Załącznik do

                                                                                    Zarządzenia Nr OK.120.7.2011

                                                                                    Wójta Gminy Siennica

                                                                                    z dnia 21 stycznia 2011r                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

URZĘDU  GMINY

W  S I E N N I C Y

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

            Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Siennicy, zwany dalej „Regulaminem”,

określa:

1)      zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Siennicy,

2)      organizację wewnętrzną Urzędu,

3)      zasady funkcjonowania Urzędu,

4)      zakres działania Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz samodzielnych     stanowisk pracy w Urzędzie,

5)      zasady opracowywania aktów prawnych,

6)      zasady podpisywania pism i decyzji,

7)      organizację działalności kontrolnej,

8)      organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz spraw indywidualnych.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Siennica,

2)      Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Siennicy,

3)      Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio:

4)      Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Siennica, Zastępcę Wójta Gminy Siennica, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.

 

§ 3

 

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy.
 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Kołbielskiej 1 w Siennicy.
 4. Urząd posiada numer idnetyfikacyjny REGON: 000551243.

 

§ 4

 

Godziny pracy Urzędu określa Regulamin Pracy Urzędu.

 

 

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘU

 

§ 5

 

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt realizuje zadania i kompetencje.
 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na  Gminie, a w szczególności:

1)      zadań własnych,

2)      zadań  z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie na mocy ustaw

3)      zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,

4)      zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 1. Pracownicy Urzędu wykonują ustalone zadania w ramach posiadanych uprawnień oraz załatwiają indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej na podstawie imiennych upoważnień otrzymanych od Wójta.

 

§ 6

 

 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)  załatwianie indywidualnych spraw obywateli,

2)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał i zarządzeń,   

     wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji

     publicznej,

3) wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy, w tym również wykonywanie czynności kontrolnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy,

4)  zapewnienie organom  Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

5)  przygotowywanie dokumentów do uchwalenia budżetu Gminy,

6)  wykonywanie czynności służących realizacji budżetu Gminy,

7)  realizowanie innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

8) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,

9)  prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

10) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

   a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

   b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

   c) przechowywanie akt,

   d) przekazywanie akt do archiwów,

11) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

12) organizowanie dostępu do informacji publicznej.

 

  Rozdział III

ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM I JEGO ORGANIZACJA

§ 7

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
 3. Wójt może upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

 

§ 8

 

 1. Zarządzanie zadaniami Urzędu opiera się na służbowym podporządkowaniu, określeniu zadań i uprawnień, obowiązku wykonania poleceń bezpośredniego przełożonego oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. W przypadku powierzenia przez Wójta nadzoru nad realizacją określonych zadań Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi, pracownicy za wykonywanie tych zadań odpowiadają wobec tych osób.

 § 9

 

Część spraw Wójt może powierzyć Zastępcy Wójta i Sekretarzowi.

 

§ 10

 

Dla zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Urzędu i obsługi obywateli ustala się następującą strukturę organizacyjną:

1)      Wójt Gminy,

2)      Zastępca Wójta Gminy,

3)      Sekretarz Gminy,

4)      Skarbnik Gminy,

5)      samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych,

6)      samodzielne stanowisko pracy ds. Rady Gminy (¾ etatu),

7)      samodzielne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – dochody,

8)      samodzielne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – wydatki,

9)      samodzielne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych (2 etaty),

10)  samodzielne stanowisko pracy ds. płac,

11)   samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat,

12)  samodzielne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej,

13)  samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi kasy Urzędu,

14)  samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji i gospodarki gruntami,

15)  samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego i drogownictwa,

16)  samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej,

17)  samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i zdrowia,

18)  samodzielne stanowisko pracy ds. rolnictwa,

19)  samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji Urzędu oraz spraw obronnych,

20)  samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych,

21)  samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi administracyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

22)  radca prawny ( 1 / 2 etatu),

23)  Urząd Stanu Cywilnego:

a) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

b) zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ( 1 / 4 etatu),

24)  stanowiska obsługi:

a) sprzątaczka,

b) robotnik gospodarczy – 2 etaty,

c) konserwatorzy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej –  1 3 / 4 etatu,

d) konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

e) kierowca busa-konserwator,

f) kierowca autobusu szkolnego.

§ 11

 

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik

Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 12

 

Stanowiska pracy przy znakowaniu spraw stosują symbole właściwe dla danej komórki organizacyjnej.

§ 13

 

1.      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.

2.      Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi.

 

§ 14

 

 1. W Urzędzie działa Administrator bezpieczeństwa informacji.
 2. Administrator bezpieczeństwa informacji zapewnia funkcjonowanie w Urzędzie systemu ochrony danych osobowych w zbiorach danych i w systemach informatycznych.
 3. Zakres zadań i kompetencji tego pełnomocnika określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw.
 4. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio Wójtowi.

 

§ 15

 

            Wójt może powoływać, według aktualnych potrzeb, pełnomocników do innych spraw, a w szczególności: 

1)     pełnomocnika do spraw wyborów,

2)      pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

 

§ 16

 

            Wójt może doraźnie zatrudniać na czas określony osoby (np.: bezrobotne, stażystów, absolwentów) skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programów prowadzonych przez tę jednostkę.

 

  Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 17

 

            Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1)      praworządności,

2)      służebności wobec interesantów,

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4)      jednoosobowego kierownictwa,

5)      kontroli wewnętrznej,

6)      podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne samodzielne stanowiska pracy,

7)      wzajemnego współdziałania,

8)      informowania społeczeństwa.

 

§ 18

 

 1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów szczególnych dotyczących zwłaszcza organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 2. Pracownicy Urzędu są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk w oparciu o kryteria:

1)      zgodności z prawem opracowywanych projektów decyzji,

2)      inicjowania i opracowywania projektów zarządzeń,

3)      terminowości załatwiania spraw,

4)      służebności wobec interesantów,

5)      gotowości do współdziałania  z innymi pracownikami.

3.  Pracownicy zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach i    

     samokształceniu.

 

§ 19

 

1.      Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczegółowej staranności w zarządzaniu mieniem gminnym.

2.      Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 20

 

 1. Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie sprawnej obsługi interesantów, wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 3. Pracownicy obowiązani są do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw obywateli bez zbędnej zwłoki, w sposób rzetelny i sumienny, z uwzględnieniem terminów oraz zasad wynikających z KPA.

 § 21

 

 1. Działalność Urzędu jest jawna, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw.
 2. Podstawową formę informowania obywateli o działalności Urzędu i organów Gminy stanowi Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Rozdział V

ZAKRESY ZADAŃ I KOMPETENCJI WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA  I SKARBNIKA

§ 22

 

 1. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1)      wykonywanie zadań organu wykonawczego Gminy,

2)      kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3)      nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,

4)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5)      dysponowanie środkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz innymi będącymi w dyspozycji kierownika Urzędu,

6)      składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w sprawach zarządu mieniem,

7)      gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Gminy,

8)      wydawanie zarządzeń w ramach wykonywania zadań kierownika Urzędu,

9)      wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na zasadach uregulowanych  w przepisach prawa,

10)  inicjowanie projektów uchwał Rady Gminy,

11)  przedkładanie uchwał Rady Gminy właściwym organom nadzoru,

12)  przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,

13)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

14)  ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu,

15)  wykonywania budżetu Gminy,

16)  organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,

17)  sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,

18)  podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów,

19)  wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa oraz uchwał Rady Gminy.

2.      Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

1)      Zastępcy Wójta ,

2)      Sekretarza Gminy,

3)      Skarbnika Gminy,

4)      radcy prawnego,

5)      Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

6)      stanowisko pracy ds. informatyzacji urzędu oraz spraw obronnych.

 

§ 23

 

            Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

1)      zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

2)      emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

3)      dokonywanie wydatków budżetowych,

4)      zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy,

5)      dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,

6)       blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

§ 24

 

            W czasie długotrwałej nieobecności Wójta, zastępuje go Zastępca Wójta, który również prowadzi sprawy Gminy w imieniu Wójta, na podstawie udzielonego upoważnienia.

 

§ 25

 

1.      Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1)  nadzorowanie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem, koordynacją,        realizacją inwestycji i remontów gminnych w zakresie:

     a) wodociągowania,

     b) kanalizacji,

     c) budowy i modernizacji dróg,

     d) remontów budynków stanowiących własność Gminy,

     e) oświetlenia ulicznego,

     f) dostępu do sieci internetowej,
2)  nadzorowanie prowadzonych inwestycji oraz remontów budynków i lokali w
     Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy (Zespół Szkół, szkoły podstawowe,

     GOPS, Biblioteka Publiczna, Przedszkole, SP ZOZ),

3)  przygotowywanie imiennych propozycji w zakresie powierzenia obowiązków
     inspektora nadzoru,

4) bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie inwestycji i remontów,

5)  przygotowywanie obiektu do odbioru oraz sporządzanie protokołu odbioru
     końcowego i przekazania obiektu do użytku,

6)  załatwianie spraw związanych z udziałem finansowym właścicieli lub użytkowników
     nieruchomości przy budowie urządzeń infrastruktury komunalnej,

7)  współpraca w zakresie realizacji inwestycji lub remontu z wykonawcą zadania,

     inwestorem zastępczym (o ile jest ustanowiony), inspektorem nadzoru,

8)  opracowywanie projektów programów rozwoju infrastruktury technicznej oraz ich
koordynowanie i uaktualnianie,

9) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych oraz koordynowanie tych działań,

10) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

11) informowanie mieszkańców Gminy o możliwościach korzystania z Funduszy Strukturalnych,

12) wykonywanie czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych, przy zachowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę, w tym:

      a) podawanie do wiadomości publicznej ogłoszeń o przetargach, a w przypadkach
   określonych przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, przesyłanie do
   Biuletynu Zamówień Publicznych,

      b) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia
    przetargu,
c) opracowywanie i uzgadnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

      d) sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej przetargów,

      e) przygotowywanie projektu umowy z oferentem wyłonionym w drodze przetargu

          przez Komisję Przetargową,

      f) prowadzenie całokształtu procedury w przypadku złożenia odwołania lub protestu,

 13) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych takich jak:       

      a) stacja uzdatniania wody w Siennicy,

      b) stacja uzdatniania wody w Nowym Zglechowie,

      c) oczyszczalnia ścieków w Siennicy,

      d) składowisko odpadów komunalnych w Siennicy,

      e) targowisko,

      f) cmentarz komunalny,

14) realizacja zadań określonych uchwałami Rady Gminy w zakresie prowadzonych spraw, współdziałanie z innymi gminami i organizacjami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz promocja Gminy,

15) przygotowywanie projektów aktów normatywnych organów Gminy w zakresie powierzonych spraw,

   16) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i konserwacją samochodu służbowego marki Polonez.

 

2.      Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

1) ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego i drogownictwa,

2) ds. inwestycji i gospodarki gruntami,

3) ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej,

4) ds. obsługi administracyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5) ds. obsługi – konserwator stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wodociągu
    Siennica,  
6) ds. obsługi – konserwator stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wodociągu
    Zglechów,

7) ds. obsługi – konserwator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Siennicy,

8) ds. obsługi – robotnik gospodarczy składowiska odpadów komunalnych.

 

3.      Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „IP”.

 

§ 26

 

 1. Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy:

1)      opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz projektów zmian tych aktów w miarę potrzeb,

2)      opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,

3)      organizowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli, sprawowanie nadzoru nad ich załatwianiem,

4)      sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz dyscypliną pracy,

5)      przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy,

6)      nadzór nad poprawnością, terminowością i przygotowaniem projektów zarządzeń Wójta,

7)      nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na sesje Rady,

8)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

9)      nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawanie decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego,

10)  prowadzenie kontroli administracyjnej w Urzędzie,

11)  nadzorowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej,

12)  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendum,

13)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

14)  koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu,

15)  dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,

16)  nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych pracownikom w dalszej części Regulaminu, a dotyczących:
a) wnikliwego, terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu
    administracji, skarg i wniosków obywateli,
b) współdziałania z komisjami Rady Gminy,
c) realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,

17)  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Wójta,

18)  organizowanie doskonalenia kadr,

19)  współpraca z organizacjami pozarządowymi; przygotowywanie programów współpracy i konkursów na realizację zadań,

20)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienie Wójta.

 

2.      Sekretarz w czasie nieobecności Wójta wykonuje wszystkie czynności należące do
   niego  związane z kierowaniem pracą Urzędu.

 

      3. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk
          pracy:

          1) ds. organizacyjno-kadrowych,

    2) ds. Rady Gminy,

    3) ds. rolnictwa,

    4) ds. oświaty, kultury i zdrowia,

    5) ds. kancelaryjno - technicznych,

    6) ds. obsługi – sprzątaczka,

    7) ds. obsługi - robotnik gospodarczy,

    8) ds. obsługi – kierowca busa-konserwator,

    9) ds. obsługi – kierowca autobusu szkolnego.

4. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „ST”.

 

§ 27

 

      1. Do zadań  i kompetencji Skarbnika Gminy należy:

   1) zapewnienie realizacji zadań finansowych Gminy,

   2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, ewidencji majątku Gminy i obsługi księgowej budżetu Gminy,

   3) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

   4) nadzorowanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu Gminy, oraz nadzorowanie zmian w budżecie,

   5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, poprzez wykonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji będących przedmiotem księgowań,

  6) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

  7) zapewnienie prawidłowych sprawozdań finansowych oraz z wykonania budżetu,

  8) zapewnienie terminowego ściągania należności i regulowania zobowiązań,

  9) zapewnienie weryfikacji umów pod względem zgodności z uchwałą budżetową i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta,

10) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych oraz opracowywanie przepisów wewnętrznych w tym zakresie,

11) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen oraz bieżących informacji o finansach Gminy,

12) opiniowanie projektów zarządzeń Wójta i projektów uchwał Rady dotyczących powstania zobowiązań finansowych dla budżetu Gminy,

13) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy,

14) zapewnieni koordynacji budżetu Gminy z innymi źródłami finansowania zadań Gminy,

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa, a w szczgólności wynikających z ustawy o finansach publicznych lub upoważnień Wójta.

 

2.      Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

1) ds. księgowości budżetowej – dochody,
2) ds. księgowości budżetowej – wydatki,

3) ds. księgowości budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych,

4) ds. płac,

5) ds. księgowości podatkowej,

6) ds. wymiaru podatków i opłat,

7) ds. obsługi kasy urzędu.

 

3. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „SK”.

Rozdział VI

ZAKRESY ZADAŃ POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY

§ 28

 

Do zadań wspólnych samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:

1)      zapewnienie sprawnej, merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów,

2)      posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów gminnych,

3)      umiejętność uzyskiwania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie rozstrzygniętych normą prawną, zarówno od radcy prawnego, specjalistycznych organów administracji rządowej oraz orzecznictw sądowych ,

4)      bieżące dostosowywanie działania do aktualnych przepisów i wzajemne informowanie się o zmianach,

5)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

6)      przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz uchwał będących przedmiotem obrad Rady Gminy, jej komisji oraz przekazywanie ich Sekretarzowi Gminy,

7)      pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady w wykonywaniu ich zadań,

8)      przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w tym sprawozdania z realizacji uchwał Rady,

9)      przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz zapytania radnych, które dotyczą spraw załatwianych przez samodzielne stanowiska pracy,

10)  współdziałanie z Sekretarzem Gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

11)  przechowywanie akt stosownie do obowiązującego rzeczowego jednolitego wykazu akt oraz stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

12)  archiwizacja akt i systematyczne przekazywanie ich do archiwum zakładowego,

13)  umiejętność właściwego kontaktowania się z interesantami oraz administracją rządową i samorządową,

14)  właściwa i terminowa realizacja zadań wykonywanych przez samodzielne stanowiska pracy,

15)  rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i interwencji obywateli dotyczących spraw prowadzonych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz przygotowywanie projektu odpowiedzi,

16)  usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy oraz samokształcenie zawodowe,

17)  zgodnie z właściwością merytoryczną przygotowywanie projektów dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

18)  prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych we wszystkich sprawach prowadzonych przez Gminę w trybie innym niż zamówienie z wolnej ręki,

19)  współpraca między samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy w sprawach wymagających wspólnego rozstrzygnięcia oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonych spraw,

20)  analiza uzyskiwanych dochodów lub prowadzonych wydatków, stawianie wniosków o oszczędności jak i znalezienia źródeł dochodów,

21)  podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy, opracowywanie projektów programów w ramach prowadzonych spraw,

22)  współudział w realizacji zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej,

23)  zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie i współpraca z administratorem danych osobowych, wyznaczonym przez Wójta,

24)  przestrzeganie zasad pobierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz dokonywanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO z zakresu prowadzonych spraw,

25)  przygotowywanie i przekazywanie administratorowi Biuletynu Informacji Publicznej informacji publicznych określonych w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,

26)   przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

27)  udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

28)  przygotowywanie na bieżąco informacji na stronę internetową Gminy

29)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.

  

§ 29

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjno-  

    kadrowych należy:

1)     prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

2)     prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3)     załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz praktykantów przyjmowanych do odbycia praktyk w Urzędzie,

4)     prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych konkursów,

5)     prowadzenie spraw dotyczących  urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych oraz szkoleniowych,

6)     ewidencjonowanie czasu pracy i zwolnień lekarskich pracowników Urzędu, a także okresowa ich analiza,

7)     wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących pracy,

8)     prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,

9)     współdziałanie z organami rentowymi w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

10) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, wyróżnianiem nagradzaniem, odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną,

11) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi pracowników Urzędu,

12) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu i udzielanych odpowiedzi,

13) przesyłanie wzorów zamówień pieczęci i tablic urzędowych, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz nadzór nad ich przechowywaniem,

14) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem zadań powierzonych i zleconych,

15) sporządzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

 

16) organizowanie prowadzonych okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

17) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

18) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych i stowarzyszeń gmin,

19) prowadzenie spraw wynikających z przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku,

20) zapewnienie pomieszczeń i obsługa spotkań, zebrań i narad organizowanych przez Wójta,

21) wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów oraz udzielanie wszelkiej pomocy sołtysom w realizacji ich zadań w tym przygotowywanie materiałów na zebrania wiejskie,

22) obsługa administracyjna zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego,

23) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,

24) prowadzenie rejestrów zarządzeń Wójta,

25) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

26)  prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,

27) prowadzenie ewidencji REGON jednostek organizacyjnych Gminy,

28) rozliczanie samochodu marki Polonez z ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w okresach miesięcznych,

29) obsługa systemu „LEX”,

30) prowadzenie spraw związanych z podziałem administracyjnym, ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz podziałem Gminy na sołectwa,

31) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób w ramach prac publicznych, interwencyjnych, staży zawodowych oraz prac społecznie użytecznych,

32) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „OK”.

 

§ 30

 

1.     Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw Rady Gminy należy:

1)      obsługa kancelaryjno-techniczna i merytoryczna Rady i jej komisji, w tym organizacyjne przygotowywanie posiedzeń tych organów i opracowywanie materiałów z obrad, projektów uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim stanowiskom pracy i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, zapewnienie właściwego, prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich odpowiednim komisjom,

2)      prowadzenie oddzielnych rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych i przekazywanie ich Wójtowi,

3)      czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,

4)      terminowe przesyłanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

5)      przesyłanie do publikacji aktów prawa miejscowego,

6)      udział w opracowywaniu planów pracy Rady i komisji, a w tym programu działania Rady na okres kadencji, informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,

7)      opracowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji oraz zapewnienie pomocy komisjom oraz radnym w realizacji inicjatywy uchwałodawczej,

8)      organizowanie szkoleń radnych, udzielanie pomocy radnym w działaniach związanych z wykonywaniem mandatu,

9)      wykonywanie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej umożliwiającej Przewodniczącemu Rady Gminy wykonywanie zadań należących do jego kompetencji,

10)  opracowywanie projektów sprawozdań, informacji i analiz z zakresu działania Rady i komisji,

11)  umożliwianie interesantom wglądu do uchwał Rady Gminy oraz protokołów z sesji i posiedzeń komisji,

12)  sporządzanie sprawozdań z działalności Wójta oraz informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady,

13)  organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę przeprowadzenia konsultacji społecznej nad projektami rozstrzygnięć poddawanych konsultacji oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości,

14)  prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzenia referendum,

15)  wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, Europalramentu, rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów (ławników do sądów powszechnych),

16)  wykonywanie zadań zgodnie z procedurami administracyjnymi oraz postępowanie z dokumentacją zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych dokumentów w Instrukcji Kancelaryjnej,

17)  przygotowywanie wspólnie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi:

a) projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
    alkoholowych,

b) projektu preliminarza na jego wykonanie,

c) sprawozdania z jego realizacji,

18) ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,

19) bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,

20) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

21) branie udziału w naradach szkoleniowych organizowanych przez pełnomocnika Wojewody,

22) wdrażanie i programowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych,

23) prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Gminy oraz przedkładanie sprawozdań Wójtowi z działalności komisji,

24) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „RG”.

 

 § 31

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw księgowości
    budżetowej – dochody należy:

1)      przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, sporządzanie projektu budżetu Gminy, oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,

2)      przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta,

3)      opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy

       i ich analiz,

4)      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,

5)      terminowe przygotowywanie do wypłaty gotówkowej i przelewem  faktur i rachunków, delegacji służbowych oraz innych dokumentów przez sprawdzenie ich pod względem formalno-rachunkowym oraz stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

6)      prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

7)      prowadzenie ksiąg rachunkowych dla  PSP w Siennica,  oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących tej jednostki,

8)      sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych – dochody oraz w raportach kasowych PSP Siennica są zgodne z dołączonymi dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

9)      realizowanie opłat  w zakresie działalności Urzędu i podległych jednostek

      organizacyjnych gminy,

10)  ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste, czynszu łowieckiego, opłaty

      eksploatacyjnej, 

11)  windykacja należności oraz prowadzenie spraw egzekucji administracyjnej w zakresie zadań wykonywanych przez stanowisko,

12)  realizacja, spłata i ewidencja kredytów i pożyczek,

13)  rozliczane wpływów dotyczących budżetu Państwa,

14)  wykonywanie wszystkich czynności należących do Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności,

15)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.


2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FD”.


§ 32

 

1. Do zakresu działania księgowości budżetowej – wydatki należy:

1)      przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, sporządzanie projektu budżetu Gminy, oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,

2)      przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta,

3)      prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT,

      uzgadnianie podatku naliczonego i należnego VAT, wystawianie faktur VAT

      zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4)      prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetu Gminy,

5)      wstępna kontrola i dekretacja dowodów księgowych, sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych - wydatki są zgodne z dołączonymi dowodami z zachowaniem ciągłości sald,

6)      sporządzanie sprawozdań i ich analiz ,dokonywanie wyceny aktywów i pasywów

      i ustalanie wyniku finansowego, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu, bilans,

7)      prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami , z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,

8)      prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych,

9)      prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,

10)  prowadzenie ewidencji  środków trwałych, wartości niematerialno-prawnych,

     amortyzacji, uzgadnianie z księgowością syntetyczną, sporządzanie sprawozdań
w tym zakresie,

11)  wystawianie dowodów księgowych  wewnętrznych i zewnętrznych,   

12)  współpraca ze stanowiskiem pracy d/s płac w zakresie spraw związanych  z wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy,

13)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FW”.

 

§ 33

 

1. Do zakresu działania samodzielnych stanowisk pracy do spraw księgowości
    budżetowej – obsługa jednostek organizacyjnych należy:

1)      przygotowywanie dokumentów księgowych własnych i jednostek organizacyjnych (rachunków, czeków, not księgowych) do realizacji,

2)      prowadzenie ksiąg rachunkowych , wstępna kontrola oraz dekretacja dowodów

      księgowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, zgodnie z ustawą o

      rachunkowości, sporządzanie  planów finansowych,

3)      prowadzenie księgowości w zakresie wyżywienia na stołówkach szkolnych w ZS

      w Żakowie i w PSP  Siennicy oraz w  Gminnym Przedszkolu,

4)      prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami , z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,

5)      prowadzenie  księgowości z zakresu wydatków strukturalnych, sporządzanie

      sprawozdań w tym zakresie,

6)      prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie  sum depozytowych,

7)      prowadzenie ewidencji i rozliczanie funduszu sołeckiego,

8)      prowadzenie ewidencji i rozliczanie programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

9)      prowadzenie ewidencji i rozliczanie programów z otrzymanych dotacji ( uczeń na wsi,

      dofinansowanie pracodawcom , i inne),sporządzanie sprawozdań w tym

      zakresie,    

10)  prowadzenie ewidencji i rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania umów,

11)  prowadzenie ewidencji ubezpieczenia mienia Gminy Siennica,

12)   sporządzanie sprawozdań z udzielonych dotacji z Budżetu Gminy,

13)  prowadzenie ksiąg rachunkowych, wstępna kontrola oraz dekretacja dowodów księgowych, sporządzanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych :

      Publicznej Szkoły Podstawowej w Grzebowilku, w Starogrodzie, ZS w Żakowie,

      Gminnego Przedszkola, zgodnie z ustawą o rachunkowości,  

14)  sprawdzanie czy wszystkie zapisy w raportach kasowych  są zgodne z dołączonymi

      dowodami przychodowymi i rozchodowymi, a raporty kasowe prawidłowo
      podsumowane z zachowaniem ciągłości sald,

15)  sporządzanie sprawozdań i ich analiz, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów

      i ustalanie wyniku finansowego, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu, bilans,

16)  prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami , z Urzędem Skarbowym, z

      ZUS-em, z pracownikami, 

17)  prowadzenie ewidencji i rozliczanie  PFRON ,

18)  prowadzenie ewidencji dochodów gminy w zakresie centralnego ogrzewania i czynszów mieszkaniowych, ewidencja wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i innych dochodów bieżących,

19)  windykacja należności oraz prowadzenie spraw egzekucji administracyjnej w zakresie zadań wykonywanych przez stanowisko,

20)  wystawianie dowodów księgowych  wewnętrznych i zewnętrznych,   

21)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu  

      właściwości stanowiska.

 

2. Stanowiska przy znakowaniu spraw używają symbolu „FO”.

 

§ 34

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw płac należy:

1)         prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych (Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, Zespołu Szkół w Żakowie, Szkół Podstawowych, Przedszkola):

a)      sporządzanie list płac pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych, diet dla radnych, sołtysów, umowy zlecenia, o dzieło,

b)      prowadzenie kart wynagrodzeń,

c)      kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

d)      dokonywanie naliczeń oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

2)         prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie płac, składek na ZUS i Fundusz Pracy,

3)         sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

4)         wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,

5)         wydawanie zaświadczeń Rp-7,

6)         dokonywanie potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych i  prowadzenie  

      rozliczeń z tego tytułu z Urzędem   Skarbowym, sporządzanie PIT –ów,

7)         prowadzenie księgowości  syntetycznej i  analitycznej  ZFŚS Urzędu Gminy

        i jednostek organizacyjnych,

8)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu
       właściwości stanowiska.

 

  Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FPł”.

 

 § 35

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw wymiaru podatków i opłat należy:

1) prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-wymiarowej podatków przy użyciu komputera:

a) karta gospodarstwa oraz załączniki,

b) karta nieruchomości,

2) dokonywanie wymiaru podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości), zakładanie rejestrów wymiarowych, sporządzanie decyzji wymiarowych uzupełniających,

  3) ustalanie w nakazie płatniczym zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych nie posiadających osobowości prawnej,

4) zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

5) prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiącej podstawę do ustalenia wymiaru zobowiązania pieniężnego podatnika oraz innych podatków,

6) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów) w granicach ustalonych odpowiednimi ustawami,

7) przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości złożonej deklaracji przez podatnika polegających na:

  a) przeprowadzaniu oględzin gruntów, budynków, lokali i innych pomieszczeń związanych z wykonywaną działalnością zarobkową,

b) wglądzie do wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących tej działalności,

c) sporządzanie z nich notatek, odpisów lub wyciągów,

8) przygotowywanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na   podstawie protokołu kontroli dokonywanej u podatnika,

9) współudział w przeprowadzaniu kontroli przez organy gminy w zakresie wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

10) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

11) współpraca z KRUS w zakresie uzgadniania powierzchni gospodarstwa rolnego oraz  płaconych składek ubezpieczeniowych do końca 1988 r.,

12) ustalanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

13) prowadzenie dokumentacji związanej ze stosowaniem ulg podatkowych w ramach    pomocy publicznej,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FP”.

§ 36

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw księgowości podatkowej należy:

1) zakładanie i prowadzenie urządzeń księgowo ewidencyjnych służących do ewidencji podatków przy użyciu komputera, do których między innymi należą:

    a) kontokwitariusze zobowiązana pieniężnego,

    b) konta podatkowe dla innych podatków i opłat przypisanych,

     c) dziennik obrotów zobowiązania pieniężnego i innych podatków

2) prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych i   
 przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie tego podatku,

3) kontrola terminowej spłaty należności od podatników,

4) prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych:

    podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od posiadania psów, od środków transportowych,

5) prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zarachowania wpłat, przerachowania lub zwrotu nadpłaty,

6) przyjmowanie i ewidencjonowanie podań i odwołań w sprawach podatków objętych nakazami płatniczymi oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowych sprawach (umorzenia ),

7) bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów na podstawie prawidłowych dokumentów księgowych,

8) organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych podatników,

9) przeprowadzanie kontroli rachunkowej inkasentów (sołtysów),

10) ustalanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

11) prowadzenie rejestrów podań o udzielenie odroczeń terminu płatności lub rozłożenia na  raty zobowiązań pieniężnych, podatku od środków transportowych, oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,

12) wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,

13) obliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,

14) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

15) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

16) prowadzenie spraw podatników będących przedsiębiorcami w zakresie rozłożenia na  
   raty i umarzania należnego podatku wraz z obowiązującą sprawozdawczością,

17) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu   

      właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FE”.

 

§ 37

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi kasy Urzędu należy:

  1) prowadzenie kasy Urzędu:

a) dokonywanie operacji kasowych wyłącznie na podstawie dowodów przychodowych i
     rozchodowych rejestrowanych w prowadzonym przez kasjera raporcie kasowym,

b) dokonywanie wypłat wyłącznie na podstawie odpowiednich dowodów, na których
        jest widoczne i czytelne zatwierdzenie do wypłaty podpisane przez Wójta Gminy
        lub Skarbnika Gminy, lub osoby przez niego upoważnione,

2) zapewnienie odpowiedniej gospodarki kasowej polegającej w szczególności na:

 a) zapewnieniu niezbędnego zasobu gotówki w kasie na bieżące wydatki,
  w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy,

    b) przeznaczaniu na pokrycie określonych rodzajów wydatków gotówki podjętej z
     rachunku bankowego,
 c) przechowywaniu w kasie gotówki pochodzącej z bieżących wpływów gminy,

d) odprowadzaniu wpływów własnych na właściwe rachunki bankowe,

3) dokonywanie obrotów gotówkowych za pomocą udokumentowanych dowodów
   kasowych:

a) wpłaty gotówkowe własnymi przychodami kasowymi,
    b) wpłaty gotówkowe - rozchodowymi dowodami kasowymi, którymi są źródłowe  
        dowody kasowe lub zastępcze własne dowody wpłat gotówki,

4) sporządzanie raportów kasowych polegających na ujmowaniu w nich dowodów
   kasowych wpłat i wypłat,

5) wystawianie czeków gotówkowych i rozrachunkowych,

6) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w specjalnie do tego celu
    założonej  księdze,      

7) rozliczanie inwentaryzacji i porównywanie wyników spisu z natury z zapisami w    
    księgach rachunkowych majątku Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych
    Gminy,

8) dokonywanie rozliczeń materiałów (paliwo, węgiel, materiały budowlane),

9) przyjmowanie wpłat opłaty skarbowej,

10) wydawanie bloczków opłaty targowej, kwitariusza przychodowego K-103,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu 
     zajmowanego stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „FK”.

 

§ 38

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw inwestycji i gospodarki gruntami należy:

1)      wykonywanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji i remontów, a w szczególności:

a) wybór oferenta (wg obowiązujących przepisów),

b) współpraca w zakresie opracowywania projektu technicznego,

c) dokonywanie uzgodnień,

d) uzyskiwanie pozwolenia na budowę,

2)      przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjno-remiontowych,

3)      przygotowywanie dokumentacji przetargowej na prowadzone inwestycje,

4)      rozliczanie robót,

5)      prowadzenie spraw w zakresie:

            a) budowy, modernizacji dróg gminnych i chodników,

      b) budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, stacji

          uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

      c) remontu obiektów użyteczności publicznej,

6)      przygotowanie obiektów do odbioru końcowego w zakresie dokumentacji formalno-prawnej,

7)      prowadzenie ewidencji wszystkich inwestycji realizowanych w Gminie,

8)      sporządzanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji i remontów,

9)      udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym,

10)  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy:

a) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie obrotu

    nieruchomościami,

c) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości

    przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,

    zarząd, dzierżawę lub najem,

d) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie
    przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,

e) prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w
    przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

11)  wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

12)  podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i innych praw rzeczowych Gminy w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów,

13)   prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości:

a) ustalanie i aktualizacja opłat,

b) rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego,

14)   ustalanie wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

15)  dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminą oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi,

16) przejmowanie na własność Gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości,

17) prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne:
a) opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia,

      b) opracowywanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału,

18) prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,

19) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

20) prowadzenie spraw pierwokupu nieruchomości,

21) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Gminy,

22) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,

23) ustalanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

24) ustalanie opłat adiacenckich,

25) składanie Ministrowi Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń, prywatyzacji mienia komunalnego,

26)  sporządzanie wniosków oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z wydawaniem przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnej (nabycie przez Gminę na mocy prawa nieodpłatnie, na własność, nieruchomości Skarbu Państwa),

27)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „IG”.

 

§ 39

 

1.      Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw ochrony środowiska, planowania przestrzennego i drogownictwa należy:

1)      prowadzenie analizy wniosków w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2)      bieżąca analiza ustaleń i wniosków wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w procesach przygotowania opracowań planistycznych,

3)      prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz bieżąca ich analiza,

4)      prowadzenie postępowania w procesie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego,

5)      wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

6)      prowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w celu oceny aktualności studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

7)      udostępnianie do wglądu studium i planu miejscowego oraz wydawanie z nich wypisów i wyrysów,

8)      prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,

9)      ustalanie opłat i odszkodowań związanych ze zmianą wartości nieruchomości w związku z uchyleniem lub zmianą planu miejscowego,

10)   opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i sąsiednich gmin,

11)  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

12)  wydawanie zaświadczeń, w przypadkach przewidzianych w ustawie – Prawo budowlane:

a) o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   
 budowy obiektu będącego w budowie (lub wybudowanego bez wymaganego  

    zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ),

b) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z

    ustaleniami planu miejscowego,

13)    prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania gminnego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportów z wykonania tego programu,

14)  prowadzenie publicznego, dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

15)  prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

16)  prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczeń w zakresie korzystania ze środowiska oraz całokształt spraw związanych z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska,

17)  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska obejmującej prawo wstępu na teren nieruchomości, żądania informacji i dokumentów,

18)  przygotowywanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz realizacja programu usuwania azbestu,

19)  współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku, 

20)   prowadzenie spraw w procesie sporządzania planu gospodarki odpadami oraz sporządzanie sprawozdań z tego planu,

21)  organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów,

22)  prowadzenie spraw związanych z odpadami niebezpiecznymi,

23)  prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem i eksploatacją gminnego składowiska odpadów komunalnych oraz prowadzenie ewidencji odpadów,

24)  gromadzenie i przechowywanie informacji i kopii decyzji wydanych przez inne organy z zakresu ustawy o odpadach,

25)  wydawanie opinii z zakresu gospodarki odpadami w ramach kompetencji ustalonych dla samorządu gminnego na wniosek innego organu,

26)   przygotowywanie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,

27)  nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku – wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku,

28)  prowadzenie ewidencji:

a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniana oraz w  
 celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu  

    pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,

      29) przygotowywanie propozycji wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie (wspólnie ze stanowiskiem pracy ds. rolnictwa):

            a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni  zwłok zwierzęcych i ich części,              

30)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

31)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury w Gminie i w tym zakresie współdziałanie z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego,

32)  planowanie i prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych,

33)  zaliczanie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu, utrzymanie aktualnych i w należytym stanie oznakowań dróg gminnych i przejazdów kolejowych oraz koordynacja robót w pasie drogowym,

34)  wykonywanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym prowadzenie nadzoru w zakresie bieżącego równania dróg,

35)  przygotowywanie planów dotyczących oświetlenia dróg gminnych,

36)  współdziałanie z organami policji i innymi instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,

37)  wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

38)  opracowywanie decyzji – zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz na zjazd z nieruchomości na drogę gminną,

39)  prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

40)  prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz nadzór nad utrzymaniem nawierzchni chodników i dróg gminnych,

41)  koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz sprawowanie nadzoru nad ich należytym wykonaniem,

42)  nadzór nad pracami osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w zakresie prac drogowych i inwestycyjnych,

43)   wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „PDŚ”.  

 

 § 40

 

1.      Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej należy:

1)      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2)      wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3)      wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o zmianach,

4)      wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

5)      wydawanie zaświadczeń o w sprawach działalności gospodarczej,

6)      wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:
a)  wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

b) dostępu do urzędowych formularzy wniosków,      

7)      przesyłanie wniosków przedsiębiorców o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS,

8)      przygotowywanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

9)      przygotowywanie decyzji odmawiających wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

10)  wyliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

11)  kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej z warunkami zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

12)  przygotowywanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz realizacja przyjętych uchwał,

13)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,     

14)  udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub na obszarze Gminy,

15)  współpraca z przewoźnikami odnośnie koordynacji kursów oraz utrzymania przystanków na terenie Gminy,

16)  koordynacja spraw związanych z oświetleniem ulic i placów,

17)  przygotowywanie umów na dostawę energii elektrycznej dla obiektów gminnych,

18)  gromadzenie informacji oraz dokonywanie analiz i oceny stanu oraz warunków zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, cieplną i gazową,

19)  załatwianie spraw związanych z działalnością handlową na targowisku, w tym między innymi opracowywanie projektu regulaminu targowiska, ustalanie odpłatności za korzystanie z targowiska i wysokość inkasa,

20)  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym – budynkami i lokalami mieszkalnymi, w tym:

a)  prowadzenie ewidencji nieruchomości (budynków i lokali),

b) przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz 
    wypowiadanie tych umów,

c)  ustalanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz za najem   mieszkalnych lokali socjalnych,

d) prowadzenie egzekucji należności Gminy w sprawach lokalowych,

e) naliczanie opłat za energię cieplną, ciepłą wodę, odbiór nieczystości płynnych najemcom lokali mieszkalnych,

f) nadzorowanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem budynków i lokali gminnych,

g) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,    

21)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,

22)  przyznawanie, obliczanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

23)  prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów:

a) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie nadania nazw ulicom,

b) przygotowywanie i wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego 
    oraz prowadzenie mapy poglądowej w tym zakresie(oznaczenie nieruchomości  
    numerami porządkowymi),

c) umieszczanie tablic z nazwami ulic i placów, ich aktualizacja i nadzór nad ich

    utrzymaniem w należytym stanie,            

d) prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności ewidencji ulic i placów (spis 

    alfabetyczny) oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

24)  nadzór nad utrzymaniem i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

25)  organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami i cmentarzami wojennymi,

26)  prowadzenie spraw zakresu ochrony przyrody, a w szczególności:

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie opłat za ich
    usunięcie,              

b) nakładanie kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego
    pozwolenia,

c) przekazywanie Wojewodzie zawiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin
    lub zwierząt,

d) zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,

e) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących ochrony przyrody i
    krajobrazu,

27) prowadzenie ewidencji analitycznej opłaty melioracyjnej,

28) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „DGK”.

                                                § 41

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw oświaty, kultury  i zdrowia należy:

1)      wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez władze Gminy funkcji organu prowadzącego gminne jednostki oświatowe: szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół Szkół,

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad gminnymi jednostkami oświatowymi w zakresie kompetencji organu prowadzącego, a w szczególności:

a) prawidłowego funkcjonowania oraz prowadzenia spraw administracyjnych i
    kadrowych,

b) właściwej eksploatacji obiektów, warunków bezpieczeństwa pracy i nauki,

c) analizy i oceny  projektowanej organizacji pracy – arkusze organizacyjne szkół 
    podstawowych, Zespołu Szkół i przedszkola,

d) propozycja oceny pracy dyrektorów,

3) przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem, łączeniem, likwidacją i przekształcaniem gminnych placówek o światowych,

4) przejmowanie dokumentacji likwidowanej placówki oświatowej,

5) projektowanie i analiza planu sieci gminnych jednostek oświatowych i granic ich obwodów, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, uwarunkowań społecznych oraz ekonomicznych,

6) prowadzenie obsługi organizacyjnej i administracyjnej komisji egzaminacyjnej powołanej przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,

7) przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

8) prowadzenie rejestru zaświadczeń wydawanych prze Komisję Egzaminacyjną,

9) prowadzenie bieżącej, merytorycznej współpracy z gminnymi jednostkami oświatowymi,

10)  prowadzenie spraw związanych z powierzeniem funkcji dyrektora, odwołaniem z tej funkcji,

11)  przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

12)  prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zakresie kompetencji organu prowadzącego,

13)  prowadzenie spraw związanych z wpisywaniem do ewidencji niepublicznych szkół i placówek światowych oraz wydawanie zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych,

14)  przygotowywanie decyzji o odmowie wpisania szkoły lub przedszkola do ewidencji placówek niepublicznych lub o skreśleniu z tej ewidencji,

15)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad wynagradzania nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

16)  opracowywanie wspólnie ze Skarbnikiem Gminy szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i przedszkoli,

17)  prowadzenie spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym,

18)  organizowanie dowozu dzieci do i z placówek oświatowych,

19)  nadzorowanie obsługi i konserwacji autobusu szkolnego i busa oraz rozliczanie w okresach miesięcznych kierowców  tych pojazdów z paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych,

20)  opracowywanie okresowych prognoz, analiz i sprawozdań dotyczących funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych,

21)  wykonywanie zadań przypisanych do właściwości organu prowadzącego w zakresie prowadzenia systemu informacji oświatowej,

22)  ustalanie uprawnień w zakresie dofinansowania przyznawanego pracodawcom, którzy w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zawarli z nimi umowy o pracę,

23)  prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

24)  wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad realizacją zadań statutowych gminnych instytucji kultury oraz bieżąca współpraca merytoryczna,

25)  koordynacja prac związanych z organizacją festynów gminnych, obchodów rocznic świąt państwowych lub innych obchodów rocznicowych,

26)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych i wydawaniem stosownych zezwoleń,

27)  prowadzenie całokształtu spraw z zakresu sportu i rekreacji, a w szczególności:

a) inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej,

b) koordynowanie prac związanych z organizowaniem gminnych imprez sportowych,

c) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności sportu szkolnego i
    pozaszkolnego,

d) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych
    zarejestrowanych klubów sportowych,

28)  opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

29)  opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej,

30)  opracowywanie aktów prawnych dotyczących powoływania i odwoływania oraz funkcjonowania rady społecznej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej,

31)  współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej w sprawie monitorowania stanu zdrowia mieszkańców Gminy oraz potrzeb w zakresie organizacji opieki lekarskiej oraz opracowywania programów profilaktyki i promocji zdrowia,

32)  wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z zadań Gminy na rzecz zwalczania gruźlicy i chorób zakaźnych oraz współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia i właściwym Inspektorem sanitarnym,

33)  realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

34)  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym osób niubezpieczonych,

35)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „OśK”.       

 

§ 42

 

1.  Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw rolnictwa należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą wody z wodociągów gminnych dla odbiorców oraz odprowadzaniem ścieków:

a) prowadzenie rejestru zawartych umów na pobór wody i odprowadzanie ścieków
    oraz bieżąca aktualizacja,

b) dokonywanie analizy zużycia wody i odprowadzania ścieków przez
     poszczególnych odbiorców oraz ponoszonych przez Gminę kosztów w tym
     zakresie,

c) wydawanie warunków podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i
    kanalizacyjnej oraz kontrola ich realizacji,

d) prowadzenie ewidencji dochodów Gminy w zakresie opłat za pobór wody i
    odprowadzanie ścieków,

e) rozliczanie i egzekwowania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

2)  analizowanie i opiniowanie obciążeń Gminy za wodę na cele pożarowe lub inne cele doraźne,

3) pracowywanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

4) prowadzenie spraw  z zakresu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

5) opracowywanie okresowych analiz, prognoz i sprawozdań dotyczących funkcjonowania stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

6) prowadzenie rejestru zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustaw,

7) prowadzenie aktualizacji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych,

8) prowadzenie ewidencji dochodów Gminy w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych, naliczanie ich i egzekwowanie,

9) przygotowywanie propozycji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

10)  organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,

11)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
    zwłok zwierzęcych i ich części,

12)  przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

13)  przygotowywanie decyzji o odebraniu zwierząt domowych rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych,

14)  prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem biegłych do wyceny zwierząt ubijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej,

15)  prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych chorób zaraźliwych u zwierząt,

16)  współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,

17)  realizacja zadań związanych z ochroną roślin, ochroną i rekultywacją gruntów rolnych i leśnych,

18)  opiniowanie decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

19)  prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów, łowieckich położonych na terenie Gminy, prowadzenie ewidencji strażników łowieckich,

20)  opiniowanie rocznych planów łowieckich,

21)    współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zniszczenia upraw i plonów rolnych przez zwierzynę łowną,

22)  realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie uprawy maku i konopi, a w szczególności:

a) prowadzenie kontroli upraw rolnych celem wyeliminowania upraw maku i konopii,
    a w razie stwierdzenie ich wystąpienia wydawanie nakazów zniszczenia ,

b) rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w
    celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii,

23)  wydawanie opinii na potrzeby organu koncesyjnego w sprawie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin,

24)  wydawanie opinii przed zatwierdzeniem prac geologicznych,

25)  zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stanu wody na gruntach,

26)  rozstrzyganie sporów o przywrócenie stanu wody na gruntach do stanu poprzedniego lub w razie konieczności nakazanie właścicielowi gruntu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,

27)  rozstrzyganie sporów o przynależność do spółki wodnej oraz wysokość składek i innych świadczeń członków spółki,

28)  udział w okresowych przeglądach stanu technicznego urządzeń melioracyjnych,

29)  prowadzenie i załatwianie spraw związanych z gospodarką leśną nie stanowiącą własności Państwa,

30)  współpraca ze służbami doradztwa rolniczego działającymi na terenie Gminy,

31)  koordynacja spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej oraz spisem rolnym,

32)  wykonywanie zadań z zakresu komisji gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych oraz współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi służbami,  

33)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „R”.

 

§ 43

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw informatyzacji urzędu  oraz spraw obronnych należy:    

  1. W zakresie informatyzacji Urzędu:

1) wybór sprzętu i programów odpowiednio do zadań wykonywanych w Urzędzie – nadzór nad eksploatacją sieci komputerowej i bieżąca obsługa sprzętu komputerowego w Urzędzie,

2) pomoc i instruktaż dla pracowników Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sieci komputerowej,

3) współpraca przy prowadzeniu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej,

4) prowadzenie strony internetowej Urzędu i bieżąca jej aktualizacja,

5) wykonywanie prac związanych z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów informatycznych, tworzenie kopii zapasowych baz danych, profilaktyka antywirusowa,

6) prowadzenie rejestru używanych w Urzędzie programów komputerowych i ważności licencji,

7) współdziałanie z innymi podmiotami, w celu zapewnienia zgodności rozwiązań z innymi systemami użytkowanymi w Urzędzie,

8) realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy oraz w Polityce Bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy,

9) prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,

10) weryfikowanie zbiorów danych osobowych w Urzędzie pod kątem dopuszczalności ich przetwarzania oraz obowiązku rejestracji w rejestrze prowadzonym przez GIODO,

11) zgłaszanie do rejestru prowadzonego przez GIODO zbiorów danych osobowych odpowiadających kryteriom zawartym w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

2. W zakresie spraw wojskowych:

1) prowadzenie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,

2) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

3) wykonywanie czynności mających na celu doprowadzenie osób, które nie zgłosiły się  w ustalonym terminie, do rejestracji lub kwalifikacji wojskowej,

4) współpraca z organami administracji wojskowej,

5) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej nad członkiem rodziny.

 

3. W zakresie spraw obrony cywilnej:

1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Gminy,

2) tworzenie formacji obrony cywilnej,

3) wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,

4) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Gminy oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie,

5) opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy,

6) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń formacji obrony cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

7) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

8) przygotowanie dokumentacji i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze Gminy,

9) planowanie i zapewnienie środków transportowych warunków bytowych oraz pomocy społecznej dla ewakuowanej ludności,

10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich, budynków gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

11) opracowanie i bieżąca aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków oraz zapewnienie ochrony i ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

12) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności oraz dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

13) realizacja zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

14) realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

15) organizowanie prac w zakresie adaptacji oraz funkcjonowania i utrzymania w stanie gotowości technicznej budowli ochronnych na terenie Gminy,

16) określenie sposobów i kolejności zaopatrzenia ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

17) przygotowanie planów zaciemniania i wygaszania oświetlenia w miejscowościach, zakładach pracy oraz środkach transportowych,

18) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych,

19) opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC oraz prowadzenie magazynu obrony cywilnej

 

4. W zakresie spraw obronnych:

1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,

3) opracowywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy po wprowadzeniu wyższych stanów obronności państwa,

4) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne,

5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

6) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego wymieniony regulamin w życie,

7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

8) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji „Stałego Dyżuru Wójta”,

9) planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,

10) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń  na rzecz obrony,  a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń obronnych,

11) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych,

12) opracowywanie planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz planu świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych i doraźnych potrzeb przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

13) sporządzanie zestawień świadczeń osobistych i zbiorowych zestawień świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy,

14) przygotowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,

15) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

 

5. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych, prognozowanie rozwoju sytuacji,

2) opracowywanie i aktualizowanie gminnych planów zarządzania kryzysowego,

3) organizacja i koordynacja działań ratowniczych w czasie stanu klęski żywiołowej,

4) prowadzenie dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego.

 

6. W zakresie informacji niejawnych:

1) ewidencjonowanie dokumentów zawierających tajemnicę służbową oraz ich przechowywanie i udostępnianie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,

2) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.

 

7. Stanowisko pracy przy znakowaniu spraw używa symbolu „INF”.

 

§ 44

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw kancelaryjno-technicznych należy:

1)  prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu polegającej w szczególności na:

      a) przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji i przesyłek,

      b) prowadzeniu wpływów specjalnych i wartościowych,

      c) przyjmowaniu i nadawaniu telegramów, faksów,

      d) prowadzeniu ewidencji korespondencji,

      e) rozdzielaniu korespondencji na poszczególne stanowiska pracy i na zewnątrz Urzędu,

2)  prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników urzędowych i czasopism oraz zakupem książek i wydawnictw,

3)  prowadzenie we własnym zakresie biblioteki urzędowej,

4)  pełnienie obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych,

5) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

6) obsługa urządzeń służących do powielania materiałów służbowych,

7) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, w tym dokonywanie zakupu inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,

8) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

9) czuwanie nad prawidłowym i aktualnym stanem tablic informacyjnych w budynku Urzędu i na zewnątrz,

10)  nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń biurowych,

11)  przestrzeganie zasad używania symboli państwowych (godło, flaga), a w szczególności:

a) używanie godła i flag zgodnie z wzorami określonymi w ustawie,

b) właściwe umieszczanie godła i flag,

c) okresowe sprawdzanie i stanu,

d) wymiana symboli zużytych,

e) terminowe wywieszanie flag,

f) zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia,

12)  udzielanie pomocy techniczno-biurowej mieszkańcom Gminy w wypełnianiu wniosków kierowanych do organów emerytalno-rentowych w sprawach świadczeń przewidzianych w stosownych ustawach,

13)  prowadzenie spraw socjalnych pracowników (przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży  i obuwia roboczego),

14)  w ramach działalności socjalnej pracowników – organizacja okolicznościowych spotkań,

15)  dokonywanie zakupu środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy oraz uzupełnianie ich w dozownikach zamkniętych,

16)  dokonywanie zakupu mebli i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy,

17)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „KT”.

 

§ 45

 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi
    administracyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:

1) wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie nieruchomości podłączonych do
    sieci wodociągowej w wyznaczonych wsiach dotyczących:

a) dokonywania odczytów wodomierzy zainstalowanych na sieci wodociągowej,

b) naliczanie i inkasowanie należności z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków
    oraz za odbiór odpadów komunalnych,

c) inkasowania należności na kwitariusz K-103, który po wykorzystaniu niezwłocznie
     należy przekazać do działu księgowości,

d) rozliczania się z zainkasowanej gotówki przynajmniej raz w tygodniu

e) wystawianie faktur VAT w zakresie wymienionym w pkt 1 lit. b,

f) dokonywanie analizy ilości zużytej wody przez poszczególnych odbiorców,

g) kontrola podłączenia sieci wodociągowej z instalacją odbiorcy,

 2) prowadzenie rejestru podatku VAT od naliczonych należności za odbiór odpadów

      komunalnych od osób i podmiotów gospodarczych z terenu całej gminy,

  4) prowadzenie rejestru podatku VAT od naliczonych należności za pobór wody i

      odprowadzanie ścieków z nieruchomości wymienionych w pkt 1,

  5)   inkasowanie opłaty targowej,

  6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu  

      właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „SWK”.

 

§ 46

 

Do zakresu działania radcy prawnego należy:

 

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady oraz projektów zarządzeń Wójta,

2) udzielanie pracownikom Urzędu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

3) informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących zakresu działania organów Gminy,

4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów,

5) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach dotyczących Gminy i Urzędu w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także innymi organami orzekającymi,

6) wydawanie opinii pisemnych w sprawach skomplikowanych.

 

§ 47

 

1. Do zakresu działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) wykonywanie obowiązków należących w świetle  ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do kierownika USC, a w szczególności:

a) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

b) sporządzanie aktów urodzenia,

c) sporządzanie aktów małżeństwa,

d) sporządzanie aktów zgonu,

e) prostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

f) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,

g) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich  
 braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

h) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

2) wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

3) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,

4) prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w 
 szczególności:

a) przyjmowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku

    przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,

b) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 

c) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

5) udzielanie ślubów,

6) przesyłanie wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz

 organizowanie uroczystości wręczania medalu,

7) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach

 osobistych, a w szczególności:

 a) prowadzenie ewidencji ludności,

 b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą

  lub utratą,

 c) współpraca z urzędami stanu cywilnego i stanowiskami d/s ewidencji ludności

  w zakresie ustalania danych osobowych,

 d) prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja,

 e) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

 f) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, wymeldowania i

 prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

g) aktualizacja danych osobowych  w systemie „PESEL”,

h)występowanie z wnioskami o ukaranie w trybie administracyjnym osób 

   niedopełniających obowiązku meldunkowego,

i) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,

j) sporządzanie wydruków mieszkańców gminy dla potrzeb klasyfikacji wojskowej,

    rejestru przedpoborowych oraz dla potrzeb szkolnych,

k) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach

   zameldowania i wymeldowania,

8) prowadzenie rejestru: stałych mieszkańców, na pobyt czasowy oraz cudzoziemców,

9) prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizacja,

10) udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na terenie Gminy,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji

      organów Gminy,

13) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań należących do

      obowiązków Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, zawartych w § 49

      niniejszego Regulaminu,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu

      właściwości stanowiska.

 

2. Stanowisko przy znakowaniu spraw wymienionych w pkt 1-6 używa symbolu „USC”,

a w pozostałych sprawach symbolu „EWL”.

 

3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością 

zastępcy kierownika USC.

 

§ 48

 

1. Do zakresu działania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z przygotowywaniem, sporządzaniem i zmianami aktów stanu cywilnego:

a) przyjmowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,

b) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa konkordatowego  ze skutkami w prawie polskim,

c) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństwa i zgonu) oraz wydawanie
    odpisów zupełnych i skróconych,

3) udzielanie ślubów.

 

 2. Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu „USC””.

 

§ 49

 

Do zakresu działania Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym poświadczanie bezpieczeństwa
urzędników,

2) ochrona systemów teleinformatycznych,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych
informacji,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,

8) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,

9) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w Urzędzie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,

10)  okresowe przeglądy materiałów niejawnych, wnioskowanie o zniesienie lub zmianę klauzuli tajności oraz przedłużenie  okresu ochrony.

Rozdział VII

ZASADY  OPRACOWYWANIA   AKTÓW  PRAWNYCH

§ 50

1. Normatywnymi aktami prawnymi są:

1) uchwały Rady Gminy zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie Gminy oraz przepisy porządkowe,

2) inne uchwały Rady Gminy podejmowane w zakresie własnych kompetencji określonych

    przepisami lub Statutem Gminy,

3) przepisy porządkowe, wydawane przez Wójta Gminy w przypadkach niecierpiących
        zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

4) zarządzenia i decyzje Wójta.

 

2. Na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązującego na terenie Gminy.

 

3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych przepisach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących przepisy porządkowe może wydawać:

1) Rada Gminy, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla 
 zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

2) Wójt Gminy w trybie art. 41 ust. 2 ustawy samorządowej. Przepisy porządkowe Wójta  
  wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy.

 

4. W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum lokalnego. Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej sprawie dla gminy.

     Tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.

 

5. Rada Gminy wydaje akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące, w tym również   
  przepisy porządkowe w formie uchwał.

 

6. Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie decyzji i zarządzenia.

 

7. Projekty uchwał, zarządzeń i decyzji opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo właściwe samodzielne stanowiska pracy, kierując się zasadami techniki legislacyjnej.

 

8. Przed przedłożeniem projektu aktu prawnego organom gminy do podpisu właściwe komórki organizacyjne uzgadniają go:

1) ze Skarbnikiem Gminy – Głównym księgowym budżetu, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy budżetu lub ma spowodować skutki finansowe,

2) z samodzielnymi stanowiskami pracy, których zadań dotyczy treść danego aktu prawnego.

9. Projekty aktów prawnych mogą być konsultowane z organizacjami społecznymi i radami  
 sołeckimi, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.

 

10. Projekty aktów prawnych należy przekazać do zaopiniowania przez właściwe jednostki organizacyjne, zgodnie z przepisami prawa i statutem Gminy.

 

11. Opracowany projekt aktu prawnego po dokonaniu wymaganych uzgodnień (ust. 8-10) należy złożyć Sekretarzowi Gminy celem przedłożenia do zaopiniowania przez radcę prawnego.

 

12. Po uzyskaniu  opinii radcy prawnego projekty kierowane są do Wójta, a następnie pod obrady komisji Rady Gminy.

 

13. Kontrolę merytoryczną przedkładanego projektu uchwały, zarządzenia wykonuje Wójt, a następnie przed włączeniem uchwały do porządku obrad – Przewodniczący Rady. 

14. Zarówno na posiedzeniu komisji jak i na sesji Rady, referent obowiązany jest tak przygotować sprawę, aby mające nastąpić rozstrzygnięcie było jasne.

     W tym celu referuje on sprawę przytaczając kolejne dokumenty (załączniki projektu) oraz przepisy prawne, które winien zacytować w każdej chwili na żądanie lub z własnej inicjatywy.

 

15. Uchwały Rady Gminy po ich podjęciu ewidencjonuje, przechowuje i przekazuje
      zainteresowanym stanowisko pracy d/s Rady Gminy.

 

16. Akty prawne wewnętrznego urzędowania ewidencjonuje, przechowuje i przekazuje zainteresowanym stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych.

 

17. Jeżeli z treści uchwały wynika, że ma być złożone sprawozdanie, pracownik przedkłada je Sekretarzowi Gminy.

 

18. Przepisy aktów prawa miejscowego stanowionego przez Gminę ogłasza się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn.zm.).

19. Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

 

20. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny dp powszechnego wglądu, znajdujący się w siedzibie Gminy.

 

21. Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące aktów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach publicznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

22. Kontrolę realizacji aktów prawnych, ustanawiających przepisy prawa miejscowego i aktów prawnych wewnętrznego urzędowania, wykonuje Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Zastępca Wójta.

Rozdział VIII

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 51

1. W sprawie prowadzenia dokumentów w Urzędzie stosuje się instrukcję kancelaryjną.

 

2.W korespondencji obowiązują oznaczenia przyjęte do znakowania spraw na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

 

3. Pisma i akty normatywne oznacza się pieczęciami według ustalonych wzorów.

 

4. Korespondencję podpisuje Wójt lub osoba upoważniona.

 

5. Wójt osobiście podpisuje:

1) zarządzenia i decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, do których wydania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

2) dokumenty kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, Marszałka Województwa, Wojewody, posłów, senatorów,

3) pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych,

4) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądem i organami administracji,

5) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, wnioski komisji i wnioski posłów,

6) odpowiedzi na skargi i wnioski,

7) pisma i decyzje zastrzeżone do bezpośredniej kompetencji Wójta,

8) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

9) pisma związane ze współpracą z zagranicą,

10) pisma zawierające oświadczenie woli Urzędu jako pracodawcy,

11) projekty uchwał kierowane do Rady.

 

6. W przypadku nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, dokumenty, o których mowa w ust. 5 podpisuje w zastępstwie Wójta Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

7. Wójt może upoważnić pracowników podległego mu Urzędu do podejmowania i podpisywania decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów dotyczących spraw pozostających w zakresie czynności.

 

8. Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik podpisują pisma i dokumenty nie zastrzeżone do właściwości Wójta, a związane z zakresem wykonywanego przez nich nadzoru, a także w zakresie ich działania oraz udzielonego upoważnienia.

 

9. Osoba upoważniona przez Wójta do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 8 używa pieczątki:

„z upoważnienia Wójta, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe”.

 

10. Rejestr i zbiór upoważnień prowadzony jest przez stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych.

 

11. Wszystkie pisma lub inne dokumenty sporządzane w Urzędzie muszą być oznaczone w lewym dolnym rogu adnotacją zawierającą nazwisko i stanowisko pracownika, który opracował dokument oraz numer telefonu.

 

12. Projekty uchwał, zarządzeń winny być parafowane przez radcę prawnego. 

 

 

Rozdział X

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 52

1. Urząd prowadzi kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.

 

2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:

1) Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy w sprawach funkcjonowania  
 Urzędu.

2) Komisje Rady Gminy, w szczególności Komisja Rewizyjna, we wszystkich sprawach zleconych przez Radę Gminy oraz na podstawie planów pracy.

 

3. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na :

1) ustaleniu stanu faktycznego,

2) badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi,

3) badaniu i ocenie sprawności organizacji pracy i legalność działania,

4) ustalaniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych,

5) wskazaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,

6) wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy.

 

 4. Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:

1) kontroli wstępnej – polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem i ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

2) kontroli bieżącej – polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorami, normami, przepisami, limitami wydatków, wskaźnikami planu itp.

  W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami.

3) kontroli następnej – obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

 

5. Kontrola wewnętrzna może być przeprowadzona w następujący sposób:

1) kontrola formalna, tj. badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencyjnych i sprawozdań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

2) kontrola rachunkowa, tj. badanie prawidłowości działań arytmetycznych zawartych w dokumentach i sprawozdaniach,

3) kontrola merytoryczna, tj. badanie rzetelności, gospodarności oraz zasadności wszelkich operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami

 

6. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogram kontroli bądź  w sposób wyrywkowy z tytułu zajmowanego stanowiska (w określonych granicach) nałożonych na osoby odpowiedzialne za należyte wykonanie obowiązków kontrolnych wynikających z zakresu ich czynności.

 

7. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie i terminie kontroli ustnie lub na piśmie.

 

8. Wójt zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawia żądane dokumenty przedmiotu kontroli, ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników.

 

9. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w Urzędzie.

 

10. Do obowiązków kontrolującego należy:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień, ustalenie ich przyczyn i skutków,

3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzenie uchybienia.

 

11. Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie dowodów, do których zalicza się w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, dane ewidencji i sprawozdawczości, oględziny:

1) przy oględzinach magazynu i kontroli kasy oraz podobnych czynnościach jest niezbędna obecność osoby odpowiedzialnej za dany odcinek pracy, a w razie jej nieobecności – komisji powołanej przez kierownika jednostki kontrolowanej,

2) z przebiegu czynności, o której mowa w pkt 1 sporządza się odrębny protokół, który  
 podpisuje kontrolujący oraz osoby uczestniczące,

3) w razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa kontrolujący w uzgodnieniu z zarządzającym kontrolę niezwłocznie zawiadamia na piśmie organy powołane do ścigania przestępstw.

 

12. Z czynności kontrolnych spisuje się protokoł lub odnotowuje się w prowadzonej książce kontroli spostrzeżenia i uwagi dotyczące kontrolowanego stanowiska w badanym okresie oraz nieprawidłowości i uchybienia lub wskazując prawidłowości.

 

13. Protokoł z kontroli podpisują osoby kontrolujące oraz Skarbnik Gminy, jeżeli kontrola obejmowała sprawy budżetowo-finansowe lub ewidencji księgowej.

 

14. W razie stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.

 

15. Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę wewnętrzną pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielania wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach kontroli.

 

16. Protokoł sporządza się w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi przełożony, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

 

17. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Wójta Gminy pełnomocnictw:

1) Skarbnik Gminy (główny księgowy) w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie wykonania budżetu oraz planu finansowego, a także prowadzenia działalności finansowej,

2) pracownicy Urzędu w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.  

 

 

Rozdział IX

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ SPRAW INDYWIDUALNYCH

§ 53

1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14 00 -18 00 oraz w piątki w godzinach 12 00 -16 00 .

 

2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg i   
 wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

 

3. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w Urzędzie Gminy w wyznaczonym pokoju
 na stanowisku d/s organizacyjno-kadrowych.

4. Stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych prowadzi rejestr skarg i wniosków
    wpływających do Urzędu Gminy.

 

5. Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje Sekretarz Gminy.

 

6. Merytoryczne rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należy do merytorycznego
     pracownika Urzędu właściwego ze względu na przedmiot sprawy lub pracownika
     wskazanego przez Wójta.

 

7. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Wójt, a w razie jego nieobecności  Zastępca
    Wójta.

 

8. Pracownicy, którym przekazano skargę lub wniosek, obowiązani są zawiadomić Sekretarza
    o sposobie załatwienia sprawy, przekazując w sprawach skarg i wniosków – kopię
    odpowiedzi udzielonej zainteresowanemu.

 

§ 54

1. Indywidualne sprawy załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.

 

2. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez interesantów określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczegółowe.

 

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw interesantów ponoszą samodzielne stanowiska pracy zgodnie ustalonymi zakresami obowiązków.

 

4. Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są do:

1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

2) rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości niezwłocznie,

3) informowanie zainteresowanych o stanie zaawansowania ich spraw,

4) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

5) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia wydanych rozstrzygnięć.

 

5. Interesanci mają prawo uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej,  elektronicznej.

 

6. Samodzielne stanowiska pracy przyjmują interesantów w indywidualnych sprawach z zakresu działania Urzędu w ciągu całego tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Rozdział X

ORGANIZACJA I ODBYWANIE NARAD


§ 55

 

1. W Urzędzie organizuje się narady:

1)  z pracownikami,

2)  z kierownikami jednostek organizacyjnych,

3)  z sołtysami.

 

2. Narady zwołuje i prowadzi Wójt Gminy lub inna wyznaczona osoba z kierownictwa Urzędu.

 

3.  Narady winny być organizowane w zależności od faktycznych potrzeb.

 

4. Przedmiotem narady mogą być w szczególności sprawy:  

1)      organizacyjne,

2)      dotyczące bieżących spraw i realizowanych zadań,

3)      dotyczące omówienia wyników kontroli.

 

5. Z narady winien być sporządzony protokół.

 

6. Obsługę techniczno-biurową narad, protokołowanie oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji zapewnia stanowisko pracy do spraw organizacyjno-kadrowych (narady z pracownikami  Urzędu i z sołtysami) oraz stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury i zdrowia (narady z kierownikami jednostek organizacyjnych).

 

 

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56

1. Zakresy działania jednostek organizacyjnych gminy regulują ich statuty (regulaminy organizacyjne) nadane tym jednostkom w obowiązującym trybie.

 

2. Wykaz zadań, czynności, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników 
 Urzędu zawierają zakresy czynności tych pracowników.

 

3. Szczegółowe zakresy czynności pracowników Urzędu zatwierdza Wójt.

4. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu pracy i obowiązków.- Załącznik Nr 1 - Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy


- Zarządzenie Nr OK.120.21.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2011 roku
  w sprawie  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

                                     - załącznik   


 - Zarządzenie Nr OK.120.18.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Siennicy.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 15:47:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 14:43:52
 • Liczba odsłon: 675
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536970]

przewiń do góry