Zarządzenia Wójta Gminy Siennica - 2008 rok

 

- Zarządzenie  Nr 1/08  Wójta Gminy Siennica z dnia  02 stycznia 2008 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


- Zarządzenie Nr 2/08  Wójta Gminy Siennica z dnia 02 stycznia 2008 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr  10/2007 Wójta Gminy Siennica z dnia
  19 marca 2007 r.  dotyczącego określenia norm zużycia paliwa przez samochody 
  pożarnicze i urządzenia silnikowe.

- Zarządzenie Nr 3/2008  Wójta Gminy Siennica z dnia 08 stycznia 2008 roku
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla autobusu szkolnego Jelcz L 090M 
  nr rejestracyjny WM 01544.

- Zarządzenie Nr 4/2008  Wójta Gminy Siennica z dnia 8 stycznia 2008 r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika
  Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.


- Zarządzenie Nr 5/08  Wójta Gminy Siennica z dnia 08 lutego 2008 r. 
  w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na 
  stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.


- Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Siennica z dnia  08 lutego 2008 roku
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.

- Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 marca 2008 r.
  w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej majątku przebudowanej stacji
  uzdatniania wody w Nowym Zglechowie. 

- Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 19 marca 2008 r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego  
  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury /Biblioteka/ za 2007 r.

                                         

                                  - załącznik Nr 1

                                  - załącznik Nr 1a

                                  - załącznik Nr 2

                                  - załącznik Nr 2a

                                  - załącznik Nr 3

                                  - Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2007

                                  - Plan i realizacja przychodów i kosztów  Funduszu Ochrony
                                    Środowiska w Siennicy za 2007 r.

                              


- Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Siennica z dnia  20 marca 2008r. 
  w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
  na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Sioennica z dnia 28 marca 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

- Zarządzenie Nr 11/08  Wójta Gminy Siennica z dnia 01 kwietnia 2008 r. 
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa przez samochody pożarnicze
  i urządzenia silnikowe.


- Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 kwietnia 2008 r. 
  w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych w Siennicy.

- Zarządzenie Nr  13/2008 Wójta Gminy Siennica z  dnia 16 kwietnia  2008 roku
  w  sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2008 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

- Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja  2008 roku
   w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół  podstawowych
   prowadzonych przez Gminę  Siennica na rok szkolny 2008/2009.

- Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2008 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola   
  w  Siennicy na rok szkolny 2008/2009.

- Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2008 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Żakowie   
  na rok szkolny 2008/2009.

- Zarządzenie  Nr 18/08  Wójta Gminy Siennica z dnia  05 czerwca 2008 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

- Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 czerwca 2008 roku
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


- Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 czerwca 2008 roku
  w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania równiarki oraz
  określenia norm zużycia paliwa. 

 

- Zarzązenie NR  22/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 czerwca 2008 r.
  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

- Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie
  przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacje
  o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury /Biblioteka/ za I półrocze 2008 r.

                             - załącznik Nr 1
                    
                             - załącznik Nr 1a

                             - załącznik Nr 2

                             - załłącznik Nr 2a

                             -  Informacja o przebiegu wykonania budżetu
                                 Gminy Siennica za I półrocze 2008 r.

 

  - Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy  Siennica z dnia  12 sierpnia 2008 roku  
   w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
   inwentaryzacji środków trwałych , przedmiotów nietrwałych i materiałów na składzie
   znajdujących się w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.       

- Zarządzenie  Nr 25/08 Wójta Gminy  Siennica z dnia  12 sierpnia 2008 roku  
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
  inwentaryzacji środków trwałych , przedmiotów nietrwałych i materiałów na składzie
  znajdujących się Gminnym Przedszkolu w Siennicy.       


- Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.- Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Siennica z dnia  12 sierpnia 2008 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
  własność gminy.

- Zarzązenie Nr 28/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 sierpnia 2008 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych
  we wsi Stara Wieś i  we wsi Łękawica.

         
                               - załącznik - wykaz nieruchomości

- Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2008 r.
  w sprawie ustalenia opłat za stoiska handlowe na stadionie sportowym przy
  PSP w Siennicy podczas Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych
  w dniu 24 sierpnia 2008 roku.

- Zarządzenie Nr 30/08  Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/08 Wójta Gminy Siennica z dnia
  01 kwietnia 2008 r. dotyczącego określenia norm zużycia paliwa przez
  samochody pożarnicze i urządzenia silnikowe.


- Zarządzenie Nr 30A/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 sierpnia 2008 r.
  w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów
  mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach
  zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr  31/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 sierpnia 2008 roku
   w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola
   w Siennicy.        

-  Zarządzenie Nr  32/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 sierpnia 2008 roku
   w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Zespołu Szkół
   im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.    


- Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 września 2008 r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 

-  Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Siennica z dnia  02 września 2008 roku
   w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

- Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 września 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy ma 2008 rok.

- Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 października 2008 r.
  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
  magazynu OC w budynku Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 października 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Pracowników w Urzędzie
  Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 października 2008 r.
  w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Gminy
  w Siennicy.

- Zarządzenia Nr 39/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 października 2008 r.
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 


- Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2008 r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

                 - Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.

                                     - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej

                                     - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej

                                     - załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej

                                     - załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej

                                     - załącznik Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej

                                     - załącznik Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9  do uchwał budżetowej

                                     - załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej 

                   -  Część opisowa do projektu budżetu

                    - Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na 31.10.2008r. 
     
                                      - załącznik Nr 1 i Nr 2  do informacji o stanie mienia

                                      - załącznik Nr 3 i Nr 4 do informacji o stanie mienia

                                      - załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia

- Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2008 r.
  w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Edyty
  Górskiej nauczycielki Gminnego Przedszkola w Siennicy ubiegającej się o awans
  na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 


- Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2008 r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


- Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

- Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 grudnia 2008 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia 
  inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów
  na składzie znajdujących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Absolwentów
  Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli.

- Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia 2008 r.
  w sprawie określenia zasad korzystania z autobusu szkolnego Jelcz L 090M 
  nr rejestracyjny WM 01544.

- Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

- Zarządzenie nr 48/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

- Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do ustalenia ilości i wartości
  składników majątkowych Gminy na koniec 2008 r.

  

                               


                              

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-10 12:24:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-16 13:55:26
  • Liczba odsłon: 837
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536816]

przewiń do góry