Urząd  Stanu Cywilnego mieści się w pokoju Nr 13

Kierownikiem USC jest Pani Elwira Cabaj

tel. (025) 757-22-86 wew. 23

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:    

1) wykonywanie obowiązków należących w świetle ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do kierownika USC, a w szczególności:

a) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

b) sporządzanie aktów urodzenia,

c) sporządzanie aktów małżeństwa,

d) sporządzanie aktów zgonu,

e) prostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

f) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,

g) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

h) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

2) wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

3) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,

4) prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

a) wstąpieniu w związek małżeński,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e) wskazania kandydata na opiekuna prawnego,

5) przesyłanie wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczania medalu,

6) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą,

b) współpraca z urzędami stanu cywilnego i stanowiskami d/s ewidencji ludności w zakresie ustalania danych osobowych,

c) prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja,

d) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

e) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, wymeldowania i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

f) aktualizacja danych osobowych  w systemie „PESEL”,

g) występowanie z wnioskami o ukaranie w trybie administracyjnym osób niedopełniających obowiązku meldunkowego,

h) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,

i) sporządzanie wydruków mieszkańców gminy dla potrzeb poboru, rejestru przedpoborowych oraz dla potrzeb szkolnych,

j) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

7) prowadzenie rejestru: stałych mieszkańców, na pobyt czasowy oraz cudzoziemców,

8) prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizacja,

9) prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) prowadzenie spraw zbiórek publicznych i zgromadzeń,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji organów gminy.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-12 14:11:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-03 21:31:01
  • Liczba odsłon: 1819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537335]

przewiń do góry