Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy

w 2017 roku 


 - Uchwała Nr XXIII.0007.174.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2017 roku”

 

- Uchwała Nr XXIII.0007.175.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

- Uchwała Nr XXIII.0007.176.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Siennica

 

- Uchwała Nr XXIII.0007.177.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Siennica w Konkursie na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko – Rosyjskich „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”.


 - Uchwała Nr XXIV.0007.178.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.174.2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2017 roku”


 - Uchwała Nr XXIV.0007.179.2017 rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.180.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzący jest Gmina Siennica


  - Uchwała Nr XXIV.0007.181.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.182.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.183.2017   Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Siennica w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.184.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”, w ramach programu ERAZMUS+.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.185.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.186.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.187.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Siennica” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica”.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.188.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.189.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grzebowilk.

 - Uchwała Nr XXV.007.190.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2016 rok.

- Uchwała Nr XXV.007.191.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.
 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki   
 Publicznej w Siennicy za 2016 rok.

- Uchwała Nr XXV.007.192.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.
 w sprawie   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz    
 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

 - Uchwała Nr XXV.007.193.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

- Uchwała Nr XXV.007.194.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.         
  zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia   
  2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.

- Uchwała Nr XXV.007.195.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

- Uchwała Nr XXV.007.196.2017
Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.
  w sprawie   wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Siennicy udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Siennica.

- Uchwała Nr XXV.007.197.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 maja 2017r.
  zmieniająca Uchwałę Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca
  2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na
  terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  zmienionej Uchwałą Nr IX.0007.75.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada
  2015 roku.

- Uchwała Nr XXVI.0007.198.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 czerwca 2017r.
  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siennica na lata
  2017-2019

- Uchwała Nr XXVI.0007.199.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 czerwca 2017r.       
  zmieniająca uchwałę nr XXXIII.0007.274.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli
  realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego
  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
  prowadzonych przez  Gminę Siennica. 

- Uchwała Nr XXVI.0007.200.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 czerwca 2017r.          zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024


- Uchwała Nr XXVI.0007.201.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 czerwca 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

- Uchwała Nr XXVII.202.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 czerwca 2017 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości
  Dłużew.

- Uchwała Nr XXVII.203.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 czerwca 2017 roku
  zmieniająca Uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia
  2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.

                                             - Załącznik Nr 2 i Nr 3 do uchwały


- Uchwała Nr XXVII.204.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 czerwca 2017  roku
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.205.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia z dnia 7 września
  2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy w sprawie
  ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków
  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.206.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia z dnia 7 września
  2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XII.0007.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Gminy
  w Siennicy w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy

  w Siennicy.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.207.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia z dnia 7 września
  2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.0007.163.2016 w sprawie przyjęcia Programu      
  Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2023.

                                           - Załącznik


- Uchwała Nr XXVIII.0007.208.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia z dnia 7 września
  2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie
  skutków nawałnicy dla Gminy Czersk, w Powiecie Chojnickim.

- Uchwała Nr XXVIII.0007.209.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia z dnia 7 września
  2017r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

- Uchwała Nr XXIX.0007.210.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017r.

     zmieniająca Uchwałę Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca   2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXIX.0007.211.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XXIX.0007.212.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród.


                                               - załącznik Nr 1

                                           - załącznik Nr 2


                                               - załącznik Nr 3        

- Uchwała Nr XXIX.0007.213.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy      
  Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa
  Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy.

                                              - załącznik Nr 1

                                              - załącznik Nr 2           

                                              - załącznik Nr 3

- Uchwała Nr XXIX.0007.214.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy     Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki.

                                                - załącznik Nr 1

                                                - załącznik Nr 2

                                                - załącznik Nr 3


  - Uchwała Nr XXIX.0007.215.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017r.
    zmieniająca Uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
    29 grudnia 2016r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na
    lata 2017-2024.

  - Uchwała Nr XXIX.0007.216.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017r.
    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

  - Uchwała Nr XXX.0007.217.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siennica lub jej jednostkom
organizacyjny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów
lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

- Uchwała Nr XXX.0007.218.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących
 dochody budżetu Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXX.0007.219.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
   w sprawie   obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
   obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.


- Uchwała Nr XXX.0007.220.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku           
 leśnego na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXX.0007.221.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
 w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego 
 poboru w 2018 roku.

- Uchwała Nr XXX.0007.222.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


- Uchwała Nr XXX.0007.223.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
   Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku w ośmioletnią Publiczną Szkołę
   Podstawową im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

- Uchwała Nr XXX.0007.224.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
  Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę
  Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Uchwała Nr XXX.0007.225.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę
  Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie.

- Uchwała Nr XXX.0007.226.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Zawiszy
  Czarnego w Żakowie w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
  Podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
  im. Zawiszy Czarnego w Żakowie.

- Uchwała Nr XXX.0007.227.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy w Branżową Szkołę
  I Stopnia w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

- Uchwała Nr XXX.0007.228.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
  Gminy Siennica na lata 2018-2022” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”.

- Uchwała Nr XXX.0007.229.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXX.0007.230.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.        zmieniająca Uchwałę Nr XXI.0007.163.2016, zmienioną Uchwałą Nr XXVII.0007.207.2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Siennica na lata 2016-2023.

                                              - załącznik

- Uchwała Nr XXX.0007.231.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Uchwała Nr XXXI.232.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego.

- Uchwała Nr XXXI.233.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.


- Uchwała Nr XXXI.234.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie   zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
  odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2018 rok.


- Uchwała Nr XXXI.235.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- Uchwała Nr XXXI.236.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej
  w miejscowości Siennica.

- Uchwała Nr XXXI.237.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  położonych na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXI.238.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania
 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu
 Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Uchwała Nr XXXI.239.201
7 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2017r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Uchwała Nr XXXII.0007.240.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 18 grudnia 2017r.
  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
  2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.241.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.        zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.242.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.  
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
               Uchwała Nr Si.86.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
               w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości
               sfinansowania  planowanego deficytu budżetu Gminy Siennica na 2018 rok.

               Uchwała Nr Si.87.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
               w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości
               planowanej kwoty długu Gminy Siennica na lata 2018-2025.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.245.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
  w sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu
  Administracyjnego.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.246.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.247.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku  budżetowego  
  2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych  wydatków.

  - Uchwała Nr XXXIII.0007.248.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
   w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXXIII.0007.249.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2018 rok.

  - Uchwała Nr XXXIII.0007.250.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie   zmiany Uchwały Nr XXXI.0007.237.2017 Rady Gminy w Siennicy
z dn. 07 grudnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Siennica.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-21 12:36:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 13:30:28
  • Liczba odsłon: 1070
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536924]

przewiń do góry