Stanowisko  pracy d/s oświaty, kultury i zdrowia prowadzi

P.  Ewelina Kurowska, pokój Nr 4 

tel. 25 757-22-21 wew. 33

 

W/w stanowisko realizuje zadania gminy obejmujące: 

1) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez władze Gminy funkcji organu prowadzącego gminne jednostki oświatowe (zespół szkół, szkoły podstawowe i  przedszkole),

2) prowadzenie spraw związanych z działalnością gminnych jednostek oświatowych należących do kompetencji organu prowadzącego, a w szczególności:

a) analizy i oceny  projektowanej organizacji pracy – arkusze organizacyjne szkół  podstawowych, zespołu szkół i przedszkola,

b) cząstkowe przygotowywanie projektów oceny pracy dyrektorów,

c) sporządzanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

 3) przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem, łączeniem, likwidacją i przekształcaniem gminnych placówek o światowych,
4) przejmowanie dokumentacji likwidowanej placówki oświatowej,
5) projektowanie i analiza planu sieci gminnych jednostek oświatowych i granic ich obwodów, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, uwarunkowań społecznych oraz ekonomicznych,
6) prowadzenie procedury nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
7) prowadzenie bieżącej i merytorycznej współpracy z gminnymi jednostkami oświatowymi,
8) przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
9) prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zakresie kompetencji organu prowadzącego,
10) prowadzenie spraw związanych z wpisywaniem lub skreślaniem w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wydawanie zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych
11) prowadzenie spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
12) organizowanie dowozu dzieci do i z placówek oświatowych,
13) wykonywanie zadań przypisanych do właściwości organu prowadzącego w zakresie prowadzenia systemu informacji oświatowej,
14) ustalanie uprawnień w zakresie dofinansowania przyznawanego pracodawcom, którzy w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zawarli z nimi umowy o pracę,
15) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności sportu szkolnego i pozaszkolnego,
16) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych zarejestrowanych klubów sportowych,
17) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
18) opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej,
19) opracowywanie aktów prawnych dotyczących powoływania i odwoływania oraz funkcjonowania rady społecznej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,
20) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska,
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-11 13:05:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 12:45:43
  • Liczba odsłon: 2063
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536870]

przewiń do góry