Gmina Siennica

Gmina jest samorządową jednostką organizacyjną powołana dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

Gmina Siennica została utworzona 1 stycznia 1973 r. (podstawa prawna: uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 r.).

Położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim.

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa:

Bestwiny, Borówek, Boża Wola, Budy Łękawickie, Chełst, Dąbrowa, Dłużew, Drożdżówka, Dzielnik, Gągolina, Grzebowilk,Julianow,  Kąty, Kośminy, Kulki-Ptaki, Krzywica, Lasomin, Łękawica, Majdan, Nowodwór, Nowodzielnik, Nowa Pogorzel, Nowe Zalesie, Nowy Starogród, Nowy Zglechów, Pogorzel, Siennica I, Siennica II, 
Siennica III, Siodło, Starogród, Strugi Krzywickie, Swoboda, Świętochy, Wojciechówka, Wólka Dłużewska, Zalesie, Zglechów, Żaków, Żakówek.

Siedzibą władz gminy jest wieś Siennica.

Zakres działania i zadania gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz  gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i  prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Poza zadaniami własnymi gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jej ustawą lub przejęte w drodze porozumienia oraz z zakresu organizacji przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

Gmina może również wykonywać zadania z kompetencji powiatu oraz województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządowymi.

W celu obrony wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego gmina może tworzyć z innymi gminami, powiatami i województwami stowarzyszenia.

W celu wykonywania zada gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gmina może zawierać porozumienia międzygminne w sprawach powierzenia innej gminie określonych przez nią zadań publicznych, jak również w sprawie udzielenia pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina posiada osobowość prawną.

Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

O ustroju gminy stanowi jej statut. Statut Gminy Siennica został przyjęty uchwałą Nr IV/27/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 lutego 2003 r.

Organami gminy są:

1) Rada Gminy,

2) Wójt.

Siedzibą organów gminy jest:

Urząd Gminy w Siennicy

ul. Kołbielska 1

05-332 Siennica

tel. (025) 757-20-20

tel./fax (025) 757-20-95

e-mail: gmina@ugsiennica.pl   

www.ugsiennica.pl

 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Urząd Gminy w Siennicy
05-332 Siennica
NIP 822-14-65-090
e-mail: gmina@ugsiennica.pl        


Urząd jest czynny:

- w każdy poniedziałek w godzinach od 8 00 - 17 00

- od wtorku do czwartku w godzinach od 8 00 - 16 00

- w każdy piątek w godzinach od 8 00 - 15 00

Sekretariat:
tel. (25) 757-20-20
fax (25) 757-20-95

Wójt STANISŁAW DUSZCZYK  
tel. (25) 757-20-20

ZASTĘPCA WÓJTA  MARIUSZ KOZERA

tel. (25) 757 21 51 wew. 24

Sekretarz KSENIA WĄSOWSKA
tel. (25) 757-20-20 wew. 17

Skarbnik RENATA NOWAKOWSKA
tel. (25) 757-22-90 wew. 32

Urząd Stanu Cywilnego  ELWIRA CABAJ
tel. (25) 757 22 86 wew. 23
Ewidencja ludności
tel. (025) 757 22 86 wew. 23
Podatki i kasa
tel. (25) 757-22-90 wew.26
Oświata, Kadry
tel. (25) 757-20 -20 wew.33

Rolnictwo 
tel. (25) 757-20-20 wew. 16
Ochrona środowiska, utrzymanie dróg
tel. (25) 757 -20-20 wew.12

Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami
tel. (25) 757-20-20 wew. 20

Zamówienia Publiczne, inwestycje
tel. (25) 25 757-20-20 wew. 19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (25) 757-22-64

Gminna Biblioteka Publiczna
tel. (25) 757 22 76

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
tel. (25) 757-22-22

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-02 10:35:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Lukasz Ryszawa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-23 14:53:17
  • Liczba odsłon: 9797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537337]

przewiń do góry