Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy

w 2014 roku 
- Uchwała Nr XXX.0007.235.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 lutego 2014r. w  sprawie
  zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013  Rady Gminy w Siennicy dotyczącej  Wieloletniej Prognozy 
  Finansowej Gminy  Siennica  na lata 2014-2024 z dnia 19 grudnia 2013r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik  Nr 2

- Uchwała Nr XXX.0007.236.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 lutego 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2014r.  

                                                      - tabela Nr 1

                                                      - tabela Nr 2 

- Uchwała Nr XXX.0006.237.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 lutego 2014r . w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „ Rozbudowa wodociągów i kanalizacji 
  w Siennicy w latach 2013-2014”  - II etap w ramach PROW na lata 2007-2013.

- Uchwała XXX.0007.238.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie
  zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością lub we władaniu
  Gminy Siennica.  

- Uchwała Nr XXX.0007.239.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca
  uchwałę XXI.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia
  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXX.0007.240.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca
  uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego
  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.

- Uchwała NR XXX.0007.241.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie
  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,,Pomoc Gminy
  w zakresie dożywiania”.

- Uchwała NR XXX.0007.242.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie
  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
  w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- Uchwała NR XXX.000.243.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie
  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020".

- Uchwała Nr XXX.0007.244.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 lutego 2014r. w sprawie
  poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego.

- Uchwała Nr XXXI.0007.245.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  za 2013rok Samodzielnego Publicznego 
  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siennicy. 

- Uchwała Nr XXXI.0007.246.2014 Rady Gminy w  Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.


- Uchwała Nr  XXXI.0007.247.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w  sprawie 
  zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013  Rady Gminy  w Siennicy dotyczącej  Wieloletniej Prognozy
  Finansowej Gminy  Siennica  na lata   2014-2024  z dnia  19  grudnia 2013r.

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

                                                        - załłącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Uchwała Nr XXXI.0007.248.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
   zmian w budżecie gminy  na 2014 r.  

                                                        - tabela Nr 1

                                                        - tabela Nr 2

                                                        - tabela Nr 3

                                                        - tabela Nr 4

                                                        - załącznik Nr 1

                                                        - załącznik Nr 2

- Uchwała Nr XXXI.0007.249.2014 Rady Gminy Siennica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Siennica środków stanowiących fundusz sołecki.

- Uchwała nr XXXI.0007.250.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie
  zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.


- Uchwała Nr XXXI.0007.251.2014 Rady Gminy Siennica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  przejęcia w zarząd przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie
  Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXI.0007.252.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie Gminy Siennica w 2014 roku”- Uchwała Nr XXXI/0007.253.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie
   nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk.

                                                        - załącznik

- Uchwała Nr XXXI.0007.254.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  zmian w uchwale Nr XXX.0007.241.2014 dot. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania na lata 2014-2020„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania"

- Uchwała Nr XXXI.0007.255.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie
  zmiany uchwały Nr XXXII/249/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia
  „Planu odnowy wsi Kąty”.

- Uchwała Nr XXXI.0007.256.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany
  uchwały Nr XXIII/175/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości
  Grzebowilk w Gminie Siennica.

- Uchwała Nr XXXII.0007.257.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014 w sprawie
 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2013 r.

- Uchwała Nr XXXII.0007.258.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r. w sprawie
  udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

- Uchwała Nr XXXII.0007.259.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r. w  sprawie
  zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013  Rady Gminy w Siennicy dotyczącej  Wieloletniej Prognozy 
  Finansowej Gminy  Siennica  na lata 2014-2024  z  dnia 19 grudnia 2013r.

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik Nr 2

                                                          - załącznik Nr 3         

- Uchwała Nr XXXII.0007.260.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.  

                                                         - tabela Nr 1

                                                         - tabela Nr 2

                                                         - tabela Nr 3

                                                         - tabela Nr 4


 - Uchwała Nr XXXII.0007.261.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r. w sprawie
   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja świetlicy wiejskiej 
   w miejscowości Nowy Zglechów”  w ramach PROW na lata 2007-2013 .

- Uchwała Nr XXXII.0007.262.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r. w sprawie
   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa parkingu oraz budowa
   pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy”  w ramach PROW na lata 2007-2013 .

- Uchwała Nr XXXII.0007.263.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r. w sprawie
  przystąpienia Gminy Siennica w roli Partnera do projektu systemowego  – pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych
  uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanego przez
  Samorząd Województwa Mazowieckiego Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
  Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 
  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie
  różnic w jakości usług edukacyjnych.


- Uchwała Nr XXXII.0007.264.2014 Rady Gminy Siennica z dnia 22 maja 2014r. w sprawie
  określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

- Uchwała Nr XXXII.0007.265.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 maja 2014r. w sprawie
   uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Starogród na lata 2014 – 2021 w Gminie Siennica

                                                         - załącznik

- Uchwała NrXXXIII.266.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie
  przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2

                                                           - załącznik Nr 3

                                                           - załącznik Nr 4

- Uchwała Nr XXXIII.0007.267.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie
  zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej  Wieloletniej Prognozy
  Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 z dnia 19 grudnia 2013r.  

                                                          - załącznik Nr 1

                                                          - załącznik  Nr 2

                                                          - załącznik Nr 3 

- Uchwała Nr XXXII.0007.268.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. 

                                                          - tabela Nr 1

                                                          - tabela Nr 2

                                                          - tabela Nr 3

                                                          - tabela Nr 4 

                                                          - załącznik

- UchwałaNr XXXIII.0007.269.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014r. na sfinansowanie udziału własnego Gminy Siennica
 w inwestycji współfinansowanej ze  środków Unii  Europejskiej. 

- Uchwała Nr XXXIII.0007.270.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Remont chodnika w miejscowości
  Kąty i Grzebowilk „  w ramach PROW na lata 2007-2013 . 

- Uchwała Nr XXXIII.0007.271.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie
 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.    

- Uchwała Nr XXXIII.0007.272.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie
  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
  oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
  niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  terminu  i sposobu rozliczania  udzielonej dotacji.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.273.2014   Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie
  przystąpienia Gminy Siennica do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego
  – pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
  kluczowe - „Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Partnerstwa
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji
  w Regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.274.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie
  określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć niektórych nauczycieli,
  w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
  godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Uchwała Nr XXXIV.0007.275.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 04 września 2014r. w sprawie 
  zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej  Wieloletniej Prognozy 
  Finansowej Gminy Siennica na lata  2014-2024 z dnia 19 grudnia 2013r.

-   Uchwała XXXIV.0007.276.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 04 września 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.  

- Uchwała Nr XXXIV.0007.277.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 04 września 2014r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań
  mieszkańców Pogorzeli i Nowej Pogorzeli” w ramach PROW na lata 2007-2013.  

- Uchwała Nr XXXIV.278.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 04 września 2014r. w sprawie
  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w Gminie Siennica na lata 2014-2019.

                                                           - załącznik

                                                                 - harmonogram do załącznika    

- Uchwała Nr XXXIV.0007.279.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 września 2014r. w sprawie
   wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację pomnika poświęconego pamięci Świętego Jana Pawła II.

- Uchwała Nr XXXIV.0007.280.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 września 2014 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej we wsi Siodło.

 - Uchwała Nr XXXIV.0007.281.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 września 2014 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wojciechówka.

- Uchwała Nr XXXV.0007.282.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 04 września 2014r. w sprawie
  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Budowa miejsc postojowych
  i chodnika w miejscowości Starogród” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW
  na lata 2007-2013.  

- Uchwała Nr XXXVI.0007.283.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 października 2014r. w sprawie
  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie inwestycji gminnych prowadzonych
  w latach 2010-2014.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.284.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 października 2014r. w sprawie
  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie inwestycji gminnych prowadzonych
  w latach 2006-2010.

- Uchwała Nr XXXVIII.007.285.2014 Rady Gminy w Siennicyz dnia 06 listopada 2014 roku  sprawie
  określenia stawek i zwolnień w  podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.286.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie
  obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.287.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie
  określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.288.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2014 roku
  w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.289.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada  2014 roku w sprawie
  obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.290.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie 
  zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej  Wieloletniej Prognozy 
  Finansowej Gminy Siennica na lata  2014-2024  z dnia 19 grudnia 2013r.

                                                       - załącznik Nr 1

                                                       - załącznik Nr 2

                                                       - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.291.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2014 r.  

                                                      - tabela Nr 1

                                                      - tabela Nr 2

                                                      - tabela Nr 3

                                                      - tabela Nr 4

                                                      - załącznik do uchwały  

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.292.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia
  Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2015 rok.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.293.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie
  wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
  lub gminę.


 

    VII Kadencja Rady Gminy w Siennicy

2014-2018

 

- Uchwała Nr I.0007.1.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie
  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I.0007.2.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie
  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I.0007.3.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie
  ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia.

- Uchwała Nr I.0007.4.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie
 
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr I.0007.5.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie
  wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr II.0007.6.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
   zmian w uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.
   dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024

                                                   - załącznik Nr 1

                                                   - załącznik Nr 2

                                                   - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr II.0007.7.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.  

                                                   - tabela Nr 1

                                                   - tabela Nr 2

                                                   - tabela Nr 3

                                                   - tabela Nr 4

- Uchwała Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r.
  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015- 2024

                                                  - załącznik Nr 1

                                                  - załącznik Nr 2

                                                  - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr II.0007.9.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  rok 2015r.

                                                  - tabela Nr 1

                                                  - tabela Nr 2

                                                  - tabela Nr 3 i 3a

                                                  - załącznik Nr 1

                                                  - tabela Nr 4

                                                  - tabela Nr 4a

                                                  - tabela Nr 5, 6 i 7

                                                  - tabela Nr 8

                                                  - tabela Nr 9 i 10                                                  

                                                  - załącznik Nr 2

                          -  Uchwała Nr Si.62.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
                w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015r.
                            
- Uchwała Nr II.0007.10.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie
  zmiany uchwały Nr  XXXVIII.0007.285.2014r Rady Gminy w Siennicy z dnia 06 listopada 2014r.
  w sprawie  określenia stawek i zwolnień w  podatku od nieruchomości oraz  sposobu jego poboru w 2015 roku.

- Uchwała Nr II.0007.11.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości – działka numer 471/1 położona
  w miejscowości Siennica.

- Uchwała Nr II.0007.12.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
   powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Siennica.

- Uchwała Nr II.0007.13.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r.
  w sprawie wyborów do organów sołectw na terenie gminy Siennica.

- Uchwała nr II.0007.14.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
  przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
  odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr II.0007.15.2014  Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok uchwalenia planu pracy Rady Gminy
  w Siennicy na 2015 rok.

- Uchwała Nr II.0007.16.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok.

 - Uchwała Nr II.0007.17.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
   wyrażenia zgody na realizację projektu "Staże zagraniczne pomocne w karierze".

  

       


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-03 10:22:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 13:06:03
  • Liczba odsłon: 1397
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536931]

przewiń do góry