INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W GMINIE SIENNICA

STAN NA DZIEŃ 10.11.2005R

ROLNICTWO I ŁOWICTWO

Grupa 0

GRUNTY

87.875

Grupa I

BUDYNKI I LOKALE

w tym;

SUW Siennica

SUW Nowy Zglechów

563.006

436.166

126.840

Grupa II

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

w tym:

Sieć wodociągowa z przyłączami Zglechów, Nowy Zglechów ,Siodło

Sieć wodociągowa Kąty

Sieć wodociągowa Siennica

Sieć wodociągowa Pogorzel, Nowa Pogorzel

Sieć wodociągowa Zaków

Sieć wodociągowa Świętochy

Sieć wodociągowa Grzebowilk

Sieć wodociągowa Bestwiny

Sieć wodociągowa Dzielnik,Nowodzielnik

Sieć wodociągowa Zalesie,Dąbrowa,Nowe Zalesie,Gągolina

Sieć wodociągowa Drożdżówka I etap

Sieć wodociągowa Drożdżówka II etap

Sieć wodociągowa Wojciechówka

Studnia kopana

Studnia podstawowa SUW Zglechów

Studnia awaryjna SUW Zglechów

Studnia podstawowa SUW Siennica

Studnia awaryjna SUW Siennica

3.150.417

280.290

105.469

391.045

402.850

136.612

80.827

326.192

260.812

252.246

553.342

177.114

64.271

6.330

2.795

24.320

25.770

38.175

21.957

Grupa IV

Pompa SUW Siennica

7.591

 

OGÓŁEM:

3.808.889

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Grupa 0

GRUNTY

555.787

Grupa I

BUDYNKI I LOKALE

w tym;

wiata przystankowa Wiśniówka

wiata przystankowa Grzebowilk

wuata przystankowa Zglechów

przystanek Żaków

przystanek Drożdżówka

przystanek Siennica

przystanek Siennica

przystanek Pogorzel

24.249

1.800

1.800

2.000

1.762

3.693

4.700

6.038

2.456

Grupa II

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

w tym:

oświetlenie uliczne Majdan

nawierzchnia drogi Stara Siennica

// Zalesie

// Kąty

// Bestwiny

// Starawieś

// Kośminy

// Świętochy

// Nowa Pogorzel

// Krzywica

// Swoboda

// Nowy Starogród

// Starogród

// Krzywica-Łękawica

// Kąty

// Siennica ul.Gnoińskich

// Siennica ul.Szkolna

// Siennica –podjazd pod gminę

3.324.012

6.927

77.000

137.807

92.583

214.435

95.160

116.417

379.386

273.232

241.027

343.998

308.378

125.971

549.461

60.832

167.955

107.319

26.124

 

OGÓŁEM:

3.904.048

ADMINISTRACJA

Grupa 0

GRUNTY

640

Grupa I

BUDYNKI I LOKALE

Budynek administracyjny UG

150.902

Grupa III

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Kotłownia olejowa UG

56.964

Grupa IV

MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

zestawy komputerowe , drukarki, urządzenia do ewidencji wody, odpadów

155.161

Grupa VI

URZĄDZENIA TECHNICZNE

w tym:

fax

system alarmowy

centrala telefoniczna

17.764

3.494

4.648

9.622

Grupa VII

ŚRODKI TRANSPORTU

samochód osobowy Polonez

22.150

Grupa VIII

NARZEDZIA,PRZYRZĄDY,RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

w tym:

kserokopiarka

kserokopiarka /Gminne Centrum Informacji/

kasa metalowa

16.674

3.850

10.530

2.294

 

Oprogramowanie

32.230

 

OGÓŁEM:

452.485

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA P.POŻAROWA

Grupa 0

GRUNTY

440

Grupa I

BUDYNKI I LOKALE

w tym :

STRAŻNICE

Grzebowilk

Siennica

Wólka Dł.,

Żaków

Zglechów

Pogorzel

Łękawica

Dzielnik

Starogród

580.542

 

65.709

137.338

37.987

113.163

52.188

60.429

40.325

16.948

56.455

Grupa II

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

w tym:

zbiornik p.poż Łękawica

// Siennica

16.691

6.873

9.818

Grupa III

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Przyłącze gazowe OSP Grzebowilk

11.115

Grupa IV

MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Pompa szlamowa OSP Siennica

5.900

Grupa VI

URZĄDZENIA TECHNICZNE

w tym:

radiotelefon OSP Siennica

system selektywnego wywoływania OSP Siennica

motopompa pływająca OSP Siennica

8.298

1.848

2.700

3.750

Grupa VII

ŚRODKI TRANSPORTU

w tym:

samochód bojowy Żuk OSP Siennica

samochód bojowy STAR OSP Siennica

// STAR OSPŁękawica

// ŻUK OSP Żaków

// STAR OSP Pogorzel

// STAR OSP Grzebowilk

// JELCZ OSP Zglechów

// STAR OSP Starogród

// ŻUK OSP Starogród

// JELCZ OSP Dzielnik

273.699

21.559

30.156

1.267

12.849

21.760

70.000

71.314

14.510

11.766

18.518

 

OGÓŁEM:

896.685

OŚWIATA

Grupa 0

GRUNTY

Teren szkoły NSP w Dłużewie

Działka szkolna w Kosminach

6.680

3.880

2.800

Grupa I

BUDYNKI I LOKALE

Budynek szkoły NSP w Dłużewie

Budynek szkoły PSP w Kośminach

270.812

183.800

87.012

Grupa III

Kotły grzejne PSP Kośminy

6.405

Grupa VII

Autobus szkolny

251.930

 

OGÓŁEM:

535.827

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZEBOWILKU

Grupa 0

Działka szkolna

3.207

Grupa I

Budynek szkoły

159.251

Grupa III

Kotłownia gazowa

85.007

Grupa VIII

Kserokopiarka

3.882

 

OGÓŁEM:

251.347

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ POGORZELI

Grupa 0

Działka szkolna

36.800

Grupa I

Budynek szkoły

127.900

Grupa III

Kotły grzejne

2.050

 

OGÓŁEM:

166.750

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENNICY

Grupa 0

Działka szkolna

112.700

Grupa I

Budynek szkoły

Hala sportowa

284.132

2.703.866

Grupa III

Kotłownia olejowa

329.554

Grupa IV

Komputery

3.971

Grupa V

Kosiarka

4.995

Grupa VI

Urządzenie sygnalizujące –szkoła

Urządzenie sygnalizujące -hala

5.371

3.980

Grupa VIII

Nagłośnienie hali sportowej

Kserokopiarka

Drabiny gimnastyczne

Kosz główny

Sprzęt sportowy

Siatki zabezpieczające halę sportową

Sprzęt sportowy wielofunkcyjny

Siłownia

Automat szorująco-suszący-hala

19.964

4.136

14.500

7.000

9.540

8.500

7.442

24.644

10.115

 

OGÓŁEM:

3.554.410

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STAROGRODZIE

Grupa 0

Działka szkolna

30.900

Grupa I

Budynek szkoły

681.820

Grupa III

Kotły grzejne

6.650

Grupa IV

Komputery

7.490

Grupa VI

Odzelaziacz

4.280

Grupa VIII

Kserokopiarka

3.915

 

OGÓŁEM:

735.055

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM ZGLECHOWIE

Grupa 0

Działka szkolna

22.400

Grupa I

Budynek szkoły

Budynek gospodarczy

Budynek mieszkalny

76.160

4.480

17.500

Grupa II

Zbiornik gazowy ciśnieniowy

4.336

Grupa VIII

Kserokopiarka

1.250

 

OGÓŁEM:

126.126

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻAKOWIE

Grupa 0

Działka szkolna

1.500

Grupa I

Budynek szkoły

1.785.143

Grupa II

Ogrodzenie

18.977

Grupa III

Kotłownia olejowa

149.966

Grupa VI

Urządzenie sygnalizujące

3.489

Grupa VIII

Patelnia

3.416

 

OGÓŁEM:

1.962.491

GMINNE PRZEDSZKOLE W SIENNICY

Grupa 0

Działka

560

Grupa I

Budynek przedszkola

103.663

Grupa IV

Komputer

1.937

 

OGÓŁEM:

106.160

OCHRONA ZDROWIA

Grupa 0

Działka

980

Grupa I

Budynek Ośrodka Zdrowia w Siennicy

493.364

Grupa II

Drogi ,place chodniki, osadnik ścieków, wiata

111.683

Grupa III

Kotłownia olejowa

31.410

Grupa IV

Zestaw komputerowy

3.782

Grupa VI

System alarmowy

3.663

Grupa VIII

Kserokopiarka

3.793

 

OGÓŁEM:

648.675

OPIEKA SPOŁECZNA

Grupa I

Barakowóz szt 2

9.498

Grupa IV

Zestawy komputerowe szt 3

10.200

Grupa VIII

Kserokopiarka

6.992

 

OGÓŁEM:

26.690

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa 0

GRUNTY

Działki – weterynaria, oczyszczalnia, cmentarz komunalny, składowisko odpadów, strefa ochronna wysypiska,skwer

173.352

Grupa I

BUDYNKI I LOKALE

w tym:

Budynek kliniczny WET

Garaże WET

Oczyszczalnia

Budynki po PSP Łękawica

Budynek mieszkalny przy ZOZ

Budynki zlewni mleka

Bestwiny, Żaków, Starogród, Wólka Dł, Nowodwór,Siennica

Świetlica Żaków/stara szkoła/

Świetlica Dłużew

1.057.908

38.790

7.155

956.972

14480

2.000

16.290

8.650

13.571

Grupa II

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

w tym:

linia niskiego napięcia zasilająca wysypisko

studnia głębinowa Łękawica

ogrodzenie WET

sieć kanalizacyjna I etap osiedle Kołbielska

sieć kanalizacyjna II etap osiedle ulica Nowa

szalet cmentarz komunalny

gazociąg Grzebowilk

składowisko odpadów komunalnych

2.940.872

32.712

43.850

5.020

1.302.443

886.897

2.600

98.000

569.350

Grupa IV

MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

dmuchawa oczyszczalnia szt 2

pompa szt 2

22.035

11.651

10.384

Grupa VI

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Kontenery szt 4

9.000

 

OGÓŁEM:

4.203.167

GMINNA BIBLIOTEKA W SIENNICY

Grupa 0

Działka

120

Grupa I

Budynek

97.974

 

OGÓŁEM:

98.094

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Grupa II

Boisko sportowe

143.154

 

OGÓŁEM:

143.154

                                                                                             RAZEM: 21.620.053

 

Siennica dn,10.11.2005r

Sporządziła: Danuta Zwierz

Z-ca Skarbnika Gminy

 

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Siennica

według stanu na dzień 10.11.2005r. - grunty.

 

I. Mienie komunalne w bezpośrednim Zarządzie Gminy - 124,74 ha

II. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie

/użytkowanie wieczyste, dzierżawa/ - 3,98 ha.

III. Grunty obejmujące teren Szkół Podstawowych - 10,59 ha.

IV. Grunty byłego Państwowego Funduszu Ziemi - 7,78 ha.

 

Ogółem: 147,09 ha.

---------------------------------------

 

I. Mienie komunalne w bezpośrednim Zarządzie Gminy.

---------------------------------------------------------------

1. Działka Nr 220 o powierzchni 0,26 ha położona w Siennicy - budynek

administracyjny Urząd Gminy, najem mieszkań, wł. Dec. W.S.G.IV.

7224-5/53-4/91.

2. Działka Nr 538 o powierzchni 0,23 ha położona w Siennicy - budynek

przedszkola, wł. Dec. W.S.G.IV.7224-5/53-8/91

3. Działka Nr 471/1 o powierzchni 0,40 ha położona w Siennicy i budynek -

najem pomieszczeń dla SPZOZ w Siennicy, najem mieszkań,

wł.Dec.W.S.G.IV. 7224-5/53-6/91.

4. Działki Nr 472/1, 472/2 o pow. 0,19 ha i budynek mieszkalny położone

w Siennicy - targowisko gminne, wł. Dec. W.S.G.IV.7224-5/53-14/91.

5. Działka Nr 571/1 o pow. 0,03 ha położona w Siennicy i budynek Gminnej

Biblioteki Publicznej oraz siedziba GOPS, wł. Dec. W.S.G.IV.

7224-5/53-13/91.

6. Działka Nr 571/2 o pow. 0,03 ha położona w Siennicy - działka obok GOPS,

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-2/92.

7. Działki Nr 396/2, 397/2, 399/2 o łącznej powierzchni 2,23 ha

położone w Siennicy - cmentarz komunalny, wł. Dec. W.S.G.IV.

7224-5/53-2/91.

8. Działki Nr 327, 328, 329, 268/2 o pow. 1,59 ha położone w Siennicy

- zrekultywowane wysypisko śmieci, wł. AN. 969/94.

9. Działki Nr 318/2 i 319 o pow. 3,85 ha położone w Siennicy - teren

wysypiska odpadów komunalnych, wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-2/93.

10. Działki Nr 684/1, 177/1, 684/3, 177/6, 177/10 o pow. 0,53 ha

położone w Siennicy - grunt pod oczyszczalnią ścieków, drogą

dojazdową do oczyszczalni, budynek oczyszczalni, wł.AN.2392/96.

11. Działka Nr 133/2 o pow. 0,57 ha położona w Siennicy - grunt przy

bazie POZH, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-22/91.

12. Działka Nr 129/1 o pow. 0,11 ha położona w Starej Wsi przy lecznicy

weterynaryjnej, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-1/92.

13. Działka Nr 208 o pow. 0,22 ha położona w Żakowie - remiza OSP.

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-4/94.

14. Działka Nr 185/3 o pow. 0,23 ha położona w Wólce Dłużewskiej-remiza,

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-9/95.

15. Działki Nr 222/1, 227/2, 227/3 o pow. 0,87 ha położone w Siennicy

- część stadionu i skwer, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-10/96.

16. Działka Nr 146/2 o pow. 0,28 ha położona w Dłużewie -

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-2/97.

17. Działka Nr 194/1 o pow. 0,18 ha położona w Nowym Zglechowie -

budynek stacji wodociągowej, wodociąg wiejski Zglechów,

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-18/91.

18. Działki Nr 97/1, 98/3, 99/1 o pow. 0,28 ha położone w Siennicy

- budynek stacji wodociągowej, wodociąg wiejski Siennica,

wł. AN. 3384/92.

19. Działka Nr 586 o pow. 0,13 ha położona w Siennicy - budynek mleczarni,

wł. AN. 5886/2000.

20. Działki Nr 258, 259 o pow. 0,48 ha położone we wsi Nowodwór

- działki przy mleczarni, budynek mleczarni, wł. Dec. W.S.G.IV.

7224-5/53-7/97.

21. Działka Nr 272/8 o pow. 0,11 ha położona we wsi Nowodwór - działka

przeznaczona na potrzeby wsi, wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-7/97.

22. Działka Nr 163 o pow. 0,01 ha położona w Siennicy - działka przy

posesji Pana Grzegrzółki Jana, wł. Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-17/91.

23. Drogi gminne o łącznej powierzchni 111,93 ha / dotyczy dróg

gminnych co do których orzeczono o komunalizacji oraz gruntu

w Nowym Starogrodzie nabytego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi,

Ogółem: 124,74 ha

 

II. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie /dzierżawa/

---------------------------------------------------------------------

1. Działka Nr 207 o pow. 0,28ha położona w Żakowie - teren wokół sklepu

i mleczarni, przekazana w użytkowanie wieczyste GS Siennica,

wł. AN. 803/65.

2. Działki Nr 129/2, 129/3 o powierzchni 0,19 ha położone we wsi

Stara Wieś wraz z budynkiem weterynaryjnym - dzierżawa gruntu,

najem lokalu, wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-1/92.

3. Działka Nr 133/1 o pow. 0,27 ha położona w Siennicy - oddana

w wieczyste użytkowanie POZH Węgrów, wł. AN. 6024/94.

4. Działka Nr 392/1 o pow. 0,23 ha położona w Siennicy - wieczysta

dzierżawa mieszkańców bloku przy SKROPOLU, wł. Dec. W.S.G.IV.

7224-5/53-5/92.

5. Działka Nr 392/2 o pow. 1,31 ha położona w Siennicy - wieczyste

użytkowanie SKROPOL Siennica, wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-5/97.

6. Działka Nr 482 o pow. 0,09 ha położona w Siennicy - oddana

w wieczyste użytkowanie Alinie Sielwieniuk zam. Mińsk Maz.

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-15/91.

7. Działka Nr 166/2 0 pow. 0,02 ha położona w Siennicy, grunt przy

sklepie GS - oddana w użytkowanie wieczyste GS Siennica,

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-12/91.

8. Działka Nr 185/2 o pow. 0,07 ha położona we wsi Wólka Dłużewska

przy sklepie GS - przekazana w użytkowanie wieczyste GS Siennica.

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-9/95.

9. Działka Nr 185/4 o pow. 0,03 ha położona we wsi Wólka Dłużewska -

oddana w użytkowanie, dzierżawę TP SA w Siedlcach, pod budowę wieży,

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-9/95.

10. Działka Nr 98/4 o pow. 0,01 ha położona w Siennicy - przekazana

w dzierżawę POLKOMTEL SA pod budowę wieży, wł. AN. 1669/92.

11. Działka Nr 468 o pow. 0,20 ha położona w Łękawicy - przekazana

w najem wraz z budynkiem byłej Szkoły Podstawowej dla Rodzinnego

Domu Dziecka "Towarzystwo Nasz Dom", wł.Dec.W.S.G.IV.7224-5/53-6/96.

12. Działki Nr 496, 497, 500, 504/1 o powierzchni 1,28 ha położone

w Grzebowilku - przekazane Radzie Sołeckiej Grzebowilk,

wł. Dec. W.M. 57296/99.

Ogółem: 3,98 ha

-------------------------

 

III. Grunty stanowiące mienie gminne obejmujące teren szkół

---------------------------------------------------------------------

podstawowych.

-------------------------

1. Działki Nr 248/1, 249/1 o powierzchni 1,00 ha - Szkoła Podstawowa

w Starogrodzie, wł. AN 1193/92.

2. Działki Nr 170/3, 299/4, 300/3 o powierzchni 1,33 ha - Szkoła

Podstawowa w Żakowie, wł. AN 6082/91.

3. Działka Nr 579/2, 1963 o powierzchni 1,60 ha - Szkoła Podstawowa

w Grzebowilku, wł. Dec. U.R.G. 6016-24/93.

4. Działka 213 o pow. 1,40 ha - Szkoła Podstawowa w Kośminach,

wł. Dec. U.R.G. 6016-17/93.

5. Działka Nr 53 o pow. 1,94 ha - Szkoła Podstawowa w Dłużewie,

wł. Dec. U.R.G. 6016-15/93.

6. Działka Nr 202 o pow. 0,92 ha - Szkoła Podstawowa Nowa Pogorzel,

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-4/96.

7. Działka Nr 154 o pow. 0,56 ha - Szkoła Podstawowa Nowy Zglechów,

wł. Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-6/94.

8. Działka Nr 226/1 o pow. 1,84 ha - Szkoła Podstawowa w Siennicy,

wraz z częścią stadionu, wł.Dec. W.S.G.IV. 7224-5/53-8/94.

Ogółem: 10,59 ha

---------------------------

 

IV. Grunty byłego Państwowego Funduszu Ziemi.

-------------------------------------------------------

1. Działka Nr 557/2 o pow. 0,13 ha położona w Strugach Krzywieckich

- przeznaczona pod Świetlicę i sklep, wł. Dec. W.S.G.IV.

7224-5/53-4/92.

2. Działki Nr 317/2, 397/1 o powierzchni 3,81 położone w Siennicy

- darowizna Powiatu mińskiego, wł. AN. 479/2000.

3. Działka Nr 1207 o powierzchni 1,90 ha położona we wsi Grzebowilk-

decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1611/2005.

4. Działka Nr 1186 o powierzchni 0,07 ha położona we wsi Pogorzel -

decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 913/2004.

5. Działka Nr 150 o powierzchni 0,87 ha położona we wsi Strugi

Krzywickie - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 914/2004.

6. Działka Nr 380 o powierzchni 0,14 ha położona we wsi Starogród -

decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1072/2004.

7. Działki Nr 468, 237, 231, 235 o łącznej powierzchni 0,86 ha położone

we wsi Stara Wieś - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1192/2004.

Ogółem: 7,78 ha

-------------------------

Opracował: M. Zawadka - Insp. d/s geodezji

i gosp. gruntami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-22 13:07:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-23 13:18:25
  • Liczba odsłon: 642
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537299]

przewiń do góry