Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy

w 2015 roku 

 

-  Uchwała Nr III.0007.18.2015  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry
  edukacji szkolnej” nr 2014-1-PL01-KA101-000468 pt: „Kompetencje kluczowe w
  nauczaniu szkolnym”.

- Uchwała Nr III.0007.19.2015  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2015-2024.

- Uchwała Nr III.0007.20.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Uchwała Nr III.0007.21.2015  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
  przestrzennego gminy Siennica oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania    
  przestrzennego Gminy Siennica.

- Uchwała Nr III.0007.22.2015  Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi
  Nowodwór - działka nr 259/6.

- Uchwała Nr III.0007.23.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi
  Nowodwór - działki nr 259/5 i 271/3.

- Uchwała Nr III.0007.24.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2015 roku”.

- Uchwała Nr III.0007.25.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 lutego 2015r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- Uchwała Nr III.0007.26.2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
  „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. „MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
  KADRY ZS W SIENNICY”, w ramach programu ERAZMUS+

- Uchwała Nr IV.0007.27.2015 Rady Gminy w Sienncy z dnia 26 marca 2015r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

- Uchwała Nr IV.0007.28.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na lata 2015-2018
  i wskazania kierunków działania Wójta Gminy Siennica na lata 2015-2018.

- Uchwała Nr IV.0007.29.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst,
  Zalesie, Kośminy.

                                            - załącznik

- Uchwała Nr IV.0007.30.2015 Rady Gminy w Siennicy Z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina.

                                             - załącznik

- Uchwała Nr IV.0007.31.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica,
  Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.

                                             - załącznik

- Uchwała Nr IV.0007.32.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy
  Starogród, Starogród.

                                              - załącznik
                                            
- Uchwała Nr IV.0007.33.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 marca 2015r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
  miejscowości Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik,
  Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki.

                                               - załącznik

  - Uchwała Nr  V.0007.34.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
   Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2014 rok

                                                  - załącznik 

 - Uchwała Nr V.0007.35.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
   Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2014 rok.

                                                 - załącznik

 - Uchwała Nr V.0007.36.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.  
      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica
    wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.

  - Uchwała Nr V.0007.37.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
   w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania
   budżetu za 2014r.

 - Uchwała  Nr V.0007.38.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
   w sprawie zmian w uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 
   29 grudnia 2014r. dotyczącej wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica 
   na lata 2015-2024.

  - Uchwała Nr V.0007.39.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 - Uchwała Nr V.0007.40.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
   w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
   zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2015 roku”

  - Uchwała Nr V.0007.41.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 
  w miejscowości Siennica, w trybie bezprzetargowym.

  - Uchwała Nr V.0007.42.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r.
   w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy
   z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
   drogowego dróg gminnych.

- Uchwała Nr VI.0007.43. 2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego.

- Uchwała Nr VI.0007.44.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
   w sprawie zmian w Uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
    na lata 2015-2024.

- Uchwała Nr VI.0007.45.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

- Uchwała Nr VI.0007.46.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia.

- Uchwała Nr VI.0007.47.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr VI.0007.48.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu
  Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, Sądu Okręgowego w Siedlcach.

- Uchwała Nr VI.0007.49.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr VI.0007.50.2015 rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czrwca 2015r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica.

- Uchwała Nr VI.0007.51.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  zmieniająca uchwalę Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada
  2012r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania.

- Uchwała Nr VI.0007.52.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.  
  zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  13 września 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród
  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez
  gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

- Uchwała Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.  
  zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009
  roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania
  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Uchwała Nr VI.0007.54.2015 RadyGminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r.
  w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Siennica z Gminami Cegłów, Jakubów,
  Latowicz w sprawie wspólnego przeprowadzenia postepowania przetargowego na
  dokumentację projektową modernizacji systemów grzewczych, w których będzie
  spalana biomasa.  

- Uchwała Nr VII.0007.55.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
   w sprawie zmian w uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
   na lata 2015-2024.

- Uchwała Nr VII.0007.56.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Siennica na 2015 r.

- Uchwała Nr VII.0007.57.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica.

                                           - załącznik

- Uchwała Nr VII.0007.58.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
  gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Siennica.

- Uchwała Nr VII.0007.59.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy do
  załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

- Uchwała Nr VII.0007.60.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
   w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

- Uchwała Nr VII.0007.61.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
  w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji/Komendanta
  Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

- Uchwała Nr VII.0007.62.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 września 2015r.
  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej.

-
Uchwała Nr VIII.0007.63.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 października
  2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
  powszechnych na kadencję 2016-2019.

- Uchwała Nr VIII.0007.64.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 października
  2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim,
  Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2016-2019.

- Uchwała Nr VIII.0007.65.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 października
  2015r. w sprawie zmianw uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na
  lata 2015-2024.

- Uchwała Nr VIII.0007.66.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 października
  2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.


- Uchwała Nr IX.0007.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie  określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz
  sposobu jego poboru w 2016 roku.

- Uchwała Nr IX.0007.68.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia
  podatku rolnego na 2016 rok.

- Uchwała Nr IX.0007.69.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia  
  podatku leśnego na 2016 rok.

- Uchwała Nr IX.0007.70.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- Uchwała Nr IX.0007.71.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
       
                                     - załącznik Nr 1 

                                     - załącznik Nr 2

                                     - załącznik Nr 3

                                     - załącznik Nr 4- Uchwała Nr IX.0006.72.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
  odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2016 rok.

- Uchwała Nr IX.0007.73.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela
  Makuszyńskiego w Starogrodzie.

- Uchwała Nr IX.0007.74.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2016 rok.

- Uchwała Nr IX.0007.75.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy
  z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
  zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych
  przystanków.

- Uchwała Nr X.0007.76.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Siennica
  nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego wraz ze znajdującymi się na niej
  budynkami, z przeznaczeniem na cele publiczne.

- Uchwała Nr X.0007.77.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjów
  z terenu Gminy Siennica na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
  Osi 10 Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020.

- Uchwała Nr X.0007.78.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotaji dla publicznych i niepublicznych
  przedszkoli, szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby
  fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i
  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu
  rozliczania dotacji.

- Uchwała Nr X.0007.79.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
  targowej na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr X.0007.80.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr IX.0007.71.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  05 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

- Uchwała Nr X.0007.81.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr IX.0007.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  05 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
  oraz sposobu jego poboru w 2016 roku.

- Uchwała Nr X.0007.82.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2015-2024.

- Uchwała Nr X.0007.83.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

- Uchwała Nr XI.0007.84.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk.

- Uchwała  Nr XI.0007.85.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  skargi Wojewody Mazowieckiego w Warszawie wraz z odpowiedzią na skargę.

- Uchwała Nr XI.0007.86.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2014r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2015-2024.

- Uchwała Nr XI.0007.87.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Siennica na 2015r.

- Uchwała Nr XI.0007.88.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
  2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

- Uchwała Nr XI.0007.89.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów A
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- Uchwała Nr XI.0007.90.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach RPO Województwa  
  Mazowieckiego 2014-2020 z działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie
  10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

- Uchwała Nr XI.0007.91.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działania 3.1 „Działania 
  szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu
  Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- Uchwała Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016 – 2024.

- Uchwała Nr XI.0007.93.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siennica na 2016 rok.

- Uchwała Nr XI.0007.94.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2016 rok.

- Uchwała Nr XI.0007.95.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy
  na 2016 rok.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-05 12:22:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 12:02:56
  • Liczba odsłon: 1289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537196]

przewiń do góry