Uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2008 roku   

 

 - Uchwała  Nr XII/81/08  Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
    w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego 
    Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.


 - Uchwała NR XII/82/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
   w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej.

 - Uchwała Nr XII/83/2008 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.


                                       - załącznik Nr 1

                                       - załącznik Nr 2                              


 - Uchwała NR XII/84/2008 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych SA
   nieruchomości położonej we wsi Grzebowilk. 

  - Uchwała Nr XII/85/08  Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Siennica.

  - Uchwała Nr XII/86/2008 Rady Gminy w Siennicy z dnia  21 lutego 2008 r.
   w  sprawie zasad korzystania ze stołówek  zorganizowanych w szkołach prowadzonych 
   przez Gminę Siennica.

 - Uchwała Nr XII/87/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 luty 2008 r.
   w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Siennica.

 - Uchwała NR  XII/88/08  Rady Gminy w Siennicy z dnia  21 lutego 2008 roku
   w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Siennica.

  - Uchwała Nr XII/89/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
   w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica.

                                             - załącznik


-  Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 r.
   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.


- Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu w  Banku Gospodarki Żywnościowej 
  w Siedlcach.

- Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

                                            - załącznik Nr 1


                                            - załącznik Nr 2

- Uchwała Nr XIII/93/08 r. Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości
  zamiennej.

- Uchwała Nr XIII/94/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Pana Andrzeja Urlicha 
  zam. ul. Małopolska 20 05-300 Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej
  we wsi Siennica.

- Uchwała NR XIII/ 95/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 roku
  w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVII/191/06 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów 
  przedszkolnych na terenie gminy Siennica.

- Uchwała NR XIII/96/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 roku
  w  sprawie likwidacji w Nowym Zglechowie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
  w Siennicy.

- Uchwała Nr XIII/97/2008 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 roku
  w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr X/68/07 Rady Gminy w Siennicy   
  z dnia 06 grudnia 2007r. dotyczącej ustalenia na terenie Gminy Siennica liczby
  punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
  (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
  i w miejscu sprzedaży.


 - Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 r.
   w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania
   Ziemi Mińskiej".

- Uchwała Nr XIII/99/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala, zam. Stare Zakole 38, 
  na działalność Wójta Gminy Siennica.

- Uchwała NR XIII/100/08 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 roku
  w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/202/06 Rady Gminy
  w  Siennicy z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania                      
  i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
  i innych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez
  Gminę Siennica.

  - Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 maja 2008 roku
   w sprawie przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XIV/102/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 maja 20008 roku
  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 
  2008 roku dotyczącej wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/202/06 
  Rady Gminy w Siennicy z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad                
  udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin 
  zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach   
  i innych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez
  Gminę Siennica.

- Uchwała Nr XIV/103/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 maja 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

                                           - załącznik Nr 1

- Uchwała Nr XIV /104/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 maja 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowym Zalesiu
   będącej własnością Skarbu Państwa.

- Uchwała XIV/105/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia  29 maja 2008 roku
  w sprawie stanowiska Rady Gminy w Siennicy dotyczącego utrzymania nazwy
  Stara Wieś jako części wsi Siennica.


- Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Gminy w Seinnicy z dnia 29 maja 2008 roku
  w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag przez Wójta Gminy do zmiany planu
  przestrzennego zagospodarowania w częśći działki Nr 1 w Julianowie. 


- Uchwała Nr XIV/107/2008 Rady Gminy w Siennicy z dnia  29 maja 2008 roku
  w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia .

-
 Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
  na lata 2008-2032 dla Gminy Siennica”. 

                                           - załącznik

- Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łękawica.

- Uchwała Nr XV/110/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stara Wieś.


- Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Siennicy w sprawie zmian w budżecie
  gminy na 2008 rok.

                                             - załącznik

- Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008 roku
  w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/202/06 Rady 
  Gminy  w  Siennicy z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad 
  udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
  i innych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez
  Gminę Siennica.

- Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości
   zamiennej.

- Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
   w sprawie nadania nazwy ulicy w Grzebowilku.

- Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
   w sprawie utworzenia Ośrodka   Przedszkolnego w Starogrodzie i ustalenia jego
   organizacji.

- Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Siennica za 2007 rok.

- Uchwała Nr XVI/117/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia wykazu zamierzeń realizowanych z programów operacyjnych w
  latach 2009-2011 na terenie Gminy Siennica.  

- Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008 r.
  w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów
  towarzyszących projektowi budżetu gminy Siennica.

- Uchwała Nr XVII/119/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008 r.
  w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica
  za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
  Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.  

- Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008 r.
  w sprawie powołania komisji do sprawy weryfikacji planu sanitacji Gminy Siennica. 

- Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
   sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej.

- Uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/118/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września
  2008 roku dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów
  towarzyszących projektowi budżetu gminy Siennica.

- Uchwała nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

- Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku
  rolnego za 2009 rok.

-  Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
   w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego
   poboru.

- Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
  w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.  

- Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
  podatku na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2008 r.
  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/86/2008 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  21 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
  w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

- Uchwała Nr XIX/131/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

                                     - załącznik Nr 1

                                     - załącznik Nr 2

                                     - załącznik Nr 3

                                     - załącznik Nr 4

                                     - załącznik Nr 5

                                     - załącznik Nr 6

                                      
                                     - załącznik Nr 7 i Nr 8

                                     - załącznik Nr 9

                                     - załącznik Nr 10     
 
                                     - Część opisowa

- Uchwała Nr XIX/132/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Siennica.


- Uchwała   Nr XIX/ 133 /08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2009 rok.

- Uchwała Nr XIX/134/08  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 roku
  w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania 
  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Uchwała Nr XIX/135/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r.
  w sprawie ustalenia opłaty abonamentowej przeznaczonej na pokrycie 
  kosztów legalizacji i wymiany wodomierzy.

- Uchwała Nr XIX /136/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych we wsi Starogród,
  Nowy Starogród, Majdan stanowiących drogę gminną.

- Uchwała Nr XIX/137/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/07 Rady Gminy  z dnia 21 czerwca 2007r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.


- Uchwała Nr XIX/ 138 /08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr II/22/02 Rady Gminy w Siennicy 
  z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet  i ich wysokości
  dla radnych Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała  Nr XIX/139/08  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 roku
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowści Siennica.

- Uchwała nr XIX/140/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala zam. Stare Zakole 38 na działalność
  Wójta Gminy Siennica. 

- Uchwała Nr XIX/141/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r.
  w sprawie ustalenia opłaty abonamentowej przeznaczonej na pokrycie
  kosztów konserwacji i remontów sieci kanalizacyjnej oraz zbiorczej oczyszczalni
  ścieków.

- Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grdunia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.

- Uchwała Nr XIX/143/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy
  na 2009 rok.

- Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie ustalenia wykazów wydatków niewygasających z upływem roku
  budżetowego 2008.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-04 13:58:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-17 13:46:59
  • Liczba odsłon: 5936
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537388]

przewiń do góry