http://ugsiennica.bip.org.pl/pliki/ugsiennica/zal.2_zwg_120.9.2011.pdf

 

Zarządzenia Wójta Gminy Siennica

wydane w 2011 roku

 

- Zarzadzenie  Nr 1/2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 stycznia 2011 roku 
  w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

- Zarządzenie Nr 2/2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 03 stycznia 2011 r.
  w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego utworzonego dla
  przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

- Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Siennica z dnia z dnia 5 stycznia 2011 roku
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy 
  Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi w 2011r.”.

                                          - załącznik Nr 1

                                          - załącznik Nr 2

                                         
- Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 14 stycznia 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Siennica z dnia  17 stycznia 2011 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących
  własność gminy.

- Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 stycznia 2011 r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  na terenie Gminy Siennica.

                                            - załącznik

- Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 19 stycznia 2011 r.
  w sprawie ustalenia na 2011 rok planów finansowych jednostek budżetowych.


-
Zarządzenie Nr OK.120.4.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 21 stycznia 2011 roku
  w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych.

- Zarządzenie Nr OK.120.5.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 21 stycznia 2011 roku
  w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

- Zarządzenie Nr OK.120.6.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 stycznia 2011 roku
  w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie mogą być otwierane 
  przez punkt kancelaryjny.

- Zarządzenie Nr OK. 120.7.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 21 stycznia 2011 roku
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy. 

                                             - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.120.8.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2011r.
  w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Siennicy stałej Komisji przetargowej do
  przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia
  regulaminu pracy tej komisji.

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2011 roku
  w sprawie używania przez pracowników Urzędu Gminy samochodów osobowych 
  niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz zwrotu 
  kosztów z tego tytułu. 

                                               - załącznik Nr 1

                                               - załącznik Nr 2

                                               - załącznik Nr 3

                                               - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.120.10.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 lutego 2011 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i 
  wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta
  ds. księgowości budżetowej w  Urzędzie Gminy w Siennicy. 

- Zarządzenie Nr OK.120.11.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 11 lutego 2011 roku
  w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
  ochrony indywidualnej pracownikom Urzędu Gminy w Siennicy.

  - Zarządzenie OK.0050.8.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie OK.0050.9.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 24 lutego 2011 r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu 
  Gminy Siennica  według stanu na koniec IV kwartału 2010.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.10.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego
  2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Żakowie.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.11.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego 2011
  roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej 
  w Grzebowilku.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.12.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego 2011
  roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej 
  w Starogrodzie.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.13.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego 2011
  roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Siennicy. 
- Zarządzenie Nr OK.0050.14.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego 2011 roku
   w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
   w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.14.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego 2011 roku
  w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.15.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 
  2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.16.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 25 marca 
  2011 r. w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata
  2011- 2018.

- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2010r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2010r.

                                - załącznik Nr 1

                                - załącznik Nr 2  -  informacja o stanie mienia 
                                                           komunalnego    
                                                         - załącznik Nr 1 do informacji 

                                                         - załącznik Nr 2 do informacji

                                                         - załącznik Nr 3 do informacji

                                                         - załącznik Nr 4 do informacji

                                                         - załącznik Nr 5 do informacji

                                                         - załącznik Nr 6 do informacji
                                                                                                    
                                - załącznik Nr 3  

                                - załącznik Nr 4


- Zarządzenie Nr OK. 0050.18.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 kwietnia 2011r.
  w sprawie rozpatrzenia wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dotyczącej terenu działki oznaczonej
  nr 1 położonej we wsi Julianów.

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 07 kwietnia 
  2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 07 kwietnia 
  2011 r. w sprawie planów finansowych dochodów związanych z realizacją zadań
  zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.21.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 07 kwietnia 
  2011 r. w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata
  2011- 2018.


- Zarządzenie Nr OK.0050.22.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 29 kwietnia 
  2011 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu 
  Gminy Siennica  według stanu na koniec I kwartału 2011r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.23.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK. 120.13.2011  Wójta Gminy Siennica dnia 12 kwietnia 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Pracowników w Urzędzie 
  Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.12.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: określenia norm zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen Caravelle 
  nr rejestracyjny WM 81991.

- Zarządzenie Nr OK. 120.14.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia  22 kwietnia
  2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i 
  wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. ochrony 
  środowiska, planowania przestrzennego i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.15.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 kwietnia 2011 roku
  w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

- Zarządzenie Nr OK.120.16.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 02 maja 2011 roku
  w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
  w Siennicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica oraz zasad jej 
  koordynacji.        

                                       - załącznik Nr 1

                                       - załącznik Nr 2        
        

- Zarządzenie Nr OK.120.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 maja 2011r.
  w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.24.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2011 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Siennicy 
  na rok szkolny 2011/2012

- Zarządzenie Nr OK.0050.25.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2011 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w
  Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie na rok szkolny 2011/2012.

- Zarządzenie Nr OK.0050.26.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2011 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Zespole 
  Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie na rok szkolny 2011/2012.

- Zarządzenie Nr OK.0050.27.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2011 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy na rok szkolny 2011/2012.

- Zarządzenie Nr OK.0050.28.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2011 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2011/2012.

- Zarządzenie Nr OK.0050.29.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2011 roku
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie na rok szkolny 2011/2012.

- Zarządzenie NR OK.0050.30.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 27 maja 2011 r.
  w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica 
  na lata 2011- 2018.

                                     - załącznik       

- Zarządzenie NR OK.0050.31.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 27 maja 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie NR OK.0050.32.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 15 czerwca
  2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.33.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 czerwca 2011 r.
  w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.34.2011 Wójta Gminy Sinnica z dnia 20 czerwca 2011r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe
  nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.35.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

- Zarządzenie Nr OK.120.18.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2011 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i 
  wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze                
  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Siennicy.

- Zrządzenie Nr OK.120.19.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia  01 lipca 2011
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 z dnia 29 października  2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

- Zarządzenie NR 120.20.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 lipca 2011r.
  w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania oceny
  stanu mienia – ś rodków trwałych, pozostałych s rodków trwałych w uytkowaniu oraz
  wyposażenia, stanowiących własność Gminy Siennica oraz zasad przeprowadzania
  ich likwidacji.

- Zarządzenie Nr OK.120.21.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2011 roku
  w sprawie  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

                                     - załącznik                         

- Zarządzenie Nr OK.120.22.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 25 lipca 2011 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru
  i wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
  w Siennicy. 


- Zarządzenie NR 0050.36.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 lipca 2011 r.
  w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego
  w 2012 roku.

- Zarządzenie nr OK.0050.37.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 lipca 2011r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.38.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 lipca 2011 r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec II kwartału 2011r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.39.2011 Wójta Gminy Siennica z  dnia 3 sierpnia 2011r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Siennica Nr OK.120.8.2011 z dnia
  7 lutego 2011r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy stałej Komisji przetargowej
  do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia
  regulaminu pracy tej komisji.


- Zarządzenie Nr OK.0050.40.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 sierpnia  2011 r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.41.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 sierpnia 2011 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pana Marka 
  Dawida nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy ubiegającego się 
  o  awans na stopień nauczyciela mianowanego.


- Zarządzenie Nr OK.0050.42.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 sierpnia 2011 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Agnieszki 
  Jurkowskiej nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku 
  ubiegającej się o  awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.43.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 sierpnia 2011 r.
  w sprawie ustalenia terminu, warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy  
  składaniu wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach 
  Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.

- Zarządzenie Nr OK.0050.44.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 sierpnia 2011r.
  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica
  za I półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania 
  planów  finansowych Gminnej Biblioteki  Publicznej,  Samodzielnego   
  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011r.

                                  - załącznik Nr 1 - informacja o przebiegu wykonania budżetu
                                                           Gminy Siennica za I półrocze 2011 roku

                                                           - tabela Nr 1 do informacji

                                                           - tabela Nr 2 do informacji

                                                           - tabela Nr 3 do informacji

                                  - załącznik Nr 2

                                  - załącznik Nr 3 


- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 sierpnia 2011
   roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika 
   wyborczego na obszarze Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 sierpnia 2011
  roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.


- Zarządzenie Nr OK. 0050.47.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 sierpnia 2011r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
  środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów na skłądzie znajdujących
  się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Zglechowie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 sierpnia 2011r.
  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
  umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
  wyborczych.

- Zarządzenie Nr OK.0050.50.2011 Wójta Gminy  Siennica z dnia 30 sierpnia  2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2011r.
  w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2012r. oraz
  do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne.

- Zarządzenie Nr OK.0050.52.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 września 2011r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.53.2011  Wójta Gminy Siennica z dnia 19 września 2011r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siennica 
  w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, 
  zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.54.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 września 2011r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.55.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2011r.
  w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica 
  na lata 2011- 2018.
                                               - załącznik


- Zarządzenie Nr OK.120.23.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 października 
  2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku
  Obrony Cywilnej.
 
 - Zarządzenie Nr OK.0050.56.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 października
   2011r. w sprawie wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Zespół
   Szkół w Żakowie i Publiczną Szkołę Podstawową w Grzebowilku.

- Zarządzenie Nr OK.120.24.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 października
  2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych
  o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

  - Zarządzenie NR OK.0050.57.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 października 
  2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie NR OK.0050.60.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 października
  2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.61.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 października
  2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  położonych: we wsi Siennica i we wsi Starogród.

                                               - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października
  2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu 
  Gminy Siennica  według stanu na koniec III kwartału 2011r.

                                               - załącznik Nr 1

                                               - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.63.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 listopada 2011r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.60.2011 Wójta Gminy Siennica 
  z dnia 19 października 2011r.

- Zarządzenie NR OK.0050.64.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 09 listopada 2011r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie NR OK.0050.65.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2011r.
  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica 
  na lata 2012 – 2019.

                                                 - projekt uchwały 

                                                   - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                   - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

              - Uchwała Nr Si.479.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
                Obrachunkowej w WarszawieZespół w Siedlcach z dnia 28.11.2011r.

- Zarządzenie NR OK.0050.66.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2011r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

                                                - projekt uchwały

                                                  - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                  - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                  -  tabela Nr 1 do projektu uchwały

                                                  -  tabela Nr 2 do projektu uchwały

                                                  - tabela Nr 3 do projektu uchwały

                                                  - tabela Nr 3a do projektu uchwały

                                                  - tabela Nr 4 do projektu uchwały

                                                  - tabela Nr4a doprojektu uchwały                           

                                                  - tabela Nr 5 do projektu uchwały

                                                  - tabela Nr 6 do projektu uchwały

                                                  - tabela Nr 7 do projektu uchwały

                                                  - tabela Nr 8 do projektu uchwały            

                                                  - uzasadnienie do projektu budżetu

                       - Uchwała Nr Si.478.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
                         Obrachunkowej w WarszawieZespół w Siedlcach z dnia 28.11.2011r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.67.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 listopada 2011 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu 
  współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi w 2012r.”.

                                                - załącznik

- Zarządzenie NR OK.0050.68.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2011r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.69.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie
  przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.70.2011 Wójta Gminy  Siennica z dnia 08 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.71.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2011r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej
  we wsi  Żaków.

- Zarządzenie Nr OK.0050.72.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2011r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
  własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.73.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.74.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.75.2011 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 30 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Siennica na lata 2011- 2018.

                                                  - załącznik


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-24 15:24:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-11 09:16:26
  • Liczba odsłon: 1150
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537361]

przewiń do góry