Sekretarz Gminy
Pani Ksenia Wąsowska
pokój r 9
tel. (25) 757 20 20 wew. 17

Kompetencje Sekretarza Gminy  

1. Sekretarz Gminy sprawuje w imieniu Wójta funkcję kierownika

    administracyjnego Urzędu  Gminy na podstawie udzielonych mu upoważnień.  

2. Do zadań Sekretarza Gminy należy:

1) opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania oraz projektów zmian tych aktów w miarę potrzeb,

2) opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla stanowisk pracy,

3) organizowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli, sprawowanie nadzoru nad ich załatwianiem,

4) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz dyscypliną pracy,

5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,

6) nadzorowanie poprawności, terminowości przygotowania projektów zarządzeń Wójta,

7) nadzorowanie przygotowywania, kompletowania i przekazywania projektów uchwał oraz innych materiałów na sesje Rady,

8) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

9) nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawania decyzji zgodnie  z Kodeksem postępowania administracyjnego,

10) prowadzenie kontroli administracyjnej w Urzędzie,

11) nadzorowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej,

12) nadzorowanie spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,

13)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

14) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu,

15)  dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,

16) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji,

17) nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych pracownikom w dalszej części Regulaminu, a dotyczących:

a) wnikliwego, terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu administracji, skarg i wniosków obywateli,

b) współdziałania z komisjami Rady,

c) realizacji zadań wynikających z uchwał Rady,

18) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Wójta,

19) organizowanie doskonalenia kadr,

20) prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą,

21) nadzorowanie korzystania i konserwacji samochodu służbowego marki Dacia Sandero nr rejestracyjny WM 9993A,

22) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

23) w czasie nieobecności Zastępcy wykonywanie wobec Wójta wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za wyjątkiem spraw dotyczących wynagrodzenia oraz związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

24) Sekretarz pełni funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego.

25) W razie nieobecności Wójta i Zastępcy, lub niemożności wykonywania przez nich swojej funkcji, Sekretarz wykonuje zadania i kompetencje z zakresu kierowania urzędem.

26) Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi :

a) ds. organizacyjno-kadrowych,

b) ds. Rady Gminy,

c) ds. oświaty,

d) ds. obsługi sekretariatu i kancelaryjno – technicznej urzędu,

e) informatyka,

f)  organizacji pozarządowych,

g)  pomoc administracyjna – animator na boisku Orlik

h) sprzątaczki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Lukasz Ryszawa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-24 09:26:48
  • Liczba odsłon: 5000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536961]

przewiń do góry