Stanowisko pracy d/s rozliczeń wodno-kanalizacyjnnych i rolnictwa prowadzi:

P. Grażyna Osica, pokój Nr 10 na parterze

tel. (025) 757-21-51 wew. 16

 

W/w stanowisko realizuje zadania gminy obejmujące: 

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą wody z wodociągów gminnych dla odbiorców oraz odprowadzaniem ścieków:
a) prowadzenie rejestru zawartych umów na pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz bieżąca aktualizacja,
b) dokonywanie analizy zużycia wody i odprowadzania ścieków przez  poszczególnych odbiorców oraz ponoszonych przez Gminę kosztów w tym  zakresie,

c) wydawanie warunków podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kontrola ich realizacji,

d) prowadzenie ewidencji dochodów Gminy w zakresie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

e) rozliczanie i egzekwowanie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

f) rozliczanie i egzekwowanie opłat za ścieki dowożone do gminnej oczyszczalni ścieków,

g) prowadzenie rejestru podatku VAT od naliczonych należności za pobór wody i odprowadzane ścieki z nieruchomości oraz ścieki dowożone,

2)  analizowanie i opiniowanie obciążeń Gminy za wodę na cele pożarowe lub inne cele doraźne,

3)   opracowywanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

4)  prowadzenie spraw  z zakresu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

5)  opracowywanie okresowych analiz, prognoz i sprawozdań dotyczących funkcjonowania stacji uzdatniania wody,

6) prowadzenie rejestru złożonych deklaracji na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości,

7)  wydawanie decyzji w zakresie opłat za odbiór odpadów,

8) prowadzenie ewidencji dochodów Gminy w zakresie opłat za odbiór odpadów  komunalnych i ich naliczanie,

9) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,

10)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

11)  przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
12)  przygotowywanie decyzji o odebraniu zwierząt domowych rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych,
13)  prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem biegłych do wyceny zwierząt ubijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,
14)  prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych 
i profilaktycznych chorób zakaźnej u zwierząt,
15)  współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,
16)  realizowanie zadań związanych z ochroną roślin, ochroną i rekultywacją gruntów rolnych i leśnych,
17)  opiniowanie decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe w sprawach 
rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
18)  prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów, łowieckich położonych na terenie Gminy, prowadzenie ewidencji strażników łowieckich,
19)  opiniowanie rocznych planów łowieckich,
20)  współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zniszczenia upraw i plonów rolnych przez zwierzynę łowną,
21)  przestrzeganie i realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie uprawy maku i konopi, a w szczególności:

a) prowadzenie kontroli upraw rolnych celem wyeliminowania upraw maku i konopi, a w razie stwierdzenie ich wystąpienia wydawanie nakazów zniszczenia,

b) rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii,

22)  wydawanie opinii na potrzeby organu koncesyjnego w sprawie poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin,
23)  wydawanie opinii przed zatwierdzeniem prac geologicznych,
24)  zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stanu wody na gruntach,
25)  rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruntach do stanu poprzedniego lub w razie konieczności nakazanie właścicielowi gruntu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
26)  prowadzenie i załatwianie spraw związanych z gospodarką leśną nie stanowiącą własności Państwa,
27)  współpracowanie ze służbami doradztwa rolniczego działającymi na terenie Gminy,
28)  koordynowanie spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej,
29)  wykonywanie zadań z zakresu komisji gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych oraz współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi służbami, 
30)  udzielanie pomocy techniczno-biurowej przy wypełnianiu wniosków i zeznań 
świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym, 
31)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-12 15:02:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 12:40:08
  • Liczba odsłon: 1851
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537407]

przewiń do góry