Załącznik do

                                                                                               Zarządzenia Nr 3/2007

                                                                                               Wójta Gminy Siennica

                                                                                               z dnia 12 lutego 2007r.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

URZĘDU  GMINY

W  S I E N N I C Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

            Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Siennicy, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Siennicy,

2) organizację wewnętrzną Urzędu,

3) zasady funkcjonowania Urzędu,

4) zakres działania Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie,

5) zasady opracowywania aktów prawnych,

6) zasady podpisywania pism i decyzji,

7) organizację działalności kontrolnej,

8) organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz spraw indywidualnych. 

 

§ 2

 

            Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Siennica,

2)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Siennicy,

3) Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy w Siennicy,

4) Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio:

Wójta Gminy Siennica, Zastępcę Wójta Gminy Siennica, Sekretarza Gminy Siennica oraz Skarbnika Gminy Siennica.

§ 3

 

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Kołbielskiej 1 w Siennicy.

 

§ 4

 

 Godziny pracy Urzędu określa Regulamin Pracy Urzędu.

 

 

 

Rozdział  II

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

 

§ 5

 

  1. Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt realizuje zadania i kompetencje.

 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na gminie, a w szczególności:

1) zadań własnych,

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

4) zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 6

 

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) załatwianie indywidualnych spraw obywateli,

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał i zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,

3) wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy, w tym również wykonywanie czynności kontrolnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,

4) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

5) przygotowywanie dokumentów do uchwalenia budżetu Gminy oraz jego wykonanie,

6) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

7) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,

8) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

9) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwów,

10) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

11) organizowanie dostępu do informacji publicznej.

 

Rozdział  III

 

ORANIZACJA URZĘDU

 

§ 7

 

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

 

§ 8

 

           Dla zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Urzędu i obsługi obywateli ustala się następującą strukturę organizacyjną:

1. Wójt Gminy,

2. Zastępca Wójta Gminy,

3. Sekretarz Gminy,

4. Skarbnik Gminy,

5. Referat d/s inwestycji i promocji, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) kierownik Referatu,

2) stanowisko d/s inwestycji i drogownictwa,

3) stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego,

4) stanowisko d/s działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej,

5) stanowisko d/s obsługi administracyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

6) konserwatorzy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej – 1 ½ etatu,

7) konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

8) robotnik gospodarczy na gminnym składowisku odpadów komunalnych.

6. samodzielne stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych,

7. samodzielne stanowisko pracy d/s Rady Gminy,

8. zastępca Skarbnika Gminy,

9. samodzielne stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej,

10. samodzielne stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych – ½ etatu,

11. samodzielne stanowisko pracy d/s płac,

12. samodzielne stanowisko pracy d/s podatku VAT,

13. samodzielne stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat,

14. samodzielne stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej,

15. samodzielne stanowisko pracy d/s obsługi kasy Urzędu,

16. samodzielne stanowisko pracy d/s rolnictwa,

17. samodzielne stanowisko pracy d/s oświaty, kultury i zdrowia,

18. samodzielne stanowisko pracy d/s informatyzacji urzędu oraz spraw obronnych,

19. samodzielne stanowisko pracy d/s kancelaryjno-technicznych ¾ etatu,

20. radca prawny,

21. Urząd Stanu Cywilnego,

22. komórka organizacyjna d/s ochrony informacji niejawnych,

23. komórka organizacyjna – Gminne Centrum Informacji – 2 etaty,

24. stanowiska obsługi:

1) sprzątaczka,

2) robotnik gospodarczy,

3) konserwator-dozorca – ½ etatu,

4) kierowca autobusu szkolnego.

 

§ 9

 

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

 

Stanowiska pracy przy załatwianiu spraw oznaczają pisma i decyzje właściwymi sygnaturami.

§ 11

 

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

2. Pełnomocnik d/ ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi.

 

§ 12

 

1. W Urzędzie działa administrator bezpieczeństwa informacji.

2. Zakres zadań i kompetencje tego administratora określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw.

 

§ 13

 

          Wójt może powoływać, według aktualnych potrzeb, pełnomocników do innych spraw, a w szczególności:

1) pełnomocnika do spraw wyborów,

2) pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

 

§ 14

 

          Wójt może doraźnie zatrudniać na czas określony osoby (np.: bezrobotne, stażystów, absolwentów) skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programów prowadzonych przez tę jednostkę.

 

  

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA UĘRZDU

 

§ 15

 

         Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec interesantów,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli wewnętrznej,

6) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, referat i poszczególne samodzielne stanowiska pracy,

7) wzajemnego współdziałania,

8) sprawności i skuteczności działania.

§ 16

 

1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do  ścisłego jego przestrzegania, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów szczególnych dotyczących zwłaszcza organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Pracownicy Urzędu są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk w oparciu o kryteria:

1) zgodności z prawem opracowywanych projektów decyzji,

2) inicjowania i opracowywania projektów zarządzeń ,

3) terminowości załatwiania spraw,

4) służebności wobec interesantów.

§ 17

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem gminnym.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 18

 

Jednoosobowe kierownictwo w Urzędzie polega na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

§ 19

 

1. Referat i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Referat i samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie sprawnej obsługi interesantów, wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

3. Pracownicy obowiązani są do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw obywateli bez zbędnej zwłoki, w sposób rzetelny i sumienny, z uwzględnieniem terminów oraz zasad wynikających z KPA.

  

Rozdział V

 

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA

 

§ 20

 

1. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,

2) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

3) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności: powoływanie i odwoływanie swojego Zastępcy, wnioskowanie o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika, zatrudnianie, zwalnianie, podejmowanie decyzji w sprawie nagród i kar,

4) wykonywanie budżetu gminy oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,

5) inicjowanie projektów uchwał Rady Gminy i przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru,

6) wykonywanie uchwał Rady Gminy,

7) przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał,

8) gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Gminy,

9) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

10) udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należący do jego wyłącznej kompetencji,

11) upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych,

12) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

13) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń i pism okólnych,

 14) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

15) wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Wójta jako terenowego szefa obrony cywilnej,

16) okresowe zwoływanie, nie rzadziej niż raz w kwartale, narad z udziałem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady,

18) dokonywanie oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

 

2. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

1) Zastępcy Wójta,

2) Sekretarza Gminy,

3) Skarbnika Gminy,

4) radcy prawnego,

5) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

6) komórki organizacyjnej d/s ochrony informacji niejawnych,

7) stanowiska pracy d/s informatyzacji urzędu oraz spraw obronnych.

 

§ 21

 

             Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

1) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

2) emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

3) dokonywanie wydatków budżetowych,

4) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,

5) dysponowanie rezerwami budżetu gminy,

6) blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 22

             W czasie długotrwałej nieobecności Wójta, zastępuje go Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy, który również prowadzi sprawy Gminy w imieniu Wójta, w zakresie ustalonym przez Wójta, na podstawie udzielonego upoważnienia.

 

§ 23

 

1. Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1) inicjowanie działań z zakresu realizacji zadań gospodarczych Gminy,

2) koordynowanie prac inwestycyjnych i remontowych,

3) inicjowanie działań w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania mieniem gminnym,

4) podejmowanie działań w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy,

5) opracowywanie ofert inwestycyjnych i promocja gospodarcza Gminy,

6) koordynowanie i kontrola realizacji uchwał Rady z zakresu nadzorowanych spraw,

7) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

2. Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu d/s inwestycji

i promocji.

 

§ 24

 

1. Do zadań Sekretarza Gminy należy:

1) opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz projektów zmian tych aktów w miarę potrzeb,

2) opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,

3) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz dyscypliną pracy,

4) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy,

5) nadzór nad poprawnością, terminowością i przygotowaniem projektów zarządzeń Wójta,

6) nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na sesje Rady,

7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8) nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawania decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego,

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

10) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendum,

11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12) koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu,

13) dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,

14) nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych  pracownikom w dalszej części Regulaminu, a dotyczących:

a) wnikliwego, terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu administracji, skarg i wniosków obywateli,

b) współdziałania z komisjami Rady Gminy,

c) realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,

15) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

2. Sekretarz Gminy w czasie nieobecności Wójta wykonuje wszystkie czynności należące do niego związane z kierowaniem pracą Urzędu.

 

3. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

1) d/s organizacyjno-kadrowych,

2) d/s Rady Gminy,

3) d/s rolnictwa,

4) d/s oświaty, kultury i zdrowia,

5) d/s kancelaryjno-technicznych,

6) d/s obsługi – sprzątaczka,

7) d/s obsługi – robotnik gospodarczy,

8) d/s obsługi – konserwator – dozorca,

9) kierowca autobusu szkolnego,

10) Gminne Centrum Informacji.

 

§ 25

 

1. Do zadań Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2) opracowywanie projektu budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę Gminy oraz przygotowywanie projektów uchwał w sprawach uchwalenia budżetu,

3) przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,

4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy:

a) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,

b) realizacja zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowanie działań zmierzających do prawidłowej realizacji budżetu,

c) dokonywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków budżetowych,

d) dokonywanie bieżącej analizy budżetu i informowanie Wójta o jej wynikach,

e) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

5) współdziałanie  w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6) sprawowanie pieczy nad mieniem gminnym,

7) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,

8) sprawowanie nadzoru i kontroli w sprawach finansowych i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,

9) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

10) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie o sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,

11) badanie i prognozowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla gminy, 

12) realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej oraz innych związanych z gospodarką finansową gminy,

13) przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez placówki oświatowe, Gminną Bibliotekę Publiczną, GOPS, kluby sportowe, OSP,

14) opracowywanie rocznych planów przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony

środowiska,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności wynikających z art. 35 ustawy o finansach publicznych oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

2. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

1) Zastępcy Skarbnika,

2) d/s księgowości budżetowej,

3) d/s księgowości budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych,

4) d/s płac,

5) d/s podatku VAT,

6) d/s księgowości podatkowej,

7) d/s wymiaru podatków i opłat,

8) d/s obsługi kasy Urzędu.  

     

 

Rozdział VI

ZASADY DZIAŁANIA REFERATU I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 26

Do wspólnych zadań Referatu i samodzielnych stanowisk pracy, ze względu na rodzaj prowadzonych spraw należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnej, merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów,

2) posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów gminnych,

3) umiejętność uzyskiwania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną, zarówno od radcy prawnego, specjalistycznych organów administracji rządowej oraz z orzecznictw sądowych,

4) bieżące dostosowywanie działania do aktualnych przepisów i wzajemne informowanie się o zmianach,

5) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

6) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz uchwał będących przedmiotem obrad Rady, jej komisji oraz przekazywanie ich Sekretarzowi,

7) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady w wykonywaniu ich zadań,

8) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w tym sprawozdania z realizacji uchwał Rady,

9) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz zapytania radnych, które dotyczą spraw załatwianych w referacie lub przez samodzielne stanowiska pracy,

10) współdziałanie ze stanowiskiem pracy d/s organizacyjno-kadrowych w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników poszczególnych stanowisk,

11) przechowywanie akt, stosownie do obowiązującego rzeczowego jednolitego wykazu akt oraz stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

12) archiwizacja akt i systematyczne przekazywanie ich do archiwum zakładowego,

13) umiejętność właściwego kontaktowania się z interesantami oraz z administracją rządową i samorządową,

14) właściwa i terminowa realizacja zadań wykonywanych przez samodzielne stanowiska pracy,

15) rozpatrywanie skarg, wniosków i listów dotyczących stanowiska pracy oraz przygotowywanie projektu odpowiedzi,

16) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe,

17) zgodnie z właściwością merytoryczną przygotowywanie projektów dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

18) współpraca między Referatem i samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy w sprawach wymagających wspólnego rozstrzygnięcia,

19) analiza uzyskiwanych dochodów lub prowadzonych wydatków, stawianie wniosków co do oszczędności jak i znalezienia źródeł dochodów,

20) opracowywanie projektów programów w ramach prowadzonych spraw,

21) współudział  w realizacji zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej,

22) zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie i współpraca z administratorem danych osobowych, wyznaczonym przez Wójta,

23) przestrzeganie zasad pobierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

24) przygotowywanie i przekazywanie administratorowi Biuletynu Informacji Publicznej informacji publicznych określonych w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

25) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

26) przygotowywanie na bieżąco informacji na stronę internetową Gminy.   

 

§ 27

 

          Zadania realizowane przez Referat obejmują:

1) przygotowywanie i przedstawianie Wójtowi projektów wariantowych rozwiązań rozwoju Gminy w zakresie wodociągowania, kanalizacji, telefonizacji, budowy i modernizacji dróg, dobudowy lamp oświetlenia ulicznego, gazyfikacji, remontów budynków komunalnych, dostępu do sieci internetowej,

2) pozyskiwanie środków finansowych, poza budżetem gminy, na realizację zadań inwestycyjnych,

3) prowadzenie inwestycji gminnych,

4) prowadzenie spraw zagospodarowania przestrzennego,

5) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką odpadami,

6) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie,

7) komunalizacja mienia oraz gospodarowanie tym mieniem,

8) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki gruntami.

   

§ 28

 

1. Do zadań kierownika Referatu do spraw inwestycji i promocji należy w szczególności:

1) nadzorowanie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem, koordynacją, realizacją inwestycji i remontów gminnych w zakresie:

a) wodociągowania,

b) kanalizacji,

c) budowy i modernizacji dróg,

d) remontów budynków stanowiących własność gminy,

e) oświetlenia ulicznego,

f) dostępu do sieci internetowej,

2) nadzorowanie prowadzonych inwestycji oraz remontów budynków i lokali w Urzędzie

i jednostkach organizacyjnych gminy (Zespół Szkół, szkoły podstawowe, GOPS, Biblioteka Publiczna, Przedszkole, SP ZOZ),

3) przygotowywanie imiennych propozycji w zakresie powierzenia obowiązków inspektora nadzoru,

4 bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie inwestycji i remontów,

5) przygotowanie obiektu do odbioru oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku,

6) załatwianie spraw związanych z udziałem finansowym właścicieli  lub użytkowników nieruchomości przy budowie urządzeń infrastruktury komunalnej,

7) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie,

8) współpraca w zakresie realizacji inwestycji lub remontu z wykonawcą zadania, inwestorem zastępczym (o ile jest ustanowiony), inspektorem nadzoru,

9) opracowywanie projektów programów rozwoju infrastruktury technicznej oraz ich koordynowanie i uaktualnianie,

10) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych oraz koordynowanie tych działań,

11) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

12) utrzymywanie stałych kontaktów z fundacjami i innymi podmiotami wspierającymi inwestycje wiejskie,

13) informowanie mieszkańców gminy o możliwościach korzystania z Funduszy Strukturalnych,

14) wykonywanie czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych, przy zachowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, w tym:

a) podawanie do wiadomości publicznej ogłoszeń o przetargach, a w przypadkach określonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, przesłanie do Biuletynu Zamówień Publicznych,

b) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia przetargu,

c) opracowywanie i uzgadnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej przetargów,

e) przygotowywanie projektu umowy z oferentem wyłonionym w drodze przetargu przez Komisję Przetargową,

f) prowadzenie całokształtu procedury w przypadku złożenia odwołania lub protestu,

15) nadzór nad gospodarowaniem gruntami stanowiącymi mienie komunalne,

16) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych takich jak:

a) stacja uzdatniania wody w Siennicy,

b) stacja uzdatniania wody w Nowym Zglechowie,

c) oczyszczalnia ścieków w Siennicy,

d) składowisko odpadów komunalnych w Siennicy,

e) targowisko,

f) cmentarz komunalny,

17) informowanie mieszkańców Gminy o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

18) realizacja zadań  określonych uchwałami Rady Gminy w zakresie prowadzonych spraw, współdziałanie z innymi gminami i organizacjami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz promocja gminy,

19) przygotowywanie projektów aktów normatywnych organów gminy w zakresie powierzonych spraw,

20) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i konserwacją samochodu służbowego marki Polonez,

21) współpraca z OSP działającymi na terenie gminy w zakresie działalności statutowej i operacyjnej.

2. Kierownik Referatu d/s inwestycji i promocji sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

1) d/s ochrony środowiska, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego,

2) d/s inwestycji i drogownictwa,

3) d/s działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej,

4) d/s obsługi administracyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5) d/s obsługi – konserwator stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wodociągu Siennica,

6) d/s obsługi – konserwator stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wodociągu Zglechów,

7) d/s obsługi – konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Siennicy,

8) d/s obsługi – robotnik gospodarczy składowiska odpadów komunalnych.

3. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „IP”.

 

§ 29

1. Do zakresu działania stanowiska do spraw ochrony środowiska, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego,

2) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych lub wojewódzkich i powiatowych do planów zagospodarowania przestrzennego,

3) zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu oraz wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,

4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem uwag wniesionych do projektu planu,

5) przestrzeganie zasad i terminów związanych z uchwaleniem projektu planu,

6) przechowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

7) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przekazywanie kopii uchwalonych planów Wojewodzie, Staroście i Marszałkowi Województwa,

8) wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

9) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach zmian przeznaczenia terenów,

10) dokonywanie analizy aktów notarialnych w przypadku zwiększenia wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciu nieruchomości oraz dokonywanie naliczeń opłat z tytułu tzw. „Renty planistycznej”,

11) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,

12) sporządzenie projektu gminnego programu ochrony środowiska oraz raportów z wykonania tego programu,

13) udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie,

14) przeprowadzanie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w części postępowania zmierzającego do wydania decyzji określonych w ustawie,

15) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,

16) prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz stosowaniem kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska,

17) opracowywanie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami,

18) gromadzenie i przechowywanie:

a) kopii informacji o wytwarzanych odpadach składanych przez wytwórców,

b) kopii decyzji na wytwarzanie odpadów, wydanych przez właściwy organ,

c) kopii decyzji zatwierdzających lub odmawiających zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydanych przez właściwy organ,

d) kopii decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wydanych przez właściwy organ,

e) kopii decyzji odmawiających wydania zezwolenia lub cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, wydanych przez właściwy organ,

19) wydawanie opinii w sprawach:

a) zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, na wniosek właściwego organu,

b) prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na wniosek właściwego organu,

c) prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów ( z włączeniem odpadów komunalnych), na wniosek właściwego organu,

20) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,

21) bieżąca kontrola eksploatacji składowiska odpadów komunalnych,

22) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

23) określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w pkt 22,

24) przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawie ustalania szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego,

25) ustalanie zasad rozliczania się za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

26) organizowanie selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów nieprzydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

27) nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przez właścicieli nieruchomości – wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku,

28) prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury w Gminie i w tym zakresie współdziałanie z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego,

29) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody,

30) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy: 

a) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie obrotu nieruchomościami,

c) publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem,

d) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,

e) prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

31) wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

32) opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych,

33) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości,

34) współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

35) dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminą oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi,

36) przejmowanie na własność Gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości,

37) prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne:

a) opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia,

b) opracowywanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału,

38) składanie Ministrowi Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń prywatyzacji mienia komunalnego,

39) sporządzanie wniosków oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z wydaniem przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnej (nabycie przez Gminę na mocy prawa nieodpłatnie, na własność, nieruchomości Skarbu Państwa),

40) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Gminy,

41) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

42) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,

43) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,

44) ustalanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

45) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „PGŚ”.

§ 30

 

1. Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw inwestycji i drogownictwa należy:

1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji i remontów, a w szczególności:

a) wybór oferenta (wg obowiązujących przepisów),

b) współpraca w zakresie opracowywania projektu technicznego,

c) dokonywanie uzgodnień,

d) uzyskiwanie pozwolenia na budowę,

2) przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjno-remontowych,

3) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na prowadzone inwestycje,

4) koordynacja i nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,

5) rozliczanie robót,

6) prowadzenie spraw w zakresie:

a) budowy, modernizacji dróg gminnych i chodników,

b) budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

c) remontu obiektów użyteczności publicznej,

7) przygotowanie obiektów do odbioru końcowego w zakresie dokumentacji formalno-prawnej,

8) współpraca ze społecznymi komitetami budowy,

9) prowadzenie ewidencji wszystkich inwestycji realizowanych w Gminie,

10) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji i remontów,

11) udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym,

12) przygotowanie planów dotyczących oświetlenia  miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

13) współudział w przygotowaniu umów z przedsiębiorstwem na dostawę energii elektrycznej

i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego,

14) planowanie i prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych,

15) zaliczanie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu oraz oznakowanie dróg gminnych i koordynacja robót w pasie drogowym,

16) prowadzenie nadzoru w zakresie bieżącego równania dróg gminnych,

17) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem aktualnych i w należytym stanie znaków drogowych na drogach gminnych i przejazdach kolejowych,

18) współdziałanie z organami policji i innymi organizacjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

19) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

20) opracowywanie decyzji-zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

21) prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

22) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz nadzór nad utrzymaniem nawierzchni chodników i dróg gminnych,

23) koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym wykonywaniem,

24) nadzór nad pracami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w zakresie prac drogowych i inwestycyjnych,

25)  rozliczanie rzeczowe i materiałowe wykonywanych zadań w ramach robót publicznych,

26) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu powierzonych materiałów oraz wydawanie materiałów do zużycia pracownikom realizującym zadania w zakresie inwestycji, remontów i robót bieżących w Gminie,       

27) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

28) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „ID”.

 

§ 31

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej należy:

1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3) wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń

o zmianach,

4) wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

5) wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej,

6) wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:

a) wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

b) dostępu do urzędowych formularzy wniosków,

c)informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania,

7) przesyłanie wniosków przedsiębiorców do Urzędu Statystycznego o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych do właściwego Urzędu Skarbowego,

8) przygotowywanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

9) przygotowywanie decyzji odmawiających wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

10) wyliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

11) kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej z warunkami zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

12) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

13) udzielanie i odmowa udzielenia zezwolenia na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, w tym taksówkami osobowymi,

14) załatwianie spraw związanych z działalnością handlową na targowisku, w tym między innymi opracowywanie projektu regulaminu targowiska, ustalanie odpłatności za korzystanie z targowiska i wysokość inkasa,

15) opracowywanie programu wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości organizowanie tematycznych spotkań gospodarczych,

16) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gminnymi lokalami mieszkalnymi, w tym:

a) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

b) opracowywanie projektów umów najmu,

c) wypowiadanie umów najmu,

d) ustalanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz za najem mieszkalnych lokali socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego o eksmisję oraz realizacja wyroków sądowych w tych sprawach,

f) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania samowoli lokalowej,

g) naliczanie opłat za energię cieplną, ciepłą wodę, odbiór nieczystości płynnych najemcom lokali mieszkalnych,  

17) prowadzenie całokształtu prac związanych z gospodarką lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,

18) przyznawanie, obliczanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

19) nadzór nad utrzymaniem oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym,

20) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

21) prowadzenie księgowości w zakresie opłaty melioracyjnej, dochodów i wydatków własnych dla świetlicy szkolnej w Żakowie i Siennicy oraz przedszkola, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

22) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania wydatków własnych,

23) prowadzenie ewidencji dochodów gminy w zakresie: centralnego ogrzewania, czynszów mieszkaniowych,

24) prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów: 

a) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom,

b) przygotowywanie i wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego oraz prowadzenie mapy poglądowej w tym zakresie (oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi),

c) umieszczanie tablic z nazwami ulic i placów, ich aktualizacja i nadzór nad ich utrzymaniem w należytym stanie,

d) prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności ewidencji ulic i placów (spis alfabetyczny) oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

25) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz na usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego oraz naliczanie kar za samowolne działanie w tym zakresie,

26) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „DGK”.

 

§ 32

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi administracyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:

1) wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowej SUW w Siennicy dotyczących:

a) dokonywania odczytów wodomierzy zainstalowanych na sieci wodociągowej,

b) naliczanie i inkasowanie należności z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków oraz za odbiór odpadów komunalnych,

c) wystawianie faktur VAT w zakresie wymienionym w pkt 1 lit. b,

d) dokonywanie analizy ilości zużytej wody przez poszczególnych odbiorców,

e) kontrola podłączenia sieci wodociągowej z instalacją odbiorcy,

2) wystawianie faktur VAT oraz inkasowanie należności za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie korzystających z podłączeń do gminnej sieci wodociągowej,

3) prowadzenie rejestru podatku VAT od naliczonych należności za odbiór odpadów komunalnych od osób i podmiotów gospodarczych z terenu całej gminy,

4) prowadzenie rejestru podatku VAT od naliczonych należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości podłączonych do SUW Siennica,

5) inkasowanie opłaty targowej,

6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „SWK”.

   

§ 33

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjno-kadrowych należy:

1) prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3) załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz praktykantów przyjmowanych do odbycia praktyk w Urzędzie,

4) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych konkursów,

5) prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych oraz szkoleniowych,

6) ewidencjonowanie czasu pracy i zwolnień lekarskich pracowników Urzędu, a także okresowa ich analiza,

7) wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących pracy,

8) prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników,

9) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, wyróżnianiem, nagradzaniem, odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną,

10) organizowanie załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli, sprawowanie nadzoru nad ich załatwianiem, prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu i udzielanych odpowiedzi,

11)   przesyłanie wzorów zamówień pieczęci i tablic urzędowych, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz nadzór nad ich przechowywaniem,

12) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem zadań powierzonych i zleconych,

13) sporządzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

14) organizowanie prowadzonych okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

15) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

16) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych i stowarzyszeń gmin,

17) prowadzenie spraw wynikających z przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku,

18) zapewnienie pomieszczeń i obsługa spotkań, zebrań i narad organizowanych przez Wójta,

19) wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów oraz udzielanie wszelkiej pomocy sołectwom w realizacji ich zadań w tym przygotowywanie materiałów na zebrania wiejskie,

20) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,

21) współdziałanie z organami rentowymi w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

22) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,   

23) prowadzenie ewidencji REGON jednostek organizacyjnych gminy,

24) rozliczanie samochodu służbowego marki Polonez z ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w okresach miesięcznych,

24) obsługa systemu „LEX”,

26) prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym, ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz podziałem gminy na sołectwa,

27) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OK”.

 

§ 34

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw Rady Gminy należy:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa i merytoryczna Rady i jej komisji, w tym organizacyjne przygotowywanie posiedzeń tych organów i opracowywanie materiałów z obrad, projektów uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom pracy i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, zapewnienie właściwego, prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich odpowiednim komisjom,

2) prowadzenie oddzielnych rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,

3) czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych przez organy państwowe, instytucje i jednostki gospodarcze,

4) terminowe przesyłanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

5) przesyłanie do publikacji aktów prawa miejscowego,

6) opracowywanie projektów planów pracy Rady i komisji, a w tym programu działania Rady na okres kadencji, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,

7) udział w opracowywaniu uchwał Rady,

8) współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowywaniu projektów uchwał, projektów aktów zawierających przepisy prawa gminnego,

9) opracowywanie w zakresie zleconym przez Wójta informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady,

10) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych i członków komisji Rady, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych i przygotowywanie projektów

decyzji w tych sprawach,

11) organizowanie szkoleń radnych, udzielanie pomocy radnym w działaniach związanych z wykonywaniem mandatu,

12) organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę przeprowadzenia konsultacji społecznej nad projektami rozstrzygnięć poddawanych konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości,

13) obsługa dyżurów przewodniczącego Rady Gminy,

14) prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzenia referendum,

15) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów(ławników do sądów powszechnych),

16) przygotowywanie, wspólnie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładania Wójtowi:

a) projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) projektu preliminarza na jego wykonanie,

c) sprawozdania z jego realizacji,

17) ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,

18) bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,

19) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

20) branie udziału w naradach szkoleniowych organizowanych przez pełnomocnika wojewody,

21) wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych,

22) prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Gminy oraz przedkładanie sprawozdań Wójtowi z działalności komisji,

23) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu „RG”.   

 

§ 35

1. Do zakresu działania Zastępcy Skarbnika Gminy należy:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, tj. PSP w Nowej Pogorzeli, PSP w Starogrodzie, PSP w Nowym Zglechowie oraz Zespołu Szkół w Żakowie,

2) sporządzanie sprawozdań z wydatków budżetu gminy i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1,

3) ewidencja syntetyczna i analityczna przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, sum depozytowych,

4) ewidencja syntetyczna ZFŚS,

5) ewidencja lokat terminowych,

6) prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego,

7) prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych,

8) prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, bilans,

10) przygotowywanie dokumentów do gotówkowego i bezgotówkowego dokonywania

wydatków,

11) wystawianie dowodów księgowych własnych: zewnętrznych i wewnętrznych,

12) prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,

13) realizacja wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

14) wstępna kontrola oraz dekretacja dowodów księgowych,

15) wykonywanie planów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków,

16) wykonywanie wszystkich czynności należących do Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności,

17) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FW”.

§ 36

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej należy:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy,

2) sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych,

3) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków jednostek organizacyjnych gminy, tj. PSP w Siennicy, Gminnego Przedszkola w Siennicy oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących tych jednostek,

4) sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

5) realizowanie opłat za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, itp. w zakresie działalności Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy,

6) przygotowywanie do wypłaty i przelania rachunków, delegacji służbowych oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

7) pobór i ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,

8) pobór i ewidencja wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, czynszu łowieckiego, opłaty eksploatacyjnej,

9) realizacja, spłata i ewidencja kredytów i pożyczek,

10) rozliczane wpływów dotyczących budżetu Państwa,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FD”.

 

§ 37

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych należy:

1) przygotowywanie dokumentów księgowych własnych i jednostek organizacyjnych (rachunków, czeków, not księgowych) do realizacji,

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy i PSP w Grzebowilku, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

3) wstępna kontrola oraz dekretacja dowodów księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej i PSP w Grzebowilku,

4) pomoc w przygotowywaniu projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,

5) archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektów unijnych,

6) sporządzanie sprawozdań z udzielonych dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego,

7) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FO”.

 

§ 38

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pacy do spraw płac należy:

1) prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych (Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, Zespołu Szkół w Żakowie, Szkół Podstawowych, Przedszkola, hali sportowej):

a) sporządzanie list wypłat,

b) prowadzenie kart wynagrodzeń,

c) kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

d) dokonywanie naliczeń oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

2) prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie płac, składek na ZUS i Fundusz Pracy,

3) sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

4) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,

5) wydawanie zaświadczeń Rp-7,

6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FPł”.

 

§ 39

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw podatku VAT należy:

1) prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT,

2) wystawianie faktur VAT,

3) obsługa działalności socjalno-bytowej pracowników Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych,

4) rozliczanie należności od umów najmu lokali i dzierżaw gruntów,

5) dokonywanie potrąceń  podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym,

 6) współpraca ze stanowiskiem pracy d/s płac w zakresie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy,

7) prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń oraz dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń za umowy zlecenia i umowy o dzieło,

8) prowadzenie ewidencji PEFRON,

9) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie  PIT-ów,

10) przyjmowanie informacji o przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej oraz prowadzenie postępowania w tym zakresie,

11) dokonywanie zwrotu opłaty skarbowej,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FPV”.

§ 40

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw wymiaru podatków i opłat należy:

1) prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-wymiarowej podatków przy użyciu komputera:

a) karta gospodarstwa oraz załączniki,

b) karta nieruchomości,

2) dokonywanie wymiaru podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości), zakładanie rejestrów wymiarowych, sporządzanie decyzji wymiarowych uzupełniających,

3) ustalanie w nakazie płatniczym zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych nie posiadających osobowości prawnej,

4) zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

5) prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiącej podstawę do ustalenia wymiaru zobowiązania pieniężnego podatnika oraz innych podatków,

6) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów) w granicach ustalonych odpowiednimi ustawami,

7) przyjmowanie i ewidencjonowanie podań i odwołań w sprawach podatków objętych nakazami płatniczymi oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowych sprawach (umorzenia i ulgi),

8) przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości złożonej deklaracji przez podatnika polegających na:

a) przeprowadzaniu oględzin gruntów, budynków, lokali i innych pomieszczeń związanych z wykonywaną działalnością zarobkową,

b) wglądzie do wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących tej działalności,

c) sporządzanie z nich notatek, odpisów lub wyciągów,

9) przygotowywanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na podstawie protokołu kontroli dokonywanej u podatnika,

10) współudział w przeprowadzaniu kontroli przez organy gminy w zakresie wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

11) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

12) współpraca z KRUS w zakresie uzgadniania powierzchni gospodarstwa rolnego oraz płaconych składek ubezpieczeniowych do końca 1988 r.,

13) ustalanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

14) prowadzenie dokumentacji związanej ze stosowaniem ulg podatkowych w ramach pomocy publicznej,

15) prowadzenie spraw podatników będących przedsiębiorcami w zakresie umarzania należnego podatku wraz z obowiązującą sprawozdawczością,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FP”.

 

§ 41

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw księgowości podatkowej należy:

1) zakładanie i prowadzenie urządzeń księgowo ewidencyjnych służących do ewidencji podatków przy użyciu komputera, do których między innymi należą:

a) kontokwitariusze zobowiązana pieniężnego,

b) konta podatkowe dla innych podatków i opłat przypisanych,

c) dziennik obrotów zobowiązania pieniężnego i innych podatków

2) prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych i przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie tego podatku,

3) kontrola terminowej spłaty należności od podatników,

4) prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych:

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od posiadania psów, od środków transportowych,

5) prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zarachowania wpłat, przerachowania lub zwrotu nadpłaty,

6) bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów na podstawie prawidłowych dokumentów księgowych,

7) organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych podatników,

8) przeprowadzanie kontroli rachunkowej inkasentów (sołtysów),

9) ustalanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

10) prowadzenie rejestrów podań o udzielenie odroczeń terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych, podatku od środków transportowych, oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

11) wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,

12) obliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,

13) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

14) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

15) prowadzenie spraw podatników będących przedsiębiorcami w zakresie rozłożenia na raty zaległego podatku, umorzenia odsetek, odroczenia terminu  płatności wraz z obowiązującą sprawozdawczością,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FE”.

 

§ 42

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi kasy Urzędu należy:

1) prowadzenie kasy Urzędu:

a) dokonywanie operacji kasowych wyłącznie na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych rejestrowanych w prowadzonym przez kasjera raporcie kasowym,

b) dokonywanie wypłat wyłącznie na podstawie odpowiednich dowodów, na których jest widoczne i czytelne zatwierdzenie do wypłaty podpisane przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy, lub osoby przez niego upoważnione,

2) zapewnienie odpowiedniej gospodarki kasowej polegającej w szczególności na:

a) zapewnieniu niezbędnego zasobu gotówki w kasie na bieżące wydatki, w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy,

b) przeznaczaniu na pokrycie określonych rodzajów wydatków gotówki podjętej z rachunku bankowego,

c) przechowywaniu w kasie gotówki pochodzącej z bieżących wpływów gminy,

d) odprowadzaniu wpływów własnych na właściwe rachunki bankowe,

3) dokonywanie obrotów gotówkowych za pomocą udokumentowanych dowodów kasowych:

a) wpłaty gotówkowe własnymi przychodami kasowymi,

b) wpłaty gotówkowe - rozchodowymi dowodami kasowymi, którymi są źródłowe dowody kasowe lub zastępcze własne dowody wpłat gotówki,

4) sporządzanie raportów kasowych polegających na ujmowaniu w nich dowodów kasowych wpłat i wypłat,

5) wystawianie czeków gotówkowych i rozrachunkowych,

6) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w specjalnie do tego celu założonej  księdze,       

7) rozliczanie inwentaryzacji i porównywanie wyników spisu z natury z zapisami w księgach rachunkowych majątku Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy,

8) dokonywanie rozliczeń materiałów (paliwo, węgiel, materiały budowlane),

9) przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej,

10) wydawanie bloczków opłaty targowej, kwitariusza przychodowego K-103,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu zajmowanego stanowiska.

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FK”.

 

§ 43

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw oświaty, kultury i zdrowia należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia sieci szkolnej z uwzględnieniem prognoz demograficznych, uwarunkowań społecznych, pedagogicznych oraz ekonomicznych,

2) przygotowywanie projektów statutów nowo zakładanych placówek oświatowych oraz propozycji zmian w statutach już uchwalonych,

3) przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem placówek oświatowych,

4) przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej,

5) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w odniesieniu do takich odpowiedników szkół publicznych do jakich jest zobowiązana Gmina,

6) kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku

16-18 lat,

7) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów: Zespołu Szkół, szkół podstawowych i przedszkola,

8) przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów : Zespołu Szkół, szkół podstawowych i przedszkola,

9) prowadzenie spraw dotyczących dokonywania ocen dyrektorów placówek oświatowych,

10) prowadzenie całokształtu spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

11) analiza i opiniowanie arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół, szkół podstawowych i przedszkola,

12) organizowanie dowozu dzieci do i z placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami,

13) prowadzenie spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym,

14) nadzorowanie obsługi i konserwacji autobusu szkolnego będącego własnością Gminy oraz rozliczanie w okresach miesięcznych kierowcy autobusu z paliwa i innych materiałów zużytych w związku z eksploatacją autobusu,

15) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych,

16) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz propozycji zmian w porozumieniu ze związkami zawodowymi,

17) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,

18) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

19) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych i wydawaniem stosownych zezwoleń,

20) koordynacja prac związanych z organizacją festynu gminnego, obchodów rocznic świąt państwowych lub innych obchodów rocznicowych,

21) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

22) opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej,

23) opracowywanie aktów prawnych dotyczących powoływania i odwoływania oraz funkcjonowania rady społecznej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,

24) współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej w sprawie monitorowania stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz potrzeb w zakresie organizacji opieki lekarskiej oraz opracowywania programów profilaktyki i promocji zdrowia,

25) wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z zadań gminy na rzecz zwalczania gruźlicy i chorób zakaźnych oraz współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia i właściwym Inspektorem sanitarnym,

26) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  

27) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu sportu i rekreacji, a w szczególności:

a) inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej,

b) koordynowanie prac związanych z organizowaniem gminnych imprez sportowych,

c) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności sportu szkolnego i pozaszkolnego,

d) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych zarejestrowanych klubów sportowych,

28) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OśK”.

 

§ 44

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw rolnictwa należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą wody z wodociągów gminnych dla odbiorców oraz odprowadzaniem ścieków:

a) prowadzenie rejestru zawartych umów oraz bieżąca aktualizacja,

b) dokonywanie analizy zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ponoszonych w tym zakresie kosztów,

c) wydawanie warunków podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kontrola ich realizacji,

d) prowadzenie ewidencji dochodów gminy w zakresie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

e) rozliczanie i egzekwowanie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

2) opracowywanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

3) analizowanie i opiniowanie obciążeń Gminy za wodę pobraną na cele pożarowe lub inne cele doraźne,

4) prowadzenie rejestru zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz ich bieżąca aktualizacja,

5) prowadzenie ewidencji dochodów Gminy w zakresie opłat za odbiór odpadów, naliczanie ich i egzekwowanie,

6) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

7) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne,

8) prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych

zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,

9) współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,

10) podejmowanie decyzji w przedmiocie odebrania właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,

11) realizacja zadań związanych z ochroną roślin, ochroną i rekultywacją gruntów rolnych i leśnych,

12) opiniowanie decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

13) prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów łowieckich położonych na terenie gminy, prowadzenie ewidencji strażników łowieckich,

14) opiniowanie rocznych planów łowieckich,

15) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zniszczenia upraw i plonów rolnych przez zwierzynę łowną,

16) realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie uprawy maku i konopi, a w szczególności:

a) prowadzenie kontroli upraw rolnych celem wyeliminowania upraw maku i konopii, a w razie stwierdzenia ich wystąpienia wydawanie nakazów zniszczenia,

b) rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii,

17) wydawanie opinii na potrzeby organu koncesyjnego w sprawie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin,

18) wydawanie opinii przed zatwierdzeniem prac geologicznych,

19) zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

20) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,

21) rozstrzyganie sporów o przynależność do spółki wodnej oraz wysokość składek i innych świadczeń członków spółki,

22) udział w okresowych przeglądach stanu technicznego urządzeń melioracyjnych,

23) organizowanie działań w zakresie zabezpieczenia przed powodzią,

24) prowadzenie i załatwianie spraw związanych z gospodarką leśną nie stanowiącą własności Państwa,

25) współpraca ze służbami doradztwa rolniczego działającymi na terenie Gminy,

26) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „R”.

§ 45

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw kancelaryjno-technicznych należy:

1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu polegającej w szczególności na:

a) przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji i przesyłek,

b) prowadzeniu wpływów specjalnych i wartościowych,

c) przyjmowaniu i nadawaniu telegramów, faksów,

d) prowadzeniu ewidencji korespondencji,

e) rozdzielaniu korespondencji na poszczególne stanowiska pracy i na zewnątrz Urzędu,

2) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników urzędowych i czasopism oraz zakupem książek i wydawnictw,

3) prowadzenie we własnym zakresie biblioteki urzędowej,

4) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

5) obsługa urządzeń służących do powielania materiałów służbowych,

6) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, w tym dokonywanie zakupu inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,

7) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

8) czuwanie nad prawidłowym i aktualnym stanem tablic informacyjnych w budynku Urzędu

    i na zewnątrz,

9) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń biurowych,

10) przestrzeganie zasad używania symboli państwowych (godło, flaga), a w szczególności:

a) używanie godła i flag zgodnie z wzorami określonymi w ustawie,

b) właściwe umieszczanie godła i flag,

c) okresowe sprawdzanie ich stanu,

d) wymiana symboli zużytych,

e) terminowe wywieszanie flag,

f) zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia,

11) udzielanie pomocy techniczno-biurowej mieszkańcom gminy w wypełnianiu wniosków kierowanych do organów emerytalno-rentowych w sprawach świadczeń przewidzianych w stosownych ustawach,

12) prowadzenie kartotek przysługującej odzieży ochronnej,

13) w ramach działalności socjalnej pracowników – organizacja okolicznościowych spotkań,

14) prowadzenie rejestru pożyczek ZFŚS,

15) prowadzenie analityki ZFŚS Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „KT”.

 

§ 46

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw informatyzacji urzędu oraz spraw obronnych należy:

1. W zakresie informatyzacji urzędu:

1) realizacja zadań należących do informatyka wynikających z Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz zawartych w Polityce Bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy w Siennicy polegających w szczególności na:

a) odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, oprogramowania i jego konserwacja,

b) ustaleniu i przydzieleniu identyfikatorów dla użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,

c) ustalaniu pierwszego hasła użytkownika,

d) w przypadku zmiany użytkownika wyrejestrowaniu go z systemu, zablokowanie identyfikatora oraz unieważnieniu hasła tego użytkownika,

e) sprawowaniu nadzoru nad sporządzaniem kopii zapasowych przez użytkownika,

f) umieszczaniu kopii zapasowych na nośnikach magnetycznych i optycznych,

g) informowaniu o konieczności instalowania na sprzęcie nowych wersji oprogramowania zabezpieczającego system informatyczny,

h) usuwaniu wirusów jeśli automatycznie nie dokonał tego program antywirusowy oraz przywróceniu sprawności i funkcjonalności systemu informatycznego,

i) prowadzeniu kontroli antywirusowej serwerów i zasobów sieciowych, a w przypadku wystąpienia wirusa sporządzenie raportu o miejscu i źródłach zainfekowania,

j) odpowiedzialności za wyposażenie systemu informatycznego w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz sprawowaniu kontroli dostępu do danych osobowych jedynie osób upoważnionych,

 k) dokonywanie bieżących oraz okresowych przeglądów, napraw i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych, nie wymagających angażowania zewnętrznych firm serwisowych,

l) sprawowaniu  nadzoru nad instalowaniem, sprawnym funkcjonowaniem i wymianą uszkodzonych urządzeń oraz ich likwidacja,

2) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu, w tym z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego,

3) kontrole legalności oprogramowania użytkowanego w Urzędzie,

4) prowadzenie strony internetowej Urzędu i bieżąca jej aktualizacja,

5) udzielanie pomocy pracownikom Urzędu przy obsłudze programów komputerowych,

6) współdziałanie z innymi podmiotami, w celu zapewnienia zgodności rozwiązań z innymi systemami użytkowanymi w Urzędzie.

 

2. W zakresie spraw wojskowych:

1) przygotowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,

2) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,

3) prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

5) współdziałanie z organami wojskowymi.

 

3. W zakresie spraw obrony cywilnej:

1) opracowanie projektów planistycznych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

2) tworzenie formacji obrony cywilnej,

3) wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,

4) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

5) opracowanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy,

6) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

7) opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,

8) przygotowanie analizy stanu zorganizowania i możliwości wykonania zadań przez siły obrony cywilnej i przedstawienie Szefowi OC Gminy propozycji przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

9) opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

10) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC, zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania, konserwacji i eksploatacji oraz ewidencji,

11) realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

12) przygotowanie i przedstawienie Szefowi OC propozycji ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, płodów rolnych i pasz oraz ujęć wody pitnej,

13) organizowanie prac w zakresie organizowania, adaptacji oraz funkcjonowania i utrzymania w stanie gotowości technicznej budowli ochronnych na terenie Gminy,

14) określenie sposobów i kolejności zaopatrywania ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej

15) przygotowanie planów zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miejscowościach, zakładach pracy oraz środkach transportowych,

16) planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem urządzeń specjalnych do prowadzenia likwidacji skażeń i zakażeń,

17) prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie problematyki obrony cywilnej,

18) opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC,

19) monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,

20) opracowanie propozycji procedur reagowania kryzysowego oraz zapewnienie warunków pracy i obsługa kancelaryjna Zespołu Kierowania (Zespołu Reagowania Kryzysowego).

 

4. W zakresie spraw obronnych:

1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,

3) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,

4) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby

obronne,

5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

6) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w Regulamin w życie,

7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

8) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,

9) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień  w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

10) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

11) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia  czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

12) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

13) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych. 

 

5. Prowadzenie innych zadań, a w szczególności:

1) prowadzenie kancelarii tajnej,

2) ewidencjonowanie dokumentów zawierających tajemnicę służbową oraz ich przechowywanie i udostępnianie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

6. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „INF”.

 

§ 47

1. Do zakresu działania radcy prawnego należy:

1) udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2) udzielanie informacji o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu,

b) uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

c) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku pracy,

3) opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,

 4) wydawanie opinii pisemnych w sprawach:

a) skomplikowanych,

b) zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,

c) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy i innych spraw kadrowych,

d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

e) związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,

g) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

h) umorzenia wierzytelności,

5) nadzorowanie spraw procesowych prowadzonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) występowanie przed sądami i innymi organami (zastępstwo prawne i procesowe).

 

§ 48

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) wykonywanie obowiązków należących w świetle ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do kierownika USC, a w szczególności:

a) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

b) sporządzanie aktów urodzenia,

c) sporządzanie aktów małżeństwa,

d) sporządzanie aktów zgonu,

e) prostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

f) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,

g) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

h) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

2) wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

3) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,

4) prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

a) wstąpieniu w związek małżeński,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e) wskazania kandydata na opiekuna prawnego,

5) przesyłanie wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczania medalu,

6) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą,

b) współpraca z urzędami stanu cywilnego i stanowiskami d/s ewidencji ludności w zakresie ustalania danych osobowych,

c) prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja,

d) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

e) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, wymeldowania i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

f) aktualizacja danych osobowych  w systemie „PESEL”,

g) występowanie z wnioskami o ukaranie w trybie administracyjnym osób niedopełniających obowiązku meldunkowego,

h) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,

i) sporządzanie wydruków mieszkańców gminy dla potrzeb poboru, rejestru przedpoborowych oraz dla potrzeb szkolnych,

j) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

7) prowadzenie rejestru: stałych mieszkańców, na pobyt czasowy oraz cudzoziemców,

8) prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizacja,

9) prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) prowadzenie spraw zbiórek publicznych i zgromadzeń,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji organów gminy,

12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań należących do obowiązków Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, zawartych w § 49 niniejszego Regulaminu,

13) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw wymienionych w pkt 1-5 używa symbolu „USC”, a w pozostałych sprawach symbolu „EWL”.

 

§ 49

Do zakresu działania komórki organizacyjnej do spraw informacji niejawnych należy:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów kancelarii tajnej,

 4) opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

6) kierowanie kancelarią tajną.

 

§ 50

              Zadania do realizacji przez poszczególne stanowiska obsługi zawarte są w zakresach czynności tych stanowisk.

 

 

Rozdział VII

GMINNE  CENTRUM  INFORMACJI

§ 51

1. Gminne Centrum Informacji jest komórką organizacyjną działającą w strukturze Urzędu Gminy.

2. Podstawowym działaniem GCI jest:

1) wspieranie procesów informatyzacji obszarów wiejskich,

2) pomoc mieszkańcom gminy w aktywnej adaptacji do warunków gospodarki rynkowej,

3) aktywizacja zawodowa i gospodarcza młodzieży wiejskiej oraz utworzenie trwałego mechanizmu aktywnego zapobiegania i przeciwdziałania bezrobociu,

4) pomoc w pozyskiwaniu alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu w rolnictwie,

5) budowanie społeczeństwa informacyjnego.

3. Do zakresu działania GCI należy w szczególności:

1) pomaganie mieszkańcom w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji: szukanie i udostępnianie ofert pracy zamieszczanych w serwisach internetowych, na stronach Urzędów Pracy,

2) udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji,

3) tworzenie i umieszczanie w sieci własnych informacji dotyczących pracy,

4) udzielanie informacji dotyczących możliwości podnoszenia kwalifikacji (wyszukiwanie szkół, uczelni, kursów zawodowych i specjalistycznych),

5) udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wyszukiwanie adresów firm, kontrahentów, kooperantów, rynków zbytu, towarów i usług),

6) wyszukiwanie informacji w zależności od potrzeb klienta, np. banki, oprocentowania, kursy walut, adresy urzędów i instytucji,

7) drukowanie informacji zawartych w sieci lub nagranie na dyskietkę i CD,

8) świadczenie usług biurowych w zakresie: redagowania i przepisywania pism, laminowania i bindowania dokumentów, kserowania, wysyłania faxów,

9) prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, wydawniczej i informacyjnej gminy,

10) współpraca ze szkołami,

11) organizowanie kursów, szkoleń, konferencji,

12) pomoc organizacjom pozarządowym,

13) prowadzenie usług kawiarenki internetowej,

14) pełnienie funkcji Centrum Reagowania Kryzysowego,

4. Gminne Centrum Informacji jest finansowane ze środków budżetu gminy.

5. Gminne Centrum Informacji może świadczyć usługi:

1) płatne w zakresie: kserowania, wydruku z Internetu, pisania podań, przepisywania prac, wyszukiwania informacji w internecie na zlecenie, wykonywanie stron www, wysyłania e-maili, pośrednictwa w zakresie kontaktów z księgarniami wysyłkowymi, opracowywania wydawnictw reklamowych i promocyjnych, wyszukiwania kooperantów, dostawców dla małych i średnich firm, udostępnianie CD (gry, programy), wysyłania formularzy do ZUS-u,

2) częściowo płatne w zakresie: organizowania niektórych kursów (np. korzystania z internetu), promocji gminy (np. w zamian Gmina może udostępnić lokal za darmo oraz uregulować rachunki za energią, SDI, telefon),

3) bezpłatne w zakresie: pomocy dla bezrobotnych w podstawowym zakresie np. udostępnianie wzorów pism (CD, podanie o pracę), zamieszczanie ogłoszeń w serwisach dotyczących pracy, pomoc w znalezieniu ofert pracy, korzystania przez bezrobotnego z internetu.

6. Wysokość opłat za usługi świadczone w GCI ustala Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.

7. Organizację pracy GCI określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy.

8. Zadania do realizacji przez poszczególne stanowiska pracy w GCI zawarte są w zakresach czynności tych stanowisk.

  

Rozdział VIII

   

ZASADY  OPRACOWYWANIA   AKTÓW  PRAWNYCH

§ 52

1. Normatywnymi aktami prawnymi są:

1) uchwały Rady Gminy zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie Gminy oraz przepisy porządkowe,

2) inne uchwały Rady Gminy podejmowane w zakresie własnych kompetencji określonych

przepisami lub Statutem Gminy,

3) przepisy porządkowe, wydawane przez Wójta Gminy w przypadkach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

4) zarządzenia i decyzje Wójta.

2. Na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązującego na terenie Gminy.

3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych przepisach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących przepisy porządkowe może wydawać:

1) Rada Gminy, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

2) Wójt Gminy w trybie art. 41 ust. 2 ustawy samorządowej. Przepisy porządkowe Wójta wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy.

4. W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum lokalnego. Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej sprawie dla gminy.

Tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.

5. Rada Gminy wydaje akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące, w tym również przepisy porządkowe w formie uchwał.

6. Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie decyzji i zarządzenia.

7. Projekty uchwał, zarządzeń i decyzji opracowuje pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo właściwy referat i samodzielne stanowiska pracy, kierując się zasadami techniki legislacyjnej.

8. Przed przedłożeniem projektu aktu prawnego organom gminy do podpisu właściwe komórki organizacyjne uzgadniają go:

1) ze Skarbnikiem Gminy – Głównym księgowym budżetu, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy budżetu lub ma spowodować skutki finansowe,

2) z samodzielnymi stanowiskami pracy, których zadań dotyczy treść danego aktu prawnego.

9. Projekty aktów prawnych mogą być konsultowane z organizacjami społecznymi i radami sołeckimi, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.

10. Projekty aktów prawnych należy przekazać do zaopiniowania przez właściwe jednostki organizacyjne, zgodnie z przepisami prawa i statutem Gminy.

11. Opracowany projekt aktu prawnego po dokonaniu wymaganych uzgodnień (ust. 8-10) należy złożyć Sekretarzowi Gminy celem przedłożenia do zaopiniowania przez radcę prawnego.

12. Po uzyskaniu  opinii radcy prawnego projekty kierowane są do Wójta, a następnie pod obrady komisji Rady Gminy.

13. Kontrolę merytoryczną przedkładanego projektu uchwały, zarządzenia wykonuje Wójt, a następnie przed włączeniem uchwały do porządku obrad – Przewodniczący Rady.   

14. Zarówno na posiedzeniu komisji jak i na sesji Rady, referent obowiązany jest tak przygotować sprawę, aby mające nastąpić rozstrzygnięcie było jasne.

W tym celu referuje on sprawę przytaczając kolejne dokumenty (załączniki projektu) oraz przepisy prawne, które winien zacytować w każdej chwili na żądanie lub z własnej inicjatywy.

15. Uchwały Rady Gminy po ich podjęciu ewidencjonuje, przechowuje i przekazuje zainteresowanym stanowisko pracy d/s Rady Gminy.

16. Akty prawne wewnętrznego urzędowania ewidencjonuje, przechowuje i przekazuje zainteresowanym stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych.

17. Jeżeli z treści uchwały wynika, że ma być złożone sprawozdanie, pracownik przedkłada je Sekretarzowi Gminy.

18. Przepisy aktów prawa miejscowego stanowionego przez Gminę ogłasza się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn.zm.).

19. Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

20. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny dp powszechnego wglądu, znajdujący się w siedzibie Gminy.

21. Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące aktów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach publicznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

22.Kontrolę realizacji aktów prawnych, ustanawiających przepisy prawa miejscowego i aktów prawnych wewnętrznego urzędowania, wykonuje Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i kierownik Referatu d/s inwestycji i promocji.

 

 

Rozdział IX

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI  

§ 53

1. W sprawie prowadzenia dokumentów w Urzędzie stosuje się instrukcję kancelaryjną.

2. W korespondencji obowiązują oznaczenia przyjęte do znakowania spraw na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

3. Pisma i akty normatywne oznacza się pieczęciami według wzorów podanych w instrukcji kancelaryjnej.

4. Korespondencję podpisuje Wójt lub osoba upoważniona.

5. Wójt osobiście podpisuje:

1) zarządzenia i decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do których wydania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

2) dokumenty kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, Marszałka Województwa, Wojewody, posłów, senatorów,

3) pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych,

4) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądem i organami administracji,

5) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, wnioski komisji i wnioski posłów,

6) odpowiedzi na skargi i wnioski,

7) pisma i decyzje zastrzeżone do bezpośredniej kompetencji Wójta,

8) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

9) pisma związane ze współpracą z zagranicą,

10) pisma zawierające oświadczenie woli Urzędu jako pracodawcy,

11) projekty uchwał kierowane do Rady.

6. W przypadku nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, dokumenty, o których mowa w ust. 5 podpisuje w zastępstwie Wójta Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy na podstawie pisemnego upoważnienia.

7. Wójt może upoważnić pracowników podległego mu Urzędu do podejmowania i podpisywania decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów dotyczących spraw pozostających w zakresie czynności.

8. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik podpisują pisma i dokumenty nie zastrzeżone do właściwości Wójta, a związane z zakresem wykonywanego przez nich nadzoru, a także w zakresie ich działania oraz udzielonego upoważnienia.

9. Kierownik Referatu podpisuje pisma i dokumenty z zakresu działania Referatu, nie zastrzeżone do właściwości Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

10. Kierownik Referatu podpisuje z upoważnienia Wójta decyzje w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji publicznej zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

11. Osoba upoważniona przez Wójta do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 8 używa pieczątki:

„z upoważnienia Wójta, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe”.

12. Rejestr i zbiór upoważnień prowadzony jest przez stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych.

13. Wszystkie pisma lub inne dokumenty sporządzane w Urzędzie muszą być oznaczone w lewym dolnym rogu adnotacją zawierającą nazwisko i stanowisko pracownika, który opracował dokument oraz numer telefonu.

14. Projekty uchwał, zarządzeń winny być parafowane przez radcę prawnego. 

 

 

Rozdział X

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 54

1. Urząd prowadzi kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:

1) Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy w sprawach funkcjonowania Urzędu.

2) Komisje Rady Gminy, w szczególności Komisja Rewizyjna, we wszystkich sprawach zleconych przez Radę Gminy oraz na podstawie planów pracy.

3. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na :

1) ustaleniu stanu faktycznego,

2) badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,

3) badaniu i ocenie procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności służących zaspakajaniu potrzeb społecznych obejmujące: sprawność organizacji pracy, celowość, gospodarność i legalność działania,

4) ustalaniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych,

5) wskazaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,

6) wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy.

 4. Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:

1) kontroli wstępnej – polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem i ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

2) kontroli bieżącej – polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami, normami, przepisami, limitami wydatków, wskaźnikami planu itp.

W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami.

3) kontroli następnej – obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

5. Kontrola wewnętrzna może być przeprowadzona w następujący sposób:

1) kontrola formalna, tj. badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencyjnych i sprawozdań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

2) kontrola rachunkowa, tj. badanie prawidłowości działań arytmetycznych zawartych w dokumentach i sprawozdaniach,

3) kontrola merytoryczna, tj. badanie rzetelności, gospodarności oraz zasadności wszelkich operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami.

6. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogram kontroli bądź  w sposób wyrywkowy z tytułu zajmowanego stanowiska (w określonych granicach) nałożonych na osoby odpowiedzialne za należyte wykonanie obowiązków kontrolnych wynikających z zakresu ich czynności.

7. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie i terminie kontroli ustnie lub na piśmie.

8. Wójt zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawia żądane dokumenty przedmiotu kontroli, ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników.

9. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w Urzędzie.

10.Do obowiązków kontrolującego należy:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień, ustalenie ich przyczyn i skutków,

3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzenie uchybienia.

11. Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie dowodów, do których zalicza się w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, dane ewidencji i sprawozdawczości, oględziny:

1) przy oględzinach magazynu i kontroli kasy oraz podobnych czynnościach jest niezbędna obecność osoby odpowiedzialnej za dany odcinek pracy, a w razie jej nieobecności – komisji powołanej przez kierownika jednostki kontrolowanej,

2) z przebiegu czynności, o której mowa w pkt 1 sporządza się odrębny protokół, który podpisuje kontrolujący oraz osoby uczestniczące,

3) w razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa kontrolujący w uzgodnieniu z zarządzającym kontrolę niezwłocznie zawiadamia na piśmie organy powołane do ścigania przestępstw.

12. Z czynności kontrolnych spisuje się protokoł lub odnotowuje się w prowadzonej książce kontroli spostrzeżenia i uwagi dotyczące kontrolowanego stanowiska w badanym okresie oraz nieprawidłowości i uchybienia lub wskazując prawidłowości.

13. Protokoł z kontroli podpisują osoby kontrolujące oraz Skarbnik Gminy, jeżeli kontrola obejmowała sprawy budżetowo-finansowe lub ewidencji księgowej.

14. W razie stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.

15. Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę wewnętrzną pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielania wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach kontroli.

16. Protokoł sporządza się w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi przełożony, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

17. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Wójta Gminy pełnomocnictw:

1) Skarbnik Gminy (główny księgowy) w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych Gminie oraz prowadzenie działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane Gminie,

2) pracownicy Urzędu w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.   

 

Rozdział XI

   

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ SPRAW INDYWIDUALNYCH

§ 55

1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14 00 -18 00 oraz w piątki w godzinach 12 00 -16 00 .

2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

3. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w Urzędzie Gminy w wyznaczonym pokoju na stanowisku d/s organizacyjno-kadrowych.

4. Stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy.

5. Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje Sekretarz Gminy.

 

§ 56

1. Indywidualne sprawy załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.

2. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez interesantów określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczegółowe.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw interesantów ponoszą samodzielne stanowiska pracy zgodnie ustalonymi zakresami obowiązków.

4. Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są do:

1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

2) rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości niezwłocznie,

3) informowanie zainteresowanych o stanie zaawansowania ich spraw,

4) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

5) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia wydanych rozstrzygnięć.

5. Interesanci mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, elektronicznej.

6. Kierownik Referatu oraz samodzielne stanowiska pracy przyjmują interesantów w indywidualnych sprawach z zakresu działania Urzędu w ciągu całego tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

  

 

Rozdział XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57

1. Zakresy działania jednostek organizacyjnych gminy regulują ich statuty (regulaminy organizacyjne) nadane tym jednostkom w obowiązującym trybie.

2. Wykaz zadań, czynności, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu zawierają zakresy czynności tych pracowników.

3. Szczegółowe zakresy czynności pracowników Urzędu zatwierdza Wójt.

4. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu pracy i obowiązków.

- Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Siennicy.

  

- Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy. 
                         
                                   - struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 

- Zarządzenie Nr 65/09  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2009 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 marca 2010 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 15:33:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 15:33:12
  • Liczba odsłon: 464
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536865]

przewiń do góry