Zarządzenia, ogłoszenia i obwieszczenia
 Wójta Gminy Siennica
wydane w 2018 roku

- Zarządzenie Nr OK.0050.1.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2018r.
   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
   zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.2.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2018r.
   w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej w Urzędzie Gminy
   w Siennicy.

-  Zarządzenie nr OK.120.1.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2018r.
  w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2018 rok.

- Zarządzenie Nr OK.120.2.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2018r.
  w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy
  w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.3.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2018r.
   w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Siennicy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.4.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2018r.
  w sprawie przekazania  kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Siennica   
  uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których
  realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
  budżetowy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.5.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2018r.
  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018.
 
- Zarządzenie Nr OK.0050.6.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 stycznia 2018r.
  w sprawie planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.7.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 stycznia 2018r.
  w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz
  wskaźniku zwiększającym.

- Zarządzenie Nr OK.0050.8.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 stycznia 2018r.
  w sprawie ustalenia postępowania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia
  przez ludzi na terenie Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.9.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 stycznia 2018r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.10.2018 Wójta gminy Siennica z dnia 16 stycznia 2018r.
  w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu zaopiniowania
  złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w
  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.11.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 22 stycznia 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.12.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 stycznia 2018r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu  
  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
  fizycznej w 2018 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.13.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2018r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec IV kwartału 2017r. 

 - Zarządzenie Nr OK.0050.14.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 stycznia 2018r.
   w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
   i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznego przedszkola, publicznych 
   innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych   
   szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których
   organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.120.3.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 05 lutego 2018r.
  zmieniające Zarządzenie nr OK.120.22.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 grudnia
  2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy,
  zmienionego Zarządzeniem Nr OK.120.3.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 marca
  2017 roku i Zarządzeniem Nr OK.120.10.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 listopada
  2017 roku.

- Zarządzenie NR OK.0050.15.2018   Wójta Gminy Siennica z dnia 09 lutego 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.120.4.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 lutego 2018r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. bieżącego utrzymania dróg i
  pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.5.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 lutego 2018r.
  w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.16.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lutego 2018r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych,
  stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów mających osobowość prawną z siedzibą
  i działających na terenie Gminy Siennica na realizację zadań statutowych
  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

- Zarządzenie Nr OK.0050.17.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 lutego 2018r.
  w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących zasad udzielania i rozliczania
  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  położonych na terenie Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.18.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 23 lutego 2018 roku
  w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i proporcji
  dotyczących rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy Siennica w 2018 roku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.19.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lutego 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.20.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 marca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.21.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 23.03.2018r.
  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2017r.
  oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2017r.

                                            - załącznik Nr 1

                                               - tabela Nr 1 do załącznika

                                               - tabela Nr 1a do załącznika

                                               - tabela Nr 2 do załącznika

                                               - tabela Nr 2a do załącznika

                                               - tabela Nr 3 do załącznika

                                               - tabela Nr 4 do załącznika

                                            - załącznik Nr 2

                                                 - Informacja o stanie mienia 

                                                    - załącznik Nr 1 do informacji

                                                    - załącznik Nr 2 do informacji

                                                    - załącznik Nr 3 do informacji

                                                    - załącznik Nr 4 do informacji

                                                    - załącznik Nr 5 do informacji

                                                    - załącznik Nr 6 do informacji

                                                 - załącznik Nr 3

                                                - załącznik Nr 4                                          

           Uchwała Nr Si.172.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
          w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
          Wójta Gminy Siennica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za
          2017 rok. 
                                 

- Zarządzenie Nr OK.0050.22.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 marca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.23.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 marca 2018r.
  w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz
  wskaźniku zwiększającym.

- Zarządzenie nr OK.0050.24.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 kwietnia 2018r.
  w sprawie wprowadzenia stosowania Planu Obrony Cywilnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.25.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 kwietnia 2018r.
  w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie dla Gminy Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.26.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 kwietnia 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.27.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2018r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.28.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 kwietnia 2018r.
  w sprawie powołania Komisji ds. Wyborów Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy na lata
  2018-2020 - II kadencja.

- Zarządzenie Nr OK.0050.29.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2018r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec I kwartału 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.30.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 kwietnia 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.120.6.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.

                                                    - załącznik

- Zarządzenie nr OK.120.7.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia10 maja 2018r.
  w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

- Zarządzenie Nr OK.0050.31.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 maja 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.32.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 maja 2018r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.33.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 maja 2018r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica za 2017 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.34.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy na rok szkolny 2018/2019.

- Zarządzenie Nr OK.0050.35.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Zawiszy Czarnego w Żakowie na rok szkolny 2018/2019.

- Zarządzenie Nr OK.0050.36.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2018/2019.

- Zarządzenie Nr OK.0050.37.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie na rok szkolny 2018/2019.

- Zarządzenie Nr OK.0050.38.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Siennicy
  na rok szkolny 2018/2019.

- Zarządzenie Nr OK.0050.39.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich
  w Siennicy na rok szkolny 2018/2019.

- Zarządzenie Nr OK.0050.40.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 maja 2018r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.
 
- Zarządzenie Nr OK.0050.41.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 czerwca 2018r.
  w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza oraz ustanowienia
  Pełnomocnika Wójta Gminy Siennica do spraw HNS.

- Zarządzenie Nr OK.0050.42.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 czerwca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.43.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2018r.
  w sprawie ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk pomocniczych i obsługi w
  szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.44.2018 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2018r.
  w sprawie przyjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie
  Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.45.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 8 czerwca 2018r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 11 czerwca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
 
- Zarządzenie Nr OK.120.8.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 czerwca 2018r.
  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.050.47.2018 Wójta Gminy Gminy Siennica z dnia 14 czerwca 2018r.
  w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Stypendialnej.

- Zarządzenie Nr OK.0050.48.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 czerwca 2018r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.49.2018 Wójta Gminy Siennica - Szefa Obrony Cywilnej
  Gminy z dnia 20 czerwca 2018r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony
  Cywilnej.

- Zarządzenie Nr OK.120.9.2018   Wójta Gminy Siennica z dnia 25 czerwca 2018r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia
  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu wójta oraz
  kancelaryjno-technicznej urzędu w Urzędzie Gminy w Siennicy.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.50.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 czerwca
     2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
     Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.51.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 czerwca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.52.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 czerwca 2018r.
  w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych w Siennicy

- Zarządzenie Nr OK.0050.53.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 lipca 2018r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.54.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 5 lipca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.55.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 lipca 2018r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku Pani Anny
  Rutkowskiej - nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka
  Sienkiewicza w Siennicy ubiegającego się o awans na stopień mianowanego. 

- Zarządzenie Nr OK.0050.56.2018 Wójta miny Siennica z dnia 9 lipca 2018r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

- Zarządzenie Nr OK.0050.57.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 lipca 2018r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla rozpatrzenia wniosku  Pana Tomasza
  Parobczyk - nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza
  Gnoińskich w Siennicy ubiegającego się o awans na stopień mianowanego.

- Zarządzenie Nr OK.0050.58.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 lipca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.59.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lipca 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

                                              - załącznik                                                 

- Zarządzenie Nr OK.0050.60.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lipca 2018r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
  Siennica według stanu na koniec II kwartału 2018r.

- Zarządzenie nr OK.0050.61.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 lipca 2018r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.120.10.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 6 sierpnia 2018r.
  zmieniające Zarządzenie nr OK.120.9.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie
  powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na
  wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu wójta oraz kancelaryjno-
  technicznej urzędu w Urzędzie Gminy w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.62.2018 Wójta Gminy Siennica  z dnia 1 sierpnia 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Zarządzenie Nr OK.0050.63.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 sierpnia 2018r.
  w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

- Zarządzenie Nr OK.0050.64.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 9 sierpnia 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
  Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy.

  -Zarządzenie Nr OK.0050.65.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 sierpnia 2018r.
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka
  Sienkiewicza w Siennicy.

- Zarządzenie Nr OK.0050.66.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 sierpnia 2018r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.22.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 2     marca 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji zmienionego Zarządzeniem Nr OK.0050.22.2016 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 kwietnia 2016 r..

- Zarządzenie Nr OK.0050.67.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 sierpnia 2018 r.    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 


- Zarządzenie Nr OK.0050.68.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 sierpnia 2018r.      w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.   

 - Zarządzenie Nr OK.0050.69.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2018r.      w sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018r.    

                                             - załącznik nr 1

                                                - tabela nr 1   do załącznika nr 1

                                                 - tabela nr 1a do załącznika nr 1
                                                 - tabela nr 2    do załącznika nr 1
                                                 - tabela nr 2a do załącznika nr 1
                                                 - tabela nr 2b do załącznika nr 1
                                                 - tabela nr 3    do załącznika nr 1
                                               -  załącznik nr 2
                                               -  załącznik nr 3
  - Uchwała Nr Si.346.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
    w Warszawie z dnia 10 września 2018r.

  - Zarządzenie Nr Ok.0050.70.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 sierpnia
    2018r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.71.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2018r.
   zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy
   w  Siennicy do wykonywania zdań w zakresie obsługi Biuletynu Informacji
   Publicznej Gminy Siennica.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.72.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2018r.
   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
   w Siennicy do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem
   jednostki.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.73.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2018r.
    w sprawie dzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Publicznej Szkoły
    Podstawowej  w Grzebowilku do dokonywania czynności prawnych związanych
    z prowadzeniem jednostki.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.74.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2018r.
    w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium i zasiłku
    szkolnego.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.75.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2018r.     w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.104.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia
    27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.76.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 03 września 2018r.    w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na 2019r. oraz
   do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.77.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2018r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.78.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2018r.
   w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu
   współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
   pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 
                                          - załącznik nr 1
                                          - załącznik nr 2
  - Zarządzenie Nr OK.0050.79.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 września 2018r.
   w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
   wyborczych na terenie Gminy Siennica w wyborach do rad gmin, rad powiatów
   i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
   miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
 
  - Zarządzenie Nr OK.00050.80.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 września
    2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
    Siennica uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu
    umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
    niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
    płatności wykraczają poza rok budżetowy.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.81.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 września 2018r.
    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.83.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 września 2018r.
    w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
    podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy
    uczniom w 2018r. ,,Wyprawka szkolna".

  - Zarządzenie Nr OK.0050.84.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 września 2018r.
    w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
    im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.85.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 września 2018r.
    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.86.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 września 2018r.
    zmieniające zarządzenie Nr OK.0050.43.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 7
    czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy w zakresie stanowisk
    pomocniczych i obsługi w szkołach i przedszkolu, dla których organem
    prowadzącym jest Gmina Siennica.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.87.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 października
    2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami
    bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siennica
    w 2019r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.88.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 października
    2018 r. w sprawie zmiany załącznika ne 3 do Zarządzenia Nr OK.0050.56.2015
    Wójta Gminy Siennica z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu
    zgłaszania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.89.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 12 października
   2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Zarządzenie Nr Ok.0050.90.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 października
   2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.91.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 października
   2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.92.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 października
   2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół    im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.93.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 października
   2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  p.o. dyrektora Zespołu Szkół
   im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy do dokonywania czynności
   prawnych związanych z prowadzeniem jednostki.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.94.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 października
    2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu
    budżetu Gminy Siennica według stanu na koniec III kwartału 2018 r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.95.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 października
    2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczby
    dzieci i wskaźnika zwiększającego w roku 2018.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.96.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 października
    2018 r. w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Piłatkowskiego ze stanowiska
    dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy

  - Zarządzenie Nr Ok.0050.97.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 listopada
    2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.104.2017 Wójta Gminy
    Siennica z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad
   (polityki) rachunkowości. 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.98.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 06 listopada
   2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania
   Problemów Alkoholowych.
  - Zarządzenie Nr OK.0050.99.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 listopada
   2018 r. w sprawie: projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
   Siennica na lata 2019-2025.
                                                      - załącznik Nr 1
                                                      - załącznik Nr 2
                                                      - załącznik Nr 3
 - Zarządzenie Nr OK.0050.100.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 listopada
   2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.
 
                                                       - załącznik Nr 1
                                                       - załącznik Nr 2
                                                       - załącznik Nr 3
                                                       - załącznik Nr 4
                                                       - załącznik Nr 5
                                                       - załącznik Nr 6
                                                       - załącznik Nr 7
                                                       - załącznik Nr 8
                                                       - załącznik Nr 9
                                                       - załącznik Nr 10
                                                       - załącznik Nr 11
                                                       - załącznik Nr 12
                                                       - załącznik Nr 13
                                                       - załącznik Nr 14
                                                       - załącznik Nr 15
                                                       - załącznik Nr 16
   - Zarządzenie Nr OK.0050.101.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 08 listopada
     2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.120.11.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 16 listopada
    w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
    i wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Siennica.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.102.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 listopada
    2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy informacji
    niezbędnych do opracowania planów finansowych na rok 2019. 
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.103.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 listopada
    2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  -Zarządzenie Nr OK.0050.104.2018 Wójta Gminy Siennicy z dnia 20 listopada
   2018 r. w sprawie określenia norm zużycia paliwa samochodu ratowniczo -
   gaśniczego IVECO DAILY nr rej. WM 4998L wraz ze sprzętem dla OSP Żaków.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.105.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 listopada
   2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2018 rok.
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.106.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 29 listopada
    2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

  - Zarządzenie Nr OK.120.12.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 listopada
    2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.

  - Zarządzenie Nr OK.120.13.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 grudnia 2018 r.
   w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

  - Zarządzenie Nr OK.120.14.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 3 grudnia 2018 r.
   w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy
   w Urzędzie Gminy w Siennicy.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.107.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 4 grudnia
   2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.108.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 grudnia 2018r.
    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.109.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 grudnia 2018r.
  w sprawie określenia norm zużycia paliwa samochodu ratowniczo- gaśniczego
  IVECO DAILY nr rej. WM 8066L dla OSP Siennica.

  - Zarządzenie Nr OK.120.15.2018 Wójta Gminy w Siennicy z dnia 12 grudnia 2018
   roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
   i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
   budżetowej - wydatki.

  - Zarządzenie Nr OK.120.16.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 grudnia 2018
   roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy.
                                              - załącznik

  - Zarządzenie Nr OK.0050.110.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 17 grudnia
    2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.111.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 grudnia 2018r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  -Zarządzenie Nr OK.0050.112.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 grudnia 2018r.
   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.10.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia
   27 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

  - Zarządzenie Nr OK.0050114.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 grudnia 2018 r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  - Zarządzenie Nr OK.0050.115.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 31 grudnia 2018r.
   w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 11:22:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-09 08:37:57
  • Liczba odsłon: 1723
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537364]

przewiń do góry