Uchwały podjęte w 2006 roku

 

- Uchwała Nr XXVII/191/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2006 r. 
  w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 
  Siennica.
                         

                           - załącznik            
                          

- Uchwała Nr XXVII/192/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2006 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

                          - załącznik Nr 1
                          - załącznik Nr 1a
                          - załącznik Nr 2
                          - załącznik Nr 2a
                          - załącznikNr 3
                           - załącznik Nr 4
                          - załącznik Nr 5
                          - załącznik Nr 6
                          - załącznik Nr 7
                          - załącznik nr 8
                          - załącznik Nr 9

                           

- Uchwała Nr XXVII/193/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2006 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i
  rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Siennica oraz
  jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
  Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  


- Uchwałą Nr XXVII/194/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2006 r. 
  w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

- Uchwała Nr XXVII/195/06 Rady Gminy w Sienicy z dnia 23 lutego 2006 r.
  w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siennicy.

- Uchwała Nr XXVII/196/06 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 23 lutego 2006 r.
  w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siennicy.

- Uchwała Nr XXVIII/197/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia
   2006 r. w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego
   Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr XXVIII/198/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia
   2006 r. w sprawie realizacji programu kanalizacji indywidualnej w gminie
   Siennica.

- Uchwała Nr XXVIII/199/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia
   2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi GmiNy za 2005 rok.

 - Uchwała Nr XXVIII/200/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia
    2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

- Uchwała Nr XXVIII/201/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia
   2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
   gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXVIII/202/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia 
  2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
  stanowiska kierownicze w szkołąch i innych placówkach oświatowo-
  wychowawczych prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Uchwała Nr XXVIII/203/06 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
  Stowarzyszenia. 

- Uchwała nr XXVIII/204/06 w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy
   miesięcznego wynagrodzenia.

- Uchwała Nr XXVIII/2005/06  w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku
  Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.


- Uchwała Nr XXIX/206/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 czerwca
   2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

- Uchwała Nr XXIX/207/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 czerwca
   2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w  Banku Spółdzielczym
   w Mińsku Maz. O/Siennica.

- Uchwała Nr XXIX/208/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 czerwca
   2006 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców na
   terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXIX/209/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 czerwca
   2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich
   granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do
   Rady Gminy w Siennicy.

- uchwała Nr XXIX/210/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 czrwca 2006 r.
  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
  Siennica.

- Uchwała NR XXX/211/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 sierpnia
   2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006 r.

                                       - załącznik nr 1


- Uchwała Nr XXX/212/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 sierpnia
  2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/208/06 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy
  de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXX/213/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 sierpnia
  2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  położonej we wsi Pogorzel.

- Uchwała Nr XXXI/214/2006 Rady Gminy w Siennicy
  z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
  na rok 2006.

- Uchwała Nr   XXXI/215/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września
  2006 r. w sprawie uchwalenia ”Planu zamierzeń w zakresie przebudowy
  dróg w latach 2007-2010 na terenie gminy Siennica”.

- Uchwała Nr XXXI/216/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września
  2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  we wsi Grzebowilk .

- Uchwała Nr XXXII/217/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 października
  2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
  gminnej w Grzebowilku i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.- Uchwała Nr XXXII/218/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  19 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
  na rok 2006 r.


- Uchwała Nr XXXII/219/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
  porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
  dotyczącego wspólnej realizacji zadania obejmującego budowę
  chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku
  od km 6+500 do km 8+600, dł. 2100 km w m. Pogorzel i
  Nowa Pogorzel oraz na odcinku od km 14+000 do km 15+585 dł.
  1,585 km w m. Żaków.

- Uchwała Nr XXXII/220/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  19 października 2006 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr XIV/100/04
  Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia
  do utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin
  Doliny Świdra", Nr XIV/101/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  08 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny
  Świdra, Nr XVIII/137/2004 Rady Gminy Siennica z dnia
  30 grudnia 2004 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/101/04 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 8 lipca 2004 r, w sprawie przyjęcia Statutu Związku
  Gmin Doliny Świdra.


                     Nowa kadencja Rady Gminy w Siennicy 2006-2010

-  Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy w Siennicyz dnia 24 listopada 2006 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 listopada 2006 r.
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 listopada 2006 r.
  w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
  w Siennicy.

- Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 listopada 2006 r.
  w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
  w Siennicy.

- Uchwała Nr I/05/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 listopada 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

- Uchwała Nr I/06/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 listopada 2006 r.
  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Siennica do zaciągnięcia
  zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów
  Nr Z/2.14/III/3.2/1868/05 „Budowa wodociągu we wsiach
  Zglechów-Łękawica, Stara Wieś-Nowy Zglechów” oraz projektu
  Nr Z/2.14/III/3.2/1870/05 „Modernizacja drogi gminnej Żaków-Kąty”.


- Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2006 roku
  w sprawieobniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę
  obliczenia podatku rolnego na 2007 rok.

-  Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2006 roku
   w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
   oraz sposobu jego poboru.

- Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2006 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów,
  określenia zasad ustalania i poboru  oraz terminów płatności tego podatku.  

- Uchwała II /10/ 2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2006 r.
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
  i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica.


- Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 grudnia 2006
   roku w sprawie opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym
   w Siennicy.

- Uchwała NR II/12/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2006 r.
  w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie
  nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
  inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.


- Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

                               - załącznik

- Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2006 r.
  w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia,
  Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Rady Gminy w Siennicy.


- Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

- Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 roku
  w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia wysokości  oraz
  szczegółowych zasad wypłacania  dodatków do wynagrodzenia
  zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
  zastępstw nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Uchwała nr III/17/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Siennica na 2007 rok.

- Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie nadania nazw ulicom w Siennicy.

- Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie: zarządzenia wyborów do organów sołectw  na terenie gminy
  Siennica.

- Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2007 rok.

- Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie zatwierdzenia palnów pracy stałych Komisji Rady Gminy w
  Siennicy na 2007 rok.


                       - załącznik Nr 1
                        - załącznik Nr 2
                       - załącznik Nr 3  

                           
- Uchwała Nr III/22/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia.  


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-10 14:59:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-18 11:15:27
  • Liczba odsłon: 2438
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537375]

przewiń do góry