Stanowisko pracy d/s obsługi Rady prowadzi

  P. Ewa Chwesiuk, pokój Nr 11

  tel. 025 757-22-21 wew. 21 

Do zadań w/w stanowiska  należy:  

 

1.  obsługa Rady Gminy:

a)   prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej i merytorycznej Rady i jej komisji, w tym przygotowywanie posiedzeń,  materiałów z obrad, projektów uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom urzędniczym i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne Gminy, zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady i  posiedzeń komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich odpowiednim komisjom,

b)   sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i komisji,

c)   prowadzenie oddzielnych rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz
interpelacji i wniosków radnych i przekazywanie ich Wójtowi,

d)   czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,

e)    terminowe przesyłanie uchwał Rady Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

f)    przesyłanie do publikacji aktów prawa miejscowego oraz prowadzenie elektronicznego rejestru,

g)  współdziałanie w opracowywaniu planów pracy Rady i komisji, a w tym programu działania Rady na okres kadencji, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających  z uchwalonych programów i planów,

h)   opracowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji oraz zapewnienie pomocy komisjom oraz radnym w realizacji inicjatywy uchwałodawczej,

i)    organizowanie szkoleń radnych, udzielanie pomocy radnym w działaniach związanych  z wykonywaniem mandatu,

j)    wykonywanie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej umożliwiającej
Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywanie zadań należących do jego kompetencji,

k)   opracowywanie projektów sprawozdań, informacji i analiz z zakresu działania Rady i komisji,

l)   umożliwianie interesantom wglądu do uchwał Rady oraz protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

m)  sporządzanie sprawozdań z działalności Wójta oraz informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady,

n)   organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę przeprowadzenia konsultacji
społecznej nad projektami rozstrzygnięć poddawanych konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości,

2.   wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzenia referendum,

3.  wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, Europarlamentu, rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów (ławników do sądów powszechnych),

4.   prowadzenie spraw związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy,

5. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-14 15:02:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:12:12
  • Liczba odsłon: 1841
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536817]

przewiń do góry