Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2005 roku

 

- Zarządznie Nr 1/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie
  zmiany zarządzenia Nr 26/04 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2004 roku  
  dotyczącego określenia stawek opłat za wynajem hali sportowej przy PSP w  
  Siennicy.

- Zarządzenie Nr 2/05 Wójta gminy w Siennicy z dnia 10 stycznia 2005 r. w
  sprawie
ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 01 lutego 2005 r. w sprawie
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.   

- Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 lutego 2005 r. w 
  sprawie 
ustalenia stawki opłat za sporządzanie kserokopii książek lub
  innych publikacji znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
  Siennicy. 

- Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 marca 2005 r. w
   sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku
   Pani Elżbiety Szubińskiej nauczycielki Zespołu Szkół im. Zawiszy
   Czarnego w Żakowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
   mianowanego.

- Zarządzenie Nr 6/05 Wójta miny Siennica z dnia 02 marca 2005 r. w
  sprawie okreśłenia stawek opłat za wynajem hali sportowej przy PSP w
  Siennicy.

- Zarządzenia Nr 7/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

- Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

- Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 marca 2005 r. w
   sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

- Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2005 r. w
  sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
               - załącznik Nr 1
               - załącznik Nr 2
               - załącznik Nr 2a
                - Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2004 r.
               - Część opisowa do sprawozdania 

- Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 04 kwietnia 2005 r.
   w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla 
   pracowników Urzędu Gminy w Siennicy i jednostek organizacyjnych 
   gminy
.


- Zarządzenie Nr 12/2005 Wjta Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2005 r.
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.

                  - załącznik


- Zarządzenie Nr 13/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 kwietnia 2005 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
 
  inwentaryzacji materiałów na składzie znajdujących się w
stołówkach     
  szkolnych prowadzonych w:PSP w Siennicy,  Gminnym Przedszkolu w
  Siennicy i Zespole Szkół w Żakowie. 
 

- Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 maja 2005 r.
  sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.


- Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 maja 2005 r.
   w sprawie
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
   
inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych or
az
   materiałów na składzie znajdujących się w Publicznej 
Szkole
   Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 16/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2005 r.
  w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych
  prowadzonych przez Gminę 
 Siennica na rok szkolny 2005/2006.

- Zarządzenie Nr 17/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2005 r. 
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola
  w Siennicy na rok szkolny 2005/2006.

- Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2005 r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego
  Gimnazjum w Żakowie. 

- Zarządzenie Nr 19/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 czerwca 2005 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

- Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 czerwca 2005r. 
   w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
   inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz
   materiałów na składzie znajdujących się w Publicznej Szkole
   Podstwowej  im. Józefa Chełmońskiego w Kośmianch.

- Zarządzenie Nr 21/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 czerwca 2005 r.
   w sprawie powołania Komisji do rozdysponowania środków nietrwałych
   znajdujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa 
   Chełmońskiego w Kośminach.

- Zarządzenie Nr 22/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 czerwca 2005 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Siennica na 2005 rok.

 
- Zarządzenie Nr 23/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 sierpnia 2005 r. 
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 
 
Siennicy.  
         - załącznik

- Zarządzenie Nr 24/05 WójtaGminy Siennica z dnia 05 sierpnia 2005 r. w
  sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
  2005 r.
 

         - załącznik Nr 1

         - załącznik Nr 1a

         - załącznik Nr 1b

         - załącznik Nr 2

- Zarządzeni Nr 25/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 sierpnia 2005 r. w
   sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

- Zarządzenie Nr 26/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2005 r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej
  Pogorzeli.

- Zarządzenie Nr 27/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2005 r. w 
   sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
   Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.

- Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 września 2005 r. w
   sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
   Siennica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
   zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

- Zarządzenie Nr 30/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 września 2005 r. w
  sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy
  Siennica dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej,  zarządzonych na dzień 09 października 2005 r.

- Zarządzenie Nr 31/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2005 r.  w
  sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

           
- Zarządzenie Nr 32/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 października 2005 
  r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłaty za  umieszczanie 
  reklam na gruntach i budynkach komunalnych.


- Zarządzenie Nr 33/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 października 2005
   r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

- Zarządzenie Nr 34/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października 2005
   r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji
   wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.


- Zarządzenie Nr 35/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października 2005
   r. w sprawie: określenia  wzoru wniosku o przyznanie spendium 
   szkolnego.


- Zarządzenie Nr 36/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 października 2005
   r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


- Zarządzenie Nr 37/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 października 2005
   r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacji pracy Gminnego
   Centrum Informacji w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Sienica z dnia 24 października
   2005 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na
   wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Siennicy oraz na wolne
   stanowiska kierownicze w 
jednostkach organizacyjnych gminy.


- Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2005 r.
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2006 r.

                            Załączniki:

                 - załącznik Nr 1

                 - załącznik Nr 1a

                 - załącznik Nr 2

                 - załącznik Nr 2a

                 - załącznik Nr 3

                 - załącznik Nr 4

                 - załącznik nr 5

                 - załącznik Nr 6

                 - załącznik Nr 7

                 - załącznik Nr 8

                 - część opisowa
                
- Zarzadzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy  Siennica dnia 21 listopada 2005 r. 
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.


- Zarządzenie Nr 41/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 listopada 2005 r. w
  sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Gminnej 
 
Bibliotece Publicznej w Siennicy i w Gminnym Centrum Informacji w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 42/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 listopada 2005 roku
  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i w
  jednostkach podległych.

- Zarządzenie Nr 43/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 grudnia 2005 roku 
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.


- Zarządzenie Nr 44 /2005 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 12 grudnia  2005
  r. w sprawie ustalenia cen energii cieplnej dostarczanej do budynku
  komunalnego w Siennicy, ul. Akacjowa 2A.


- Zarządzenie nr 45/05 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 grudnia 2005 r. w 
  sparwie zmian w budżecie gminy.


- Zarządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r


- Zarządzenie Nr 47/05 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 9/2001 Wójta Gminy Siennica z dnia
  20 grudnia 2001 r. dotyczącego wprowadzeniu instrukcji służbowej
  obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych.

 

   
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-28 15:02:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-04 10:27:42
  • Liczba odsłon: 839
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537235]

przewiń do góry