenie Nr OK.0050.100.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 1 października 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r
Zarządzenie Nr OK.0050.101.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 7 października 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r
Zarządzenie Nr OK.0050.102.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października 2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siennicy do załatwiania spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Zarządzenie Nr OK.0050.103.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października 2019 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Siennicy do wykonywania zadań w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siennica
  Zarządzenie Nr OK.0050.104.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października 2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy Siennica za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Zarządzenie Nr OK.0050.105.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 8 października 2019 w sprawie upoważnienia inspektora ds. dowodów osobistych i kontroli zarządczej do załatwiania spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Zarządzenie Nr OK.0050.106.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 11 października 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zarządzenie Nr OK.0050.108.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 28 października 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
- Zarządzenie Nr OK.120.14.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 października 2019 r w sprawie standaryzacji pism sporządzanych w Urzędzie Gminy w Siennicy
Zarządzenie Nr OK.0050.110.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 8 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
-   Zarządzenie Nr OK.0050.111.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Zarządzenie Nr OK.0050.111/A.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2019 w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029
Zarządzenie Nr OK.0050.112.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada 2019  w sprawie przeprowadzenia przeglądu w celu   sprawdzenia przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do sezonu zimowego 2019/2020 oraz powołania komisji.
Zarządzenie Nr OK.0050.113.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zarządzenie Nr OK.0050.115.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 listopada 2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 -  Zarządzenie Nr OK.0050.116.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Zarządzenie Nr OK.0050.119.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 10 grudnia 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
-   Zarządzenie Nr OK.0050.120.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Agnieszki Durki - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego.
Zarządzenie Nr OK.120.15.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Siennicy
Zarządzenie Nr OK.120.16.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy
Zarządzenie Nr OK.120.17.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Siennicy
Zarządzenie Nr OK.0050.121.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 12:59:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-05 14:47:06
  • Liczba odsłon: 1752
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537007]

przewiń do góry