Zalącznik

do uchwały Nr IV/27/03

Rady Gminy w Siennicy

z dnia 27 lutego 2003 r.

 

 

 

S T A T U T

G M I N Y S I E N N I C A

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Statut określa:

 1. ustrój Gminy,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy,
 4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy
 5. zasady gospodarki finansowej Gminy,
 6. zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Wójta.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Siennica,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Siennicy,
 3. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy

  w Siennicy

 4. komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy w Siennicy,
 5. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy

w Siennicy,

 1. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Siennica,
 2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Siennica,
 3. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3

 1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Gmina jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

§ 4

 1. Gmina położona jest w Powiecie Mińskim w Województwie Mazowieckim i obejmuje obszar o powierzchni 111 km 2 .
 2. Granice terytorialne Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5

Siedzibą organów Gminy jest wieś Siennica.

§ 6

 1. Herbem Gminy jest znak szarej podkowy z otworami na dole, łukiem ku górze oraz dwa żółte krzyże maltańskie. Jeden z nich umieszczony jest w środku podkowy, drugi zaś bez prawego ramienia, znajduje się na podkowie. Znaki te umieszczone są na niebieskim polu pionowej, prostokątnej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużonej po środku.

  Herb jest wierną kopią herbu „Krzywda” z okresu, kiedy Siennica posiadała prawa

  miejskie.

 2. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 3. Herb może być umieszczany:

1) na granicach Gminy przy drogach: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych,

 1. nad tablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynku stanowiącym siedzibę Rady

Gminy, Urzędu Gminy,

3) na pismach korespondencyjnych Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Urzędu Gminy.

§ 7

Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z godłem Rzeczypospolitej Polskiej

w środku oraz napisem w otoku: „Urząd Gminy Siennica”.

Rozdział II.

Jednostki pomocnicze Gminy.

§ 8

 1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa.
 2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej

mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo

organy Gminy,

 1. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 2. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
 3. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.2.

§ 9

 1. Z inicjatywy mieszkańców, z wnioskiem o utworzenie, połączenie, podział lub

zniesienie sołectwa może wystąpić zebranie wiejskie zwołane na wniosek 1/5

mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 1. Uchwała zebrania wiejskiego, o której mowa w ust. 1, musi być podjęta bezwzględną

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy mieszkańców sołectwa

uprawnionych do głosowania.

§ 10

Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określają odrębne statuty.

§ 11

 1. Jednostki pomocnicze Gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
 2. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych sołectwa odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy.
 3. Czynności związane z dysponowaniem środkami finansowymi wymagają zgody Skarbnika Gminy.
 4. Środki finansowe jednostki pomocniczej, pochodzące z budżetu Gminy, mogą być przeznaczone tylko na cele jednostki, określone w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

§ 12

Kontrolę działalności finansowej sołectwa sprawują: Rada Gminy, Komisja Rewizyjna

i Skarbnik Gminy.

§ 13

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa wymienione w załączniku nr 3 do Statutu.

§ 14

 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć

w sesjach Rady i posiedzeniach komisji, bez prawa udziału w głosowaniu.

 1. Udział w pracach organów wymienionych w ust.1 polega na:

  1) zgłaszaniu wniosków i opinii,

  2) braniu udziału w dyskusjach.

 2. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady na

  takich samych zasadach jak radnych.

 3. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w pracach organów, o których mowa w ust.1 może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej, na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady,

§ 15

Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy przy

pomocy komisji i Wójta Gminy.

 

Rozdział III.

Zadania i zakres działania Gminy .

§ 16

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych

podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu.

§ 17

Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do

racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunków do pełnego uczestnictwa obywateli

w życiu wspólnoty.

§ 18

 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 2. Podstawowym zadaniem własnym Gminy jest organizowanie życia publicznego

w Gminie oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,

w szczególności w zakresie:

 1. infrastruktury technicznej,
 2. infrastruktury społecznej,
 3. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 1. Przekazanie Gminie nowych zadań własnych w drodze ustawy może nastąpić po pełnym zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.

§ 19

 1. Poza zadaniami określonymi w § 18 Gmina realizuje:
 1. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jej ustawą lub przyjęte w drodze porozumienia,
 2. zadania z zakresu organizacji przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 1. Gmina może także wykonywać zadania z kompetencji powiatu oraz województwa,

  na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządowymi.

 2. Na wykonanie zadań zleconych oraz przyjętych w drodze porozumienia, o których mowa w ust.1 i 2, Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do ich realizacji.
 3. W celu obrony wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego Gmina może tworzyć z innymi gminami, powiatami i województwami stowarzyszenia.

 

§ 20

 1. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 4 do statutu.
 3. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania

o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych

w odrębnej ustawie.

§ 21

 1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania międzygminnego.
 2. W celu wspólnego wykonania zadań publicznych Rada może podjąć uchwałę

  o przystąpieniu do związku międzygminnego.

 3. Gmina może zawierać porozumienia międzygminne w sprawach powierzenia innej gminie określonych przez nią zadań publicznych, jak również w sprawie udzielenia pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rozdział IV.

Władze Gminy.

§ 22

Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez

wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 23

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy, wyboru Wójta oraz

referendum gminnego określają odrębne ustawy.

§ 24

 1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami Gminy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

§ 25

 1. Gmina działa za pośrednictwem swoich organów.
 2. Organami Gminy są: Rada Gminy oraz Wójt.
 3. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 

 

 

§ 26

Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należą sprawy określone w art.18 ust. 2 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wynikające z innych ustaw..

§ 27

 1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
 2. Wójt wykonuje:
  1. uchwały Rady,
  2. jemu przypisane zadania i kompetencje określone w art. 30 ust. 2 i art. 60 ust. 2

   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  3. zadania określone w innych ustawach i w niniejszym Statucie.

3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.

§ 28

 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 29

 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.
 2. Wójt określa szczegółowy zakres zadań swojego zastępcy.

§ 30

W czasie nieobecności Wójta wykonywanie jego zadań i kompetencji przejmuje

Zastępca Wójta.

§ 31

 1. Propozycję wynagrodzenia dla Wójta przedkłada Radzie jej Przewodniczący.
 2. Ustalenie i zmiana wynagrodzenia dla Wójta może być dokonana tylko na podstawie uchwały Rady.
 3. W zakresie udzielania urlopów oraz dokonywania innych czynności wynikających

z zakresu prawa pracy, w stosunku do Wójta, właściwym jest Przewodniczący Rady.

 

Rozdział V.

Organizacja wewnętrzna Rady.

§ 32

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy w sprawach należących do zakresu działania Gminy, z wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców

  w drodze referendum.

 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
 3. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

§ 33

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

§ 34

Do wewnętrznych organów Rady należą:

 1. Przewodniczący,
 2. dwóch Wiceprzewodniczących,
 3. komisje stałe określone odrębną uchwałą,
 4. komisje doraźne do określonych zadań.

§ 35

 1. Komisje stałe działają w zakresie ustalonym przez Radę, są jej organami pomocniczymi.
 2. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając skład i zakres działania.

§ 36

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących,

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego

składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 1. Funkcji, o których mowa w ust.1 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

§ 37

 1. Przewodniczący Rady Gminy organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady,

a w szczególności:

  1. zwołuje sesje Rady i ustala projekt ich porządku dziennego,
  2. przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem,
  3. nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,
  4. przedstawia propozycje planu pracy Rady oraz przy współpracy z Wójtem zapewnia jego realizację,
  5. nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym skierowanym do Rady oraz występuje

   z inicjatywą uchwałodawczą,

  6. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  7. podpisuje uchwały Rady,
  8. przekazuje Wójtowi uchwały Rady do realizacji,
  9. koordynuje prace komisji Rady, a w szczególności w zakresie zadań kontrolnych komisji,
  10. zarządza wybór komisji skrutacyjnej.

§ 38

Przewodniczący Rady, oprócz uprawnień przewidzianych w § 37 Statutu, jest

upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

§ 39

W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub

jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej

najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 40

W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczeniu przez niego

Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący

starszy wiekiem.

§ 41

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na

stanowisku d/s obsługi Rady.

Rozdział VI .

Tryb pracy Rady.

1. Sesje Rady

§ 42

  1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
  2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
  1. postanowienia proceduralne,
  2. deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
  3. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  4. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
  1. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 43

  1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

 

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady .

Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane przez

Przewodniczącego Rady z zachowaniem obowiązujących zasad i terminów

powiadamiania radnych.

  1. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie tj na

wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

§ 44

  1. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala swój plan pracy na rok następny, w którym określa przede wszystkim liczbę sesji, podstawowe tematy obrad i przewidywany termin ich realizacji oraz ważniejsze zadania komisji, Wójta i podporządkowanych mu jednostek - związane z działalnością Rady.

   Plan taki Rada uchwala na rok bieżący, niezwłocznie po rozpoczęciu kadencji,

   o ile do końca roku pozostało co najmniej pół roku.

  2. Rada może uchwalić również ramowy program działania na okres kadencji, określając w nim główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady, który będzie uwzględniał wykonanie postulatów wyborców.
  3. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy, a także ramowego programu działania, o ile go uchwali.

2. Pierwsze posiedzenie Rady .

§ 45

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący poprzedniej kadencji

w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

§ 46

  1. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
  1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady.
  2. przygotowanie projektu porządku obrad,
  3. dokonanie otwarcia sesji,
  4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
  1. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.

§ 47

Pierwszą w kadencji sesję Rady otwiera Przewodniczący poprzedniej kadencji

i przekazuje przewodnictwo obradom najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu na

sesji.

§ 48

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie według

roty ustalonej w ustawie.

§ 49

  1. Przewodniczący senior odbiera ślubowanie radnych oraz przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady.
  2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani

w kolejności alfabetycznej radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.

§ 50

Po złożeniu przez radnych ślubowania przewodniczący senior przeprowadza wybór

Przewodniczącego Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych.

§ 51

Radny wybrany Przewodniczącym Rady, przejmuje od przewodniczącego seniora

przewodnictwo obrad.

§ 52

Przewodniczący Rady przeprowadza wybór Wiceprzewodniczących Rady.

 

3 . Przygotowanie sesji.

§ 53

  1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
  2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie projektu porządku obrad,
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  3. ustalenie listy osób zaproszonych po zasięgnięciu opinii Wójta,
  4. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
  1. Sesje zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia - jeden

   z Wiceprzewodniczących.

  2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad - wysyłając zawiadomienia wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji.
  3. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust.4, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek

   o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad,

   przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

  4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 3 dni przed sesją.

 

 

Taki sam sposób obowiązuje przy zawiadamianiu mieszkańców o posiedzeniach

komisji Rady.

W/w trybu zawiadamiania nie stosuje się w sytuacjach, kiedy posiedzenie komisji

musi być zwołane dla rozstrzygnięcia nagłej sprawy.

7. Sesję nadzwyczajną Rady obowiązany jest zwołać jej Przewodniczący w ciągu

7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 54

  1. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt Gminy oraz Sekretarz

i Skarbnik Gminy.

  1. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podlegających kontroli Rady.

 

4. Obradowanie na sesjach .

§ 55

Jawność sesji oznacza, iż podczas obrad na sali może być obecna publiczność,

zajmująca specjalnie w tym celu wyznaczone miejsce dla publiczności.

§ 56

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 57

Rada może obradować i podejmować uchwały tylko w obecności co najmniej połowy

swego ustawowego składu (quorum).

§ 58

  1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
  2. Na wniosek przewodniczącego obrad, radnego lub Wójta Rada może postanowić

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na

kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

  1. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.2 Rada może postanowić

w szczególności ze względu na niemożliwość rozpatrzenia całości spraw porządku

obrad na jednym posiedzeniu, konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania

dodatkowych materiałów, dużą liczbę dyskutantów lub inne nieprzewidziane

przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe rozstrzygnięcie spraw.

  1. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu sesji w przypadku braku quorum

   w trakcie obrad i jeżeli nie może zwołać quorum, wyznacza nowy termin

   posiedzenia tej samej sesji, bądź przewidywany termin jej zwołania, z tym że

   uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

  2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum, odnotowuje się w protokole.

§ 59

  1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego.
  2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 43 ust.3.

§ 60

Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczący, a w razie jego

nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba, zastępuje go w obradach upoważniony

Wiceprzewodniczący.

§ 61

  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „otwieram sesję Rady Gminy w Siennicy”.
  2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając w porozumieniu w Wiceprzewodniczącymi i Wójtem nowy lub przewidywany termin sesji.

W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja nie odbyła się.

§ 62

Protokoł z przebiegu sesji sporządza pracownik Urzędu Gminy wyznaczony do obsługi Rady.

§ 63

  1. Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
  2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić

każdy radny, Przewodniczący, bądź Wójt.

  1. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
  2. Przedstawiony projekt porządku obrad Rada uchwala w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 64

Na wniosek Wójta, Przewodniczący obowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 65

W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji przewiduje się:

  1. interpelacje, oświadczenia i zapytania radnych,
  2. sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym,
  3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  4. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  5. sprawy różne i wolne wnioski.

§ 66

  1. Interpelacje w sprawach o istotnym znaczeniu dla Gminy radny składa na sesji

   w odpowiednim punkcie porządku obrad.

  2. Interpelacje kieruje się do Wójta.
  3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
  4. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub Zastępca Wójta. Na życzenie radnego lub jeżeli nie można udzielić odpowiedzi na sesji, Wójt jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od dnia sesji.
  5. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce Przewodniczącego

w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemne interpelacje radnego

winna być udzielona również w ciągu 14 dni.

§ 67

  1. Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy radnemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji w sprawach aktualnych problemów Gminy.
  2. Zapytania mogą być kierowane do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące działania Urzędu Gminy,

Wójt może upoważnić obecnego na sesji pracownika samorządowego.

§ 68

  1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 65 pkt 2 składa Wójt lub upoważniony przez niego Zastępca Wójta.
  2. Sprawozdanie z prac komisji Rady składa przewodniczący właściwej komisji lub jego zastępca.

§ 69

  1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając

   i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

  2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a może także

   w uzasadnionych wypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

  3. Przewodniczący Rady może postanowić o przyjęciu pisemnego wystąpienia radnego (nie wygłoszonego na sesji) do protokołu sesji, informując o powyższym Radę.
  4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

§ 70

  1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
  • stwierdzenia quorum,
  • zmiany porządku obrad,
  • zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  • zamknięcia listy mówców,
  • zarządzenia przerwy w obradach,
  • ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
  • imiennego głosowania,
  • przeliczenia głosów,
  • zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,
  • przestrzegania regulaminu obrad.
  1. Przewodniczący Rady poddaje wniosek, o którym mowa w ust.1 pod głosowanie.

Rada decyduje w tych sprawach zwykłą większością głosów.

  1. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący Rady udziela głosu:
  • Wójtowi,
  • radcy prawnemu lub rzeczoznawcy,

w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

§ 71

  1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
  2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy

   i czasu trwania ich wystąpień na sesji.

  3. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony dla niego czas, Przewodniczący Rady może przywołać radnego „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywoływaniu - odebrać mu głos.
  4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji - Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy nie odniosło przywołanie skutku - może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
  5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 72

  1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spośród publiczności, po uprzednim zgłoszeniu się ich do zabrania głosu, określając jednocześnie czas

   i odpowiedni punkt porządku obrad.

  2. Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

§ 73

Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.

W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia Wójtowi ustosunkowania się

do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność

- przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

§ 74

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając

formułę: „zamykam sesję Rady Gminy w Siennicy”.

§ 75

Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące

głównie miejsca obrad, bezpieczeństwa radnych i innych uczestników sesji, a także

porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt.

§ 76

  1. Z każdej sesji sporządza się protokoł, który powinien zawierać w szczególności:
  1. numer, datę i miejsce obrad,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad (quorum),
  3. nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych

   i nieusprawiedliwionych) oraz osób delegowanych na sesję z Urzędu Gminy,

   a także osób specjalnie zaproszonych w związku z tematyką obrad i gości

   przybyłych spoza terenu gminy,

  4. zatwierdzony porządek dzienny obrad,
  5. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, zgłoszonych pytań

   i interpelacji radnych oraz udzielonych i nie udzielonych odpowiedzi, a także

   treść zgłoszonych i przyjętych wniosków,

  6. czas trwania obrad,
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”

   i wstrzymujących się”,

  8. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  9. podpisy: Przewodniczącego Rady i protokolanta.
  1. Sesje numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi z oznaczeniem roku kalendarzowego. Numeracja zaczyna się z początkiem kadencji.
  2. Do protokołu dołącza się:
  • listę obecności radnych oraz osób obligowanych na sesję z urzędu,
  • listę gości zaproszonych,
  • listę obecności przewodniczących jednostek pomocniczych,
  • pisemne usprawiedliwienie nieobecnych na sesji radnych,
  • podjęte przez Radę uchwały,
  • inne dokumenty (sprawozdania, informacje) przedkładane na sesji oraz złożone na ręce Przewodniczącego Rady w trakcie obrad.

 

 

§ 77

1. Protokoły z obrad sesji wraz z załącznikami przechowuje się w Urzędzie Gminy.

2. Przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji radni mogą zgłaszać poprawki

i uzupełnienia do niego. O ich uwzględnieniu decyduje Rada w drodze

głosowania jawnego.

§ 78

Wójt w ciągu 7 dni, a w sytuacjach pilnych niezwłocznie przekazuje

zainteresowanym jednostkom organizacyjnym (wykonawcom postanowień Rady)

odpisy uchwał Rady.

 

5. Procedury głosowania.

§ 79

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę

głosowania.

2. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania,

Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub

uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

3. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.

4. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 80

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie mandatu.

Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące

się”.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy

Wiceprzewodniczących.

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 81

1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana na sesji spośród

radnych.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią

Rady,

przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie

przeprowadza komisja skrutacyjna, z wybranym spośród siebie

przewodniczącym komisji.

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób

głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje

protokoł, podaje wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokoł z głosowania, stanowią załącznik do

protokołu sesji Rady.

§ 82

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje

i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja

była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek

najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi

wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący

rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad

przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się

kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie

zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

§ 83

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie

zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej

kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków)

o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów

projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej

kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których

podjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu

uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku

poprawek, poddaje się pod głosowanie poprawkę najdalej idącą.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek

do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem

uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do

projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust.6 na

czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi

sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 84

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej

połowy składu Rady, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. Zwykła większość głosów występuje wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa

niż liczba głosów „przeciw”.

3. Bezwzględna większość głosów oznacza liczbę głosów większą od sumy

pozostałych, ważnie oddanych głosów, to znaczy „przeciwnych”

i „wstrzymujących się”.

4. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą

głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu

Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§ 85

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady bezwzględną

większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,

w głosowaniu tajnym.

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu radnemu.

3. Jeżeli głosowanie nie rozstrzygnie o wyborze powtarza się procedurę

głosowania, począwszy od zgłaszania kandydatów.

§ 86

Rada może odwołać Przewodniczącego Rady z pełnionej funkcji przed upływem

kadencji.

§ 87

1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady musi wnieść co najmniej 1/4

ustawowego składu Rady.

2. Wniosek składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem podczas obrad sesji.

3. Rada wszczyna procedurę odwoławczą, gdy wniosek o odwołanie zostanie

przyjęty do porządku obrad.

§ 88

Procedura rozpatrzenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady jest

następująca:

  1. obrady sesji prowadzi Wiceprzewodniczący, który przedstawia wniosek

   o odwołanie,

  2. dyskusja,
  3. przeprowadzenie głosowania tajnego, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
  4. wynik głosowania rozstrzyga bezwzględna większość głosów.

§ 89

W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady, Rada przeprowadza wybory

Przewodniczącego Rady na najbliższej sesji.

  1. Uchwały Rady.

§ 90

1. Sprawy będące przedmiotem obrad sesji Rada rozstrzyga w drodze

podejmowanych uchwał.

2. Uchwały Rady mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał

o charakterze formalnym (proceduralnym), które mogą być odnotowane

w protokole sesji.

§ 91

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:

Przewodniczący Rady, komisje, co najmniej czterech radnych oraz Wójt.

  1. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez komisję, grupę

radnych, Wójt wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały.

3. Projekty uchwał Rady przygotowywane przez Wójta opiniują właściwe komisje

Rady. Opinie komisji są odczytywane na sesji Rady przez przewodniczącego

danej komisji.

§ 92

  1. Uchwały Rady powinny być redagowane w sposób czytelny i zawierać przede

wszystkim:

  1. kolejny numer, datę, tytuł,
  2. podstawę prawną,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących nadzór nad jej realizacją,
  5. termin wejścia w życie uchwały, ewentualnie czas jej obowiązywania.
  1. Uchwały numeruje się podając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 93

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który obradom

przewodniczył.

§ 94

  1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji w Urzędzie Gminy przez pracownika obsługującego Radę
  2. Odpisy uchwał (kopie) przekazuje się w ciągu 7 dni po ich podjęciu Wojewodzie oraz właściwym komórkom (pracownikom) i jednostkom do realizacji.
  3. Uchwałę budżetowa oraz uchwałę o udzieleniu, bądź nieudzieleniu absolutorium Wójtowi, Wójt jest zobowiązany przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Wójta, objęte zakresem nadzoru.

 

 

 

 

 

Rozdział VII.

Radni

§ 95

  1. Radny reprezentuje wyborców i obowiązany jest brać udział w pracach Rady

i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany

lub desygnowany.

  1. Przy wykonywaniu obowiązków radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
  2. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,

prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania

z interpelacjami, oświadczeniami oraz zapytaniami. Radny nie może brać

udziału w głosowaniu w Radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu

prawnego.

§ 96

  1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
  2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając ustne lub pisemne wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady.

§ 97

  1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim

stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego

zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

  1. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
  2. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1, Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 98

Radnemu przysługuje zwolnienie od pracy zawodowej w celu umożliwienia

wykonywania mandatu.

§ 99

Za udział w posiedzeniach Rady, komisji stałych i doraźnych, radni otrzymują

diety ustalone odrębną uchwałą Rady.

§ 100

  1. Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczna dieta.
  2. Wysokość miesięcznej diety ustala Rada na wniosek Wójta po zasięgnięciu opinii przewodniczących komisji.

   § 101

   1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

   2. Kluby radnych nie są organami Rady.

   3. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 4 radnych.

   4. Powstanie klubu radnych zgłasza się Przewodniczącemu Rady.

   W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, skład osobowy oraz sposób

   reprezentowania klubu. O zmianach składu klubu niezwłocznie powiadamia się

   Przewodniczącego Rady.

   5. Działalność klubu nie może być sprzeczna z niniejszym statutem.

   6. Przedstawiciel klubu radnych może przedstawić na sesji Rady lub posiedzeniu

   komisji stanowisko klubu w sprawach objętych porządkiem sesji lub komisji.

   7. Kluby mogą odbywać posiedzenia w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy.

    

   Rozdział VIII.

   Komisje Rady.

   § 102

   1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, Rada powołuje Komisję Rewizyjną

   i inne komisje stałe, określone odrębną uchwałą oraz może powoływać komisje

   doraźne.

   2. Komisje podejmują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które

   służą wykonywaniu jej zadań.

  3. Komisje podlegają wyłącznie Radzie.

§ 103

1. Komisje problemowe działają w zakresie ustalonym przez Radę, są jej organami

pomocniczymi.

2. Wyboru przewodniczących komisji dokonuje Rada spośród radnych.

3. Wiceprzewodniczących komisji wybierają członkowie komisji spośród radnych.

§ 104

Rada ustala skład osobowy każdej komisji oraz przedmiot i zakresy działania.

§ 105

1. W skład Komisji wchodzi 5 radnych.

2. Radny zobowiązany jest do pracy w jednej komisji stałej.

§ 106

Rada może dokonywać w czasie kadencji zmian w składach osobowych komisji,

na wniosek przewodniczącego komisji, radnych oraz Przewodniczącego Rady,

w tym na stanowiskach przewodniczących komisji oraz na skutek złożenia

rezygnacji z członkostwa w komisji

§ 107

Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane należy

w szczególności:

  1. kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie

   właściwości komisji,

  2. rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
  3. kontrola realizacji uchwał Rady,
  4. współdziałanie z organami poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy,
  5. występowanie do Rady z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniowanie

i przygotowywanie projektów uchwał Rady.

§ 108

  1. Komisje przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje plany pracy oraz okresowe sprawozdania z działalności.
  2. Rada Gminy oceniając przynajmniej raz w roku działalność każdej komisji,

   może udzielić wytycznych do dalszej ich pracy.

   § 109

   1. Komisje działają w ramach posiedzeń, odbywanych zgodnie z planami pracy

   i w miarę potrzeb.

   2. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, zwłaszcza gdy zachodzi taka

   potrzeba ze względu na zakres i złożoność rozpatrywanych zagadnień, a także

   posiedzenia z udziałem Wójta oraz przedstawicieli (kierowników) jednostek

   organizacyjnych Gminy.

   3. Komisje, rozpatrując na posiedzeniach sprawy przypisane do ich właściwości,

   podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii lub wniosków.

   4. Rada może w każdym czasie zlecić zwołanie posiedzenia komisji i rozpatrzenie

   przez nią określonych spraw.

   § 110

   1. Posiedzenie komisji zwołuje i ustala projekt jego porządku dziennego

   przewodniczący właściwej komisji.

   2. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 50%

   ogólnego składu danej komisji.

  3. Posiedzeniom komisji przewodniczy przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

4. Uchwały, opinie i wnioski komisji uchwalane są zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy składu komisji.

5. W głosowaniu, przy podejmowaniu uchwał, opinii i wniosków komisji, biorą

udział tylko członkowie właściwej komisji.

6. Głosowanie, o którym mowa w ust.5 przeprowadzane jest w sposób jawny.

  1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły, które są podpisywane przez

przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.

8. Protokoł z posiedzenia komisji winien zawierać:

  1. numer, datę i miejsce posiedzenia,
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia z podaniem liczby członków obecnych na posiedzeniu (łącznie z przewodniczącym i jego wiceprzewodniczącym) oraz ogólnej liczby osób stanowiących skład komisji,
  3. nazwiska i imiona członków komisji nieobecnych na posiedzeniu

   (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),

  4. nazwiska i imiona osób delegowanych na posiedzenie z Urzędu, bądź innych jednostek organizacyjnych Gminy,
  5. treść przyjętego porządku dziennego posiedzenia,
  6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  7. przebieg posiedzenia - zwięzłe streszczenie wystąpień i dyskusji,
  8. treść uchwał, opinii i wniosków,
  9. podpis przewodniczącego i protokolanta.
  1. Protokoły z posiedzeń komisji Rady wraz z listami obecności członków komisji

i innych osób uczestniczących w poszczególnych posiedzeniach są

przechowywane w Urzędzie Gminy.

Rozdział IX.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej .

§ 111

  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do wykonywania zadań związanych

   z realizacją funkcji kontrolnej Rady Gminy.

  2. Komisja Rewizyjna podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.
  3. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz wyłącznie na zlecenie Rady.

§ 112

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

  1. okresowa kontrola działalności finansowej Wójta,
  2. opiniowanie wykonania budżetu Gminy,
  3. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia

   absolutorium Wójtowi oraz przesyłanie wniosku Regionalnej Izbie

   Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

  4. opiniowanie wniosku o odwołanie Wójta,
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
  1. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie wnioski oraz opinie, o których mowa

w ust. 1.

§ 113

1. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze

doraźnym.

  1. Rada zlecając Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli, określa

szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 114

Przedmiotem kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną jest działalność

Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie:

  1. gospodarki finansowej,
  2. zarządzania mieniem gminnym,
  3. przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy, uchwał Rady oraz

innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej,

4) realizacji bieżących zadań Gminy.

§ 115

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów Gminy,

w oparciu o następujące kryteria:

1) legalności (badanie zgodności z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy),

2) celowości i gospodarności,

3) rzetelności.

§ 116

1. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić radni z wyjątkiem radnych

pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

§ 117

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta (kierownika jednostki

kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed

terminem kontroli.

§ 118

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do akt i dokumentów znajdujących się

w kontrolowanej jednostce oraz żądania od pracowników kontrolowanej jednostki

ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 119

 1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokoł, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
 2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3. Protokoł powinien ponadto zawierać:

  1. nazwę i adres jednostki kontrolowanej,
  2. termin przeprowadzenia kontroli,
  3. imiona i nazwiska osób kontrolujących,
  4. określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5. ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej.
 1. Protokoł sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których

jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady,

trzeci pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej.

§ 120

1. Na podstawie wyników kontroli Komisja Rewizyjna występuje z wnioskami

zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na

przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

2. Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy w formie

sprawozdania

§ 121

Inne zadania Komisji Rewizyjnej wynikają z uregulowań zawartych w § 108, 109

i 110 niniejszego Statutu, dotyczących wszystkich komisji Rady.

Rozdział X.

Mienie Gminy.

§ 122

Mieniem komunalnym Gminy jest własność i inne prawa majątkowe nabyte

w sposób przewidziany w przepisach.

§ 123

Gospodarkę mieniem prowadzą organy Gminy.

§ 124

Mienie Gminy uznane za zbędne do realizacji zadań, może być zbyte lub oddane

do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania w trybie i na zasadach określonych

w przepisach prawa.

§ 125

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem Gminy jest

zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem,

zwłaszcza zaś jego ochrona i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 126

Wójt co najmniej raz w roku przedstawia Radzie informację o stanie mienia Gminy.

 

 

 

§ 127

W sprawach majątkowych, oświadczenie woli w imieniu Gminy składa Wójt lub

osoba przez niego upoważniona.

§ 128

Wójt samodzielnie decyduje wyłącznie w zakresie zwykłego zarządu mieniem

Gminy.

§ 129

1. Wszystkie czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych,

dla swej skuteczności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby

przez niego upoważnionej.

2. Kontrasygnata ma na celu zapewnienie zgodności czynności prawnych

z postanowieniami budżetu Gminy i zasadami gospodarki finansowej.

3. Skarbnik Gminy może odmówić złożenia kontrasygnaty. Odmowa złożenia

kontrasygnaty winna znajdować swoje uzasadnienie w przepisach prawa,

zasadach gospodarki finansowej lub postanowieniach budżetu Gminy.

4. Pisemne polecenie Wójta obliguje Skarbnika do złożenia kontrasygnaty.

5. Skarbnik po dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta, powiadamia

tym Radę Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

Rozdział XI.

Gospodarka finansowa Gminy .

§ 130

Za gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.

§ 131

1. Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet uchwalony przez Radę.

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

3. Projekt budżetu przygotowuje Wójt w oparciu o przepisy o finansach

publicznych oraz wskazówki Rady Gminy.

4. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia Gminy,

Wójt przedkłada Radzie w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok

budżetowy i przesyła go, celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunko-

wej.

§ 132

  1. Procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów

informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu, określa Rada w odrębnej

uchwale.

 

2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca

roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu

przedłożony Radzie.

3. Bez zgody Wójta - Rada nie może wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej

zmian, powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia

w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów, bez

jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

  1. W trakcie roku budżetowego Wójt może dokonywać zmian w budżecie

w zakresie:

  1. zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego kwot dotacji celowych, przekazanych z budżetu państwa,
  2. zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych subwencji,
  3. przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym

ich przeznaczeniem,

§ 133

  1. Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków Gminy.
  2. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli

planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

§ 134

1. Dochodami Gminy są:

  1. wpływy z podatków i opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw,
  2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości określonej w odrębnych przepisach,
  3. dochody z majątku Gminy,
  4. subwencja ogólna i subwencje ustalone według zasad określonych

w przepisach.

2. Dochodami Gminy są także:

  1. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
  2. wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
  3. spadki, zapisy, darowizny,
  4. odsetki od środków finansowych Gminy, gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułów

określonych w ust.1,

  1. dotacje z funduszów celowych,
  2. dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone Gminie ustawami,
  3. inne wpływy należne na podstawie odrębnych przepisów.

§ 135

Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

 

§ 136

  1. Przedstawione przez Wójta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy,

   Przewodniczący Rady kieruje do Komisji Rewizyjnej.

  2. Pozostałe komisje stałe Rady rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu,

   a w szczególności w części dotyczącej przedmiotowego działania komisji.

  3. Komisje, po rozpatrzeniu sprawozdania, przekazują swoje opinie Komisji Rewizyjnej, która przygotowuje ocenę działalności Wójta w zakresie wykonania budżetu za okres sprawozdawczy.
  4. Komisja Rewizyjna, w oparciu o własne ustalenia, a także w oparciu o opinie pozostałych komisji stałych, opiniuje wykonanie budżetu i występuje

z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium

Wójtowi.

Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę

Obrachunkową.

§ 137

Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz udzielenie lub

nieudzielenie Wójtowi absolutorium, jest przedmiotem obrad tej samej sesji Rady.

§ 138

Postępowanie w sprawie rozpatrywania rocznego sprawozdania z wykonania

budżetu oraz udzielenia lub nieudzielenia absolutorium na sesji Rady obejmuje:

  1. przedstawienie Radzie sprawozdania z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przeprowadzenie dyskusji oraz zgłoszenie wniosków.

   § 139

   Rada, po ustosunkowaniu się do sprawozdania z wykonania budżetu, przystępuje

   do rozpatrzenia absolutorium dla Wójta według następującej procedury:

   1) przedstawienie Radzie przez Komisję Rewizyjną opinii o sprawozdaniu

   z wykonania budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium,

   2) przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku

   Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

   3) zgłoszenie uwag i wniosków,

  4. ustosunkowanie się Wójta do zgłoszonych uwag i wniosków,
  5. podjęcie rozstrzygnięcia w formie uchwały.

§ 140

Uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium podejmuje się w głosowaniu jawnym,

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

 

Rozdział XII.

Urząd Gminy.

§ 141

  1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
  2. Wójt jest kierownikiem Urzędu.
  3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny,

   nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

  4. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
  5. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach

   z zakresu administracji publicznej.

  6. Do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada

może upoważnić również organy wykonawcze jednostek pomocniczych oraz

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 142

Pracownikami samorządowymi w Urzędzie Gminy są osoby zatrudnione w ramach

stosunku pracy na podstawie: wyboru, powołania, mianowania oraz umowy o pracę.

§ 143

1. Na podstawie powołania przez Radę zatrudnieni są: Sekretarz Gminy i Skarbnik

Gminy pełniący funkcję głównego księgowego budżetu.

2. Stosunek pracy z Sekretarzem Gminy i Skarbnikiem Gminy nawiązuje Wójt,

w dniu określonym w uchwałach Rady w sprawie ich powołania.

§ 144

1. Pracownikami mianowanymi są pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach

pracy określonych w załączniku nr 5 do Statutu.

2. Na podstawie umowy o pracę zatrudnieni są pozostali pracownicy.

§ 145

Wójt ustala wynagrodzenie, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami

samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie oraz z kierownikami gminnych

jednostek organizacyjnych.

§ 146

1. Mianowani pracownicy samorządowi podlegają okresowym ocenom

kwalifikacyjnym.

2. Zasady dokonywania oceny określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.

 

§ 147

1. Rada Gminy powołuje komisje dyscyplinarne I i II instancji do orzekania

w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych.

2. Komisja I instancji składa się z członków wybranych przez Radę spośród

pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania

i powołania.

Komisja II instancji składa się z członków wybranych spośród radnych.

3. Obsługę administracyjną komisji dyscyplinarnych zapewnia Wójt.

4. Wójt wyznacza również rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników

samorządowych mianowanych.

§ 148

Status prawny pracowników samorządowych reguluje ustawa o pracownikach

samorządowych.

Rozdział XIII

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów

Rady, komisji i Wójta.

§ 149

1. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli

do:

  • uzyskiwania informacji,
  • wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady,
  • dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,

w tym: uchwał, protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady.

2. Uzyskanie informacji i prawo dostępu do dokumentów nie jest uzależnione od

wykazania przez zainteresowanego jakiegokolwiek interesu faktycznego

i prawnego.

3. Osobą upoważnioną do udostępnienia informacji o bieżącej działalności Gminy,

aktualnych i powstających problemach i zagrożeniach jest Przewodniczący Rady

Gminy i Wójt Gminy (każdy w zakresie swego działania) lub osoby przez nich

upoważnione.

Czynności informacyjne obejmują również możliwość udostępnienia

mieszkańcom lokalnych materiałów statystycznych, opracowań o profilu

społecznym i organizacyjnym, prasy samorządowej.

Prawo do informacji może być ograniczone wyłącznie ze względu na ochronę

danych osobowych, tajemnicę przedsiębiorcy oraz z uwagi na zasady ustalone

w przepisach o ochronie informacji niejawnych i tajemnic chronionych

ustawowo.

§150

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępniane są na stanowisku

d/s obsługi Rady, a dokumenty z zakresu działań Wójta - na stanowisku

d/s organizacyjnych.

2. Dokumenty wymienione w ust.1 udostępniane są w Urzędzie Gminy,

w godzinach urzędowania, w obecności osoby upoważnionej.

Przeglądanie akt poza siedzibą Urzędu jest niedopuszczalne.

3. Udostępnianie dokumentów tj: protokołów z posiedzeń organów Gminy oraz

komisji następuje bezzwłocznie na wniosek obywatela.

4. Udostępnianie dokumentów odnotowuje się w rejestrze udostępnianych

dokumentów.

W przypadku konieczności skompletowania kilku dokumentów znajdujących

się w archiwum, ich udostępnienie następuje nie później niż w terminie 5 dni.

5. W prawie do przeglądania akt mieści się zapoznawanie z ich treścią, jak również

sporządzanie notatek przez wnioskodawcę.

6. Osoba korzystająca z dokumentów nie może dokonywać w nich poprawek,

skreśleń i uzupełnień oraz nanosić swoich uwag.

§ 151

1. Za udostępnianie do wglądu dokumentów nie pobiera się opłat.

2. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek

lub odbitek kserograficznych.

3. Czynności, o jakich mowa w ust.2 są wykonywane odpłatnie. Wysokość opłat

za uwierzytelnienie dokumentów określa ustawa o opłacie skarbowej.

Wysokość opłat za usługi kserograficzne określa Rada w drodze odrębnej

uchwały.

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe.

§ 152

Gmina ma prawo stanowienia aktów prawa miejscowego, w formie uchwały,

obowiązujących na obszarze Gminy.

§ 153

1. Akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę ogłaszane są w sposób

określony w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz.718).

  1. Akty zawierające przepisy porządkowe ogłaszane są ponadto w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
  2. Sposobem zwyczajowo przyjętym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego

w Gminie jest wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz

u sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy.

§ 154

Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w siedzibie Gminy.

§ 155

  1. Statut Gminy uchwala Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.
  2. Rada może w trybie określonym w ust.1 dokonywać zmian w Statucie.

 

 

Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Siennica

 

W Y K A Z

jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Siennica

 

  1. Bestwiny 21. Nowa Pogorzel
  2. Borówek 22. Nowe Zalesie
  3. Boża Wola 23. Nowy Zglechów
  4. Bydy Łękawickie 24. Nowy Starogród
  5. Chełst 25. Pogorzel
  6. Dąbrowa 26. Siennica I
  7. Drożdżówka 27. Siennica II
  8. Dłużew 28. Siodło
  9. Dzielnik 29. Starogród
  10. Gągolina 30. Stara Wieś
  11. Grzebowilk 31. Strugi Krzywickie
  12. Kąty 32. Świętochy
  13. Kulki-Ptaki 33. Swoboda
  14. Kośminy 34. Wojciechówka-Julianów
  15. Krzywica 35. Wólka Dłużewska
  16. Lasomin 36. Zglechów
  17. Łękawica 37. Zalesie
  18. Majdan 38. Żaków
  19. Nowodwór 39. Żakówek
  20. Nowodzielnik

 

Załącznik nr 4

do Statutu Gminy Siennica

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych Gminy Siennica

 

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośminach
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Zglechowie
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy
  6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starogrodzie
  7. Zespół Szkół w Żakowie
  8. Gminne Przedszkole w Siennicy
  9. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
  1. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzebowilku
  2. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Zglechowie

                                  10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy

                                  11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy

 

 

Spis treści:

str.

 1. Postanowienia ogólne..............................................................................................1
 2. Jednostki pomocnicze Gminy.................................................................................2
 3. Zadania i zakres działania Gminy...........................................................................4
 4. Władze Gminy........................................................................................................5
 5. Organizacja wewnętrzna Rady...............................................................................6
 6. Tryb pracy Rady.....................................................................................................8
 1. Sesje Rady........................................................................................................ 8
 2. Pierwsze posiedzenie Rady...............................................................................9
 3. Przygotowanie sesji.........................................................................................10
 4. Obradowanie na sesjach..................................................................................11
 5. Procedury głosowania.....................................................................................16
 6. Uchwały Rady.................................................................................................18
 1. Radni....................................................................................................................20
 2. Komisje Rady......................................................................................................21
 3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.......................................................23
 4. Mienie Gminy.....................................................................................................25
 5. Gospodarka finansowa Gminy...........................................................................26
 6. Urząd Gminy......................................................................................................29
 7. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów

  Rady, Komisji i Wójta.......................................................................................30

 8. Postanowienia końcowe.....................................................................................31

 

Załącznik nr 5

do Statutu Gminy Siennica

W Y K A Z

stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni są na podstawie mianowania:

 

  1. stanowisko d/s obsługi Rady Gminy,
  2. stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych,
  3. stanowisko d/s rolnictwa,
  4. stanowisko d/s księgowości podatkowej,
  5. stanowisko d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
  6. stanowisko d/s księgowości budżetowej,
  7. stanowisko d/s inwestycji.

Uchwała Nr VIII/66/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Siennica

- Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  w sprawie:  wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXIX/219/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica.

- Uchwała  Nr XXXII/257/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r. w sprawie
  wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-20 13:27:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-20 13:27:48
 • Liczba odsłon: 400
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537349]

przewiń do góry