Stanowisko pracy d/s organizacyjno kadrowych prowadzi

P. Renata Andruk, pokój Nr 4

tel. 025 757-20-20 wew. 33

 

W/w stanowisko realizuje zadania gminy obejmujące:  

1)    prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych Urzędu oraz sporządzanie
sprawozdawczości w tym zakresie,

2)   prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,

3)   załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz praktykantów  przyjmowanych do odbycia praktyk w Urzędzie,

4)    prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych konkursów,

5) prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych oraz szkoleniowych,

6)  ewidencjonowanie czasu pracy i zwolnień lekarskich pracowników Urzędu, a także  okresowa ich analiza,

7)  sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i czasie pracy, popycie na pracę,

8)  prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,

9)  współdziałanie z organami rentowymi w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

10) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, wyróżnianiem nagradzaniem,  odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną,

11)  prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi pracowników Urzędu,

12)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu i udzielanych odpowiedzi,

13)  przesyłanie wzorów zamówień pieczęci i tablic urzędowych, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz nadzór nad ich przechowywaniem,

14)  sporządzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

15) organizowanie prowadzonych okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

16)  prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem, dokształcaniem
i doskonaleniem zawodowym pracowników,

17)  prowadzenie zbioru przepisów gminnych w formie papierowej,

18)  prowadzenie rejestrów zarządzeń Wójta,

19)  sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z obsługą świetlicy socjoterapeutycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy oraz z kierowcami konserwatorami  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy,

20)  prowadzenie ewidencji REGON jednostek organizacyjnych Gminy,

21)  rozliczanie samochodu służbowego Dacia Sandero z ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w okresach miesięcznych,

22) prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym, ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz podziałem Gminy na sołectwa,

23) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób w ramach prac publicznych interwencyjnych, staży zawodowych oraz prac społecznie użytecznych,

24)  prowadzenie spraw związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności przez skazanych oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, wykonującej orzeczenia w sprawach karnych,

25)  pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,

26)  prowadzenie rejestru delegacji,

 27)  prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych i stowarzyszeń gmin,

28)  wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów oraz udzielanie wszelkiej pomocy sołtysom w realizacji ich zadań w tym przygotowywanie materiałów na zebrania wiejskie,

29)  organizacja obsługi administracyjnej zebrań wiejskich, dotyczących funduszu sołeckiego,

30) prowadzenie archiwum zakładowego, przyjmowanie i wydawanie dokumentów, jego   zabezpieczenie i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

31)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z
właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-10 15:15:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:06:35
  • Liczba odsłon: 2306
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536795]

przewiń do góry