Spis spraw:1. Dowód Osobisty

 
  2. Meldunki : 

      - zameldowanie cudzoziemca

      - zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące

      - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego
        ponad 3 miesiące dla obywateli RP.

 

3. Działalność gospodarcza.

        - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

     

5. Ochrona środowiska.

    - wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

    - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
      na realizację przedsięwzięcia. 
    
6. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

     - wniosek do planu o zmianę przeznaczenia działki,

     - wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym
        planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica,

     - wniosek o wydanie zaświadczenia  o zgodności zamierzonego sposobu 
       użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego,

     - wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami
       obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

     - wniosek o wyrażenie zgody na zmniejszenie linii zabudowy,

     - wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego
        planu zagospodarowania przestrzennego.

 7. Gospodarka gruntami:

      - wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

      - wniosek o wydanie opinii o możliwości dokonania podziału nieruchomości,

      - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki,

      - wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej
        na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem
        urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
        lub potrzebami ruchu drogowego,

      - wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym drogi 
        wewnętrznej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
        zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

      - zawiadomienie o awarii urządzenia umieszczonego w pasie drogowym
        drogi wewnętrznej,

      - wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie
         drogowym drogi wewnętrznej.       

8.  Sprawy wojskowe:

     - wniosek o uznanie za jedynego żywiciela rodziny 

   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-19 13:36:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 10:53:44
  • Liczba odsłon: 1081
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536774]

przewiń do góry