Wójt Gminy  Siennica
Stanisław Paweł Duszczyk
tel. (25) 757 20 20

Kompetencje Wójta

 

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

Zadania Wójta określone są w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, wskazują na wykonywany charakter i dotyczą dwóch sfer: wykonywania uchwał Rady i wykonywania innych zadań określonych w przepisach prawa do wyłącznej właściwości Wójta. Wójt posiada szerokie kompetencje administracyjne i cywilnoprawne jako organ wykonawczy Gminy i sprawuje władztwo publiczne w sprawach indywidualnych jako organ wydający decyzje administracyjne. Ponadto Wójt jest kierownikiem Urzędu, a także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje gminą i reprezentuje ją na zewnątrz. Jednoosobowo zarządza i ponosi odpowiedzialność zarówno w sferze spraw publicznoprawnych jak i w sferze stosunków cywilnoprawnych. do sfery publicznoprawnej należy znaczny zakres działalności Wójta jako organu wykonawczego, szczególnie w dziedzinach takich jak: ochrona środowiska, oświata, zagospodarowanie przestrzenne. Jednoosobowe kompetencje i odpowiedzialność Wójta obejmują również sferę stosunków cywilnoprawnych, dotyczących głównie zawierania umów. Oświadczenia woli w imieniu gminy, w zakresie zarządu mieniem, składa jednoosobowo Wójt lub działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

Wójt wykonuje również budżet gminy i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki finansowej gminy. Ocena działalności finansowej Wójta dokonywana jest przez Radę Gminy w formie absolutorium.

Ponadto do zakresu zadań Wójta należy:
- prowadzenie negocjacji w sprawach dot. Gminy,
- inicjowanie projektów uchwał Rady Gminy i przedkładanie uchwał i 
  zarządzeń organom nadzoru, 
- wykonywanie uchwał Rady Gminy,
- przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
- gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
  składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Gminy,
- wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 
   publicznej,
- udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej    
  kompetencji,
- upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy lub innych pracowników 
  Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych,
- udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
- wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń i pism 
  okólnych,  
- podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu
  lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
- wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Wójta jako terenowego szefa 
  obrony cywilnej. 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Lukasz Ryszawa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-24 09:43:26
  • Liczba odsłon: 7734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536780]

przewiń do góry