Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej - dochody prowadzi:

P. Bożena Rybacka, pokój Nr 3

tel. 025 757-22-90 wew. 31

 

W/w stanowisko realizuje zadania gminy obejmujące:


1)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, sporządzanie projektu budżetu Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,

2)   przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta,

3)  opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy i ich analiz,

4)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,

5)   terminowe przygotowywanie do wypłaty gotówkowej i przelewem, faktur i rachunków oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

6)  prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

7)   prowadzenie ksiąg rachunkowych, wstępna kontrola oraz dekretacja dowodów księgowych, sporządzanie planów finansowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej  w Siennicy oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących tej jednostki,

8)   sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych (dochody) są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

9)   sporządzanie sprawozdań i ich analiz, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu, bilans,

10)  prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami, 

11) wystawianie not księgowych i ewidencja księgowa opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

12) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy,

13) prowadzenie syntetyczne  ewidencji  środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialno-prawnych, amortyzacji, uzgadnianie z księgowością analityczną sporządzanie sprawozdań  w tym zakresie,  

14)  prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej  w Siennicy,

15)  terminowe przygotowywanie do wypłaty gotówkowej i przelewem faktur i rachunków oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

16)  windykacja  należności oraz prowadzenie spraw egzekucji administracyjnej  w zakresie zadań wykonywanych przez stanowisko,

17)    realizowanie opłat  w zakresie działalności Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy,

18) prowadzenie ewidencji dochodów Gminy z wyłączeniem dochodów podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT (m.in. opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie),

19) zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie  ewidencji i rozliczeń w zakresie      podatku od towarów i usług VAT dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy,  uzgadnianie podatku naliczonego i należnego VAT,   comiesięczne rozliczanie podatku VAT, oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji cząstkowej VAT do Urzędu Gminy,

20)  realizacja, spłata i ewidencja kredytów i pożyczek,

21) wystawianie czeków gotówkowych dla jednostek – Urzędu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy,  

22)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w specjalnie do tego celu założonej  księdze,

23)  wystawianie dowodów wpłat kwitariusza K-103 dla Urzędu Gminy i podległych jednostek,

24)  rozliczanie dochodów budżetu państwa z zakresu zadań zleconych,

25) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-11 11:15:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:14:39
  • Liczba odsłon: 1875
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537354]

przewiń do góry