Zarządzenia, ogłoszenia i obwieszczenia
 Wójta Gminy Siennica
wydane w 2017 roku

  - Zarządzenie Nr OK.0050.1.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2017r.
   w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Siennica
   uprawnień w zakresie zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których  
   realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
   ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
   budżetowy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.2.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2017r.
  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017.

- Zarządzenie Nr OK.0050.3.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2017r.
  w sprawie planu finansowego jednostek organizacyjnych Gminy Siennica na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.4.2017
Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2017r.
  w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Siennicy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.5.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2017r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom
  publicznym prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby
  prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Siennica
  w 2017 roku oraz podania statystycznej liczby uczniów.

- Zarządzenie Nr OK.120.1.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 stycznia 2017r.
  w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2017 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.6.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 stycznia 2017r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze
  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.7.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 stycznia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 - 2017 rok stycznia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.9.2017r. Wójta Gminy Siennica z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań
  Gminy Siennica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  w 2017 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.10.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec IV kwartału 2016r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.11.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych na
  kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

- Zarządzenie nr OK.050.12.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 lutego 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr 120.2.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lutego 2017r.
  w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.050.13.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lutego 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.050.14.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lutego 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.120.3.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 marca 2017r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.22.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia
  2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.4.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 marca 2017r.
  w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnika
  gospodarczego w Urzędzie Gminy w Siennicy oraz określenia środków przed
  zagrożeniami.

- Zarządzenie Nr OK.120.5.2017   W ójta Gminy Siennica z dnia 10 marca 2017r. 
  w sprawie ustanowienia Zastępcy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
  w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK. 120.6.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 marca 2017r.

  zmieniające Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia
  2009  roku w sprawie ustalenia  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
  w Siennicy, zmienionego Zarządzeniem Nr 66/09 Wójta Gminy Siennica  z dnia 
  30 grudnia 2009  roku, Nr 5/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 marca 2010  roku, 
  Nr 120.7.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia  27 kwietnia  2015  roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.15.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 marca 2017r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.96.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia
  29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury
  sprzedaży i proporcji dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy w Siennicy
  w  2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.16.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 marca 2017r.
  w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania ciągnika nr rejestracyjny WM 6345 i
  określenia norm zużycia paliwa.

- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 marca 2017r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2016r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2016r.
                                 - załącznik Nr 1

                                       - tabela Nr 1 do załącznika

                                       - tabela Nr 1a do załącznika

                                       - tabela Nr 2 do załącznika

                                       - tabela Nr 3 do załącznika

                                       - tabela Nr 4 do załącznika

                                - załącznik Nr 2

                                       - informacja o stanie mienia

                                       - załącznik Nr 1 do informacji

                                       - załącznik Nr 2 do informacji

                                       - załącznik Nr 3 do informacji

                                       - załącznik Nr 4 do informacji

                                       - załącznik Nr 5 do informacji

                                       - załącznik Nr 6 do informacji

                                - załącznik Nr 3

                                - załącznik Nr 4

 
              Uchwała Nr Si.144.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    
              Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.120.7.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 marca 2017r.
  w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy w Siennicy Centralnego Rejestru Umów.

- Zarządzenie Nr OK.0050.18.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2017r.
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom
  publicznym prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby
  prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Siennica w 2017
  roku oraz podania statystycznej liczby uczniów.

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 marca 2017r.
  w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Siennica i zapasowego
  miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w
  województwie  mazowieckim.

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2017 Wójta Gminy Siennica  dnia 31 marca 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.21.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 marca 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.22.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 kwietnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.23.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 kwietnia 2017r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia OK.0050.14.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 lutego
  2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.24.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 kwietnia 2017r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznego przedszkola, oddziałów
  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół
  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.25.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 kwietnia 2017r.
  w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania formularzy do wydawania dowodów
  osobistych. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.26.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 kwietnia 2017r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec I kwartału 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.27.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 kwietnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.28.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.29.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 maja 2017r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica za 2016 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2017 Wójta Gminy Siennica  z dnia 8 maja 2017r.
  w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.30.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 maja 2017r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.

- Zarządzenie nr OK.0050.31.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 maja 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.32.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie nr OK. 0050.33.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 maja 2017r.
  w sprawie ustalenia opłat za stoiska handlowe na stadionie sportowym przy Publicznej
  Szkole Podstawowej w Siennicy podczas imprezy kulturalnej pod nazwą "Siennickie
  Spotkania Plenerowe" w dniu 18 czerwca 2017 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.34.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich
  w Siennicy na rok szkolny 2017/2018.

- Zarządzenie Nr OK.0050.35.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im.
  Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2017/2018.


- Zarządzenie Nr OK.0050.36.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im.  
  Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie na rok szkolny 2017/2018.


- Zarządzenie Nr OK.0050.37.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im.
  Henryka Sienkiewicza w Siennicy na rok szkolny 2017/2018.


- Zarządzenie Nr OK.0050.38.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Siennicy  
   na rok szkolny 2017/2018.


- Zarządzenie Nr OK.0050.39.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego
  w Żakowie na rok szkolny 2017/2018.

- Zarządzenie Nr OK.0050.40.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.41.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr OK.0050.11.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia
  31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowania form doskonalenia
  zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
  opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.42.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 maja 2017r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.43.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 czerwca 2017r.
  w sprawie  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.44.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 czerwca 2017r.
  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 czerwca 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.


- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 czerwca 2017r. w
  sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
  własność gminy.


- Zarządzenie Nr OK.0050.47.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 czerwca 2017r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej
  w miejscowości Wojciechówka.

- Zarządzenie nr OK.0050.48.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 czerwca 2017r.
  w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 czerwca 2017r.
  zmieniająca Uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia
  2016r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata
  2017-2024.
                                                     - załącznik Nr 1

                                                     - załącznik Nr 2

                 
- Zarządzenie Nr OK.0050.50.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 czerwca 2017r.
  w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.52.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 lipca 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Magdaleny
  Sasim - nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela
  Makuszyńskiego w Starogrodzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
  mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.53.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 lipca 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku s. Agnieszki Marii
  Miduch - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie
  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.54.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 lipca 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Agnieszki
  Wasilewskiej - nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela
  Makuszyńskiego w Starogrodzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
  mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.55.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.56.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2017r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
  własność gminy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.57.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 lipca 2017r.
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej
  w miejscowości Dłużew.

- Zarządzenie Nr OK.0050.58.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 lipca 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.59.2017  Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.60.2017r. Wójta Gminy Siennica z dnia 21 lipca 2017r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec II kwartału 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.61.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 sierpnia 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Katarzyny
  Gójskiej - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza
  Gnoińskich w Siennicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 sierpnia 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pana Mirosława
  Ostrowskiego - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza
  Gnoińskich w Siennicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.64.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 sierpnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.65.2017
Wójta Gminy Siennica z dnia 25 sierpnia 2017r.
  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siennica za I półrocze
  2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
  przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów
  finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej na I półrocze 2017r.

                                       - załącznik Nr 1

                                            - tabela Nr 1 do załącznika

                                            - tabela Nr 1a do załącznika

                                            - tabela Nr 1b do zarządzenia

                                            - tabela Nr 2 do załącznika

                                            - tabela Nr 2a do załącznika

                                            - tabela Nr 2b do załącznika

                                            - tabela Nr 3 do załącznika

                                        - załącznik Nr 2

                                        - załącznik Nr 3     

           Uchwała Nr Si.345.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    
              Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.66.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 sierpnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.67.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 sierpnia
  2017r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków  o dofinansowanie
  zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. "Wyprawka szkolne".

- Zarządzenie Nr OK.0050.68.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.69.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2017r.
  zmieniające zarządzenie Nr OK.0050.64.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia
  2016r., w sprawie ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych
  i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.70.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 września 2017r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.

- Zarządzenie Nr OK.0050.71.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 września 2017r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie do dokonywania czynności prawnych
  związanych z prowadzeniem jednostki.

- Zarządzenie Nr OK.0050.72.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 01 września 2017r.
  w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2018r. oraz do
  projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne.

- Zarządzenie Nr OK.0050.73.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 września 2017r.
  w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji.

- Zarządzenie Nr OK.0050.74.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 września 2017r.
  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.00050.75.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 września 2017r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych 
  gminy Siennica w ramach projektu "Dostarczanie i udostępnianie Internetu dla osób
  zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica".

- Zarządzenie Nr OK.0050.76.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 września 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 września 2017r.
  w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy
  w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.77.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2017r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
  publicznego i wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
 dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

- Zarządzenie Nr OK.0050.78.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 września 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
                                                - tabela do zarządzenia

- Zarządzenie Nr OK.0050.79.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 października 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.80.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 października 2017r.
  zmieniające Zarządzenie ne OK.0050.64.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia
  2016r. zmienione Zarządzeniem Nr OK.0050.69.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia
  31 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk
  pomocniczych i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.81.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 października 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

                                               - załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3

                                               - załącznik Nr 4

- Zarządzenie Nr OK.0050.82.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.83.2017
Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października 2017r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec III kwartału 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.84.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych
  niepublicznym przedszkolom, szkołom publicznym prowadzonych na terenie Gminy
  Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
  terytorialnego z budżetu Gminy Siennica w 2017 roku oraz podania statystycznej liczby
  uczniów.

- Zarządzenie Nr OK.0050.85.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2017r.
  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica
  na lata 2018-2025.

                                                 - załącznik - projekt uchwały

                                                   - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                   - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

                                                   - załącznik Nr 3 do projektu uchwały 

                    Uchwała Nr Si.378.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    
              Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2017r.

                             

- Zarządzenie nr OK.0050.86.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 listopada 2017r.
  w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

                                                 - załącznik - projekt uchwały

                                                   - tabela Nr 1 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 2 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 3 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 3a do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 4 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 4a do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 5 do projektu uchwały 

                                                   - tabela Nr 6 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 7 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 8 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 9 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 10 do projektu uchwały

                                                   - tabela Nr 11 do projektu uchwały

                                                   - załącznik Nr 1 do projektu uchwały

                                                   - załącznik Nr 2 do projektu uchwały

              Uchwała Nr Si.377.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby    
              Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2017r.


- Zarządzenie Nr OK.0050.87.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 listopada 2017r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji  projektu
  w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Zarządzenie Nr OK.0050.88.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.89.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 listopada 2017r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminie Siennica.

- Zarządzenie nr OK. 0050.90.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 listopada 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.120.10.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 listopada 2017r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK.120.22.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia
  2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy,
  zmienionego Zarządzeniem Nr OK.120.3.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 marca
  2017 roku.

- Zarządzenie Nr OK.120.11.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 listopada 2017r.
  w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników urzędu Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.12.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 listopada 2017r.
  w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
  w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie nr OK.120.13.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 listopada 2017r.
  zmieniające Zarządzenie nr OK.120.2.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lutego
  2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędzie Gminy
  w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.91.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2017r.
  w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy informacji niezbędnej do
  opracowania planów finansowych na rok 2018.

- Zarządzenie Nr OK.0050.92.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 listopada 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.93.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 listopada 2017r.
  w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w 2017 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.94.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 listopada 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.95.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 listopada 2017r.
  w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w
  celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym
  w szkołach   zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa
  Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

- Zarządzenie Nr OK.0050.96.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 listopada 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Weroniki
  Małgorzaty Kowalskiej - nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej
  im. Zawiszy Czarnego w Żakowie ubiegającego się o awans na stopień mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.97.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia 2017r.
  w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu
  za najem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
  Siennica. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.99.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 grudnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.120.14.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2017r.
  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na
  podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.15.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2017r.
  w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.16.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2017r.
  zmieniające Zarządzenie Nr OK. 120.2.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lutego
  2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędu Gminy
  w Siennicy zmienionego Zarządzeniem Nr OK.120.13.2017 Wójta Gminy Siennica
  z dnia 16 listopada 2017 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.100.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 grudnia 2017r.
  w sprawie ustalenia  zasad wykorzystania koparko-ładowarki typu CAT 432E oraz
  określenia norm zużycia paliwa.
 
- Zarządzenie Nr OK.0050.101.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.102.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2017r.
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa samochodu pożarniczego MAN TGM.290
  nr rej. WM 6998J i jego urządzeń silnikowych.

- Zarządzenie Nr OK.0050.103.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.104.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2017r.
 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
 


                     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-11 10:16:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-10 07:43:07
  • Liczba odsłon: 1520
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537430]

przewiń do góry