Projekty uchwał Rady Gminy w Siennicy
zaopiniowane przez komisje Rady Gminy pod obrady sesji
 w dniu 6 lutego 2014 roku

 

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.235.2014 w sprawie   zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013
  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Siennica na lata 2014-2024.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.236.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.237.2014 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
   finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014”
   w ramach PROW na lata 2007-2013.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.238.2014 w sprawie  zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących
   drogi wewnętrzne, będących własnością lub we władaniu Gminy Siennica.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.239.2014  zmieniającej uchwałę Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Siennica.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.240.2014  zmieniającej uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.241.2014  w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
 w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ,,Pomoc Gminy w zakresie dożywiania”.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.242.2014  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
  dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
  objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
  w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.243.2014  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
   uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
   na lata 2014-2020.

- Projekt uchwały Nr XXX.0006.244.2014 w sprawie poparcia stanowiska z 30.08.2013r.
  Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-31 10:31:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-31 11:43:18
  • Liczba odsłon: 380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536878]

przewiń do góry