Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy

w 2013 roku - Uchwała Nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 lutego 2013r. w sprawie zmian 
 w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 r. dotyczacej Wieloletniej
 Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018.

                                                    - załącznik Nr 1

                                                    - załącznik Nr 2

                                                    - załącznik Nr 3

-   Uchwała Nr XXI/164/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 lutego 2013r. 
   w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2013 r.  

                                                    - załącznik

                                                   - tabela Nr 1

                                                   - tabela Nr 2

                                                   - tabela Nr 3  

                                                   - tabela Nr 4 

Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  na „Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy”. 

-
Uchwała Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zaciągnięcia
  kredytu długoterminowego na   sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku z przeznaczeniem
  na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy”.

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody
  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- Uchwała Nr XXI.0007.168.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie
  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica na lata 2013-2020.

                                                    - załącznik

- Uchwała Nr XXI.0007.169.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie Gminy Siennica w 2013 roku”.

- Uchwała Nr XXI.0007.170.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie
  wytypowania przedstawiciela Gminy Siennica do Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej
  przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim.  

-
Uchwała Nr XXI.0007.171.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie
   stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

- Uchwała Nr XXI.0007.172.2013 Rad Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie
  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXI.0007.173.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca
  Uchwałę Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia
  Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.

- Uchwała Nr XXI.0007.174.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie
  ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
  i obojętne na składowisku w Siennicy.

- Uchwała Nr XXII.0007.175.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie
  oceny działalności statutowej i gospodarki finansowej SP ZOZ w Siennicy za 2012 r.


- Uchwała Nr XXII.0007.176.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w  sprawie
  zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012 r. dotyczącej
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Siennica  na lata 2013-2018.

                                                    - załącznik Nr 1

                                                    - załącznik Nr 2

                                                    - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr XXII.0007.177.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy  na 2013 r.  

                                                     - załącznik

                                                    - tabela Nr 1

                                                    - tabela Nr 2 

- Uchwała Nr XXII.0007.178.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca
  uchwałę w sprawie nadania  Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

- Uchwała Nr XXII.0007.179.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2013r. w sprawie
  sprawie wyrażenia zgody na udział gminy jako partnera w  realizacji projektu pn.”Uczyć się ,
  ale jak? – Program Rozwojowy Szkół”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uchwała Nr XXII.0007.180.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie
  uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
  określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków
  i zasad korzystania z tych przystanków.

- Uchwała Nr XXII.0007.182.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Krzywica.

                                                      - załącznik

- Uchwała Nr XXII.0007.183.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie  
 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łękawica.

                                                       - załącznik


- Uchwała Nr XXIII.0007.184.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany
  w uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia składów
  osobowych stałych komisji Rady Gminy w Siennicy.


- Uchwała Nr XXIII.0007.185.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 maja 2013r. w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2012r.

- Uchwała Nr XXIII.0007.186.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie
  udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.

                     - Uchwała Nr Si.216.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                       w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2013r.
  


  - Uchwała Nr XXIII.0007.187.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie
   rozpatrzenia skargi Pana Roberta Wieczorka na działalność Pani Marii Żukowskiej - Dyrektora
   Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie. 

- Uchwała NR XXIII.0007.188.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę
  Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała NR XXIII.0007.189.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę
  Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
  zagospodarowania tych odpadów.

- Uchwała Nr XXIII.0007.190.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie
  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
  na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXIII.0007.191.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie
  ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy.

- Uchwała Nr XXIV.0007.192.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
   zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. dotyczącej
   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr XXIV.0007.193.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2013 r.

                                                        - załącznik

                                                        - tabela Nr 1

                                                        - tabela Nr 2

                                                        - tabela Nr 3

                                                        - tabela Nr 4

 

- Uchwała Nr XXIV.0007.194.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
   zaciagniecia kredytu długoterminowego na spłate wczesniej zaciagnietych kredytów i pożyczek.

- Uchwała Nr XXIV.0007.195.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa wodociagów
  i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014” w ramach PROW na lata 2007-2013".

- Uchwała Nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
  ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica.

- Uchwała Nr XXIV.0007.197.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie
   zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat
   za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.


- Uchwała NR XXIV.0007.198.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie
  wyraż enia zgody na nabycie na rzecz Gminy Siennica działek bę dą cych własnoś cią prywatną ,
  z przeznaczeniem na cele publiczne.

- Uchwała Nr XXV.0007.199.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 lipca 2013r. w  sprawie
   zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. dotyczącej
   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Siennica  na lata 2013-2023.

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2

                                                           - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr XXV.0007.200.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy  na 2013 r.  

                                                           - tabela Nr 1

                                                           - tabela Nr 2

  
- Uchwała Nr XXV.0007.201.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 lipca 2013 r.w sprawie
  zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2014 projektu „Wykształcony uczeń – kompetentny pracownik”,
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości
  szkolnictwa zawodowego”.


- Uchwała Nr XXVI.0007.202.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca
  uchwałę NR XXV.0007.201.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia
  do realizacji w latach 2013-2014 projektu „Wykształcony uczeń – kompetentny pracownik”, w ramach Programu
  Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój
  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
  zawodowego”.


- Uchwała Nr XXVI.0007.203.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013 roku w sprawie
  wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II”.


- Uchwała Nr XXVI.0007.204.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r. w  sprawie
  zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. dotyczącej
  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2023.

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2

                                                           - załącznik Nr 3 


  - Uchwała Nr XXVI.0007.205.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2013 r.  

                                                          - załącznik

                                                          - tabela Nr 1

                                                          - tabela Nr 2

                                                          - tabela Nr 3

                                                          - tabela Nr 4

- Uchwała Nr XXVI.0007.206.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r. 
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013roku

- Uchwała Nr XXVI.0007.207.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca
  uchwałę Nr XX/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
  uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XXVI.0007.208.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013 r. w sprawie
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego
  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Siennicy.


- Uchwała Nr XXVI.0007.209.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września  2013 roku  w sprawie
  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci
  kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2014 rok.


- Uchwała Nr XXVI.0007.210.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013 roku w sprawie
  zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
  w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uchwała Nr XXVII.0007.211.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 04 października 2013r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.212.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013 roku 
  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.213.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013 roku
  w sprawie określenia stawek i zwolnień w  podatku od nieruchomości oraz  sposobu jego 
  poboru w 2014 roku.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.214.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. 
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.215.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013 roku
  w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.216.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/166/2013  Rady Gminy w  Siennicy z dnia 07 lutego 2013r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
  w 2013roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:”Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni
  ścieków w Siennicy”. 

- Uchwała Nr XXVIII.0007.217.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r. w sprawie
  zmian w Uchwale Nr XXI/165/2013  Rady Gminy w  Siennicy  z dnia 07 lutego 2013r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  na „Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy”.  

- Uchwała Nr XXVIII.0007.218.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r. w  sprawie
  zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy  Finansowej
  Gminy Siennica na lata 2013-2023 z dnia 27 grudnia 2012 r.  

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

                                                          - załacznik Nr 3

- Uchwała Nr XXVIII.0007.219.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2013 r.  

                                                           - załącznik

                                                            - tabela Nr 1

                                                            - tabela Nr 2


- Uchwała Nr XXVIII.0007.220.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie
  ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie
  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.222.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie
  uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami  pozarządowymi oraz
  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.223.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r. w sprawie
  uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siennica na lata 2013-2015”.

                                                           - załącznik

- Uchwała Nr XXVIII.0007.224.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie
  wyrażenia zgody na realizację projektu „Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym”
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie.
  Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.

- Uchwała Nr XXIX.0007.225.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie
  zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej Wieloletniej Prognozy  Finansowej
  Gminy  Siennica  na lata 2013-2023 z dnia 27 grudnia 2012r. 

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2  

                                                           - załącznik Nr 3

- Uchwała NR XXIX.0007.226.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2013r.

                                                          - załącznik

                                                          - tabela Nr 1

                                                          - tabela Nr 2  

- Uchwała Nr XXIX.0007.227.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.
  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014- 2024.

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2

                                                           - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr XXIX.0007.228.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2014 r.

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2

                                                           - tabela Nr 1

                                                           - tabela Nr 2

                                                           - tabela Nr 3

                                                           - tabela Nr 3a

                                                           - tabela Nr 4

                                                           - tabela Nr 4a

                                                           - tabela Nr 5

                                                           - tabela Nr 6

                                                           - tabela Nr 7

                                                           - tabela Nr 8

                                                           - tabela Nr 9

                                                           - tabela Nr 10 

- Uchwała Nr XXIX.0007.229.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie
  uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
  gminy Siennica na 2014 rok.

- Uchwała Nr XXIX.0007.230.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 roku
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

- Uchwała Nr XXIX.0007.231.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
  uchylenia uchwały NR XXVI.0007.208.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Siennicy.

- Uchwała Nr XXIX.0007.232.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. 
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2014 rok.

- Uchwała Nr XXIX.0007.233.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.
  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2014 rok.

- Uchwała Nr XXIX.0007.234.2013  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie
  wyrażenia zgody na realizację projektu „Uczyć się ale jak? – Program Rozwojowy Szkół” w ramach Programu
  Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
  edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

                  

 


 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-19 16:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-03 14:56:53
  • Liczba odsłon: 1795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537363]

przewiń do góry