- Zarządzenie   Nr 1/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2006 r.   w sprawie:  zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Siennicy.

- Zarządzenie Ne 2/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 stycznia 2006 r. w
  sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

                     - załącznik

  - Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego 2006 r. 
    w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.


- Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 marca 2006 r. w
   sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu 
   gminy za 2005r.

                      - załącznik Nr 1
                      - załącznik Nr 2
                      - załącznik Nr 2a
                    
- Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2006 r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 


- Zarządzenie nr 6/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 kwietnia 2006 r. w 
  sprawie zwolnienia pracowników Urzędu Gminy i jedostek 
  organizacyjnych gminy z konieczności odpracowania dnia 3 maja 2006 
  roku.

- Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 kwietnia 2006 r. w
  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


- Zarządzenie Nr 8/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


- Zarzadzenie Nr 9/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 maja 2006 r. w
   sprawie zmian w budżecie gmina na 2006 rok.

- Zarządzenie Nr 10/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 maja 2006 r. w
   sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla
   pracowników Urzędu Gminy w Siennicy i jednostek organizacyjnych
   gminy.


- Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 maja 2006 r. w
   sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników w Urzędzie Gminy w
   Siennicy.

                       - załącznik

- Zarządzenie nr 12/06 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 31 maja 2006 r. w
  sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół
  podstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica na rok szkolny
  2006/2007.

- Zarządzenie Nr 13/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2006 r. w 
   sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum
   w Żakowie na rok szkolny 2006/2007.  


- Zarządzenie NR 14/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 czerwca 2006 r.
   w sprawie: ustalenia zasad, terminu i miejsca przekazywania
   skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
- Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 czerwca 2006 r. w
  sprawie zmian w budżeciwe gminy na 2006 rok. 


- Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2006 r.
  w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
  oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej i  Instytucji Kultury /Biblioteka/
  za I półrocze 2006r.

                      Załączniki:

             - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siennica
               za I półrocze 2006 r.

              - załącznik Nr 1
           
              - załącznik Nr 1a

             - załącznik nr 1b
            
             - załącznik Nr 2  

             - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
                Instytucji Kultury (Biblioteki) za I półrocze 2006 r w Siennicy.

             - Informacja o finansach oraz o przebiegu wykonania planu
               finansowego za I półrocze 2006 roku Samodzielnego
               Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

             - Zadnia inwestycyjne realizowane przez Gminę w I półroczu
               2006 r. i stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
               w zakresie tych zadań. 


- Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy  Siennica z dnia 1 sierpnia 2006
   roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
   ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
   mianowanego
.

- Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 sierpnia 2006
   roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
   ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
   mianowanego.


- Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia  2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

- Zarządzenie nr 20/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 sierpnia 2006 r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.


- Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy Siennica z dnia  1 września 2006 r.    
  w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
  inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych                    
  znajdujących się w LZS w Siennicy.  
      


- Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 września 2006 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


- Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 września 2006 r.
  w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
  się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
  zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  grzebowisk oraz spalarni włok zwierzęcych i ich części.

- Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 września 2006 r.
  w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
  się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Siennica.


- Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 września 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


- Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 września
  2006 roku w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania spycharki
  gąsienicowej DT-75 oraz określenia norm zużycia paliwa. 

- Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 października
  2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


- Zarządzenie Nr 29/06 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października
  2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/05 Wójta Gminy Siennica
  z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi
  świadczone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy i w Gminnym
  Centrum Informacji w Siennicy.


- Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 listopada
  2006 r. w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy
  w Urzędzie Gminy w Siennicy.


- Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 listopada
  2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

- Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada
  2006 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 r.


                         - Projekt uchwały budżetowej na 2007 rok

                        - Część opisowa do projektu budżetu na 2007 rok

                        - załącznik Nr 1

                        - załącznik Nr 1a

                        - załącznik nr 2

                        - załącznik nr 2a

                        - załącznik nr 3

                        - załącznik nr 4

                        - załącznik nr 5 

                        - załącznik nr 6

                        - załącznik Nr 7

                        - załącznik Nr 8

                        - załącznik Nr 9

- Zarządzenie Nr 33/ 2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 listopada
   2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


- Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy Siennica z dnia  6 grudnia
   2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do
   przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych , przedmiotów
   nietrwałych i materiałów na składzie znajdujących się w Publicznej
   Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.   

-  Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 14 grudnia 
    2006 r. w sprawie ustalenia cen energii cieplnej.    
 

- Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2006 r. w
   sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-24 15:29:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-20 10:59:03
  • Liczba odsłon: 790
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536868]

przewiń do góry