Projekty uchwał Rady Gminy w Siennicy
zaopiniowane przez komisje Rady Gminy pod obrady sesji
 w dniu 22 maja 2014 roku

 

 

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.257.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
  finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.

- Projekt uchwały Nr XXII.0006.258.2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica
  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.259.2014 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013
  Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Siennica na lata 2014-2024

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.260.2014 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014r.

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.261.2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  
  
zadania pod nazwą "Modernizacja świetlicy wiejskiejw miejscowości Nowy Zglechów” w ramach PROW
   na lata 2007-2013.

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.262.2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
  finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
  przy SPZOZ w Siennicy” w ramach PROW na lata 2007-2013.

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.263.2014 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach
  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.264.2014 w sprawie przystąpienia Gminy Siennica w roli Partnera
  do projektu systemowego – pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
  rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa
  Mazowieckiego Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój
  Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie
  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie
  szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
  usług edukacyjnych.

- Projekt uchwały Nr XXXII.0006.265.2014 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
  usuwania odpadów z nieruchomości.

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-15 14:33:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-15 15:11:55
  • Liczba odsłon: 349
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536844]

przewiń do góry