Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

P. Wojciech Majkrzak, pokój Nr 2 (na piętrze) 

tel. (25) 757 21 51 wew.12


Do zakresu działania stanowiska pracy ds. ochrony środowiska należy:  

1) realizacja funduszu sołeckiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

2) opracowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz zjazdu z nieruchomości na drogę gminną,

3) prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym dróg publicznych, obiektów nie związanych z gospodarką  drogową,

4) prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie dróg  wewnętrznych, obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz zjazdów,

5) prowadzenie spraw związanych z zajęciem działek stanowiących drogi wewnętrzne,

6) utrzymywanie aktualnych i w należytym stanie oznakowań dróg gminnych i przejazdów kolejowych oraz koordynacja robót w pasie drogowym,

7) współdziałanie z organami policji, instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8)  wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

9)  zlecanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz nadzór nad utrzymaniem nawierzchni chodników i dróg,

10) prowadzenie i aktualizowanie gminnej ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych,

11) współdziałanie  ze stanowiskiem urzędniczym ds. obronnych w zakresie zimowego utrzymania dróg,

12)  prowadzenie spraw związanych z organizowaniem ruchu na drogach,

13) koordynowanie pracy robotników gospodarczych,

14) prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania gminnego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportów z wykonania tego programu,

15) prowadzenie publicznego, dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie,

16) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

17) prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczeń  w zakresie korzystania ze środowiska oraz całokształtu spraw związanych z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska,

18)  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

19)  współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku,

20) prowadzenie spraw związanych z oczyszczalnią ścieków,

21)  zlecanie i kontrola badań monitoringowych oczyszczalni ścieków,

22)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności:

a)  wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie opłat za ich usuniecie,

b) nakładanie kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia,

23)  zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,

24)  naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

25)  prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat wynikających z ustawy „Prawo wodne”,

26)  wykonywanie zadań związanych z bieżącą eksploatacją samochodów służbowych Dacia Sandero  nr rej. WM 9993A,Volkswagen Caravelle  nr rejestracyjny WM 81991, a w szczególności :

a)   tankowanie zbiorników paliwa (gazu, etyliny, oleju napędowego) do pełna ostatniego dnia roboczego danego miesiąca,

b)  dbanie o aktualność dokumentów (ubezpieczenia samochodów), stan techniczny (przeglądy, naprawy, zgłaszanie nieprawidłowości pracy silnika samochodów oraz zauważonych uszkodzeń pojazdu), estetykę wewnętrzną i zewnętrzną samochodów służbowych,

c)  wydawanie  kart drogowych i rozliczanie samochodu służbowego Volkswagen Caravelle  nr rejestracyjny WM 81991z ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w okresach miesięcznych,

27) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-23 11:38:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 12:22:06
  • Liczba odsłon: 1254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536902]

przewiń do góry