Zarządzenia Wójta Gminy Siennica
wydane w 2015 roku

 

 

- Zarządzenie Nr OK.0050.1.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 stycznia 2015r. 
  w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
  Siennica uprawnień w zakresie zaciągania w 2015 roku zobowiązań z tytułu
  umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest  
  niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
  wykraczają poza rok budżetowy. 
                                                     
- Zarządzenie Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 stycznia 2015r. 
  w sprawie planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na 2015r.  

                                                 - załącznik

                                                      - tabela Nr 1 do załącznika

                                                      - tabela Nr 1a do załącznika

                                                      - tabela Nr 2 do załącznika

                                                      - tabela Nr 3 do załącznika

                                                      - tabela Nr 4 do załącznika

                                                      - tabela Nr 5 do załącznika

                                                      - tabela Nr 6 do załącznika

                                                      - tabela Nr 7 do załącznika

                                                      - tabela Nr 8 do załącznika

- Zarządzenie Nr OK.0050.3.2015  Wójta Gminy Siennica z dnia 05 stycznia 2015
  roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2015.

- Zarządzenie Nr OK.0050.4.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 stycznia 2015r. w
  sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
  własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.5.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 stycznia 2015r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych
  we wsi Wojciechówka.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.6.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 stycznia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 

- Zarządzenie Nr OK. 0050.7.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 stycznia 2015r. 
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realiację zadań o charakterze
  pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.8.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 stycznia 2015r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Siennica w sprawie powołania w Urzędzie
  Gminy stałej Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
  zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu tej komisji.

- Zarządzenie Nr OK.0050.9.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 stycznia 2015r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.9.2012 Wójta Gminy Siennica z dnia
  22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników z
  terenu Gminy Siennica w zakresie następujących podatków: podatku 
  od dnieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.10.2015  Wójta Gminy Siennica z dnia 28 stycznia 2015
  roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.120.1.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 stycznia 2015r.
  w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku
  Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.11.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 stycznia 2015r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do dzierżawy części nieruchomości
  stanowiącej własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.12.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 stycznia 2015r.
  w sprawie ogloszenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  położonej we wsi Siennica. 

- Zarządzenie Nr OK. 0050.13.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 stycznia 2015
  roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.2.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 lutego 2015r.
  w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

- Zarządzenie Nr OK.120.3.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 lutego 2015r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie
  wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

- Zarządzenie Nr OK. 120.4.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 lutego 2015 roku 
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie
  Gminy w Siennicy

- Zarządzenie Nr OK.0050.14.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 lutego 2015 roku
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.15.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 lutego 2015 roku
  w sprawie powłania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Siennicy. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.16.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 lutego 2015 roku
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 lutego 2015r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację
  zadań Gminy Siennica w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  w 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.18.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 lutego 2015r. 
  w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu gaśniczego lekkiego
  Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie marki Renault Master nr rej.WM 1733F.

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2015  Wójta Gminy Siennica z dnia 16 lutego 
  2015roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lutego
  2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.21.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 marca 2015r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK. 0050.15.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 
  03 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia
  naboru i wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.22.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 marca 2015r.
  w sprawie powołania stałej Komisji Przetargorwej do przeprowadzenia postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu pracy tej Komisji.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.23.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 04 marca
  2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości
  stanowiących własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.24.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 04 marca
  2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  położonych we wsi Nowodwór.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.25.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 04 marca
  2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.120.5.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 marca
  2015r. w sprawie zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu,
  przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie 
  realizacji Projektów Unijnych.

- Zarządzenie Nr OK.0050.26.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 marca
  2015r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.    

- Zarządzenie Nr OK.0050.27.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2015r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2014r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2014r.

                                      - tabele od nr 1 do nr 3 do załącznika Nr 1

                                      - załącznik Nr 2 do zarządzenia

                                      - załącznik Nr 3  do zarządzenia

                                      - załącznik Nr 4 do zarządzenia

               - Uchwała Nr Si.126.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
               Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.28.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 marca
  2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.29.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 marca
  2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.    

-   Zarządzenie OK.0050.30.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 kwietnia
  2015r
. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania
  korespondencyjnego.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.31.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 kwietnia 2015r.
  w sprawie Regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
  w Urzędzie Gminy w Siennicy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

- Zarządzenie Nr OK.120.6.2015r. Wójta Gminy Siennica z dnia 03 kwietnia 2015r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.32.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 kwietnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.33.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 kwietnia 2015r.
  w sprawie  powołania, koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.34.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 kwietnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.35.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 kwietnia 2015r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia
  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.36.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 kwietnia 2015r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. H. i K. 
  Gnoińskich w Siennicy.

                                             - załącznik


- Zarządzenie Nr OK. 120.7.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2015r.
  w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
  w Siennicy.  

- Zarządzenie Nr OK. 0050.37.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 kwietnia 2015r.
   sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.38.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 kwietnia 2015r.
  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
  wyborczych na terenie Gminy Siennica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
  Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.39.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 kwietnia 2015r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według s tanu na koniec I kwartału 2015r. 

- Zarządzenie Nr OK. 0050.40.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 maja 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.41.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 maja 2015r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konmkursu na
  stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.42.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 maja 2015r.
  w sprawie zmian w składach osobowych komisji wyborczych powołanych do
  przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
  na dzień 10 maja 2015r.  

- Zarządzenie Nr OK. 0050.43.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 maja 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.44.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 maja 2015r.
  w sprawie ustalenia opłat za stoiska handlowe na stadionie sportowym przy Publicznej
  Szkole Podstawowej w Siennicy podczas imprezy kulturalnej pod nazwą "Siennickie
  Spotkania Plenerowe" w dniu 28 czerwca 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 maja 2015r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica za 2014 rok. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 maja 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzneie Nr OK. 0050.47.2015 Wójtta Gminy Siennica z dnia 21 maja 2015r.
  w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica
  na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.48.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im.
  Henryka Sienkiewicza w Siennicy na rok szkolny 2015/2016.

- Zarządzenie nr OK. 0050.49.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich 
  w Siennicyna rok szkolny 2015/2016.

- Zarządzenie Nr OK.0050.50.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2015/2016.

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Kornela Makyszyńskiego w Starogrodzie na rok szkolny 2015/2016.

- Zarządzenie Nr OK.0050.52.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Siennicy
  na rok szkolny 2015/2016.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.53.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Zawiszy
  Czarnego w Żakowie na rok szkolny 2015/2016.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.54.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 maja 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
  Szkół im.H.iK. Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie nr OK. 0050.56.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 czerwca 2015r.
  w sprawie określenia trybu zgłaszania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.57.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 czerwca 2015r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,
  położonych we wsi Siennica.

                               - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.58.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 czerwca 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.59.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 czerwca 2015r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 
  autobusu szkolnego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.60.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2015r.
  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.61.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 

- Zarządzenie Nr OK. 120.8.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 czerwca 2015r.
  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu
  Gminy w Siennicy w 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 czerwca 2015r.
  zmieniające zarządzenie Nr OK. 120.7.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 czerwca
  2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędzie Gminy
  w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 czerwca 2015r,.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.0050.84.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia
  2013r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania ciągnika oraz określenia norm
  zużycia paliwa. 

- Zarządzenie Nr OK.120.10.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 czerwca 2015r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.8.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 czerwca
  2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.  

- Zarządzenie Nr OK.0050.63.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 czerwca 2015r.
  w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.64.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 czerwca 2015r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i dyrektorowi Gminnej Biblioteki
  Publicznej w Siennicy oraz wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody.

- Zarządzenie Nr OK.0050.65.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2015r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
  29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2015-2024.

- Zarządzenie Nr OK.0050.66.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2015r.
  w sprawie zmianw budżecie gminy na 2015r.     

- Zarządzenie Nr OK. 0050.67.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 czerwca 2015r.
  w sprawie zmiany planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica
  na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.120.11.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 lipca 2015r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.120.6.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia
  12 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Siennica
  zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
  30 000 Euro.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.68.2015  Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2015r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 
  równiarki drogowej ispycharki gąsiennicowej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.69.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 

- Zarządzenie nr OK.0050.70.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lipca 2015r.
  w sprawie zmiany planu finasowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica
  na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.71.2015 Wójta Gminy Siennicz z dnia 20 lipca 2015r.
  w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej
  na terenie Gminy Siennica. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.72.2015 Wójta Gminy Siennnica z dnia 20 lipca 2015r.
  w sprawie obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum wyznaczonych
  dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w ogólnokrajowym referendum,
  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

- Obwieszczenia Nr OK. 0050.73.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2015
  roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach
  obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do spraw
  referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
  dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału
  w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
  pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.74.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2015r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Agnieszki
  Maśniak nauczycielki zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennicy 
  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.75.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 lipca 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 

- Zarządzenie nr OK. 0050.76.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 lipca 2015r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu
  Gminy Siennica według stanu na koniec II kwartału 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.77.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 sierpnia 2015r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna".

- Zarzązenie Ner OK.0050.78.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 sierpnia 2015r.
  w sprawie zmioan w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.79.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 sierpnia 2015r.
  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.80.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 sierpnia 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół
  im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy od roku szkolnego 2015/2016 wyłącznie w formie
  elektronicznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.81.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 sierpnia 2015r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani
  Moniki Krasnej - nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej im.
  K.Makuszyńskiego w Starogrodzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
  mianowanego.
 
- Zarządzenie Nr OK.0050.82.15 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 sierpnia 2015r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum
  ogólnokrajowym.

- Zarządzenie Nr OK.0050.83.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.84.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2015r.
  w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatrycznej w referndum
  ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.85.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2015r.
  w sprawie informacji o przebiego wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze
  2015r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
  przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów
  finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej za I półrocze 2015r.

                                          - załącznik Nr 1

                                          - załącznik Nr 2   

                                          - załącznik Nr 3   

           - Uchwała Nr Si.319.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
             Obrachunkowej
  w Warszawie z dnia 11 września 2015 roku.   
 
- Zarządzenie Nr OK. 0050.86.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2015r.
  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do
  spraw referendum na terenie Gminy Siennica w referendum ogólnokrajowym,
  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

- Zarządzenie nr OK. 120.12.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 sierpnia 2015r.
  w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności
  lobbingowej.

-  Zarządzenie Nr OK.0050.87.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2015r.
   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza
   Gnoińskich w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.88.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2015r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Niepublicznej Szkole
  Podstawowej w Dłużewie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.89.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.90.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2015r.
  w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego
  Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.91.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 września 2015r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.29.2015 w sprawie ustalenia planu
  dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2015 oraz ustalenia maksymalnej
  kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady
  kształcenia nauczycieli.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.92.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 września 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.93.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 09 września 2015r.
  w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2016r. oraz
  do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne.

- Zarządzenie Nr OK.0050.94.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 września 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
  
- Zarządzenie Nr OK.0050.95.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 września 2015r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu
  współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

- Zarządzenie Nr OK.0050.96.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 września 2015r.
  w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
  głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.97.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 września 2015r.
  w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do
  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
  dzień 25 października 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK.120.13.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 września 2015r.
  w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej.

- Zarządzenie nr OK.120.14.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 września 2015r.
  w sparwie zmiany Zazrądzenia Nr 41/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie
  wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

- Obwieszczenie Nr OK.0050.98.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 września 2015
  roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach
  obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o
  lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób
  niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
  pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
  Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.99.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2015r.
  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
  wyborczych na terenie Gminy Siennica w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 

- Zarządzenie nr OK.0050.100.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2015r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na
  lata 2015-2024.

- Zarządzenie Nr OK.0050.101.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 września 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.102.2015 Wójta Gminy Siennca z dnia 30 września 2015r.
  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. PrzeciwdziałaniaPrzemocy w
  Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.103.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 października 
  2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
  25 października 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.104.2015  Wójta Gminy Siennica z dnia 12 października
  2015r. w sprawiewyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Siennicy do wykonywania
  zadań w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.105.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 października
  2015r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych
  Zarządzeniem Nr OK.0050.103.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 października 2015r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
  25 października 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.106.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 października
  2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Obwieszczenie Nr OK.0050.107.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 19.10.2015r.
   o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
   środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
   "Przebudowa mostu w m. Starogród na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 
   2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów".

- Zarządzenie Nr OK.0050.108.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 października
  2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.109.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 października
  2015r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych
  powołanych Zarządzeniem Nr OK.0050.103.2015r. Wójta Gminy Siennica z dnia
  5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  zarządzonych na dzień 25 października 2015r., zmienionym Zarządzeniem
  Nr OK.0050.105.2015r. Wójta Gminy Siennica z dnia 12 października 2015r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.110.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 października
  2015r. w sprawie podania o publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu
  Gminy Siennica według stanu na koniec III kwartału 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.111.20 15 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 października
  2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.112.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

                                          - załącznik Nr 1

                                          - załącznik Nr 2

- Zarządzenie Nr OK.0050.113.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2015r.
  w sprawie projektu uchwały Wieloloetniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2016-2024.

                                           - załącznik - projekt uchwały

                                                   - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                   - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                   - załącznik Nr 3 do projektu uchwały

         - Uchwała Nr Si.369.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
           Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 
2015 roku.                                           

- Zarządzenie Nr OK.0050.114.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2015r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016r.  

                                           - załącznik - projekt uchwały budżetowej

                                                 - tabela Nr 1 do załącznika

                                                 - tabela Nr 2 do załącznika

                                                 - tabela Nr 3 do załącznika

                                                 - tabela Nr 3a do załącznika

                                                 - tabela Nr 4 do załącznika

                                                 - tabela Nr 4a do załącznika

                                                 - tabela Nr 5 do załącznika

                                                 - tabela Nr 6 do załącznika

                                                 - tabela Nr 7 do załącznika

                                                 - tabela Nr 8 do załącznika

                                                 - tabela Nr 9 do załącznika

                                                 - tabela Nr 10 do załącznika

                                                 - załącznik do projektu uchwały

                                            - Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy na 2016r.

           - Uchwała Nr Si.368.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
            Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 roku.
          


- Obwieszczenie Nr OK.0050.115.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 listopada
    2015r., w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na
    środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu
    w miejscowości Starogród na rzece Świder, w ciągu drogi powiatowej nr 2246W
    Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów.  

- Zarządzenie Nr OK.0050.116.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2015r.
  w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy infoprmacji niezbędnych
  do opracowania planów finansowych na rok 2016.

                                       - załączniki od Nr 1 do Nr 4

                                       - załączniki od Nr 5 do Nr 9

- Zarządzenie Nr OK.0050.117.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.118.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 listopada 2015r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.119.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 listopada 2015r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

                                         - załączniki od Nr 1 do Nr 3

- Obwieszczenie Nr OK.0050.120.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 grudnia 2015r.
  o zgromadzeniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o 
  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie
  mostu w miejscowości Starogród na rzece Świder, w ciągu drogi powiatowej nr 2246W
  Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów.  

- Zarządzenie Nr OK.0050.121.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 grudnia 2015r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.122.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 1 grudnia 2015r. 
  w sprawie przeprowadenia okresowej inwentaryzacji.  

- Zarzdzenie Nr OK.0050.123.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Obwieszczenie Nr OK.0050.124.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 grudnia 
  2015r. o wydaniu decyzji Wójta Gminy Siennica znak OŚ.6220.5.2015 z dnia
  16.12.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
  na przebudowie mostu w miejscowości Starogród na rzece Świder, w ciągu drogi
  powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów.

- Zarządzenie Nr OK.120.15.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2015r.
  w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach
  organizacyjnych Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.125.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.126.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.127.2015  Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.128.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 grudnia 2015r.
  w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji
  uzdatniania wody oraz określenia norm zużycia paliwa.

 
 

    
                  

  


    


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 15:23:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-03 14:16:25
  • Liczba odsłon: 1460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537269]

przewiń do góry