Stanowisko pracy d/s obronnych (1/2 etatu) prowadzi

P. Wiesław Ładusiak, pokój Nr 10

tel. 025 757-22-86 wew. 16

 

 Do zakresu działania stanowiska pracy ds. obronnych należy:

1) Prowadzenie  spraw wojskowych, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestrów osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
b) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
c) wykonywanie czynności mających na celu doprowadzenie osób, które nie zgłosiły się  w ustalonym terminie, do rejestracji lub kwalifikacji wojskowej, 
d) współpraca z organami administracji wojskowej. 
 
2) Prowadzenie  spraw obrony cywilnej:
a) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Gminy,
b) tworzenie formacji obrony cywilnej,
c) wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami
obrony cywilnej,
d) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Gminy oraz
podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie,
e) opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy,
f) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń formacji obrony
cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
g) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania  i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
h) przygotowanie dokumentacji i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania
masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze Gminy,
i) planowanie i zapewnienie środków transportowych warunków bytowych oraz pomocy
społecznej dla ewakuowanej ludności,
j) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich,  budynków
gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na
wypadek zagrożenia zniszczeniem,
k) opracowanie i bieżąca aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków oraz zapewnienie
ochrony i ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
l) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności oraz dla urządzeń specjalnych do
likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
m) realizacja zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie
odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu i wymiany tego sprzętu,
środków technicznych oraz umundurowania,
n) realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prowadzenia akcji ratunkowych
oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych  i zagrożeń środowiska,
o) organizowanie prac w zakresie adaptacji oraz funkcjonowania  i utrzymania w stanie
gotowości technicznej budowli ochronnych na terenie Gminy,
p) określenie sposobów i kolejności zaopatrzenia ludności w sprzęt i środki ochrony
indywidualnej,
q) przygotowanie planów zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miejscowościach,
zakładach pracy oraz środkach transportowych,
r) opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC oraz prowadzenie
magazynu obrony cywilnej.

3) Prowadzenie spraw obronnych:
a) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych przedsięwzięć w
zakresie wykonywania zadań obronnych,
b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie
szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
c) opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy po
wprowadzeniu wyższych stanów obronności państwa,
d) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby
obronne,
e) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania
Wójta zapewniającego realizację zadań obronnych  w wyższych stanach gotowości
obronnej państwa,
f) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz
projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego wymieniony regulamin w życie,
g) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne
wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
h) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji „Stałego Dyżuru Wójta”,
i) planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych
na rzecz obrony,
j) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień  w sprawie świadczeń 
na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie
decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń obronnych,
k) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych,
l) opracowywanie planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz planu świadczeń rzeczowych na uzupełnienie
etatowych i doraźnych potrzeb przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny,
m) sporządzanie zestawień świadczeń osobistych i zbiorowych zestawień świadczeń
rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy,
n) przygotowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej na wypadek ogłoszenia mobilizacji
lub wybuchu wojny,
     o) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

4) Prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego:
a) monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych, prognozowanie rozwoju sytuacji,
b) opracowywanie i aktualizowanie  gminnych  planów  zarządzania kryzysowego,
c) organizacja i koordynacja działań ratowniczych w czasie stanu klęski żywiołowej,
d) prowadzenie dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego,
e) koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz sprawowanie nadzoru nad ich należytym wykonaniem. 

5) Prowadzenie spraw w zakresie informacji niejawnych:
a) ewidencjonowanie dokumentów zawierających tajemnicę służbową oraz ich
przechowywanie i udostępnianie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
b) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.

6) Prowadzenie spraw w  zakresie ochrony przeciwpożarowej:
a) terminowe zlecanie konserwacji  urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w budynku
Urzędu Gminy w Siennicy, w celu zapewnienia ich pełnej sprawności technicznej i
funkcjonalnej,
b) dbanie o wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Siennicy w przeciwpożarowe
wyłączniki prądu i terminowe zlecanie konserwacji, zgodnie z wymaganiami przepisów
techniczno-budowlanych,
c) dbanie i bieżące uzupełnianie w budynku Urzędu Gminy w Siennicy, w widocznych
miejscach, znaków bhp i ppoż. (tablic, piktogramów, instrukcji, wykazów telefonów).
d) obsługa merytoryczna członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy. 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu  właściwości stanowiska.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-11 13:51:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 13:07:40
  • Liczba odsłon: 1829
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537377]

przewiń do góry