Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy

w 2016 roku 

 

- Uchwała Nr XII.0007.96.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w spraie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy w Siennicy.

- Uchwała Nr XII.0007.97.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica.

- Uchwała Nr XII.0007.98.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2016 roku.

- Uchwała Nr XII.0007.99.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r. 
  w sprawie zniesienia ochrony prawne pomnika przyrody ustanowionego
  Rozporządzeniem Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie
  ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego - lp. 81
  wedłg załącznika do w/w rozporządzenia (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2009r. Nr 124, poz.3640).

- Uchwała Nr XII.0007.100.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
  rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania
  przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
  dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

- Uchwała Nr XII.0007.101.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
  pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
  Siennica.

- Uchwała Nr XII.0007.102.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
  pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
  Siennica.

- Uchwała Nr XII.007.103.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie  przystąpienia Gminy Siennica do projektu na dofinansowanie przedsięwzięć
  podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
  „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”.

- Uchwała Nr XII.0007.104.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

- Uchwała Nr XII.0007.105.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2016-2024.

- Uchwała Nr XII.0007.106.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 lutego 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Siennica na 2016r.

- Uchwała Nr XIII.0007.107.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 marca 2016r.
  w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siennica”.

- Uchwała Nr XIII.0007.108.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 marca 2016r.
  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.

- Uchwała Nr XIV.0007.109.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 marca 2016r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Europejskie doświadczenia"
  w ramach programu ERAZMUS+. 

- Uchwała Nr XIV.0007.110.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 marca 2016r.
  w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
  Siennica na lata 2016-2016.

- Uchwała nr XIV.0007.111.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 marca 2016r.
  w sprawie zmian w Uchwale nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2016-2024.

- Uchwała NrXIV.0007.112.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 marca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

- Uchwała Nr XV.0007.113.2016  Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 maja 2016r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny Gminnej Bibliotece
  Publicznej w Siennicy udziau w nieruchomości zabudowanej, położonej w Siennicy.

- Uchwała Nr XVI.0007.114.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2015 rok.

- Uchwała Nr XVI.0007.115.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
  Publicznej w Siennicy za 2015 rok.

- Uchwała Nr XVI.0007.116.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

- Uchwała Nr XVI.0007.117.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania
  budżetu za 2015 rok.

- Uchwała Nr XVI.0007.118.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie przyjęcia, zaopiniowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
  Siennica”.

- Uchwała Nr XVI.0007.119.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel.

- Uchwała Nr XVI.0007.120.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
   zmieniająca uchwałę Nr XVI/113/2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania  
  statutu Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

- Uchwała Nr XVI.0007.121.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  zmieniająca uchwałę Nr XIII/98/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia 
  Gminy Siennica do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej,
  zmienioną uchwałą Nr XVII/126/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

- Uchwała Nr XVI.0007.122.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2016-2024.


- Uchwała Nr XVI.0007.123.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 maja 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

- Uchwała Nr XVII.0007.124.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 czerwca 2016r.
  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Siennicy na kadencję 2016-2020.

- Uchwała Nr XVII.0007.125.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 czerwca 2016r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Europejskie doświadczenia",
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

- Uchwała Nr XVIII.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Siennica.

- Uchwała Nr XVIII.127.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r.

     w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

     odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

     Siennica zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela

     opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  - Uchwała Nr XVIII.128.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie

     odpadami komunalnymi.

   - Uchwała Nr XVIII.129.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r.
 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
 komunalnymi na terenie Gminy Siennica.

  - Uchwała Nr XVIII.130.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 - Uchwała Nr XVIII.131.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r.
  w sprawie zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2016-2024.

- Uchwała nr XVIII.132.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Siennica na 2016 rok.

- Uchwała Nr XIX.0007.133.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. 

      zmieniająca uchwałę Nr XVII.0007.124.2016 Rady Gminy w Siennicy
  z dn. 09.06.2016r. w spr. powołania Rady Społecznej SPZOZ w Siennicy.

- Uchwała Nr XIX.0007.134.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r . zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30.06.2016r. w spr. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XIX.007.135.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XIX.0007.136.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r.
w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kałuszyn”.

- Uchwała Nr XIX.0007.137.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r.

     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej

     w miejscowości Grzebowilk.


    - Uchwała nr XIX.0007.138.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r.
    w sprawie zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
    29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
    na lata 2016-2024.

    - Uchwała Nr XIX.0007.139.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 
    2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siennica na 2016 rok.

 

    - Uchwała Nr XIX.0007.140.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 września 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracyz Powiatem Mińskim – Liderem, przy realizacji projektu w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zatytułowanego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew, od km 1 + 925 do km 3 + 736,11”.

 

   - Uchwała Nr XIX.0007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XX.0007.142.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada2016r.
  w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu
  jego poboru w 2017 roku.

- Uchwała Nr XX.0007.143.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
  w sprawie   obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia
  podatku rolnego na 2017 rok.

- Uchwała Nr XX.0007.144.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
  w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru
  podatku leśnego na 2017 rok

 

  - Uchwała Nr XX.0007.145.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

  - Uchwał Nr XX.0007.146.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX.0007.80.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 03.12.2015r.
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

 

  - Uchwała Nr XX.0007.147.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
      w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
      w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie
      Gminy Siennica.
 

  - Uchwała Nr XX.0007.148.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX.007.141.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
14.09.2016r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Siennica.

 

  - Uchwała Nr XX.0007.149.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok.

 

  - Uchwała Nr XX.0007.150.2016 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do Stowarzyszenia – „Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mińskiego”.

 

  - Uchwała Nr XX.0007.151.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siennica na lata 2016-2021.

                                 - załącznik

 

  - Uchwała Nr XX.0007.152.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Dłużew.

 

  - Uchwała Nr.XX.0007.153.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

  - Uchwała Nr XX.0007.154.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Grzebowilk

 

  - Uchwała Nr XX.0007.155.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia
29 grudnia 2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
na lata 2016-2024.

 

  - Uchwała Nr XX.0007.156.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
w sprawie  zmian w budżecie gminy Siennica na 2016 rok.

   - Uchwała Nr XXI.0007.157.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica .


  - Uchwała Nr XXI.0007.158.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024


  - Uchwała Nr XXI.0007.159.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.


  - Uchwała Nr XXI.0007.160.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XX.0007.154.2016 z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Grzebowilk.


  - Uchwała Nr XXI.0007.161.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV.0007.110.2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2026.


  - Uchwała Nr XXI.0007.162.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2023.


  -  Uchwała Nr XXII.0007.163.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.

 przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2023

                                        - załącznik


                                                      

  - Uchwała Nr XXII.0007.164.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.

      w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica do roku 2020 .

                                            - załącznik  


  - Uchwała Nr XXII.0007.165.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


  - Uchwała Nr XXII.166.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.


  - Uchwała Nr XXII.167.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.

     zmieniająca uchwałę Nr XI.0007.92.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia
2015r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024.


  - Uchwała Nr XXII.0007.168.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia
    2016r. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 

  - Uchwała Nr XXII.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017 – 2024.
      Uchwała Nr Si.46.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
      w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017r.


  - Uchwała Nr XXII.170.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.
        Uchwała Nr Si.45.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
        w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017r.


  - Uchwała Nr XXII.171.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie   uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2017 rok.


  - Uchwała Nr XXII.172.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy
na 2017 rok.


  - Uchwała Nr XXII.173.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016r.         zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII.0007.220.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia
07 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola
w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica.

 
  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-23 10:56:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-17 10:09:49
  • Liczba odsłon: 1160
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537325]

przewiń do góry