Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy

w 2011 roku

 

- Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r.
  w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2011 rok.

- Uchwała Nr IV/16/2011  Rady Gminy w iennicy z dnia 17 lutego 2011 roku
  w  sprawie zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2011- 2018.
 
                                    - załącznik Nr 1

                                    - załącznik Nr 2
 
- Uchwała Nr IV/17/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011
  sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 r.  

- Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  na wyprzedzające finansowanie  zadania  pn:„ Budowa przydomowych oczyszczalni
  ścieków na terenie Gminy Siennica”.

- Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego  2011 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  stanowiących fundusz sołecki.

- Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała
  dieta w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych.


- Uchwała IV/21/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat      
  lokalnych w drodze inkasa oraz określenia  inkasentów i wysokości wynagrodzenia
  za inkaso  na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego  2011 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, w trybie
  bezprzetargowym, położonej we  wsi Siennica.

- Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy  
  prowadzonego przez Gminę Siennica.

- Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Siennicy z 17 lutego 2011 r. 
  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

- Uchwała Nr IV/25/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami 
  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.

                                      - Załącznik


Uchwała NR IV/26/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia  17 lutego 2011 roku
  w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia .

- Uchwała Nr IV/27/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i ich wysokości dla radnych Rady 
  Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r.
  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy 
  na 2011 rok.

- Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/104/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie 
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego
  zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dotyczącej terenu działki  
  oznaczonej nr 1 położonej we wsi Julianów.

- Uchwała IV/30/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011 r.
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

- Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 lutego 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu  
  Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia  2011 r.
  w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   
  Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 2011 roku
  w  sprawie zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2011- 2018.

                                         - załącznik Nr 1

                                         - załącznik Nr 2

- Uchwała Nr VI/34/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 2011
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 r.  

- Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 2011 r.
  w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr VI/36/2011 Rada Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 2011r.
  w sprawie zatwierdzenia „Programu Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu  
  Opieki Zdrowotnej w Siennicy na lata 2011-2013".

- Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 2011 r.
  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy do udzielenia 
  odpowiedzi na skargę wniesioną przez Konrada Duszczyka do Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego
  zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica w części dotyczącej
  działki nr ew. 151 znajdującej się we wsi Zglechów.  

- Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 2011r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego
  Gminie Siennica.

- Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011 r.
  w sprawie uchwalenia „Planu zamierzeń w zakresie przebudowy dróg w latach 
  2011 -2014 na terenie gminy Siennica. ”

- Uchwała Nr VII/40/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja  2011
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 r. 

- Uchwała Nr VII/41/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011 roku
  sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym   
  obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Siennica.

- Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala zam. Stare Zakole 38 na     
  bezczynność Wójta Gminy Siennica oraz Jego świadome i celowe działanie
  na szkodę skarżącego.

- Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca  2011
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

- Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca  2011r
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania
  budżetu za 2010 r.

- Uchwała Nr VIII/45/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca  2011 roku
  w  sprawie zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   
  Siennica  na lata 2011- 2018.

                                            - załącznik Nr 1

                                            - załącznik Nr 2


- Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia  30 czerwca 2011
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 r.  

- Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca  2011r
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie 
  wydatków inwestycyjnych.

- Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2011 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  na wyprzedzające finansowanie  zadania  pn:„ Budowa systemów  do pozyskiwania
  energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica”.

- Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych
  na  kadencję 2012-2015.

- Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 sierpnia 2011 r.
  w sprawie udzielenia dotacji celowej  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy.

- Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 sierpnia 2011 roku
  w  sprawie zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w
  Siennicy z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy  Siennica  na lata 2011- 2018.

                                              - załącznik Nr 1

                                              - załącznik Nr 2

- Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 sierpnia 2011 roku
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 r.  
  
                                               - tabela Nr 1

                                                - tabela Nr 2

                                                - tabela Nr 3

- Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 sierpnia 2011 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
  na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
  Gminie Siennica i jej jednostkom podległym.

- Uchwała Nr IX/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
   położonej we wsi Siennica.

                                                    - załącznik

- Uchwała Nr IX/55/11  Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 sierpnia  2011 roku
  w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowści Siennica.

- Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 sierpnia 2011r.
  w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu
  Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2012-2015.

- Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 października 2011r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2011 r.  

                                                     - załącznik Nr 1

                                                     - tabela Nr 1

- Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 października 2011 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

- Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 października 2011 r.
  w sprawie przystąpienia do  projektu pt. „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla
  małych  Sienniczan” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
  Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uchwała Nr XI/60/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada  2011 roku
  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia
  podatku rolnego na 2012 rok.

- Uchwała Nr XI/61/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku
  w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz 
  sposobu jego poboru.

- Uchwała Nr XI/62/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku
   w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.   

                                             - załącznik Nr 1

                                             - załącznik Nr 2

                                             - załącznik Nr 3

                                             - załącznik nr 4

                                             - załącznik Nr 5

                                             - załącznik Nr 6                

                                             - załącznik Nr 7

                                             - załącznik nr 8

                                             - załącznik Nr 9

                                             - załącznik Nr 10

                                             - załącznik Nr 11

                                             - załącznik Nr 12

  

- Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Sienicy z dnia 17 listopda 2011 roku
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
  podatku na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XI/64/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku 
  w sprawie opłaty od posiadania psów  na 2012 rok.  

- Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku
  w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/11/2006 Rady Gminy w  Siennicy
  z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie opłat za miejsca pochówku na cmentarzu
  komunalnym w Siennicy.

- Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku
  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie
  gminy Siennica.

- Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku
  w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest
  Gmina Siennica.

- Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2011 r.  

- Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie
  wydatków inwestycyjnych.


- Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy w siennicy z dnia 17 listopada 2011 r.
  w sprawie zmian w Uchwale  Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy w Siennicy 
  z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
  dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
  gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka 
  samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
  wykorzystania. 

- Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 r.
  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
  publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.

- Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 r. 
  w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
  w rodzinie na lata 2011 -2013.

- Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 r.w sprawie uchwalenia trybu i
  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
  funkcjonowania.

- Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 29011 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Żaków.


- Uchwała Nr XII/75/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale
  Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia  29  grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy  
  Finansowej Gminy  Siennica  na lata 2011- 2018.

                                              - załącznik Nr 1

                                              - załącznik Nr 2

- Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy  na 2011 r.  

                                             - załącznik

                                             - tabela Nr 1

                                             - tabela Nr 2

- Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia
  pożyczki długoterminowej  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  na wyprzedzające finansowanie
  zadań inwestycyjnych.

- Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia
  pożyczki długoterminowej  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  na wyprzedzające finansowanie
  zadań inwestycyjnych.

- Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu
  wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.                     

- Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
  Finansowej Gminy Siennica na lata 2012- 2020

                                              - załącznik Nr 1

                                              - załącznik Nr 2

                             - Uchwała Nr Si.48.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                               w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2012r. 

- Uchwała Nr XII/81/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2012 r.

                                               - załącznik Nr 1

                                               - załącznik Nr 2

                                               - tabela Nr 1

                                               - tabela Nr 2

                                               - tabela Nr 3

                                               - tabela Nr 3a

                                               - tabela Nr 4

                                               - tabela Nr 4a

                                               - tabela Nr 5

                                               - tabela Nr 6

                                               - tabela Nr 7

                                               - tabela Nr 8 

                             - Uchwała Nr Si.49.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
                               w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2012r.  


- Uchwała Nr XII/82/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku
  w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 roku
  w sprawie określenia  stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz   sposobu jego poboru.

- Uchwała  Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia  29 grudnia 2011 roku
  zmieniająca uchwałę Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011 r.  w sprawie wprowadzenia
  zmian w uchwale Nr II/11/2006 Rady Gminy w  Siennicy z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie opłat za miejsca
  pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy.

- Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Siennicy w sprawie zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia trybu
  i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
  jego funkcjonowania.

- Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r.
  w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2012 rok.

- Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 roku 
  w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowosci Siennica.

- Uchwała Nr XII/87/2011  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2012r.

- Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r.
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2012 rok.

- Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r.
  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2012 rok.

- Uchwała Nr XII/90/2011 Rada Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia
  Gminy Siennica do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-
  Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej
  Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-25 08:37:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-08 15:26:05
  • Liczba odsłon: 1726
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537226]

przewiń do góry