Uchwały podjęte w 2005 roku

 

- Uchwała Nr XIX/143/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. 
  w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na 2005 rok.
              - załącznik Nr 1
              - załącznik Nr 1a
              - załącznik Nr 2
               - załącznik Nr 2a
              - załącznik Nr 3
              - załącznik Nr 4
              - załącznik Nr 5
              - załącznik Nr 6
              - załącznik Nr 7
               - załącznik Nr 8
              - załącznik Nr 9
              
  
- Uchwała Nr XIX/144/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005r. w 
   sprawie likwidacji Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Józefa
   Chełmońskiegow Kośminach.

- Uchwała Nr XIXI/145/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r.
  w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich
  obwodów na terenie gminy Siennica. 

              - załącznik Nr 1
              - załącznik Nr 2  

- Uchwała Nr XIX/146/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005r.    sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Siennica.

                - załącznik 

- Uchwała Nr XIX/147/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. w 
  sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez
  gminę Siennica.

- Uchwała Nr XIX/148/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. w 
  sprawie ustalenia Regulaminu w sprawie określenia wysokości oraz
  szczegółowych zasad wypłacania dodatków do
  wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i
  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
  doraźnych zastępstw nauczycieli dla nauczyciekli zatrudnionych w
  szkołach prowadzonych przez gminę Siennica.

              - załącznik

- Uchwała Nr XIX/149/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. w
  sprawie wyrażenia zgody na przedaż nieruchomości położonej we wsi 
  Lasomin.

- Uchwała Nr XIX/150/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. w
   sprawie wyrażenia zgody na przedaż nieruchomości położonej we wsi
   Pogorzel.

- Uchwałą Nr XIX/151/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. w
   sprawie wyrażenia zgody na przedaż nieruchomości położonej we wsi
   Nowa Pogorzel.

- Uchwała Nr XIX/152/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. w
   sprawie wyrażenia zgody na przedaż nieruchomości położonej we
   wsi Siennica
.

- Uchwała Nr XIX/153/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2005 r. w
  sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej we wsi
  Dłużew.  


- Uchwała nr XX/154/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.

- Uchwała Nr XX/155/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 .

- Uchwała Nr XX/156/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
   w sprawie ustalenia żródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w
   gminnych jednostkach organizacyjnych.

- Uchwała Nr XX/157/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
   w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o
   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
   Siennica.

- Uchwała Nr XX/158/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
   w sprawie  uchwalenia "Programu ograniczenia zanieczyszczeń
   środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej na terenie
   Gminy Siennica".

- Uchwała Nr XX/159/05 rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005
  r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska Gminy Siennica".
 
                 - załącznik

- Uchwała Nr XX/160/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
   w sprawie uchwalenia "Programu gospodarki odpadami Gminy Siennica".

                  - załącznik 
  

- Uchwała Nr XX/161/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 
  r. w sprawie lokowania środków budżetowych i obsługi bankowej budżetu
  gminy w zakresie realizacji inwestycji:
  - Modrenizacja drogi gminnej Krzywica-Łękawica na odcinku
     przez Łękawicę,
  - Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Siennica.

- Uchwała Nr XX/162/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
   w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu ze "Środków
   Europejskiego Banku Inwestycyjnego" w Banku Gospodarstwa Krajowego
   na wykonanie:
  - Modernizacji drogi gminnej Krzywica-Łękawica na odcinku przez
     Łękawicę,
  - Modernizacji dróg wewnętrznych w miejscowości Siennica.  


- UCHWAŁA NR XXI/163/2005 Rady Gminy w Siennicy z dnia 09 czerwca 
  2005 r.  w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005 .
                    
                    - załącznik

  - Uchwała Nr XXI/164/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 czerwca 2005 r.
   w sprawie uchwalenia ”Planu rozwoju miejscowości Siennica”.

                  - załącznik


- Uchwała Nr XXI/165/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 czerwca 2005
  roku
  w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół im. Zawiszy
  Czarnego 
w Żakowie. 


- Uchwała Nr XXII/166/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005.

- Uchwała Nr XXII/167/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kośminy.

- Uchwała Nr XXII/168/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 sierpnia 2005 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Starogród.

- Uchwała Nr XXII/169/05 Rady Gminy w Siennnicy z dnia 18 sierpnia 2005
  r. sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.

- Uchwała Nr XXIII/170/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 września
  2005 r. w sprawie sprawie: form zabezpieczenia prawidłowej realizacji
  umów o dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego projektu „Modernizacja dróg wewnętrznych w
  miejscowości Siennica” oraz projektu  „Modernizacja drogi gminnej
  Krzywica-Łękawica na odcinku przez Łękawicę”.

- Uchwała Nr XXIII/171/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 września 2005
   r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005 r.

- Uchwała Nr XXIII/172/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 września 2005
   r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXIII/173/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 września 2005
   r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych
   dowożonych spoza  obszaru Gminy Siennica na składowisku w Siennicy.


- Uchwała Nr XXIV/174/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 listopada 2005
   r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w  Banku Spółdzielczym 
   w Ciechanowie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
   Polskiej.

- Uchwała Nr XXIV/175/2005 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 listopada
   2005 r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005 r.


- Uchwała Nr XXIV/176/2005 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 listopada
   2005 r. w  sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy
   Siennica na lata 2004-2014.


- Uchwała Nr XXV/177/2005 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia  2005
  roku w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od
  nieruchomości  oraz sposobu jego poboru.


- Uchwała Nr XXV/ 178 /05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2005 r.
  w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej
  wysokości oraz terminu płatności i sposobu jej poboru.

- Uchwała NrXXV/179 /2005 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2005
  roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów,
  określenia zasad ustalania i poboru  oraz terminów płatności tego
  podatku.  


- Uchwała Nr XXV/180/2005 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2005
  r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych i
  zwolnień w tym 
podatku na terenie gminy Siennica.

- Uchwała NR XXV/181/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia  8 grudnia 2005
  roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości 
  oraz szczegółowych zasad wypłacania  dodatków do wynagrodzenia
  zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
  zastępstw nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  prowadzonych przez Gminę Siennica.


- Uchwała Nr XXVI/182/05 Rady Gminy Siennica z dnia 8 grudnia 2005 roku 
  w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z
  upływem roku budżetowego.


- Uchwała Nr XXV/183/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2005
   roku w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/228/02 Rady
   Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2002 r. dotyczącej
   zatwierdzenia „Programu budowy i remontów dróg na terenie gminy    
   Siennica na lata 2003 – 2006”.


- Uchwała Nr XXV/184/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2005
   roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Barbary Wierzchowskiej zam.
   Mińsk Mazowiecki ul. Czarnieckiego 1 na działalność Pani Anny
   Zalewskiej - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela
   Makuszyńskiego w Starogrodzie.


- Uchwała Nr XXV/185/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2005
   roku  w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Siennicy.


- Uchwała Nr XXVI/186/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2005
  roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005 r.
 

- Uchwała nr XXVI/187/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2005
  roku w sprawie: uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Siennica na
  2006 rok.


- Uchwała Nr XXVI/188/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2005
   r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XX/130/96 Rady Gminy w Siennicy z
   dnia 28 grudnia 1996 roku.

- Uchwała Nr XXVI/189/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2006 rok.

- Uchwała Nr XXVI/190/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2005 
   r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w
   Siennicy na  2006 rok.


                    - załącznik Nr 1
                
                    - załącznik Nr 2

                    - załącznik Nr 3

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-08 13:00:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-19 13:38:00
  • Liczba odsłon: 1306
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537214]

przewiń do góry