Zarządzenia Wójta Gminy Siennica
wydane w 2014 roku

 

- Zarządzenie Nr OK.0050.1.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie
  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.2.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 stycznia 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                   - załącznik Nr 1

                                                   - załącznik Nr 2

                                                   - załącznik Nr 3


- Zarządzenie Nr OK.120.1.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniające
  Zarządzenie Nr OK.120.24.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 października 2011r. w sprawie wprowadzenia
  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.    
  
- Zarządzenie Nr OK.0050.3.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające
  zarządzenie Nr OK.0050.46.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2012 r., Nr OK.0050.61.2012
  Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2012 r.  oraz Nr OK.0050.11.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia
  11 marca 2013 r. w sprawie  ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych i obsługi
   w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie 
  uchylenia Zarządzenia NR 0050.48.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 września 2012 r. w sprawie
  wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Zespół Szkół w Siennicy i Publiczną Szkołę Podstawową
  w Starogrodzie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.5.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 stycznia 2014r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                   - załącznik Nr 1

                                                   - załącznik Nr 2

                                                   - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr OK.0050.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 stycznia 2014r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024.

                                                   - załącznik Nr 1 


- Zarządzenie Nr OK.0050.7.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie 
  uchylenia Zarządzenia Nr OK.0050.3.2014 zmieniającego zarządzenie Nr OK.0050.46.2012 Wójta Gminy
  Siennica z dnia 24 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami Nr OK.0050.61.2012 Wójta Gminy Siennica
  z dnia 28 grudnia 2012 r.  oraz Nr OK.0050.11.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie    
  ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych
  przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie 
  wspólnego prowadzenia stołówki szkolnej przez Zespół Szkół w Siennicy i Publiczną Szkołę Podstawową
  w Starogrodzie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.9.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania 
  kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

- Zarządzenie Nr OK.120.2.2014 Wójta Gminy Siennica  z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie
  ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2014 rok.

- Zarządzenie Nr OK.120.3.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 lutego 2014r. w sprawie 
  wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu „„Uczyć się, ale jak?  Program
  Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica” numer POKL.09.01.02-14-239/13 w ramach Programu
  Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                     - załącznik

- Zarządzenie OK.0050.10.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lutego 2014r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                     - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.11.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie
  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.12.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie
  powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację zadań Gminy Siennica
  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.13.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie
  rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego
  Gminy Siennica.

                                                     - załącznik Nr 1


- Zarządzenie Nr OK.0050.14.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 07 marca 2014r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                     - załącznik Nr 1

                                                     - załącznik Nr 2

                                                     - załącznik Nr 3

                                                     - ząłącznik Nr 4 

- Zarządzenie Nr OK.0050.15.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie
  ustalenia zasad i wysokości stawek opłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.

                                                     - załącznik Nr 1

                                                     - załącznik Nr 2

                                                     - załącznik Nr 3

                                                     - załącznik Nr 4

                                                     - załącznik Nr 5

                                                     - załącznik Nr 6

- Zarządenie Nr OK.0050.16.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2014r. w sprawie
  przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2013r. oraz sprawozdania
  z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej 
  instytucji kultury /Biblioteka/ za 2013r. 


                                                     - załącznik Nr 1

                                                            - tabela Nr 1

                                                            - tabela Nr 2

                                                            - tabela Nr 3                         

                                                     - załącznik Nr 2 - informacja o stanie mienia komunalnego

                                                              - informacja o stanie mienia w ujęciu tabelarycznym   

                                                                       - załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia

                                                                       - załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia

                                                                       - załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia

                                                                       - załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia

                                                                       - załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia

                                                                       - załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia

                                                     - załącznik Nr 3

                                                     - załącznik Nr 4

                            Uchwała Nr Si.155.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
               w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 08 kwietnia 2014r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2014r. w sprawie
  ustalenia normy zużycia paliwa samochodu gaśniczego lekkiego Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Żakowie marki Renault Master  nr rej. WM 1733 F.

- Zarządzenie Nr OK.0050.18.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 marca 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

                                                        - załącznik Nr 3

                                                        - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie
  zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                      - załacznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2014 Wójta Gminy Siennica  z dnia 31 marca 2014r. w sprawie
  zmiany zarządzenia Nr OK.120.6.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 kwietnia 2012 roku w sprawie
  określenia zasad korzystania  z samochodu służbowego oraz ustalenia norm zużycia paliwa. 

- Zarządzenie Nr OK.120.4.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie
  ustalenia terminu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.5.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 kwietnia 2014 roku
  w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.21.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie
  wyznaczenia obowdowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego. 

- Zarządzenie OK.0050.22.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 kwietnia 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

                                                        - załącznik Nr 3

                                                        - załącznik Nr 4                                      - Zarządzenie Nr OK.0050.23.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 kwietnia 2014r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr OK.0050.24.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie
  wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia
  wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.25.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie
  określenia formy przekazywania sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
  16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, przez kierowników jednostek organizacyjnych
  gminy Siennica

- Zarządzenie Nr OK.0050.31.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica 
  według stanu na koniec I kwartału 2014r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.32.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 maja 2014r. w sprawie
  powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach
  do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.33.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 maja 2014r. w sprawie
  powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 maja  2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.34.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 maja 2014r. w sprawie
  ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siennica
  w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 maja 2014r. w sprawie
  wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica zamówień, których  wartość nie przekracza
  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.

- Zarządzenie Nr OK.0050.35.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 maja 2014r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr OK.0050.36.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 maja 2014r. zmieniające
  zarządzenie Nr OK.0050.34.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 maja 2014r. w sprawie  ustanowienia operatorów
  informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siennica w wyborach do Parlamentu
  Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.37.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2014r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                      - załącznik Nr 1

                                                      - załącznik Nr 2

 
- Zarzadzenie Nr OK.0050.38.2014
Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
  w Siennicy na rok szkolny 2014/2015

- Zarządzenie Nr OK.0050.39.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. H.iK.Gnoińskich w Siennicy na rok szkolny
  2014/2015

- Zarządzenie Nr OK.0050.40.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego
  w Grzebowilku na rok szkolny 2014/2015

- Zarządzenie Nr OK.0050.41.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
  w Starogrodzie na rok szkolny 2014/2015

- Zarządzenie Nr OK.0050.42.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Siennicy na rok szkolny 2014/2015

- Zarządzenie Nr OK.0050.43.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie
  zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
  na rok szkolny 2014/2015

- Zarządzenie Nr OK.0050.44.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 maja 2014r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica za 2013 rok.

                                                      - załącznik

 

- Zarządzenie Nr OK.120.7.2014 Wójta Gminy Siennica  z dnia 9 czerwca 2014r. 
  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK. 120.8.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie
  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.

                                                       - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie
  ustalenia opłat za stoiska handlowe na stadionie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy
  podczas imprezy kulturalnej pod nazwą „Siennickie spotkania plenerowe” w dniu 29 czerwca 2014 roku.

-
Zarządzenie Nr OK.0050.46.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie
 rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Siennica.

                                                      - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie
  powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na wolne
  stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Siennicy.


- Zarządzenie Nr OK.0050.47.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie
  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Siennicy.

                                                      - załącznik


- Zarządzenie Nr OK.0050.48.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr OK. 0050.35.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 czerwca 2013 roku
  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 czerwca 2014r.
  w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.


- Zarzązenie Nr OK.0050.50.2014 Wójta Gminy Siennica  z dnia 27 czerwca 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3

                                                       - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego
  Przedszkola w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.52.2014 Wójta Gminy Siennica  z dnia 4 lipca 2014r.zmieniające
  Zarządzenie Nr OK.0050.17.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia
  normy zużycia paliwa samochodu gaśniczego lekkiego Ochotniczej Straży Pożarnej  w Żakowie marki
  Renault Master  nr rej. WM 1733 F.


- Zarządzenie Nr OK.0050.53.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 lipca 2014r.
  w sprawie określenia trybu zgłaszania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.


  - Zarządzenie Nr OK.0050.54.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 09 lipiec 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                        - załącznik

  - Zarządzenie Nr OK. 0050.55.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2014r.
    w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego
    w  Siennicy ul. Latowicka 15.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.56.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2014r.
    w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Siennicy ul. Latowicka 15. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.57.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Anny Janickiej, nauczyciela zatrudnionego w
  Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Starogrodzie ubiegającego się o awans na stopień
  nauczyciela minowanego. 

- Zarządzenie Nr OK. 0050.58.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie
  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Magdaleny Kesner - Żukowskiej,
  nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Starogrodzie
  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego.


- Zarządzenie Nr OK.0050.59.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie
  zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Siennica w sprawie powołania w Urzędzie Gminy stałej Komisji przetargowej 
  do przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji.

- Zarządzenie Nr OK.0050.60.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 25 lipca 2014r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                         - załącznik Nr 1

                                                         - załącznik Nr 2

                                                         - załącznik Nr 3

                                                         - załącznik Nr 4 


  - Zarządzenie Nr OK. 0050.61.2014 Wójta Gminy  Siennica z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie 
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według
  stanu na koniec II kwartału 2014r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 31 lipca 2014r. 
   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

                                                        - załącznik Nr 3

                                                       - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.63.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie
  powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.64.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie
  powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu    
  Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.65.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2014r.  w sprawie
  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się
  wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu
  wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki  Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej za I półrocze 2014r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                              - tabela Nr 1

                                                              - tabela Nr 1a

                                                              - tabela Nr 2

                                                              - tabela Nr 2a

                                                              - tabela Nr 3

                                                       - załącznik Nr 2 

                                                       - załącznik Nr 3  

                        Uchwała Nr Si.331.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.66.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie
  zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.62.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 lipca2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.67.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2014r. sprawie
  powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.68.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2014r. sprawie
  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.69.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                     - załącznik Nr 1

                                                     - załącznik Nr 2

                                                     - załącznik Nr 3
                                               
- Zarządzenie Nr OK.0050.70.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie
  ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
  Siennica wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień
  7 września 2014 r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.71.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie
  ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego
  programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna". 

- Zarządzenie Nr OK.0050.72.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie
  powołania w Urzęzie Gminy stałej Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
  zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji.

- Zarządzenie Nr OK.0050.73.2014 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie
  uchylenia zarządzenia Nr OK. 0050.83.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie
  ustalenia zasad korzystania przez placówki oświatowe z transportu autobusem szkolnym Jelcz nr rejestracyjny
  WM 01544, zakupionym przez Gminę Siennica. 

- Zarządzenie Nr OK.120.10.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 września 2014r. w sprawie
  zasad (polityki) rachunkowości dla projektu partnerskiego pn.”Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
  poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość „

- Zarządzenie Nr OK.0050.74.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 września 2014r. w sprawie
  przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2015r. oraz do projektu wieloletniej prognozy
  finansowej na 2015 rok i lata następne.- Zarządzenie Nr OK.0050.75.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 05 września 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                - załącznik Nr 1

                                                - załącznik Nr 2

                                                - załącznik Nr 3

                                                - załącznik Nr 4
 
- Zarządzenie Nr OK. 0050.76.2014
Wójta Gminy Siennica z dnia 17 września 2014r. w sprawie
  powołania komisji przetragowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.77.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 września 2014r. w sprawie
  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Siodło. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.78.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 września 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                 - załącznik

- Zarządzenie NR OK.0050.79.2014
Wójta Gminy Siennica z dnia 24 września 2014r. w sprawie
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „ Wyrównanie szans
  edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji 
  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług
  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych.


- Zarzązenie NR OK.0050.80.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                 - załącznik Nr 1

                                                 - załącznik Nr 2

                                                 - załącznik Nr 3

- Zarządzenie Nr OK.0050.81.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2014r. w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
  Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2015 rok”.

                                                  - załącznik Nr 1

                                                  - załącznik Nr 2

- Zarządzenie NR OK.0050.82.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                   - załącznik Nr 1

                                                   - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK. 120.12.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 07 października 2014 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata
  na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zrządzenie Nr OK.0050.84.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 października 2014r. w sprawie
  powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej gminnej komisji wyborczej, koordynatora
  gminnego obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
  dzielnic, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.85.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 października  2014r. w sprawie
  wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborczych
  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.86.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 października 2014r. w sprawie
  zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy.
 
- Zarządzenie NR OK.0050.87.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 20 października 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

                                                    - załącznik Nr 1

                                                    - załącznik Nr 2

                                                    - załącznik Nr 3

                                                    - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.88.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 października 2014 roku w sprawie
  odwołania Pani Małgorzaty Podstawka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza
  Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.89.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 28 października 2014r. 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                      - załącznik Nr 1

                                                      - załącznik Nr 2

                                                      - załącznik Nr 3

                                                      - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.90.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
  podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Siennica  według stanu
  na koniec III kwartału 2014r.

                                                     - załącznik Nr 1

                                                     - załącznik Nr 2


- Zarządzenie Nr OK.050.91.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 października 2014 roku w sprawie
  ustalenia zasad i wysokości stawek opłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.

- Zarządzenie Nr OK.120.13.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 listopada 2014roku w sprawie
   ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy
   w Siennicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.120.14.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie
  ustalenia terminu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Siennicy. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.92.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2014r.
  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015 – 2024.

                    Uchwała Nr Si.444.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                w Warszawie z dnia 26 listopada 2014r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.93.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2014r. 
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r.

                                                     - część opisowa

                                                     - załącznik  Nr 1 do projektu uchwały budżetowej 

                                                     - załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 4a do projektu uchwały budżetowej           

                                                     - Tabela Nr 5,6,7 do projektu uchwały budżetowej

                                                     - Tabela Nr 8,9,10 do projektu uchwały budżetowej 

                           - Uchwała Nr Si.445.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                w Warszawie z dnia 26 listopada 2014r.
                                                      
- Zarządzenie Nr OK.0050.94.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.95.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                     - załącznik Nr 1

                                                     - załącznik Nr 2 

- Zarządzenie Nr OK.0050.96.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie
  przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych
  na rok 2015.

                                                      - załącznik Nr 1

                                                      - załącznik Nr 2

                                                      - załącznik Nr 3

                                                      - załącznik Nr 4

                                                      - załącznik Nr 5

                                                      - załącznik Nr 6

                                                      - załącznik Nr 7

                                                      - załacznik Nr 8

 - Zarządzenie Nr OK.0050.97.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                      - załącznik Nr 1

                                                      - załącznik Nr 2

                                                      - załącznik Nr 3 


- Zarządzenie Nr OK.0050.98.2014  Wójta Gminy Siennica z dnia 05 grudnia 2014r. 
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3 


- Zarządzenie Nr OK.0050.99.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie
  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.100.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie
  zmianw budżecie gminy na 2014r.

                                                   
- Zarządzenie Nr OK.0050.101.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie
  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.102.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 grudnia  2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r .

- Zarządzenie Nr OK.0050.103.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.120.15.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 grudnia 2014r.
  w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą
  "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.104.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia  2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.105.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Siennica z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

- Zarządzenie Nr OK. 120.16.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 grudnia 2014 roku 
  w sprawie ustanowienia zasad kontroli zarządczej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.106.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 grudnia 2014r.
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

                                                    

                                                  

                       
                                                     
      


 

 
  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-20 13:53:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 13:23:20
  • Liczba odsłon: 1261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537205]

przewiń do góry