Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Siennicy

                                                             w 2018 roku


  - Uchwała Nr XXIV.0007.251.2018 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 11 stycznia 2018r.
w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV.0007.179.2017 Rady Gminy
w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.


  - Uchwała Nr XXIV.0007.252.2018 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 11 stycznia 2018r. 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach programu ERAZMUS+

 

  - Uchwała Nr XXXIV.0007.253.2018 Rady Gminy  w Siennicy z dnia 11 stycznia 2018r. 
w sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie.

- Uchwała Nr XXXV.0007.254.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica oraz    
  szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

  - Uchwała Nr XXXV.0007.255.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica 2018 roku”.

- Uchwała Nr XXXV.0007.256.2018
Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.         zmieniające uchwałę Nr XXIV.0007.179.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

- Uchwała Nr XXXV.0007.257.201 8 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
  w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXXV.0007.258.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap”.

- Uchwała Nr XXXV.0007.259.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap”.


- Uchwała Nr XXXV.0007.260.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

- Uchwała Nr XXXV.0007.261.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym
się w gminnej ewidencji zabytków.

- Uchwała Nr XXXV.0007.262.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

- Uchwała Nr XXXVI.0007.263.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

- Uchwała Nr XXXVI.0007.264.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

- Uchwała Nr XXXVI.0007.265.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018r.         zmieniająca Uchwałę Nr XXXV.0007.255.2018 Rady Gminy w Siennicy z dn. 15.02.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2018r.

- Uchwała Nr XXXVI.0007.266.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXXVI.0007.267.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 marca 2018r.            zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2017r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.268.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2017 rok.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.269.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
  w Siennicy za 2017 rok.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.270.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica
  za 2017 rok.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.271.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie absolutorium dla Wójta dla Wójta Gminy Siennica z tytułu wykonania budżetu
  za 2017 rok.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.273.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siennica- Uchwała Nr XXXVII.0007.274.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Siennicy.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.275.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.276.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  na terenie Gminy Siennica.


- Uchwała Nr XXXVII.0007.277.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
  w miejscach publicznych na terenie Gminy Siennica.

- Uchwała Nr XXXVII.0007.278.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Siennicy


- Uchwała Nr XXXVII.0007.279.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania.


- Uchwała Nr XXXVII.0007.280.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa
  zawodowego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie
  zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.


- Uchwała Nr XXXVII.0007.281.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.0007.259.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  15 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie
  planowanego deficytu gminy w 2018 roku w związku z realizacją zadania
  inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap”.


- Uchwała Nr XXXVII.0007.282.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy
  z dn. 28.12.2017r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata
  2018-2025.


- Uchwała Nr XXXVII.0007.283.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.284.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
  godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
  przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.


- Uchwała Nr XXXVIII.285.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  na terenie Gminy Siennica organowi regulacyjnemu w celu zaopiniowania.

- Uchwała Nr XXXVIII.0007.286.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.         
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dn.
  28.12.2017r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata
  2018-2025.


- Uchwała Nr XXXVIII.0007.287.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


- Uchwała Nr XXXIX.0007.288.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018r.

     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
     Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa
     Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy.

                                               - załącznik Nr 1

                                               - załącznik Nr 2

                                               - załącznik Nr 3                               


- Uchwała Nr XXXIX.0007.289.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018r.

    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
    Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin,
    Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród.

                                                - załącznik Nr 1

                                                - załącznik Nr 2 

                                                - załącznik Nr 3  

- Uchwała Nr XXXIX.0007.290.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018r.

   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki.

                                                 - załącznik Nr 1


                                                 - załącznik Nr 2


                                                 - załącznik Nr 3


- Uchwała Nr XXXIX.0007.291.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018r.  
  w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na
  oczyszczalni ścieków komunalnych w Siennicy dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi


- Uchwała Nr XXXIX.0007.292.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018r.  
  zmieniająca uchwalę XII.0007.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Gminy w Siennicy
 w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy,
 zmienionego uchwałą Nr XXVIII.0007.206.2017 z dnia 7 września 2017r.

    - Uchwała Nr XXXIX.0007.293.2018 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr
 XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2017r. dotyczącej Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025.

- Uchwała Nr XXXIX.0007.294.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

- Uchwała Nr XXXIX.0007.295.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
  dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego.

 

 - Uchwała Nr XXXX.0007.296.2018 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.


- Uchwała Nr XXXX.0007.297.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28.12.2017 dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025.


- Uchwała Nr XXXX.0007.298.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


- Uchwała Nr XXXX.0007.299.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy łączącej miejscowości Dłużew i Lasomin.


- Uchwała Nr XLI.007.300.2018 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela

  Gminy Siennica

- Uchwała Nr XLI.0007.301.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda

                                                    - załącznik nr 1

                                                    - załącznik nr 2

                                                    - załącznik nr 3

- Uchwała Nr XLI.0007.302.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica,obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina.


                                                      - załącznik 1

                                                      - załącznik 2

                                                      - załącznik 3

-Uchwała Nr XLI.0007.303.2018 w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia.


- Uchwala Nr XLI.0007.304.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmieniona uchwałą Nr V.007.42.2015 z dnia 14 maja 2015.


- Uchwała Nr XLI.0007.305.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mińskiego.


- Uchwała Nr XLI.0007.306.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.12.2017r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025.


- Uchwała Nr XLI.0007.307.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


- Uchwała Nr XLI.000.308.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/09 Rady gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca  2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku.


   - Uchwała Nr XLII.0007.309.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
     2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Siennica.

   - Uchwała Nr XLII.0007.310.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
     2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
    obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
    promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim
    muszą odpowiadać składane projekty.

  - Uchwała Nr XLII.0007.311.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
    2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów,,Raportu o stanie Gminy
    Siennica".

  - Uchwała  Nr XLII.0007.312.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
   2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.0007.293.2014 rady Gminy
   w Siennicy z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu
   pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
   w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
   Państwową Straż Pożarną lub gminę.

  - Uchwała Nr XLII.0007.313.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
   2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października
   2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki
   Publicznej w Siennicy.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.315.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października
  2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.0007.246.2018 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
  przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi
  opiekuńcze,  z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub      
  całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.316.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października
   2018 r.  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
   Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
   w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
   publicznego i o  wolontariacie na 2019.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.317.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych
   miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, 
   Chełst, Zalesie, Kośminy.
                                            - załącznik nr 1
                                            - załącznik nr 2
                                            - załącznik nr 3

  - Uchwała Nr XLIII.0007.318.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych
   miejscowości:Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Ńowodzielnik,
   Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki.
                                             - załącznik nr 1
                                             - załącznik nr 2
                                             - załącznik nr 3

 - Uchwała Nr XLIII.0007.319.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
   oraz sposobu jego poboru w 2019 roku.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.320.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 28 grudnia  2017 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Siennica na lata 2018 - 2025.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.321.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.322.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Siennica.
  
  - Uchwała Nr XLIII.0007.323.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25
   października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok.

  - Uchwała Nr XLIII.0007.324.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25
   października 2018 r. w sprawie sprzeciwu wobec projektu uchwały Sejmiku
   Województwa Mazowieckiego w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego
   Krajobrazu.
 
  - Uchwała Nr XLIII.0007.325.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25  października 
    2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
    miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Katy, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy 
    Starogród, Starogród.          
                                                    - załącznik nr 1
                                                    - załącznik nr 2
                                                    - załącznik nr 3

  - Uchwała Nr XLIII.0007.326.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 października
    2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
    miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gagolina. 
                                
                                                      - załącznik nr 1
                                                      - załącznik nr 2
                                                      - załącznik nr 3

  - Uchwała Nr XLIII.0007.327.2018 Rady  Gminy w Siennicy z dnia 25 października
    2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
    miejscowości:Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica,
    Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda.
                                                    
                                                      - załącznik nr 1
                                                      - załącznik nr 2

                                                      - załącznik nr 3

  - Uchwała Nr I.0007. 1. 2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 listopada 2018 roku

    w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy.

 

  - Uchwała Nr I. 0007.2.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 listopada 2018 roku

    w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Gminy w Siennicy.


  - Uchwała Nr I. 0007. 3. 2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 listopada 2018 roku  

   w sprawie ustalenia składów ilościowych i osobowych stałych komisji  Rady Gminy

   w Siennicy.

 

  - Uchwała Nr I. 0007. 4. 2018   Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 listopada 2018 roku  

   w sprawie  wyboru przewodniczących stałych komisji  Rady Gminy w Siennicy.

  - Uchwała Nr II.0007.5.2018   Rady Gminy w Siennicy z dnia 7grudnia 2018r.
   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
   obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

  - Uchwała Nr II.0007.6.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
   w sprawie obniżonej średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku
   leśnego na 2019 rok.

 - Uchwała Nr II. 0007.7.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  - Uchwała Nr II.0007.8.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r. 
   w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
   terenie Gminy Siennica.

  - Uchwała Nr II.0007.9.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
   w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Siennicy.

  - Uchwała Nr II.0007.10.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
   w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia.

  - Uchwała Nr II.0007.11.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
   w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub ,,Senior +" na terenie gminy
   Siennica.
  - Uchwała Nr II.0007.12.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  
  nieodpłatnie  pomocy  w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
  żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek
  w szkole i w domu" na lata  2019-2023.

  - Uchwała Nr II.0007.13.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
   w sprawie określenia zasad  zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie
   posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
   osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w
   domu" na lata 2019-2023.

  - Uchwała Nr II.0007.14.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018r.
   w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego ,,Pomoc gminy w formie
   posiłku" na lata 2019 - 2023.

  - Uchwała Nr II.0007.15.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r.
   zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   28 grudnia 2017 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica  
   na lata 2018 - 2025.

  - Uchwała Nr II.0007.16.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 grudnia 2018 r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Uchwała Nr III.0007.17.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 grudnia 2018 r.
   w sprawie powołania Skarbnika Gminy Siennica. 

  - Uchwała Nr III.0007.18.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
   w sprawie zmian w uchwale II.0007.10.2018   Rady Gminy w Siennicy z dnia 07
   grudnia 2018 r. w sprawie   ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego
   wynagrodzenia.

  - Uchwała Nr III.0007.19.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
   2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy
   z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
   Siennica na lata 2018 - 2025.

 - Uchwała Nr III.0007.20.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 roku
   w sprawie zmian w budżecie.

  - Uchwała Nr III.0007.21.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 roku
   w sprawie  ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku
   budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych
   wydatków.
  - Uchwała Nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025
          Uchwała Nr Si.29.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
          w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.

  - Uchwała Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
    w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 r.
           Uchwała Nr Si.30.2019  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
          Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.

  - Uchwała Nr III.0007.24.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodku wsparcia.

  - Uchwała Nr III.0007.25.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018r.
  w sprawie wyborów do organów sołectw na terenie gminy Siennica.

  - Uchwała Nr III.0007.26.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

  - Uchwała Nr III.0007.27.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
   w sprawie uchwalenia planu  pracy Rady Gminy w Siennicy na 2019 rok.

  - Uchwała Nr III.0007.28.2018 Rada Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na
  2019 rok.

  - Uchwała Nr III.0007.29.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r.
    w sprawie propozycji utworzenia przystanku kolejowego w miejscowości
   Grzebowilk.
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-19 11:25:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-17 10:23:22
  • Liczba odsłon: 1304
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537193]

przewiń do góry