Zastępca Wójta Gminy

Pan MARIUSZ KOZERA

pokój Nr 2 na piętrze

tel. (25) 757 21 51 wew.24

1. Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1) nadzorowanie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem, koordynacją, realizacją inwestycji i remontów gminnych w zakresie:

a) wodociągowania,

b) kanalizacji,

c)  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

d) budowy i modernizacji dróg,

e)  remontów budynków i lokali stanowiących własność Gminy,

f)  oświetlenia ulicznego,

g) dostępu do sieci internetowej,

h) w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy,

2) nadzorowanie realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie zamówień  publicznych,
3) współpraca w zakresie realizacji inwestycji  lub remontu z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru,
4) bieżące załatwianie skarg, wniosków dotyczących inwestycji gminnych,
5) opracowywanie projektów programów rozwoju infrastruktury technicznej oraz ich koordynowanie i uaktualnianie,
6) podejmowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę,
7) współpracowanie ze Skarbnikiem w przygotowywaniu i realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i gospodarki komunalnej,
8) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu promocji Gminy,
9) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem:

a) stacji uzdatniania wody,

b) stacji uzdatniania wody,

c) oczyszczalni ścieków,

d) punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ,

e) zrekultywowanego składowiska odpadów,

f) cmentarza komunalnego,

10) realizacja zadań określonych uchwałami Rady w zakresie prowadzonych spraw, współdziałanie z innymi gminami i organizacjami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi,
11) nadzorowanie przygotowywania  projektów  uchwał  podejmowanych  przez   organy   Gminy w zakresie powierzonych spraw,
12) nadzorowanie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Wójta przez podległych pracowników,
13) nadzorowanie  bieżącego i zimowego utrzymania dróg,
14) nadzorowanie korzystania i konserwacji samochodu służbowego marki Volkswagen Caravelle nr WM 81991,
15) wykonywanie innych zadań i obowiązków na polecenie lub na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta.
16) wykonywanie wobec Wójta wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za wyjątkiem spraw dotyczących wynagrodzenia oraz związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
17) Zastępca pełni funkcję Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.


2. W razie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji, Zastępca wykonuje zadania i kompetencje z zakresu kierowania urzędem.

3. Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi :

1) ds. inwestycji,

2) ds. dróg i ochrony środowiska ,

3) ds. planowania przestrzennego,

4) ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej,

5) ds. zamówień publicznych i rozwoju gminy,

6) ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji,

7) ds. rozliczeń wodno – kanalizacyjnych i rolnictwa,

8) konserwator (inkasen),

9) konserwator stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,

10) konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

11) robotnik gospodarczy ds. utrzymania dróg,

12) robotnik gospodarczy ds.  komunalnych,

13) robotnik gospodarczy,

14) pracownik I i II stopnia  wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-14 16:03:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Lukasz Ryszawa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-24 09:38:03
  • Liczba odsłon: 3631
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537391]

przewiń do góry