Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

P. Agnieszka Kulma, pokój Nr 1 na piętrze
tel. (25) 757 21 51 wew. 20


W/w stanowisko realizuje zadania Gminy obejmujące:

1)  prowadzenie analizy wniosków w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) bieżące analizowanie ustaleń i wniosków wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w procesach przygotowania opracowań planistycznych,

3) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego oraz bieżąca ich analiza,

4) prowadzenie postępowania w procesie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego, 

5) realizowanie zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

6) prowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w celu oceny aktualności studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

7) udostępnianie do wglądu studium i planu miejscowego oraz wydawanie z nich wypisów i wyrysów,

8) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,

9) ustalanie jednorazowych opłat i odszkodowań związanych ze zmianą wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,

10) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i sąsiednich gmin, 

11) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

12) wydawanie zgód na zmniejszenie linii zabudowy,

13) wydawanie zaświadczeń, w przypadkach przewidzianych w ustawie – Prawo budowlane o zgodności :

a)  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowy obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ,

b) zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego, 

  14) prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach             miejscowych na cele inne niż rolne i leśne,
  15)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury w Gminie i w tym zakresie współdziałanie
   z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego,
  16)  prowadzenie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów, 
   17)  wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości     stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-23 12:01:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 12:15:15
  • Liczba odsłon: 1260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536782]

przewiń do góry