Stanowienie aktów publicznoprawnych

 

1. Uchwały Rady Gminy

Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:

1/ Przewodniczący Rady,

2/ Komisje Rady,

3/ co najmniej 4 radnych,

4/ kluby radnych

5/ Wójt.

Projekt uchwały powinien zawierać:

- tytuł uchwały,

- datę,

- podstawę prawną,

- przedmiot uchwały,

- określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

- określenie terminu wejścia w życie uchwały, ewentualnie czas jej obowiązywania.

Projekty uchwał mogą być konsultowane z organizacjami społecznymi i radami sołeckimi, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.

Po uzyskaniu opinii radcy prawnego projekty uchwał kierowane są do Wójta, a następnie pod obrady Komisji Rady Gminy.

Po zaopiniowaniu projektów uchwał przez właściwe podmioty Przewodniczący Rady wnosi je do porządku obrad sesji. Projekty uchwał mogą być wniesione do porządku obrad bez zasięgnięcia opinii Komisji tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba niezwłocznego podjęcia uchwały przez Radę Gminy i nie było możliwości uzyskania opinii w trybie przewidzianym w Statucie.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

Projekty uchwał opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo właściwe pracownicy zatrudnieni na właściwych stanowiskach pracy kierując się zasadami techniki legislacyjnej.

Uchwały Rady Gminy zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią inaczej. Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady Gminy.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji w Urzędzie Gminy przez pracownika obsługującego Radę Gminy.

Podjęte uchwały przekazuje się   w ciągu 7 dni po ich podjęciu Wojewodzie oraz właściwym merytorycznie pracownikom i jednostkom organizacyjnym. Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta oraz inne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wójt w ciągu 7 dni od ich podjęcia przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 

2. Zarządzenia Wójta

Wójt Gminy wydaje akty prawne powszechnie obowiązujące na terenie gminy w formie zarządzeń, w zakresie spraw należących do jego kompetencji. Wynikają one z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

Projekty zarządzeń opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym rzeczowo pracownicy zatrudnieni na właściwych stanowiskach pracy kierując się zasadami techniki legislacyjnej z własnej inicjatywy lub na polecenie Wójta, Zastępcy Wójta lub Sekretarza. Po uzyskaniu opinii radcy prawnego projekty zarządzeń kierowane są do Wójta.

Zarządzenia podpisywane są przez Wójta oraz ewidencjonowane w rejestrze i przechowywane na stanowisku pracy d/s organizacyjno-kadrowych.  

W przypadku nie cierpiącym zwłoki Wójt w formie zarządzenia wydaje przepisy porządkowe. Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym położona jest gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

 

       

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-11 15:29:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Admnistrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-14 08:37:02
  • Liczba odsłon: 1216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536939]

przewiń do góry