Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy
w 2010 roku

 


- Uchwała Nr XXVIII/207/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010r.
  w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli.

- Uchwała Nr XXVIII/208/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010r.
  w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Zglechowie.

- Uchwała Nr XXVIII/209/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010 roku
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy 
  z  dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

- Uchwała Nr XXVIII/210/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010 roku
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

- Uchwała Nr XXVIII/211/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  stanowiących fundusz sołecki.

- Uchwała Nr XXVIII/212/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010r.
  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy do udzielenia       
  odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Warszawie przez Pana Jana Wociala na uchwałę Rady Gminy w Siennicy
  Nr XV/104/2004 z dnia 26 sierpnia 2004r.

- Uchwała Nr XXVIII/213/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2010r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania                  
  Rady Gminy w Siennicy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 
  Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt IV KO 12/10.

- Uchwała Nr XXIX/214/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 r.
  w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu               
  Opieki  Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr XXIX/215/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r.

- Uchwała Nr XXIX/216/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.
  w sprawie uczczenia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 
  10 kwietnia 2010r.

- Uchwała Nr XXIX/217/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia  22 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi  
  Polskiej” w Banku Ochrony Środowiska S.A I Oddział  w Warszawie. 

- Uchwała Nr XXIX/218/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 roku
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

                                - załącznik Nr 1

                                - załącznik nr 2

                                - załącznik nr 3

                               
- uzasadnienie


- Uchwała Nr XXIX/219/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr  XXIX/220/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.
 w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na okręgi wyborcze.

- Uchwała Nr XXIX/221/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.
  w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania.

- Uchwała Nr XXIX/222/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 roku
  w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  prowadzonych przez gminę Siennica.

- Uchwała Nr XXIX/223/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Siennica.

- Uchwała Nr XXIX/224/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości
  zamiennej.

- Uchwała Nr XXIX/225/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Siennica do Stowarzyszenia 
  Lokalna Grupa Rybacka o nazwie Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie        
  Rybackie.

- Uchwała NR XXX/226/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010r.
  w sprawie zmian z budżecie gminy na 2010 r.

                                        - załącznik Nr 1

                                        - załącznik Nr 2

  - Uchwała NR XXX/227/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010 roku
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
  i Gospodarki Wodnej.

-Uchwała Nr XXX/228/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Siennica za 2009 rok.

- Uchwała Nr XXX/229/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010 roku
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek 
  oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby 
  prawne, inne niż  jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
  prawidłowości ich wykorzystania.

- Uchwała Nr XXX/230/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych
  w miejscowości Grzebowilk.

- Uchwała Nr XXX/231/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010 r.
  w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi
  Nowy Starogród.

-
Uchwała Nr XXXI/232/2010 Rady Gminy w Siennicy  dnia 16 września 2010r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2010 r.  

                                            - załącznik Nr 1

                                            - załącznik Nr 2

                                            - ząłącznik Nr 3

- Uuchwała Nr XXXI/233/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku na sfinansowanie 
  wydatków inwestycyjnych gminy.

- Uchwała Nr XXXI/234/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
  na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni 
  ścieków na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXI/235/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010r.
  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXI/236/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010r.
  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
  Gminy Siennica za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
  finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
  Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 
  Opieki Zdrowotnej  w Siennicy.

- Uchwała Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych
  prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne
  niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prwaidłowości
  ich wykorzystania.

                                             - załącznik Nr 1

                                             - załącznik Nr 2

                                             - załącznik Nr 3

                                             - załącznik nr 4

                                             - załącznik  Nr 5
                                      
- Uchwała Nr XXXI/238/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010r.
  w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania.

- Uchwała Nr XXXI/239/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie ustalenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Nowej Pogorzeli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel,
  Nowa Pogorzel i okolic.

- Uchwała Nr XXXI/240/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIX/222/10 z dnia 22 kwietnia
  2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych
  oraz granic ich obwodów na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXI/241/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
  we wsi Siennica.

- Uchwała Nr XXXI/242/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi
  Strugi Krzywickie.

- Uchwała Nr XXXI/243/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września  2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej
  w miejscowości Nowa Pogorzel.

- Uchwała Nr XXXI/244/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września  2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej
  w miejscowości Grzebowilk.

- Uchwała Nr XXXI/245/10 r. Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Nowodwór.

- Uchwała Nr XXXI/246/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
  Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica.

                                            - załącznik 

- Uchwała Nr XXXI/247/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
  uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica.

                                           - załącznik

- Uchwała Nr XXXI/248/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXV/185/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie
  uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa w Gminie Siennica.

                                            - załącznik

- Uchwała Nr XXXII/249/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie uchwalenia ”Planu odnowy wsi Kąty”.

                                             - załącznik

- Uchwała Nr XXXII/250/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października  2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
  uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica.

                                              - załącznik

- Uchwała Nr XXXII/251/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

                                                - załącznik Nr 1

                                                - załącznik Nr 2

- Uchwała Nr XXXII/252/2010 Rady Gminy w Siennicyz dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/234/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  16 września 2010 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
  Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania 
  pn:„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica". 

- Uchwała NR XXXII/253/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów      
  i pożyczek.

- Uchwała Nr  XXXII/254/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010
  roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz 
  sposobu jego poboru.

  - Uchwała Nr XXXII/255/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 
    2010  roku w sprawie opłaty od posiadania psów  na 2011 rok.  

- Uchwała  Nr  XXXII/256/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010
  r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
  podatku na terenie gminy Siennica.

- Uchwała  Nr XXXII/257/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica.

- Uchwała NR XXXII/258/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 roku
  w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
  innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego
  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
  statutowej.

- Uchwała Nr XXXII/259/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
  położonych na terenie powiatu mińskiego.

- Uchwała Nr XXXII/260/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia  28 października 2010
  roku w sprawie  opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy.

- Uchwała Nr XXXII/261/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
  Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica.

                                             - załącznik

- Uchwała Nr XXXII/262/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 r. 
  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

- Uchwała Nr XXXII/263/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010r.
  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Siennica do zawarcia umowy partnerstwa
  dla  realizacji projektu „Energia odnawialna”.

                                              - załącznik 
 


VI Kadencja Rady Gminy w Siennicy

2010-2014

 

- Uchwała Nr I/1/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 listopada 2010 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I/2/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 listopada 2010 r.
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I/3/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 listopada 2010 r.
  w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 listopada 2010 r.
  w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr III/5/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia  29 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

                                     - załącznik Nr 1

                                     - załącznik nr 2

                                     - załącznik Nr 3 

- Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r.
  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
  budżetowego 2010.
                                     - załącznik Nr 1

- Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia  29 grudnia 2010 r.
  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Siennica na lata 2011- 2018.

                                      - załącznik Nr 1

                                      - załącznik Nr 2

                        - Uchwała Nr 42/S/11 Składu Orzekającego RIO w Warszawie
                          Zespół w Siedlcach z dnia 25.01.2011r.                                   
                                         
- Uchwała Nr III/8/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 r. 
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2011 r.

                                       - Tabela Nr 1

                                       - Tabela Nr 2

                                       - Tabela Nr 3

                                       - Tabela Nr 4

                                       - Tabela nr 5

                                       - Tabela Nr 5a

                                       - Tabela Nr 6  

                                       - Tabela Nr 7

                                       - Załącznik Nr 1 i 2

                       - Uchwała Nr 43/S/11 Składu Orzelającego RIO w Warszawie
                         Zespół w Siedlcach z dnia 25.01.2011r.

- Uchwała Nr III/9/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 roku
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowści Siennica.

- Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia  2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, w trybie
  bezprzetargowym, położonej we  wsi Wólka Dłużewska.

- Uchwała Nr III/11/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 roku
  w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw  na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr III/12/2010  Rady Gminy w Siennicy z dnia  29 grudnia 2010 roku
  w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia .

-
Uchwała Nr III/13/10  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 r. 
  w sprawie powołanie Skarbnika Gminy.

- Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r.
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2011 rok. 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-25 09:23:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-30 12:37:37
  • Liczba odsłon: 1541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536919]

przewiń do góry